Quyết định số 835/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 835/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 835/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 835/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p -T do- H nh phúc ------- S : 835/Q -TTg Hà N i, ngày 30 tháng 6 năm 2008 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a Ch t ch H i ng Qu n tr T ng Công ty Xi măng Vi t Nam (T trình s 333/XMVN-T KT ngày 21 tháng 3 năm 2008) và Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 733/TTr-BT KT ngày 29 tháng 5 năm 2008), QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 10 t p th và 17 cá nhân (có danh sách kèm theo) ã có nhi u thành tích trong công tác t năm 2003 n năm 2007, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. i u 2. Ch t ch H i ng Qu n tr T ng Công ty Xi măng Vi t Nam, Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương và các t p th , cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n : PHÓ TH TƯ NG - TCty Xi măng Vi t Nam; - Ban Thi ua - Khen thư ng TW; - BTCN VPCP; - TT T; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. Ư C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 835/Q -TTg ngày 30/6/2008 c a Th tư ng Chính ph ) 1. Văn phòng Công oàn T ng Công ty Công nghi p Xi măng Vi t Nam; 2. Công ty Xi măng H i Phòng, T ng Công ty Công nghi p Xi măng Vi t Nam; 3. Trung tâm Tiêu th , Công ty Xi măng Hoàng Th ch, T ng Công ty Công nghi p Xi măng Vi t Nam; 4. Phòng K thu t cơ i n, Công ty Xi măng Hoàng Th ch, T ng Công ty Công nghi p Xi măng Vi t Nam; 5. Văn phòng Công ty, Công ty Xi măng Hoàng Th ch, T ng Công ty Công nghi p Xi măng Vi t Nam; 6. Phòng K thu t m , Công ty Xi măng Hoàng Th ch, T ng Công ty Công nghi p Xi măng Vi t Nam; 7. Phòng K thu t s n xu t,Công ty Xi măng Hoàng Th ch, T ng Công ty Công nghi p Xi măng Vi t Nam; 8. Xư ng C p thoát nư c nén khí, Công ty c ph n Xi măng B m Sơn, T ng Công ty Công nghi p Xi măng Vi t Nam; 9. Phòng Cơ khí, Công ty c ph n Xi măng B m Sơn, T ng Công ty Công nghi p Xi măng Vi t Nam; 10. Công ty c ph n Bao bì B m Sơn, T ng Công ty Công nghi p Xi măng Vi t Nam; 11. Ông Vũ Văn Hi p, Phó T ng Giám c T ng Công ty Công nghi p Xi măng Vi t Nam; 12. Ông Nguy n Kh c L c, Thư ký H i ng Qu n tr T ng Công ty Công nghi p Xi măng Vi t Nam; 13. Bà Tăng Th Mai Anh, Phó Trư ng ban Ban T ch c ng y T ng Công ty Công nghi p Xi măng Vi t Nam; 14. Ông Lê Xuân Khôi, Chuyên viên Phòng u tư Xây d ng, T ng Công ty Công nghi p Xi măng Vi t Nam; 15. Ông Nguy n Ng c Thái, Trư ng ban Ban Thanh tra, T ng Công ty Công nghi p Xi măng Vi t Nam; 16. Bà Ph m Th Liên Hương, Trư ng phòng Phòng H p tác qu c t , T ng Công ty Công nghi p Xi măng Vi t Nam;
  3. 17. Ông Nguy n Văn Chi n, Ch nhi m T ng kho, Công ty Xi măng Hoàng Th ch, T ng Công ty Công nghi p Xi măng Vi t Nam; 18. Ông Lê H u Hà, Trư ng phòng Phòng i u hành Trung tâm, Công ty Xi măng Hoàng Th ch, T ng Công ty Công nghi p Xi măng Vi t Nam; 19. Ông Lê Ti n Dũng, Qu n c Xư ng Nguyên li u, Công ty Xi măng Hoàng Th ch, T ng Công ty Công nghi p Xi măng Vi t Nam; 20. Bà Ph m Th Minh, Công nhân Xư ng Nguyên li u, Công ty Xi măng Hoàng Th ch, T ng Công ty Công nghi p Xi măng Vi t Nam; 21. Ông Tr n Văn B c, Công nhân Xư ng Cơ khí, Công ty Xi măng Hoàng Th ch, T ng Công ty Công nghi p Xi măng Vi t Nam; 22. Ông Nguy n M nh Hùng, Phó Giám c Công ty C ph n Xi Măng Bút Sơn, T ng Công ty Công nghi p Xi măng Vi t Nam; 23. Ông inh Quang Dũng, Phó Giám c Công ty C ph n Xi Măng Bút Sơn, T ng Công ty Công nghi p Xi măng Vi t Nam; 24. Ông Nguy n Như Dư ng, Phó Qu n c Xư ng M , Công ty C ph n Xi Măng B m Sơn, T ng Công ty Công nghi p Xi măng Vi t Nam; 25. Ông Nguy n Công Hòa, Phó Trư ng phòng Phòng Năng lư ng, Công ty c ph n Xi măng B m Sơn, T ng Công ty Công nghi p Xi măng Vi t Nam; 26. Ông Nguy n Thanh H i, Nhân viên văn thư, Văn phòng Công ty c ph n Xi măng B m Sơn, T ng Công ty Công nghi p Xi măng Vi t Nam; 27. Ông Vũ Văn Hoan, Phó Giám c Công ty c ph n Xi măng B m Sơn, T ng Công ty Công nghi p Xi măng Vi t Nam./.
Đồng bộ tài khoản