Quyết định số 836/2006/QĐ-UBND-BN

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 836/2006/QĐ-UBND-BN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 836/2006/QĐ-UBND-BN về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND xã Đình Bảng để bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng đường vào khu nhà ở và dịch vụ thương mại Ba Gia xã Đình Bảng do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 836/2006/QĐ-UBND-BN

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 836/2006/QĐ-UBND-BN Bắc Ninh, ngày 23 tháng 06 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU HỒI ĐẤT VÀ GIAO ĐẤT CHO UBND Xà ĐÌNH BẢNG ĐỂ BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG VÀO KHU NHÀ Ở VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI BA GIA Xà ĐÌNH BẢNG CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 và số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ; Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) tỉnh Bắc Ninh; Xét đề nghị của: UBND xã Đình Bảng tại thông báo số 50/TB-UB ngày 28/4/2006 và đơn xin giao đất số 02/ĐGĐ-UB ngày 20/6/2006; UBND huyện Từ Son tại công văn số 316/CV-UB ngày 22/6/2006; Sở Xây dựng tại công văn số 120/XD- QH ngày 31/5/2006; Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 83/TT-QHKH ngày 23/6/2006, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thu hồi 32.838,1m2 đất, gồm: Đất nông nghiệp 16.270,0m2; đất chuyên dùng 14.660,5m2, đất mặt nước chuyên dùng 503,6m2, đất đã thu hồi giao cho Trường Trung học Thuỷ sản IV: 1.404,0m2 tại xã Đình Bảng - huyện Từ Sơn và giao cho UBND xã Đình Bảng để bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng đường vào khu nhà ở và dịch vụ thuong mại Ba Gia xã Đình Bảng. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định bằng đường chỉ đỏ trên tờ bản đồ tỷ lệ 1/500 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trong hồ sơ đất đính kèm. Điều 2. Giao Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường cùng UBND huyện Từ Sơn theo chức năng hướng dẫn UBND xã Đình Bảng trình duyệt hồ sơ thu hồi đất của các hộ gia đình cá nhân, thực hiện bồi thường khi thu hồi đất và tổ chức bàn giao khu đất trên thực địa theo quy định. Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Từ Sơn và UBND xãĐình Bảng và các hộ có đất thu hồi căn cứ Quyết định thi hành./.
  2. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản