Quyết định số 837/QĐ-BXD

Chia sẻ: Tan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
63
lượt xem
15
download

Quyết định số 837/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 837/QĐ-BXD về thành lập Hội đồng nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế: “Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình sản xuất và sử dụng vật liệu không nung ở Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phát triển SXVL không nung thay thế gạch đất sét nung trong giai đoạn tới; Xây dựng chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020 trình Chính phủ phê duyệt do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 837/QĐ-BXD

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------------ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------- Số: 837/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU DỰ ÁN SỰ NGHIỆP KINH TẾ: “ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG VẬT LIỆU KHÔNG NUNG Ở VIỆT NAM, TRÊN CƠ SỞ ĐÓ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SXVL KHÔNG NUNG THAY THẾ GẠCH ĐẤT SÉT NUNG TRONG GIAI ĐOẠN TỚI; XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHÔNG NUNG ĐẾN NĂM 2020 TRÌNH CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT” BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Quyết định 573/QĐ-BXD ngày 22/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt dự án sự nghiệp kinh tế: “Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình sản xuất và sử dụng vật liệu không nung ở Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phát triển SXVL không nung thay thế gạch đất sét nung trong giai đoạn tới; Xây dựng chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020 trình Chính phủ phê duyệt”. Xét đề nghị tại Công văn số 402/VLXD -TH ngày 23/7/2009 của Viện Vật liệu xây dựng về việc nghiệm thu sản phẩm Dự án. Theo đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch Tài chính và Vật liệu xây dựng. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Hội đồng nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế: “Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình sản xuất và sử dụng vật liệu không nung ở Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phát triển SXVL không nung thay thế gạch đất sét nung trong giai đoạn tới; Xây dựng chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020 trình Chính phủ phê duyệt” Hội đồng gồm 12 thành viên (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi Hội đồng nghiệm thu hoàn thành nhiệm vụ.
  2. Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch Tài chính, Vật liệu xây dựng; Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng và các Ông, Bà có tên trong Hội đồng nghiệm thu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 3; - Lưu: VP, VLXD, KHTC. Nguyễn Hồng Quân DANH SÁCH HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU DỰ ÁN SNKT “ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG VẬT LIỆU KHÔNG NUNG Ở VIỆT NAM, TRÊN CƠ SỞ ĐÓ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SXVL KHÔNG NUNG THAY THẾ GẠCH ĐẤT SÉT NUNG TRONG GIAI ĐOẠN TỚI; XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHÔNG NUNG ĐẾN NĂM 2020 TRÌNH CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT” (Kèm theo Quyết định số 837 /QĐ-BXD ngày 12 /7/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 1. Chủ tịch Hội đồng: Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam 2. Thư ký Hội đồng: ThS. Nguyễn Thị Nga - Chuyên viên Vụ KHTC- Bộ XD Uỷ viên phản biện: 3. TS. Võ Quang Diệm Phó vụ trưởng Vụ VLXD - BXD 4. TS. Trần Bá Việt Phó viện trưởng Viện KHCN Xây dựng Uỷ viên: 5. KS. Nguyễn Thế Hùng Tổng thư ký Hội CN Bê tông Việt Nam 6. ThS. Trần Đình Thái Phó vụ trưởng Vụ KHCN - BXD 7. KS. Phạm Văn Bắc Phó vụ trưởng Vụ VLXD - BXD 8. TS. Trần Hồng Mai Phó viện trưởng Viện Kinh tế XD - BXD 9. KS. Trương Thị Bích Hà Phó vụ trưởng Vụ KHTC – Bộ Xây dựng 10. TS Lương Đức Long Phó viện trưởng Viện VLXD 11. KS. Trần Quốc Khánh Phó GĐ Công ty Tư vấn – TCT Viglacera 12. TS. Trần Văn Khôi Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế XD - BXD Khách mời:
  3. Đại diện Tạp chí Xây dựng Đại diện Trung tâm Tin học
Đồng bộ tài khoản