Quyết định số 84/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 84/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 84/2005/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền do Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 84/2005/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 84/2005/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 14 tháng 07 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN THƯỢNG HIỀN UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998; Căn cứ Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường trung học; Căn cứ Quyết định số 64/2005/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý; - Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tại Công văn số 1132/GD&ĐT-TCCB ngày 27 tháng 6 năm 2005 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền là cơ sở giáo dục phổ thông công lập, chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định. Địa điểm Trường đặt tại: phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Điều 2. Tổ chức và hoạt động của Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền thực hiện theo Điều lệ Trường trung học ban hành kèm theo Quyết định số 23/2000/QĐ- BGD&ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.
  2. Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Liên Chiểu, Thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan và Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Nơi nhận: - Như Điều 4; CHỦ TỊCH - Bộ Tư pháp; - Sở Tư pháp; - Công an TP; - Lưu VP UBND TP, Sở Nội vụ. Hoàng Tuấn Anh
Đồng bộ tài khoản