Quyết định số 841/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
26
lượt xem
3
download

Quyết định số 841/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 841/1999/QĐ-TTg về việc cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Thực phẩm Việt Hưng thuê đất để xây dựng cơ sở sản xuất mì ăn liền tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 841/1999/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 841/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM VIỆT HƯNG THUÊ ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG CƠ SỞ SẢN XUẤT MÌ ĂN LIỀN TẠI XÃ BÀ ĐIỂM, HUYỆN HÓC MÔN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998; Xét đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 3203/CV-UB- QLĐT ngày 07 tháng 8 năm 1999), của Tổng cục Địa chính (tờ trình số 1272/TT-TCĐC ngày 23 tháng 8 năm 1999), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thu hồi 21.082 m2 đất tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh và cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Thực phẩm Việt Hưng thuê 18.634 m2 đất trong diện tích đất thu hồi trên để xây dựng xưởng sản xuất mì ăn liền. Giao cho ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quản lý 2.448 m2 diện tích đất còn lại để mở rộng lộ giới đường khu vực và bảo vệ rạch. Thời hạn thuê đất là 50 năm kể từ ngày ký Quyết định cho thuê đất. Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo tờ bản đồ vị trí số 1555/GĐ-ĐCNĐ, tỷ lệ 1/2.000 do Sở Địa chính - Nhà đất thành phố Hồ Chí Minh xác lập ngày 15 tháng 5 năm 1999. Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm : 1. Xác định cụ thể mốc giới khu đất trên bản đồ và trên thực địa, đăng ký vào sổ địa chính Nhà nước, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Thực phẩm Việt Hưng; 2. Hướng dẫn việc đền bù cho các chủ sử dụng có đất bị thu hồi; 3. Chỉ đạo việc thu tiền thuê đất nộp ngân sách nhà nước;
  2. 4. Kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng đất và bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật. Điều 3. Bộ trưởng các Bộ : Công nghiệp, Xây dựng, Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Thực phẩm Việt Hưng, Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, - Các Bộ : Công nghiệp, Tài chính, Xây dựng, - Tổng cục Địa chính, - UBND thành phố Hồ Chí Minh, - Sở Địa chính - Nhà đất TP HCM, - Công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm Việt Hưng, (422A Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, Nguyễn Công Tạn quận 3, TP HCM), - VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Công Sự, Vụ CN, - Lưu : NN (3), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản