Quyết định số 841/2006/QĐ-UBND-BN

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
4
download

Quyết định số 841/2006/QĐ-UBND-BN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 841/2006/QĐ-UBND-BN về việc thu hồi đất và giao đất cho Hợp tác xã cổ phần Như Nguyệt thuê để xây dựng Xưởng sản xuất sản phẩm cơ khí tại Cụm công nghiệp Võ Cường - thị xã Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 841/2006/QĐ-UBND-BN

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 841/2006/QĐ-UBND-BN Bắc Ninh, ngày 26 tháng 06 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU HỒI ĐẤT VÀ GIAO ĐẤT CHO HỢP TÁC XÃ CỔ PHẦN NHƯ NGUYỆT THUÊ ĐỂ XÂY DỰNG XƯỞNG SẢN XUẤT SẢN PHẨM CƠ KHÍ TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP VÕ CƯỜNG - THỊ XÃ BẮC NINH CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ; Xét đề nghị của: Hợp tác xã cổ phần Như Nguyệt tại don xin thuê đất ngày 05/3/2005, UBND xã Võ Cường tại tờ trình số 109/TT-UB ngày 25/3/2005; Ban quản lý dự án xây dựng thị xã Bắc Ninh tại tờ trình số 102/TT-BQL ngày 04/5/2005; UBND thành phố Bắc Ninh tại tờ trình số 243/TT-UB ngày 01/4/2005; Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 74/TT-QHKH ngày 30/5/2006, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thu hồi 1.604,0m2 (Một nghìn, sáu trăm linh bốn m2) đất đã giao cho Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh để xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Võ Cường, tại xã Võ Cường – thành phố Bắc Ninh và giao cho Hợp tác xã cổ phần Như Nguyệt thuê để xây dựng Xuởng sản xuất sản phẩm cơ khí 1.604,0m2. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định bằng đường chỉ đỏ trên tờ bản đồ tỷ lệ 1/500 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trong hồ sơ đất đính kèm. Thời gian thuê đất: 50 (Năm mươi) năm kể từ ngày 14/11/2003. Điều 2. Giao Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường cùng UBND thành phố Bắc Ninh theo chức năng hướng dẫn Hợp tác xã cổ phần Như Nguyệt thực hiện bồi thường khi thu hồi đất; ký hợp đồng thuê đất và bàn giao khu đất trên thực địa theo quy định. Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND thành phố Bắc Ninh, Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh; UBND xã Võ Cường và Hợp tác xã cổ phần Như Nguyệt căn cứ Quyết định thi hành./.
  2. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản