Quyết định số 843/1998/QĐ/BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
24
lượt xem
3
download

Quyết định số 843/1998/QĐ/BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 843/1998/QĐ/BTC về việc sửa đổi bổ sung tên và thuế suất của một số mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu do Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 843/1998/QĐ/BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 843/1998/QĐ/BTC Hà N i , ngày 09 tháng 7 năm 1998 QUY T Đ NH V VI C S A Đ I, B SUNG TÊN VÀ THU SU T C A M T S M T HÀNG TRONG BI U THU NH P KH U B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Đi u 8, Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u đư c Qu c h i thông qua ngày 26/12/1991; Căn c các khung thu su t thu nh p kh u ban hành kèm theo Ngh quy t s 537a/NQ- HĐNN ngày 22/2/1992 c a H i đ ng Nhà nư c; đư c s a đ i, b sung t i Ngh quy t s 31 NQ/UBTVQH9 ngày 9/3/1993, Ngh quy t s 174 NQ/UBTVQH9 ngày 26/3/1994, Ngh quy t s 290 NQ/UBTVQH9 ngày 7/9/1995, Ngh quy t s 293 NQ/UBTVQH9 ngày 08/11/1995, Ngh quy t s 416 NQ/UBTVQH9 ngày 5/8/1997 c a U ban thư ng v Qu c h i khoá 9; Căn c th m quy n quy đ nh t i Đi u 3 - Quy t đ nh s 280/TTg ngày 28/5/1994 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Bi u thu xu t kh u, Bi u thu nh p kh u kèm theo Ngh đ nh s 54/CP; Sau khi có ý ki n c a các B , ngành có liên quan; QUY T Đ NH Đi u 1.- S a đ i, b sung chi ti t tên và thu su t thu nh p kh u c a m t s m t hàng quy đ nh t i Bi u thu nh p kh u ban hành kèm theo Quy t đ nh s 280/TTg ngày 28/5/1994 c a Th tư ng Chính ph và các Danh m c s a đ i, b sung Bi u thu nh p kh u ban hành kèm theo các Quy t đ nh s 1138 TC/TCT ngày 17/11/1994; Quy t đ nh s 1188 TC/QĐ/TCT ngày 20/11/1995; Quy t đ nh 443 TC/QĐ/TCT ngày 4/5/1996; Quy t đ nh s 861A TC/QĐ/TCT ngày 15/9/1996; Quy t đ nh s 02 TC/QĐ/TCT ngày 02/1/1997; Quy t đ nh s 257 TC/QĐ/TCT ngày 31/3/1997; Quy t đ nh s 496A TC/QĐ/TCT ngày 15/7/1997; Quy t đ nh s 848 TC/QĐ/TCT ngày 01/11/1997; Quy t đ nh s 383/1998/QĐ/BTC ngày 30/3/1998; Quy t đ nh s 700/1998/QĐ/BTC ngày 26/5/1998 c a B trư ng B Tài chính thành tên và thu su t thu nh p kh u m i ghi t i Danh m c s a đ i tên và thu su t thu nh p kh u m t s m t hàng ban hành kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 2.- S p x p l i mã s cho m t hàng "Dodecylbenzen sunfonic axit (DBSA) vào mã s 340290; m t hàng "Máy đi n tho i không dây" vào mã s 85252010.
 2. Đi u 3.- Quy t đ nh này có hi u l c thi hành và đư c áp d ng cho t t c các T khai hàng hoá nh p kh u đăng ký v i cơ quan H i quan b t đ u t ngày 01/08/1998. Đ i v i các m t hàng trong nhóm m t hàng quy đ nh t i Đi u 1 c a Quy t đ nh này mà không đư c s a đ i, b sung thì v n th c hi n m c thu su t thu nh p kh u theo Quy t đ nh s 280/TTg ngày 28/5/1994 c a Th tư ng Chính ph và các Danh m c s a đ i, b sung Bi u thu nh p kh u ban hành kèm theo các Quy t đ nh s 1138 TC/TCT ngày 17/11/1994; Quy t đ nh s 1188 TC/QĐ/TCT ngày 20/11/1995; Quy t đ nh s 443 TC/QĐ/TCT ngày 4/5/1996; Quy t đ nh s 861A TC/QĐ/TCT ngày 15/9/1996; Quy t đ nh s 02 TC/QĐ/TCT ngày 02/1/1997; Quy t đ nh s 257 TC/QĐ/TCT ngày 31/3/1997; Quy t đ nh s 496A TC/QĐ/TCT ngày 15/7/1997; Quy t đ nh s 848 TC/QĐ/TCT ngày 01/11/1997; Quy t đ nh s 383/1998/QĐ/BTC ngày 30/3/1998; Quy t đ nh s 700/1998/QĐ/BTC ngày 26/5/1998 c a B trư ng B Tài chính. Ph m Văn Tr ng (Đã Ký) DANH M C S A Đ I, B SUNG TÊN VÀ THU SU T M T S M T HÀNG C A BI U THU NH P KH U (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 843/1998/QĐ-BTC ngày 09 tháng 7 năm 1998 c a B trư ng B Tài chính) Mã s Nhóm m t hàng Thu su t (%) 1 2 3 0401 S a và kem chưa cô đ c, chưa pha thêm đư ng ho c ch t ng t khác 0401.00.10 -- S a tươi các lo i chưa ch bi n, chưa đóng h p, chưa 15 đóng thùng 0401.00.90 - Lo i khác 10 0402.00 S a và kem, cô đ c ho c đã pha thêm đư ng ho c ch t ng t khác: 0402.00.10 -- S a và kem, cô đ c chưa pha thêm đư ng ho c ch t ng t 15 khác (s a g y) -- S a và kem khác:
 3. Mã s Nhóm m t hàng Thu su t (%) 1 2 3 0402.00.91 --- S a b t, lo i có ch đ nh c a nhà s n xu t: dùng cho tr 20 em t 6 tháng tu i tr xu ng (ghi trên bao bì c a s n ph m) 0402.00.99 --- Lo i khác 25 0405.00 Bơ và các ch t béo khác, các lo i d u tinh ch t s a 0405.00.10 - D u bơ đ s n xu t s a 10 0405.00.90 - Lo i khác 20 0406.00 Pho mát và s a đông dùng làm pho mát 0406.00.10 - S a đông dùng làm pho mát 10 0406.00.90 - Lo i khác 20 0408.00 Tr ng chim, tr ng gia c m đã bóc v và l ng đ tr ng, tươi, 20 s y khô, h p chín ho c lu c chín trong nư c, đóng bánh, ư p đông ho c b o qu n dư i các hình th c khác, đã ho c chưa thêm đư ng ho c ch t ng t khác 0410.00 Các lo i th c ph m t đ ng v t chưa đư c chi ti t ho c ghi 20 các nơi khác 0904.00 H tiêu thu c gi ng piper, t qu , gi ng capicum ho c 30 gi ng Jamaica, khô, xay ho c tán 1204.00 H t lanh, đã ho c chưa v h t 10 1210.00 Hublông tươi, khô đã ho c chưa xay, nghi n thành b t, ho c d ng b t viên, b t tuy n hoa bia (t hoa hublông): 1210.00.90 - Các lo i khác 10 1501.00 M lá, m l n khác, m gia c m, đã n u ch y, đã ho c chưa 10 ép ho c chi t trong dung môi 1516.00 - Các lo i m ho c d u đ ng v t ho c th c v t và các thành ph n c a chúng đã qua kh hydro hay ete toàn b ho c t ng ph n (reesterified, claidinised) đã ho c chưa tinh ch nhưng chưa ch bi n thêm 1516.00.10 - Lo i đóng gói, đóng h p t 20 kg tr xu ng 30 1516.00.90 -- Lo i khác 30 1801.00 Ca cao h t, m nh, s ng ho c đã rang 10
 4. Mã s Nhóm m t hàng Thu su t (%) 1 2 3 1802.00 V qu , v h t, v l a và ph li u ca cao khác 10 1901 M ch nha (Malt) tinh chi t, th c ăn ch bi n t tinh b t, t b t thô ho c t m ch nha tinh chi t, chưa pha thêm b t ca cao ho c có pha b t ca cao theo t l dư i 50% tr ng lư ng, chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác; Th c ăn ch bi n t các s n ph m thu c các nhóm t 0401 đ n 0404, không ch a b t ca cao hay có pha b t ca cao theo t l dư i 10% tr ng lư ng chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác ... ... 1901.20 - B t tr n, b t nhão đ ch bi n thành các lo i bánh thu c 50 nhóm 1905 1901.90 - Lo i khác 50 1902.00 - B t tr ng nư c (Pasta) đã ho c chưa n u ho c nh i (th t 50 ho c các ch t khác) ho c ch bi n dư i các hình th c khác như lo i mì ng Spagheti macaroni, mì s i, mì d t, gnocchi, ravioli, mì couscous, đã ho c chưa ch bi n 1903.00 - B t s n và các s n ph m thay th ch bi n t tinh b t, 50 d ng m nh d t, h t, b t xay, b t rây hay các d ng tương t 2521.00 Ch t gây ch y g c đá vôi; đá vôi và các lo i đá có ch a đá 10 vôi dùng đ s n xu t vôi và xi măng 2523 Xi măng portland, xi măng có phèn, xi măng x (x p), xi măng super sunfat, xi măng đông k t trong nư c tương t , đã ho c chưa nhu m màu ho c d ng clanhke 2523.10 - Clanhke - Xi măng portland: 2523.21 -- Xi măng tr ng đã ho c chưa nhu m màu nhân t o 30 2523.29 -- Lo i khác 30 2523.30 - Xi măng có phèn ("ciment fondu") 30 2523.90 - Xi măng đông k t trong nư c khác 30 2807.00 Axit sunfuaric, axit sunfuaric b c khói 5 2814.00 Amôniăc, d ng khan (anhydric) hay d ng dung d ch l ng 10
 5. Mã s Nhóm m t hàng Thu su t (%) 1 2 3 2827 Clorua, oxit clorua và hydroxit clorua; Bromua và oxit bromua; I t và oxit i t ... ... 2827.20 - Clorua canxi 5 ... ... 2836 Các lo i cabonat; các lo i petroxocacbonat (pecacbonat); các lo i amonicacbonat thương m i có ch a amonicacbonat ... ... 2836.50 - Cacnonat canxi 5 ... ... 2903.00 - Các ch t d n xu t đã halozen hoá c a các ch t cacbuahydro ... ... 2903.00.90 -- Lo i khác --- Vinyl Chloride Monomer (VCM) 0 --- Lo i khác 5 2904.00 - Các ch t d n xu t c a cacbua hydro đư c sunphat hoá, nitrat hoá, ho c nitrosat hoá đã ho c chưa halozen hoá 2904.00.10 - Dimethyl sulffat (DMS) 1 2904.00.90 - Lo i khác 5 2905.00 Các lo i rư u không tu n hoàn và các ch t d n xu t c a nó 0 đư c sunphat hoá, nitrat hoá ho c nitrosat hoá 2915.00 Các lo i axitmono cacbonxilic no không tu n hoàn và các 3 ch t anhydrit, halit, peroxit,peroxy axit c a các lo i axit trên; các ch t d n xu t c a chúng đư c halozen hoá, sunphat hoá, nitrat hoá ho c nitrosat hoá 2917.00 Các lo i axit poly cacbonxilic và các lo i anhydrit halit, 0 peroxit và peroxit axit c a chúng đã đư c halozen hoá, sunfat hoá, nitrat hoá, nitrosat hoá
 6. Mã s Nhóm m t hàng Thu su t (%) 1 2 3 3204.00 Ch t màu t ng h p h u cơ, đã ho c chưa xác đ nh v m t 3 hoá h c; các ch ph m d a trên ch t màu t ng h p h u cơ đư c ghi trong chú gi i 3 c a chương này; các s n ph m h u cơ t ng h p đư c dùng như ch t tác nhân đánh bóng huỳnh quang hay như các ch t đánh bóng phát quang, đã ho c chưa xác đ nh v m t hoá h c 3205.00 Các ch t màu đ tía, các ch ph m d a trên cơ s ch t màu 3 như đã ghi trong chú gi i 3 c a chương này 3206.00 Ch t màu khác, các ch ph m d a trên cơ s như đã ghi 3 trong chú gi i 3 c a chương này, tr các ch t thu c nhóm 3203, 3204, 3205; các s n ph m vô cơ đư c dùng như ch t phát quang, đã ho c chưa xác đ nh v m t hoá h c 3207 Các lo i thu c màu (pigments) đã pha ch , các ch t ch n ánh sáng đã pha ch và các ch t màu (colours) đã pha ch , các ch t men kính men s , ch t nư c áo, các lo i nư c láng bóng và các lo i ch ph m tương t dùng trong công nghi p g m, s , tráng men, thu tinh, nguyên li u thu tinh và thu tinh khác, d ng b t, h t, m nh 3207.10 - Thu c màu ch bi n, thu c đánh bóng ch bi n và các ch t 3 màu ch bi n và các ch ph m tương t 3207.20 - Men kính, men s , nư c áo đ g m và các ch ph m 3 tương t 3207.30 - Nư c bóng (đ láng bóng đ s ) và các ch ph m tương t 3 3207.40 - Nguyên li u thu tinh và các lo i thu tinh khác d ng 3 b t, h t, m nh 3210 Các lo i sơn và vecni khác (g m c các lo i men lacquer và keo màu); các lo i thu c màu nư c pha ch dùng đ nhu m da ... ... 3210.90 - Các lo i thu c màu nư c pha ch dùng đ nhu m da 3 3402 Các ch t tác nhân h u cơ t y r a b m t (tr xà phòng), các ch ph m t y r a b m t, các ch ph m dùng đ gi t, (k c các s n ph m dùng đ gi t r a ph ). Các ch t làm s ch có ho c không ch a xà phòng tr các lo i thu c nhóm 3401
 7. Mã s Nhóm m t hàng Thu su t (%) 1 2 3 - Các ch t tác nhân h u cơ t y r a b m t đã ho c chưa đóng gói: 3402.11 -- Adionic 20 3402.12 -- Kationic 20 3402.13 -- Lo i không có ion 20 3402.19 -- Lo i khác: 20 3402.19.10 --- Polyoxythylen Amine Soluble (sunpol TD 41H) 20 3402.19.90 --- Lo i khác 20 3402.20 - Ch ph m đã đóng gói đ bán l 20 3402.90 - Lo i khác 20 3707 Hoá ch t dùng trong nhi p nh (tr vani, keo, h và các ch ph m tương t ) các hoá ch t chưa pha tr n dùng trong nhi p nh chia riêng t ng ph n hay đóng gói đ bán l d ng s d ng ngay 3707.10 - Ch t nh y sáng th s a 3 3707.90 - Lo i khác 3 3801.00 Graphit nhân t o (than chì), graphit d ng keo ho c bán keo; 3 các ch ph m d a trên graphit ho c cacbon khác dư i d ng nhão, kh i, t m ho c d ng bán thành ph m 3807.00 H c ín g ; d u h c ín g , ch t creosote g ; ch t ligroin g ; 3 h c ín th c v t; h c ín t quá trình rư u bia và các ch ph m tương t d a trên thành ph n axit colofan, axit nh a hay các h c ín th c v t 3809.00 Các ch t h v i, các ch t d n thu c nhu m làm tăng đ 3 nhu m, đ b n c a thu c nhu m, các s n ph m và các ch ph m khác (ví d : thu c h v i, thu c c n màu) dùng trong ngành d t, gi y, da ho c các ngành công nghi p tương t , chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác 3810.00 Các ch ph m làm mòn b m t kim lo i; ch t gây ch y và 3 các ch ph m ph khác dùng đ hàn thi c, hàn hơi ho c hàn đi n; Các ch ph m dùng làm lõi ho c v cho c c hàn đi n ho c que hàn đi n
 8. Mã s Nhóm m t hàng Thu su t (%) 1 2 3 3814.00 Các ch t dung môi hoá h p h u cơ và các ch t pha loãng, 3 chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác. Các ch t t y sơn và vecni đã đi u ch 3815.00 Các ch t kích thích ph n ng, các ch t xúc tác ph n ng, 3 các ch ph m xúc tác chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác 3816.00 Các lo i xi măng, v a, bê tông ch u l a và các lo i v t li u 3 k t c u tương t , tr các s n ph m thu c nhóm 3801 3817.00 Các lo i alkylbenzene h n h p & alkylnaphathalen h n h p 3 tr các ch t thu c nhóm 2701 và 2902 3819.00 D u phanh thu l c (Hydraulic Brake Fluid) và các ch t 3 l ng đã đư c đi u ch khác dùng trong v n chuy n thu l c không ch a ho c ch a dư i 70% tr ng lư ng là d u ho hay các lo i d u tinh ch t các khoáng ch t bitum 3820.00 Các ch ph m ch ng đông và các dung d ch ch ng đóng 3 băng đã đi u ch 3922.00 Các lo i b n t m, vòi t m hoa sen, b n r a, b n p xí b t, bình x i nư c và các đ v sinh tương t , b ng plastic ... ... 3922.00.90 - Lo i khác 50 3924.00 B đ ăn, b đ dùng nhà b p và đ dùng gia đình khác, các 50 đ dùng v sinh khác b ng plastic 3925.00 Các lo i đ v t b ng plastic dùng trong xây d ng, chưa chi 40 ti t ho c ghi nơi khác 3926 S n ph m khác b ng Plastic và các s n ph m b ng các ch t li u khác c a các nhóm t 3901 đ n 3914 ... ... 3926.90.90 -- Lo i khác 50 4804 Gi y và bìa Kraf không tráng, d ng cu n ho c t , tr các lo i thu c nhóm 4802 và 4803 ... ... - Gi y làm bao bì:
 9. Mã s Nhóm m t hàng Thu su t (%) 1 2 3 4804.21 -- Lo i chưa t y tr ng, chưa in màu, in nhãn, d ng cu n 3 ho c t , chưa c t r i, đ làm v bao xi măng 4804.27 -- Lo i khác đã in màu, in nhãn, chưa c t r i 4804.27.10 --- Gi y ph c h p 10 4804.27.90 --- Lo i khác 15 ... ... 4807 Gi y và bìa h n h p (làm b ng cách dán các l p gi y ph ng ho c bìa ph ng v i nhau b ng m t ch t keo dính) không tráng ho c th m t m b m t, có ho c không gia c bên trong, d ng cu n ho c t 4807.10 - Gi y ho c bìa đã sát bên trong b ng ch t bitum, h c ín hay 5 nh a đư ng 4809 Gi y than, gi y t copy và các lo i gi y tương t khác (k c gi y đã tráng ho c t m dùng cho máy đánh gi y n n, ho c in b n k m offset) đã ho c chưa in, d ng cu c, có kh r ng trên 36 cm ho c d ng t hình ch nh t (k c hình vuông) v i ít nh t m t chi u trên 36 cm khi không g p 4809.10 - Gi y than và gi y tương t ki u gi y than 20 ... ... 4809.90 - Lo i khác 20 4811 Gi y, bìa, bông t m xenlulô, gi y súc b ng s i xenlulô, đã tráng, th m t m, ph , nhu m màu b m t, trang trí ho c in b m t, d ng cu c ho c t , tr các lo i thu c các nhóm 4803, 4809, 4810, 4818 ... ... - Gi y, bìa, bông t m xenlulô và gi y súc b ng s i xenlulô khác 4811.91 -- Gi y có kh năng th u khí 5 4811.99 -- Lo i khác 10 4818 Gi y v sinh, khăn lau tay, gi y m ng lau tay, lau m t, khăn tr i bàn, khăn ăn, tã lót cho tr sơ sinh, đ m, khăn tr i giư ng, các đ dùng n i tr , v sinh tương t ho c các v t
 10. Mã s Nhóm m t hàng Thu su t (%) 1 2 3 ph m dùng cho b nh vi n, các v t ph m trang trí, đ ph tr may m c b ng gi y, b t gi y, bông t m xenlulô ho c gi y súc b ng s i xenlulô ... ... 4818.40 - Khăn lau và đ m, tã lót cho tr sơ sinh và nh ng v t ph m 30 v sinh tương t ... ... 4823 Gi y, bìa, bông t m xenlulô, gi y súc b ng s i xenlulo, đã c t theo c ho c m u; Các v t ph m khác b ng gi y ho c bìa, bông t m xenlulô ho c gi y súc b ng s i xenlulô ... ... 4823.70 - Nh ng v t ph m đư c n n ép b ng b t gi y 4823.70.10 -- Mi ng đ m, vòng đ m b ng gi y 10 4823.70.90 -- Lo i khác 30 ... ... 6810.00 Các lo i đá lát, đá lát l đư ng, phi n đá lát đư ng, b ng đá 30 t nhiên (tr đá phi n ác đoa) 6802.00 Đá làm tư ng đài ho c đá xây d ng đã đư c gia công (tr 30 đá phi n) và các s n ph m thu c nhóm 6801; đá kh i dùng đ kh m và các lo i tương t , b ng đá t nhiên (k c đá phi n) có ho c không có l p lót (backis); đá h t, đá dăm, b t đá đã nhu m m u nhân t o, làm b ng đá t nhiên, k c đá phi n 6804 Đá nghi n, đá mài, đá mài d ng bánh xe và tương t không có khung, dùng đ nghi n, mài, đánh bóng, giũa ho c c t, đá mài tay ho c đá đánh bóng, các b ph n c a chúng b ng đá t nhiên, đã đư c liên k t thành kh i ho c b ng các v t li u mài mòn nhân t o ho c b ng g m có ho c không có kèm theo các b ph n b ng các v t li u khác 6804.10 - Đá nghi n và đá mài đ nghi n mài ho c xay 15 - Đá nghi n, đá mài, đá mài hình bánh xe và tương t : ... ...
 11. Mã s Nhóm m t hàng Thu su t (%) 1 2 3 6804.22 -- B ng ch t mài mòn ghép kh i ho c b ng g m: ... ... 6804.22.90 --- Lo i khác 20 6804.23 -- B ng đá t nhiên: ... ... 6804.23.90 -- Lo i khác 20 6804.30 - Đá mài ho c đánh bóng khác ... ... 6804.30.90 - Lo i khác 20 6808.00 Panen, t m, ngói, g ch kh i và các s n ph m tương t làm 30 b ng s i th c v t, s i rơm r ho c b ng phoi bào, m t g , g dăm ho c ph li u khác, b ng g đư c liên k t b ng xi măng, th ch cao ho c ch t k t dính khoáng khác 6809.00 Các s n ph m b ng th ch cao ho c b ng các h n h p có thành ph n cơ b n là th ch cao 6810.00 Các s n ph m b ng xi măng, b ng bêtông ho c b ng đá nhân t o, đã ho c chưa đư c gia c 6811.00 Các s n ph m b ng xi măng amiăng, b ng xi măng s i xenlulô ho c tương t 6812 S i amiăng đã đư c liên k t; các h n h p v i thành ph n chính là amiăng ho c thành ph n chính là amiăng và cacbonat magiê. Các s n ph m làm t các h n h p đó ho c làm t amiăng (ví d : ch , v i d t, qu n áo, hàng đ i đ u, gi y dép, các mi ng đ m), đã ho c chưa đư c gia c , tr các lo i thu c nhóm 6811 ho c 6813 6812.10 - S i amiăng đã liên k t v i nhau; các ch t h n h p v i 10 thành ph n cơ b n là amiăng ho c v i thành ph n cơ b n là amiăng và cacbonatmagiê 6812.20 - S i và ch 10 6812.30 - Th ng, dây có ho c không b n 10 6812.40 - V i d t ho c đan 10
 12. Mã s Nhóm m t hàng Thu su t (%) 1 2 3 6812.50 - Qu n áo, đ ph tr may m c, gi y dép và hàng đ i đ u 10 6812.60 - Gi y, bìa c ng và n 10 6812.70 - V i amiăng ép đ n i, d ng t m ho c cu n 10 6812.90 - Lo i khác 10 7007 Kính b o hi m, làm b ng thu tinh c ng (đã tôi) ho c thu 10 tinh đã cán m ng - Kính b o hi m c ng (đã tôi): 7007.11 -- Có kích c và hình d ng phù h p v i vi c l p vào xe c , tàu bay, ho c t u thuy n: 7007.11.10 --- Lo i ch t o dùng cho xe c 20 7007.11.90 --- Lo i khác 3 ... ... - Kính b o hi m đã cán m ng: 7007.21 -- Có kích c và hình d ng phù h p v i vi c l p vào xe c , phương ti n bay, ho c t u, thuy n: 7007.21.10 --- Lo i ch t o dùng cho xe c 20 7001.21.90 --- Lo i khác 3 ... ... 7307.00 Các lo i ng n i (ví d : ng n i đôi, khu u, măng sông) 3 7326.00 - Các s n ph m khác, b ng s t ho c thép 7326.00.10 -- T m l p 30 ... ... 7413.00 Dây b n tao, cáp, dây t t và các lo i tương t , b ng đ ng, chưa đư c cách đi n 7413.00.10 -- Cáp đ ng tr n có ti t di n đ n 500 mm2 15 7413.00.20 -- Cáp đ ng tr n có ti t di n trên 500 mm2 đ n 630 mm2 10 7413.00.90 -- Lo i khác 0
 13. Mã s Nhóm m t hàng Thu su t (%) 1 2 3 7614.00 Dây b n tao, cáp, dây t t và các lo i tương t , b ng nhôm, chưa cách đi n 7614.00.10 -- Cáp nhôm tr n có ti t di n đ n 500 mm2 20 7614.00.20 -- Cáp nhôm tr n có ti t di n trên 500 mm2 đ n 630 mm2 10 7614.00.90 -- Lo i khác 0 8407 Các lo i đ ng cơ piston đ t trong hay đ ng cơ ki u piston đánh l a b ng tia l a ... ... - Đ ng cơ thu : 8407.21 -- Đ ng cơ g n ngoài 8407.21.10 --- Lo i công su t đ n 20 CV 30 8407.21.90 --- Lo i công su t trên 20 CV 5 8407.29 -- Lo i khác: 8407.29.10 --- Lo i công su t đ n 20 CV 30 8407.29.90 --- Lo i công su t trên 20 CV 5 ... ... 8407.90 - Đ ng cơ khác: ... ... 8407.90.10 --- Lo i công su t đ n 20 CV 30 8407.90.90 --- Lo i công su t trên 20 CV 5 8408 Đ ng cơ piston đ t trong kh i đ ng b ng s c nén (đ ng cơ diesel và n a diesel) ... ... 8408.90 - Đ ng cơ khác: 8408.90.10 -- Lo i có công su t đ n 80 CV 30 ... ... 8408.90.90 -- Lo i có công su t trên 80 C 5
 14. Mã s Nhóm m t hàng Thu su t (%) 1 2 3 8409 B ph n ch dùng hay ch y u dùng cho các lo i đ ng cơ thu c nhóm 8407 hay 8408 ... ... 8409.90 - Lo i dùng cho đ ng cơ khác thu c nhóm 8407, 8408: ... ... + Dùng cho đ ng cơ thu c nhóm 8701 10 ... ... + Dùng cho đ ng cơ thu c nhóm 870422 20 ... ... 8413 Máy bơm ch t l ng, không l p kèm d ng c đo lư ng, máy nâng b ng ch t l ng ... ... 8413.50 - Bơm ho t đ ng b ng piston: 8413.50.10 -- Bơm nư c có công su t đ n 8.000 m3/h 40 8413.50.20 -- Bơm nư c có công su t trên 8.000 m3/h đ n dư i 13.000 m3/h 10 ... ... 8413.60 - Bơm ho t đ ng b ng đ ng cơ quay 8413.60.10 -- Bơm nư c có công su t đ n 8.000 m3/h 40 8413.60.20 -- Bơm nư c có công su t trên 8.000 m3/h đ n dư i 13.000 m3/h 10 ... ... 8413.70 - Bơm ly tâm lo i khác: 8413.70.10 -- Bơm nư c có công su t đ n 8.000 m3/h 40 8413.70.20 -- Bơm nư c có công su t trên 8.000 m3/h đ n dư i 13.000 m3/h 10 ... ...
 15. Mã s Nhóm m t hàng Thu su t (%) 1 2 3 - Bơm khác; máy nâng ch t l ng: 8413.81 -- Bơm các lo i: 8413.81.10 --- Bơm nư c có công su t đ n 8.000 m3/h 40 8413.81.20 -- Bơm nư c có công su t trên 8.000 m3/h đ n dư i 13.000 m3/h 10 ... ... - Ph tùng: 8413.91 -- Ph tùng máy bơm nư c, ph tùng máy bơm tay 20 8413.92 -- Ph tùng máy bơm khác và ph tùng c a máy nâng ch t l ng 0 8414 Bơm không khí ho c bơm chân không, b ph n nén và các lo i qu t không khí hay các ch t khí khác; c a qu t gió hay thông gió, có kèm theo qu t, có ho c không l p b ph n l c ... ... 8414.60 - N p ch p ho c thông gió có kích thư c chi u ngang t i đa không quá 120 cm 30 ... ... 8421 Máy ly tâm, k c máy làm khô b ng ly tâm; các lo i máy và thi t b l c hay tinh ch ch t l ng ho c ch t khí ... ... - Máy móc, thi t b l c và làm s ch ch t l ng: 8421.23 -- B l c d u, xăng dùng cho đ ng cơ đ t trong: ... ... --- Dùng cho đ ng cơ thu c nhóm 8703 lo i trên 15 đ n 24 ch 20 ... ... --- Dùng cho đ ng cơ thu c nhóm 8704.21 20 --- Dùng cho đ ng cơ thu c nhóm 8704.22 10
 16. Mã s Nhóm m t hàng Thu su t (%) 1 2 3 ... ... 8422 Máy r a bát đĩa; máy làm s ch hay làm khô chai l hay các lo i đ ch a khác; máy đ đ y, đóng kín, g n xi, đóng nút bao thi c, dán nhãn vào các lo i chai l , can h p, túi ho c các lo i đ ch a khác; máy đóng gói hay bao gói khác; máyđóng ga cho đ u ng - Máy r a bát đĩa: 8422.11 -- Lo i dùng trong gia đình có chi u cao t 95cm tr xu ng, chi u r ng t 65 cm tr xu ng, chi u dài t 70 cm tr xu ng 40 8422.19 -- Lo i khác (không ph i dùng trong gia đình) 20 8422.20 - Máy dùng đ r a, s y chai l hay các lo i h p đ ng khác 5 ... ... 8432 Máy móc nông nghi p, máy làm vư n hay máy lâm nghi p dùng cho vi c làm đ t hay tr ng tr t; máy làm sân th thao hay máy d n c ... ... 8432.30 - Máy gieo h t, máy tr ng cây và máy c y 5 8432.40 - Máy bón phân chu ng, máy r c phân hoá h c 5 8432.80 - Lo i khác 5 ... ... 8433 Máy thu ho ch hay máy đ p lúa k c máy bó rơm hay r ; máy c t c tươi ho c c khô; máy r a, phân lo i, l a ch n tr ng, hoa qu hay các nông s n khác tr máy móc thu c nhóm 8437 8433.10 - Máy c t c dùng trong công viên hay sân v n đ ng 5 8433.20 - Các lo i máy c t khác k c thanh c t c l p vào máy kéo 5 8433.30 - Các lo i máy d n c khác 5 8433.40 - Máy bó rơm hay r , c , k c máy đóng ki n 5 - Các lo i máy thu ho ch khác; máy đ p lúa:
 17. Mã s Nhóm m t hàng Thu su t (%) 1 2 3 8433.51 -- Máy g t đ p liên h p 5 8433.52 -- Các lo i máy đ p lúa khác 5 8433.53 -- Máy nh c , r 5 8433.59 -- Lo i khác 5 8433.60 - Máy r a, phân lo i, l a ch n tr ng, qu hay các nông s n khác 5 ... ... 8436 Các lo i máy khác dùng trong nông nghi p, tr ng r ng, làm vư n, nuôi gia c m ho c nuôi ong, k c máy ươm gi ng có l p thi t b t đ ng ho c thi t b nhi t, máy và lò p tr ng gia c m 8436.10 - Máy ch bi n th c ăn cho gia súc 5 - Máy móc chăn nuôi gia c m, máy p và lò p tr ng gia c m: 8436.21 -- Máy p và lò p tr ng gia c m 5 8436.29 -- Lo i khác 5 8436.80 - Các lo i máy móc khác 5 ... ... 8437 Máy làm s ch, phân lo i hay x p lo i h t gi ng hay các lo i rau đ u, qu khô; máy móc dùng trong ngành xay xát hay ch bi n ngũ c c hay rau đ u, qu khô, tr các lo i máy dùng trong nông nghi p 8437.10 - Máy móc làm s ch, phân lo i hay l a ch n h t, thóc hay các lo i rau đ u 5 8437.80 - Các lo i máy móc khác 5 ... ... 8470 Máy tính, máy th ng kê, k toán, máy tính ti n và ghi hoá đơn, máy đóng d u mi n tem bưu đi n, máy bán vé và các lo i máy tương t có kèm theo b ph n tính toán 8470.10 - Máy tính s đi n t có th ho t đ ng không c n có ngu n
 18. Mã s Nhóm m t hàng Thu su t (%) 1 2 3 đi n ngoài 5 - Máy tính s đi n t khác: 8470.21 -- Có kèm theo thi t b in n 5 8470.29 -- Lo i khác 5 8470.30 - Máy tính s khác 5 8470.40 - Máy th ng kê k toán 5 8470.50 - Máy tính ti n 5 8470.90 - Lo i khác 5 8471 Máy x lý d li u t đ ng và các b ph n c a máy; B đ c b ng t trư ng hay quang h c, máy chuy n d li u vào băng, đĩa d li u trung gian dư i d ng mã hoá và máy x lý các lo i d li u trên, chưa đư c chi ti t hay ghi nơi khác ... ... 8471.20 - Máy x lý d li u t đ ng s , trong h p máy có ch a t i thi u là m t b x lý trung tâm (CPU), m t đơn v (b ) nh p xu t d li u, đã ho c chưa k t h p v i nhau: 8471.20.10 -- Máy vi tính 10 8471.20.90 -- Lo i khác 10 - Lo i khác: 8471.91 -- B x lý s li u n m trong m t h th ng hoàn ch nh ho c không, trong h p máy có ch a m t hay hai đơn v x lý sau: b nh , b nh n d li u vào, b xu t d li u ra 10 8471.92 -- B nh n d li u vào hay b xu t d li u ra đi li n v i các b ph n khác trong h th ng máy hoàn ch nh ho c không, trong h p máy có ch a b nh 10 8471.93 -- B nh , đi li n v i các b ph n khác trong cùng h th ng ho c không 10 8471.99 -- Lo i khác 10 8473 Các ph n và b ph n ph tr (tr bìa, thùng đ ngđ v n chuy n ho c lo i tương t ) ch dùng hay ch y u dùng cho
 19. Mã s Nhóm m t hàng Thu su t (%) 1 2 3 các lo i máy thu c nhóm 8469 đ n 8472 ... ... 8473.30 - B ph n và ph tùng kèm theo c a các lo i máy thu c nhóm 8471 10 ... ... 8481 Vòi các lo i, van và các v t d ng tương t dùng cho đư ng ng, thùng ch a, thùng n u b ch a hay các lo i tương t k c van h áp su t và van ki m soát nhi t ... ... 8481.40 - Van an toàn hay van x 10 ... ... 8524 Đĩa hát, băng t và băng đĩa đã ghi âm hay ghi các hi n tư ng khác, k c khuôn c i và băng ch (băng g c) đ in sao băng đĩa, tr các s n ph m thu c Chương 37 8524.10 - Đĩa hát 40 - Băng t : 8524.21 -- Có kh r ng không quá 4 mm 40 8524.22 -- Có kh r ng trên 4 mm nhưng không quá 6,5mm 40 8524.23 -- Có kh r ng trên 6,5 mm 40 8524.90 - Lo i khác 8524.90.10 -- Đĩa m m dùng cho máy vi tính 10 8524.90.90 -- Lo i khác 10 8525 Thi t b truy n sóng dùng cho đi n tho i vô tuy n, đi n báo vô tuy n, vô tuy n truy n thanh hay vô tuy n truy n hình, có ho c không kèm theo thi t b thu sóng ho c thi t b ghi, phát âm camera vô tuy n truy n hình ... ... 8525.20 - Thi t b truy n sóng có l p thi t b ti p sóng 8525.20.10 -- Máy đi n tho i không dây 20
 20. Mã s Nhóm m t hàng Thu su t (%) 1 2 3 8525.20.90 -- Lo i khác 0 ... ... 8544 Dây, cáp (k c cáp đ ng tr c) cách đi n (k c lo i đã đư c tráng men cách đi n ho c m l p cách đi n) và dây d n đi n đã đư c cách đi n, có ho c không đư c n i v i dây d n hay đ u n i đi n; cáp s i quang làm b ng các s i đã có v b c riêng t ng s i, đã ho c chưa l p v i dây d n đi n hay đư c l p v i đ u n i đi n ... ... 8544.20 - Cáp đ ng tr c và các dây d n đi n đ ng tr c khác: ... ... 8544.20.50 -- Cáp b c cách đi n (PVC, PE) trên 15 KV đ n 35 KV có ti t di n đ n 400 mm2 5 ... ... 8703 Ôtô và các lo i xe c khác có đ ng cơ đư c thi t k ch y u đ ch ngư i (tr lo i thu c nhóm 8702), k c xe thi t k v a ch ngư i, v a ch hàng và ôtô đua ... ... 8703.10 - Ôtô và các lo i xe c khác có đ ng cơ đư c thi t k đ ch ngư i (tr lo i thu c nhóm 8702) - Lo i trên 15 ch ng i đ n 24 ch ng i: 8703.10.11 -- Nguyên chi c 60 ... ... - Lo i trên 5 ch ng i đ n 15 ch ng i: 8703.10.21 -- Nguyên chi c 60 ... ... - Lo i t 5 ch ng i tr xu ng: 8703.10.31 -- Nguyên chi c 60 ... ...
Đồng bộ tài khoản