Quyết định số 843/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 843/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 843/QĐ-TTg về việc tặng kỷ niệm chương cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 843/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 843/Q -TTg Hà N i, ngày 04 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C T NG K NI M CHƯƠNG CHO NGƯ I HO T NG CÁCH M NG, HO T NG KHÁNG CHI N BN NCH B T TÙ, ÀY TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Lâm ng (T trình s 2893/TT- UBND ngày 25 tháng 4 năm 2008) và Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 910/TTr-BT KT ngày 27 tháng 6 năm 2008), QUY T NNH: i u 1. T ng K ni m chương cho 16 cá nhân ho t ng cách m ng, ho t ng kháng chi n b ch b t tù, ày thu c t nh Lâm ng (có danh sách kèm theo), ã nêu cao tinh th n kiên trung, b t khu t, góp ph n vào th ng l i c a s nghi p cách m ng gi i phóng dân t c. i u 2. Ch t ch y ban nhân dân t nh Lâm ng, Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương và các cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - UBND t nh Lâm ng; - Ban Thi ua - Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN; - TT T; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Hùng (10b). Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. T NG K NI M CHƯƠNG CHO NGƯ I HO T NG CÁCH M NG, HO T NG KHÁNG CHI N BN NCH B T TÙ, ÀY (Ban hành kèm theo Quy t nh s 843/Q -TTg, ngày 04/7/2008 c a Th tư ng Chính ph ) STT H VÀ TÊN CHÍNH QUÁN TRÚ QUÁN Xã Cát H i, huy n Phù Cát, Xã Phù M , huy n Cát 1 Bà Nguy n Th Tám t nh Bình nh. Tiên, t nh Lâm ng. Xã T nh Th , huy n Sơn Xã Ma aguôi, huy n 2 Ông T Sang T nh, t nh Qu ng Ngãi. Huoai, t nh Lâm ng. Xã Hoài Phú, huy n Hoài Phư ng 2, th xã B o L c, 3 Ông Võ Ng c Liên Nhơn, t nh Bình nh. t nh Lâm ng. Xã Hành Phư c, huy n Xã Th nh M , huy n ơn 4 Bà Cao Th Thu Nghĩa Hành, t nh Qu ng Dương, t nh Lâm ng. Ngãi. Xã Khánh Nh c, huy n Yên Phư ng 5, thành ph à 5 Ông Ph m Xuân Viên Khánh, t nh Ninh Bình. L t, t nh Lâm ng. Xã T nh An, huy n Sơn Th tr n Liên Nghĩa, huy n 6 Ông Ki u Nam (H i) T nh, t nh Qu ng Ngãi. c Tr ng, t nh Lâm ng. Xã Nhơn Thành, huy n An Xã Hi p Th nh, huy n c 7 Ông Cao Hòa Nhơn, t nh Bình nh. Tr ng, t nh Lâm ng. Xã i n H ng, huy n i n Xã Hi p Th nh, huy n c 8 Bà Lê Th Thi t Bàn, t nh Qu ng Nam. Tr ng, t nh Lâm ng. Xã Hòa Phong, huy n Hòa Xã Ka ơn, huy n ơn 9 Bà Ông Th Thu Hà Vang, t nh Qu ng Nam. Dương, t nh Lâm ng. Xã Liên B n, huy n V B n, Th tr n Di Linh, huy n Di 10 Bà oàn Th Bé t nh Nam nh. Linh, t nh Lâm ng. Xã Yên Sơn, huy n ô Phư ng 9, thành ph à 11 Bà Tr n Th Tám Lương, t nh Ngh An. L t, t nh Lâm ng. Ông Nguy n c Xã i n Th , huy n i n Phư ng 7, thành ph à 12 Dinh Bàn, t nh Qu ng Nam. L t, t nh Lâm ng. Xã i n Th , huy n i n Phư ng 5, thành ph à 13 Ông Lê Hoàng Dũng Bàn, t nh Qu ng Nam. L t, t nh Lâm ng. Phư ng Th Xương, th xã Th tr n Nam Ban, huy n 14 Ông Vũ Xuân Phúc B c Giang, t nh B c Giang. Lâm Hà, t nh Lâm ng. Xã Thanh Quýt, huy n i n Xã Xuân Trư ng, thành ph 15 Bà Lê Th Ba Bàn, t nh Qu ng Nam. à L t, t nh Lâm ng. Xã i n Ng c, huy n i n Phư ng 5, thành ph à 16 Bà Tr n Th Nh Bàn, t nh Qu ng Nam. L t, t nh Lâm ng.
Đồng bộ tài khoản