Quyết định số 845/2003/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định số 845/2003/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 845/2003/QĐ-BTC về việc giao chỉ tiêu vận động mua Công trái giáo dục do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 845/2003/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** ***** Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2003 Số: 845/2003/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU VẬN ĐỘNG MUA CÔNG TRÁI GIÁO DỤC BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 28/2003/NĐ-CP ngày 31/3/2003 của Chính phủ quy định việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc năm 2003 - Công trái giáo dục; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tài chính; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Giao chỉ tiêu vận động mua Công trái giáo dục năm 2003 đến các nhóm đối tượng như sau: 1. Khu vực dân cư: 200 tỷ đồng (chỉ tiêu cụ thể cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Phụ lục đính kèm) 2. Các tổ chức tín dụng: 600 tỷ đồng 3. Các công ty bảo hiểm: 200 tỷ đồng 4. Khu vực các doanh nghiệp: 200 tỷ đồng 5. Bảo hiểm xã hội Việt Nam: 1.000 tỷ đồng Điều 2: Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Giám đốc Kho bạc Nhà nước cùng cấp có trách nhiệm giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc giao chỉ tiêu vận động mua công trái đến từng tổ chức và địa bàn dân cư. Điều 3: Tổng giám đốc Kho bạc nhà nước Trung ương, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ trưởng Vụ tài chính ngân hàng và các tổ chức tài chính, Vụ trưởng Vụ Hành chính sự nghiệp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm triển khai công tác vận động mua công trái giáo dục theo chỉ tiêu vận động nêu tại Điều 1 của Quyết định này đến từng đối tượng cụ thể. Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Kho bạc nhà nước Trung ương, Giám đốc Sở tài chính-Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính, Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; - Lưu: VP, Vụ CSTC Trần Văn Tá
  2. FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN C hi tieu 1
Đồng bộ tài khoản