Quyết định số 850/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
3
download

Quyết định số 850/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 850/1999/QĐ-TTg về việc cho Công ty Xuất nhập khẩu, Du lịch và Đầu tư Hồ Gươm thuê đất để đầu tư xây dựng Xí nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng xuất khẩu Long Bình tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 850/1999/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 850/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU, DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ HỒ GƯƠM THUÊ ĐẤT ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH HÀNG XUẤT KHẨU LONG BÌNH TẠI PHƯỜNG LONG BÌNH, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998; Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (công văn số 2892/TTr-UBT ngày 13 tháng 7 năm 1999), của Tổng cục Địa chính (tờ trình số 1242/TT-TCĐC, ngày 18 tháng 8 năm 1999), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thu hồi 10.915,5 m2 đất tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và cho Công ty Xuất nhập khẩu, Du lịch và Đầu tư Hồ Gươm thuê toàn bộ diện tích đất thu hồi trên để đầu tư xây dựng Xí nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng xuất khẩu Long Bình. Thời hạn thuê đất là 50 năm kể từ ngày ký Quyết định cho thuê đất. Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo tờ bản đồ địa chính (trích đo), số 420/TTKT-ĐC, tỷ lệ 1/500 do Trung tâm kỹ thuật địa chính tỉnh Đồng Nai lập ngày 18 tháng 6 năm 1998 và được Sở Địa chính tỉnh Đồng Nai xác nhận ngày 19 tháng 6 năm 1998. Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm : 1. Xác định mốc giới khu đất cụ thể trên bản đồ và trên thực địa, đăng ký vào sổ địa chính Nhà nước, ký hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Xuất nhập khẩu, Du lịch và Đầu tư Hồ Gươm; 2. Chỉ đạo việc thu tiền thuê đất nộp ngân sách Nhà nước;
  2. 3. Kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng đất và bảo vệ môi trường theo đúng quy định hiện hành. Điều 3. Bộ trưởng các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu, Du lịch và Đầu tư Hồ Gươm, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, - Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, - Tổng cục Địa chính, - UBND tỉnh Đồng Nai, - Sở Địa chính tỉnh Đồng Nai, - Công ty Xuất nhập khẩu, Du lịch và Đầu tư Nguyễn Công Tạn Hồ Gươm, (Trụ sở 125 Bùi Thị Xuân, thành phố Hà Nội), - VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Công Sự, Vụ CN, - Lưu : NN (3), VT.
Đồng bộ tài khoản