Quyết định số 850/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
4
download

Quyết định số 850/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 850/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 850/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 850/Q -TTg Hà N i, ngày 04 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u v Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh H i Dương (T trình s 17/TTr- UBND ngày 22 tháng 4 năm 2008) và Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 776/TTr-BT KT ngày 04 tháng 6 năm 2008), QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho: 1. Bà Ph m Th H i, Trư ng ban Ban Dân v n T nh y H i Dương; 2. Ông Nguy n Văn Quang, Ch t ch Liên minh các H p tác xã t nh H i Dương, ã có nhi u thành tích trong công tác t năm 2003 n năm 2007, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. i u 2. Ch t ch y ban nhân dân t nh H i Dương, Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương và cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - UBND t nh H i Dương; - Ban Thi ua - Khen thư ng TW; - BTCN VPCP; - TT T; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai (10b).
  2. Nguy n Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản