Quyết định số 86/2005/QĐ-UBHN về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tứ Hiệp tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì - Hà Nội,tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà nội ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
47
lượt xem
5
download

Quyết định số 86/2005/QĐ-UBHN về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tứ Hiệp tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì - Hà Nội,tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà nội ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 86/2005/qđ-ubhn về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị mới tứ hiệp tại xã tứ hiệp, huyện thanh trì - hà nội,tỷ lệ 1/500 do ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban hành', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 86/2005/QĐ-UBHN về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tứ Hiệp tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì - Hà Nội,tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà nội ban hành

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 86/2005/Q -UBHN Hà N i, ngày 08 tháng 6 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I T HI P T I XÃ T HI P, HUY N THANH TRÌ - HÀ N I, T L 1/500 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24/1/2005 c a Chính ph v Quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 49/2004/Q -UB ngày 19 tháng 3 năm 2004 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i T Hi p t i xã T Hi p, huy n Thanh Trì - Hà N i, t l 1/2000; Căn c Quy t nh s 85../2005/Q -UB ngày 08. tháng 6. năm 2005 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i T Hi p ( t u) t i xã T Hi p, huy n Thanh Trì - Hà N i, t l 1/500; Xét ngh c a Giám c S Quy ho ch Ki n trúc, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l qu n lý xây d ng theo Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i T Hi p t i xã T Hi p, huy n Thanh Trì - Hà N i, t l 1/500. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh văn phòng UBND Thành ph , Giám c các s : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông công chính, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Tài chính; Ch t ch UBND huy n Thanh Trì, Ch t ch UBND xã T Hi p, Giám c Công ty Cơ i n công trình, Th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM/ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH T CH
 2. Nguy n Qu c Tri u I UL QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I T HI P T I XÃ T HI P, HUY N THANH TRÌ - HÀ N I, T L 1/500 (Ban hành theo Quy t nh s 86./2005/Q -UB ngày 8 tháng 6 năm 2005 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, s d ng các công trình theo úng án Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i T Hi p ( t u) t i xã T Hi p, huy n Thanh Trì - Hà N i, t l 1/500 ã ư c phê duy t theo Quy t nh s 85../2005/Q - UB ngày 8 tháng 6 năm 2005 c a U ban nhân dân thành ph Hà N i. i u 2: Ngoài nh ng quy nh nêu trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng trong Khu ô th m i T Hi p t i xã T Hi p còn ph i tuân th các quy nh pháp lu t khác có liên quan c a Nhà nư c. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l ph i ư c U ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. i u 4: Ch t ch UBND huy n Thanh Trì, Giám c S Quy ho ch Ki n trúc và Giám c S Xây d ng ch u trách nhi m trư c Ch t ch UBND Thành ph v vi c qu n lý xây d ng t i Khu ô th m i T Hi p theo úng quy ho ch ư c duy t và quy nh c a pháp lu t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5: * T ng di n tích khu v c quy ho ch: 167.607 m2. * a i m: xã T Hi p - huy n Thanh Trì - Hà N i * Ph m vi gi i h n khu t: + Phía B c giáp tuy n ư ng phân khu v c phía Nam sông Tô L ch; + Phía ông giáp tuy n ư ng gom ư ng cao t c Pháp Vân - C u Gi ;
 3. + Phía Tây giáp thôn Văn i n; + Phía Nam g m toàn b tuy n ư ng phân khu v c (tr c chính ông - Tây) phía B c trư ng Ti u h c và Trung h c cơ s xã T Hi p hi n có. i u 6: T ng di n tích khu v c quy ho ch: 167.607 m2. (Chi ti t xem B n v Quy ho ch s d ng t QH-05 và Thuy t minh t ng h p) Bao g m các ch c năng sau: A. T XÂY D NG CÔNG TRÌNH NGOÀI CH C NĂNG 14.827M2 KHU 1 - ư ng gom ư ng cao t c Pháp Vân - C u Gi 5.257 M2 2 - Khu ph c v chuy n i ngành ngh 9.570 M2 B. T XÂY D NG CÔNG TRÌNH CH C NĂNG KHU 152.780 M2 3 ư ng phân khu v c (tr c chính ông – Tây) 21.001 M2 4 ơn v 131.079 M2 G m: 4a Cây xanh ơn v 4.010 M2 4b Trư ng Ti u h c 8.090 M2 4c Trư ng Trung h c cơ s 6.970 M2 4d Nhà tr , m u giáo 8.670 M2 4e ư ng nhánh 26.579 M2 4g Bãi xe t p trung 2.000 M2 4h t m i 75.460 M2 i u 7: t xây d ng công trình ngoài ch c năng khu : T ng di n tích: 14.827m2, bao g m: - ư ng gom ư ng cao t c Pháp Vân - C u Gi (5.257 m2): g m 1 ô t có s hi u A6. - Khu ph c v chuy n i ngành ngh (9.570m2): g m 1 ô t có s hi u A26. *. Các yêu c u v quy ho ch - ki n trúc: - i v i ư ng gom ư ng cao t c Pháp Vân – C u Gi : Khi thi t k xây d ng, c n tuân th các yêu c u v k thu t như ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, các hành lang cách ly theo Quy chuNn xây d ng Vi t Nam và các quy nh chuyên ngành. - i v i Khu ph c v chuy n i ngành ngh : ư c th c hi n theo D án riêng trên cơ s nhu c u th c t c a a phương. Khi thi t k xây d ng, hình th c ki n trúc ph i
 4. p, phù h p v i tính ch t ch c năng c a công trình. Trong quá trình l p D án c th , chi u cao, m t , h s s d ng t c a công trình c n ư c xem xét theo thi t k c th và có ý ki n tho thu n c a cơ quan qu n lý, ư c c p có thNm quy n phê duy t. i u 8: t ư ng phân khu v c (tr c chính ông - Tây): T ng di n tích: 5.257 m2, g m1ô t có s hi u B1 xây d ng tuy n ư ng ôi. *. Các yêu c u v quy ho ch - ki n trúc: Khi thi t k xây d ng, c n tuân th các yêu c u v k thu t như ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, các hành lang k thu t theo Quy chuNn xây d ng Vi t Nam và các quy nh chuyên ngành. i u 9: t cây xanh ơn v : T ng di n tích: 4.010 m2, g m 2 ô t có s hi u C9 (950 m2), C10 (3.060 m2) làm vư n hoa, sân chơi s d ng chung. *. Các yêu c u v quy ho ch - ki n trúc: Là các i m cây xanh và sân chơi ph c v dân cư trong các nhóm nhà (k c các nhóm dân cư hi n có lân c n). Khi thi t k xây d ng ph i m b o cao c t san n n, xây d ng h th ng thoát nư c hoàn ch nh cùng v i h th ng chi u sáng, ư ng d o. B trí cây xanh bóng mát, t o c nh quan và c i thi n vi khí h u cho các nhóm nhà . i u 10: t trư ng Ti u h c: T ng di n tích: 8.090 m2, g m 1 ô t có s hi u: C14. *. Các yêu c u v quy ho ch - ki n trúc: Khi thi t k xây d ng hình th c ki n trúc ph i p, phù h p v i tính ch t công trình, tuân th các tiêu chuNn v thi t k trư ng h c. Trong khuôn viên t công trình c n tr ng cây xanh và t o sân chơi cho tr em. S S CH C NĂNG S D NG DI N T NG M T H S HI U TÍCH CAO S TT (M2) TB XD D NG Ô (T NG) (%) (L N) T 1 C14 Trư ng Ti u h c quy mô 8.090 2,5 25 0,63 428HS (19m2 t/1HS)- ph c v thôn Văn i n và các nhóm nhà m i. i u 11: t trư ng Trung h c cơ s : T ng di n tích: 6.970 m2, g m 1 ô t có s hi u: C15. *. Các yêu c u v quy ho ch - ki n trúc:
 5. - Khi thi t k xây d ng hình th c ki n trúc ph i p, phù h p v i tính ch t công trình, tuân th các tiêu chuNn v thi t k trư ng h c. Trong khuôn viên t công trình c n tr ng cây xanh và t o sân chơi cho tr em. S S CH C NĂNG S D NG DI N T NG M T H S HI U TÍCH CAO S TT (M2) TB XD D NG Ô (T NG) (%) (L N) T 1 C15 Trư ng Trung h c cơ s quy 6.970 2,5 25 0,63 mô 320HS (20m2 t/1HS)- ph c v thôn văn i n và các nhóm m i. i u 12: t Nhà tr , m u giáo: T ng di n tích: 8.670 m2, g m 2 ô t có s hi u: C18 (5.330 m2), C19 (3.340 m2). *. Các yêu c u v quy ho ch - ki n trúc: - Khi thi t k xây d ng hình th c ki n trúc ph i p, phù h p v i tính ch t công trình. C n tr ng cây xanh, cây c nh và t o sân chơi cho tr em trong khuôn viên t xây d ng c a công trình. S S CH C NĂNG S D NG DI N T NG M T H S HI U TÍCH CAO S TT (M2) TB XD D NG Ô (T NG) (%) (L N) T 1 C18 M u giáo quy mô 224 cháu 5.330 2,0 25 0,50 (25m2 t/1cháu)- ph c v thôn Văn i n và các nhóm m i. 2 C19 Nhà tr quy mô 136 cháu 3.340 2,0 28 0,56 (25m2 t/1cháu)- ph c v các nhóm m i. i u 13: t ư ng nhánh: T ng di n tích: 26.579 m2, g m g m toàn b ư ng có m t c t ngang r ng 13,5m, ô t có s hi u: C31. *. Các yêu c u v quy ho ch - ki n trúc: Khi thi t k xây d ng, c n tuân th các yêu c u v k thu t như ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, các hành lang k thu t theo Quy chuNn xây d ng Vi t Nam và các quy nh chuyên ngành. i u 14: t bãi xe t p trung: T ng di n tích: 2.000 m2, g m 1 ô t có s hi u: P ( phía B c Khu ph c v chuy n i ngành ngh , phía Nam sông Tô L ch). *. Các yêu c u v quy ho ch - ki n trúc:
 6. Khi thi t k xây d ng, c n tuân th các yêu c u v k thu t như ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, các hành lang k thu t theo Quy chuNn xây d ng Vi t Nam và các quy nh chuyên ngành. i u 15: t m i: T ng di n tích: 75.460 m2, g m 8 ô t có s hi u: C24, C25, C26, C27, C28(A), C28(B), C29, C30. *. Các yêu c u v quy ho ch - ki n trúc: - C n tuân th các yêu c u v ki n trúc và k thu t ô th như sau: ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t. - Các công trình ti p giáp m t ư ng chính có th xây d ng cao t ng hơn nhưng ph i ư c xem xét c th tuỳ theo t ng lo i ư ng và có ý ki n tho thu n c a cơ quan qu n lý. - Hình th c ki n trúc ph i p, có m u s c hài hoà, phù h p v i ch c năng s d ng công trình nhà . C n t ch c cây xanh, sân vư n và ư ng n i b k t h p v i vi c b trí nơi xe, m b o yêu c u s d ng c a dân cư khu v c. H S S T NG DI N M T S HI U CH C DI N CAO TÍCH DÂN S S NĂNG S TÍCH TB SÀN XD D NG TT Ô D NG (M2) (NGƯ I) (%) T (T NG) (M2) (L N) Nhà cao t ng; t ng 1 dành cho 1 C24 15.200 7,09 28,64 2,03 30.868 870 các d ch v công c ng C24A 7.055 6,21 30,86 1,92 13.513 380 Dành b sung vào qu C24B nhà c a 8.145 7,97 26,73 2,13 17.355 490 Thành ph theo Q 123 Nhà th p t ng 2 C25 (Ph c v 8.400 2,50 45,57 1,14 9.570 280 di dân gi i phóng m t b ng)
 7. Nhà cao t ng; t ng 1 & 2 dành 3 C26 15.720 7,09 28,64 2,03 31.924 900 cho các d ch v công c ng Nhà th p t ng 4 C27 (Ph c v 10.750 3,00 45,57 1,37 14.696 360 di dân gi i phóng m t b ng) Nhà th p t ng 5 C28(A) (Ph c v 5.800 3,00 45,57 1,37 7.929 190 di dân gi i phóng m t b ng) Nhà cao t ng 6 C28(B) (Ph c v 9.790 7,09 28,64 2,03 19.881 565 di dân gi i phóng m t b ng) Nhà cao t ng; t ng 1 dành cho 7 C29 5.880 7,09 28,64 2,03 11.941 335 các d ch v công c ng Nhà th p 8 C30 3.920 2,67 45,57 1,22 4.776 120 t ng T NG 75.460 35,12 1,74 131.585 3.620 (Ghi chú: B ng trên ã ư c cân i, i u ch nh c c b m t s ch tiêu so v i án quy ho ch chi ti t t l 1/2000 m b o tính h p lý c a Khu ô th m i, trong ó ch y u ph c v nhu c u di dân gi i phóng m t b ng). i u 16: H th ng giao thông: *. Các tuy n ư ng cao t c và phân khu v c: - Tuy n ư ng cao t c Pháp Vân – C u Gi phía ông khu t quy ho ch có chi u dài o n giáp khu t quy ho ch kho ng 371 m, m t c t ngang r ng 30m. D c theo
 8. phía Tây tuy n ư ng cao t c là tuy n ư ng gom v i lòng ư ng r ng 7,5m, hè phía Tây r ng 5m, hè phía ông r ng 3m. Gi a ư ng cao t c và tuy n ư ng gom này là d i cây xanh r ng 4,5m. Tuy n ư ng gom này có di n tích trong ph m vi quy ho ch kho ng 5.257m2. - Tuy n ư ng c p phân khu v c phía Tây khu t quy ho ch có m t c t ngang r ng 27m (lòng ư ng 4 làn xe r ng 15m, hè hai bên r ng 6mx2). Chi u dài o n giáp khu t quy ho ch kho ng 55m. - Tuy n ư ng c p phân khu v c phía B c khu v c quy ho ch có m t c t ngang r ng 30m (lòng ư ng 4 làn xe r ng 15m, hè hai bên r ng 7,5mx2), ch y d c theo phía Nam sông Tô L ch, chi u dài o n giáp khu t quy ho ch kho ng 117m. - Tuy n ư ng c p phân khu v c phía Nam khu t quy ho ch có m t c t ngang r ng 33m (lòng ư ng 2 d i, m i d i r ng 7,5m; d i phân cách trung tâm r ng 6m; hè hai bên r ng 6mx2), chi u dài qua khu t quy ho ch kho ng 636m, di n tích chi m t kho ng 21001m2. *. Các tuy n ư ng nhánh G m các tuy n ư ng có m t c t ngang r ng 13,5m (lòng ư ng r ng 7,5m, hè hai bên r ng 3mx2). Các tuy n ư ng này ã ư c xác nh trong quy ho ch chi ti t t l 1/2000, có d ng ô c , hư ng tuy n vuông góc và song song v i ư ng cao t c Pháp Vân – C u Gi . Các tuy n ư ng này có t ng chi u dài kho ng 1.930m, di n tích chi m t kho ng 26.579m2. *. Các ư ng vào nhà ư c thi t k phù h p v i quy ho ch s d ng t và quy ho ch ki n trúc c nh quan, phân b giao thông t các ư ng nhánh t i các công trình và c m công trình. Các ư ng vào nhà có hư ng tuy n song song và vuông góc v i các ư ng nhánh, m t c t ngang r ng 11,5m (lòng ư ng r ng 5,5m cho 2 làn xe, hè hai bên r ng 3m). Các tuy n ư ng vào nhà có t ng chi u dài kho ng 628m, di n tích chi m t kho ng 7558m2. *. Nơi xe: - B trí m t bãi xe t p trung n m giáp phía Nam tuy n ư ng phân khu v c i d c theo sông Tô L ch. Bãi xe này có di n tích kho ng 2.000m2, s c ch a kho ng 35 - 50 xe con. - Trong khu t quy ho ch, các công trình công c ng và nhà th p t ng liên k có vư n ph i t m b o nhu c u xe cho b n thân công trình. Các công trình nhà cao t ng c n tính toán nhu c u xe cho b n thân công trình t i ga ra b trí t ng h m, t ng 1 c a công trình. Ngoài ra, có th b trí xe th i gian ng n d c theo các ư ng vào nhà, sân trong các công trình và c m công trình cao t ng. i u 17: H th ng thoát nư c mưa và cao san n n:
 9. a) Thoát nư c mưa: - Hư ng thoát nư c: Hư ng thoát nư c chính c a khu t quy ho ch là sông Tô L ch phía B c và tuy n mương tiêu T Hi p - Ngũ Hi p phía Tây. - M ng lư i c ng thoát nư c mưa: + Các tuy n c ng chính có ti t di n D800 – D1750mm xây d ng d c theo tuy n ư ng nhánh và ư ng phân khu v c thoát nư c vào mương tiêu T Hi p - Ngũ Hi p và sông Tô L ch. + Các tuy n c ng nhánh có ti t di n D600 – D1000mm xây d ng d c theo các tuy n ư ng nhánh, ư ng vào nhà thoát nư c vào tuy n c ng chính. b) Cao san n n: - Cao tim ư ng t i các ng giao nhau b ng cao m t nư c tính toán c ng sâu chôn c ng. - Cao n n các ô t ư c thi t k theo phương pháp ư ng ng m c thi t k . d c n n thi t k i ³0,004, m b o thoát nư c t ch y. - Cao san n n các ô t t 5,60 – 6.10m - gi i quy t vi c thoát nư c cũng như chênh cao gi a khu v c làng xóm hi n có phía Tây v i khu t quy ho ch, d c theo hè tuy n ư ng nhánh phía Tây và tuy n ư ng phân khu v c phía Nam xây d ng các tuy n rãnh kích thư c B=0,5m; Htb = 1,0m, u n i v i các tuy n c ng trong khu quy ho ch. i u 18: H th ng c p nư c: * Ngu n c p: nư c c p cho khu quy ho ch là nhà máy nư c Văn i n công su t hi n có là 5000m3/ngày. êm thông qua tuy n ng c p nư c F160 mm xây d ng d c theo tuy n ư ng phân khu v c 27m phía Tây khu ô th . * M ng lư i ư ng ng: - ư ng ng c p nư c chính c a khu quy ho ch có ư ng kính F160 mm xây d ng d c theo tuy n ư ng phân khu v c 33m phía Nam. T ư ng ng chính này r nhánh các tuy n ng F90 - 110mm xây d ng d c theo các tuy n ư ng nhánh c p nư c cho ô t xây d ng công trình. Các ư ng ng F90 - 110mm này v lâu dài s ư c u n i v i m ng lư i c p nư c chung c a khu v c theo quy ho ch chi ti t 1/2000, t o thành m ng lư i vòng khép kín, m b o c p nư c n nh cho c khu v c. T các ư ng ng F90 - 110 mm r nhánh các ư ng ng F50 - 75mm xây d ng d c theo các ư ng nhánh và ư ng vào nhà c p cho các công trình và c m công trình. - Trong khu v c quy ho ch, các công trình t 5 t ng tr xu ng, l y nư c tr c ti p t các ư ng ng c p nư c b ng áp l c bơm c a nhà máy nư c. Các công trình cao trên 5 t ng u ph i b trí b ch a và máy bơm tăng áp.
 10. * C p nư c ch a cháy: B trí các tr nư c c u ho d c theo các ư ng quy ho ch có ư ng ng F110 ¸F160 i qua v i kho ng cách 100-150 m/tr , t i nh ng nơi thu n ti n v giao thông. i u 19: H th ng c p i n và thông tin - bưu i n: a) C p i n: * Ngu n c p: Các ph t i khu t quy ho ch ư c c p i n t tr m bi n áp 110/22KV-2*40 MVA E10 Văn i n hi n có cách khu quy ho ch kho ng 1,3km v phía Tây Nam thông qua tuy n cáp tr c 22KV có ti t di n XLPE- 240mm2 i ng m d c theo ư ng quy ho ch 27m phía Tây. * M ng trung th : - Tuy n cáp 22KV chính c a khu quy ho ch có ti t di n: XLPE-185mm2 r t ư ng cáp tr c 22KV phía Tây, i d c theo ư ng phân khu v c 33m phía Nam. T tuy n cáp này r ra các tuy n cáp nhánh c p i n cho các tr m bi n áp 22/0,4KV c a khu quy ho ch. - Trư c m t khi m ng cáp 22KV khu v c chưa xây d ng, khu quy ho ch t m th i l y ngu n t tuy n 35KV, ho c 6KV hi n ang c p i n cho xã T Hi p phía Tây. * M ng phân ph i: - Tr m bi n áp 22/0,4KV: Xây m i 5 tr m bi n áp 22/0,4KV v i t ng công su t 2760 KVA. Tr m xây kín, ư c b trí g n ư ng giao thông, bán kính ph c v ≤ 200m. Các công trình nhà cao t ng và Khu ph c v chuy n i ngành ngh có ph t i l n s xây tr m c p riêng. - M ng h th 0,4KV ph c v chi u sáng sinh ho t: Các l cáp 0,4KV t tr m bi n áp 22/0,4KV công c ng n c p i n cho các kh i nhà chung cư cao t ng, nhà th p t ng, công trình công c ng khu ư c thi t k i ng m trên hè ho c i vào d i t lưu không cách gi a ch gi i ư ng và ch gi i xây d ng. - M ng chi u sáng èn ư ng: S d ng èn thu ngân cao áp và èn halogel, tuy n cáp 0,4 KV c p i n cho chi u sáng èn ư ng thi t k i ng m trên hè cách bó v a 0,5m, các èn ư c treo trên h th ng c t bê tông LT-10m. Các tuy n ư ng phân khu v c h th ng chi u sáng èn ư ng b trí 2 bên hè ư ng. Các ư ng nhánh, ư ng vào khu b trí 1 bên hè ư ng. b) Thông tin bưu i n: * Ngu n c p: Các h thuê bao c a khu quy ho ch ư c c p ngu n t t ng ài v tinh 7000 s d ki n xây d ng khu trung tâm công c ng phía Nam khu ô th (c nh ư ng 70 kéo dài). * M ng ngo i vi:
 11. - Các tuy n cáp g c i ng m trên hè ư ng quy ho ch t i 3 t cáp thuê bao. Các t cáp thuê bao b trí c nh các tr m bi n áp 22/0,4KV c a khu quy ho ch. - Dây cáp thuê bao i t t cáp thuê bao n các h thuê bao i ng m trên hè ư ng, ho c i trong d i t lưu không. i u 20: Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng a) Thoát nư c bNn: - Hư ng thoát nư c: Nư c th i c a khu t quy ho ch ư c x vào tuy n c ng thành ph D400-D600mm phía Tây. - H th ng c ng thoát nư c: + Tuy n c ng thoát nư c th i chính c a khu t quy ho ch có ti t di n D300- D400mm xây d ng d c theo tuy n ư ng phân khu v c r ng 33m phía Nam khu quy ho ch. Tuy n c ng này ư c u n i v i tuy n c ng chính thoát nư c th i c a Thành ph kích thư c D400-600mm t d c theo tuy n ư ng phân khu v c phía Tây khu ô th . Trư c m t khi tuy n c ng thoát nư c th i c a Thành ph chưa xây d ng, nư c th i c a khu quy ho ch sau khi x lý sơ b ư c thu gom v tr m bơm nư c th i t m th i có công su t 94m3/h phía Nam, t ó bơm vào tuy n c ng thoát nư c mưa D1000mm xây d ng d c tuy n ư ng phân khu v c phía Nam khu quy ho ch. + Các tuy n c ng nhánh: các tuy n c ng nhánh ư c t theo c u t o, kích thư c ti t di n D300mm, xây d ng d c theo các ư ng nhánh và ư ng vào nhà thu gom nư c th i c a t ng công trình d n n các tuy n c ng chính. + D c theo các tuy n c ng thoát nư c th i b trí các gi ng thăm t i i m x các công trình, t i v trí thay i ti t di n c ng, chuy n hư ng c ng. Kho ng cách gi a các gi ng t 20 - 25m, tuỳ thu c ư ng kính ng. b) V sinh môi trư ng: - Rác th i sinh ho t ư c thu gom b ng xe Ny theo gi c nh ho c thu gom vào các thùng rác và Công-ten-nơ kín dung tích 0,4-1m3. S lư ng, v trí các thùng và Công ten nơ ch a rác ư c tính toán theo bán kính ph c v kho ng 100m và do ơn v d ch v công c ng có ch c năng v n chuy n t i khu x lý c a Thành ph . Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 21: i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 22: M i vi ph m các i u kho n c a i u l này tuỳ theo hình th c và m c vi ph m s b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t.
 12. i u 23: Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c án Quy ho ch chi ti t và quy nh c th c a i u l này hư ng d n th c hi n xây d ng. i u 24: án Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i T Hi p t i xã T Hi p, huy n Thanh Trì - Hà N i, t l 1/500 và b n i u l này ư c lưu tr t i các cơ quan sau ây các t ch c, cơ quan và nhân dân ư c bi t và th c hi n. Nơi nh n: TM/ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ - UBND Thành ph Hà N i. - S Xây d ng. N I - S Quy ho ch Ki n trúc. CH T CH - S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t. - UBND huy n Thanh Trì. - Công ty cơ i n công trình. Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản