Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND về quản lý và giúp đỡ học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện hồi gia do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành, để bãi bỏ khoản 2 Điều 23 Quy định về xét duyệt cho hồi gia đối với học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện ban hành kèm theo Quyết định số 113/2004/QĐ-UB ngày 23 tháng 4 năm 2004 và khoản 2 Điều 19 Quy định về quản lý và giúp đỡ học viên cai nghiện ma túy và người sau cai...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 86/2006/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2006 QUY T NNH V VI C BÃI B KHO N 2 I U 23 QUY NNH V XÉT DUY T CHO H I GIA I V I H C VIÊN CAI NGHI N MA TUÝ VÀ NGƯ I SAU CAI NGHI N BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 113/2004/Q -UB NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2004 VÀ KHO N 2 I U 19 QUY NNH V QU N LÝ VÀ GIÚP H C VIÊN CAI NGHI N MA TÚY VÀ NGƯ I SAU CAI NGHI N H I GIA BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 114/2004/Q -UB NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2004 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành Văn b n quy ph m pháp lu t c a H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh đ nh s 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Quy t đ nh s 1212/QĐ-BTP ngày 08 tháng 5 năm 2006 c a B trư ng B Tư pháp v vi c đình ch thi hành m t ph n ho c toàn b n i dung văn b n trái pháp lu t v x lý vi ph m hành chính do các đ a phương ban hành; Xét đ ngh c a Giám đ c S Tư pháp t i Công văn s 1946/STP-VB ngày 12 tháng 6 năm 2006, QUY T NNH: Đi u 1. Bãi b kho n 2 i u 23 Quy nh v xét duy t cho h i gia i v i h c viên cai nghi n ma túy và ngư i sau cai nghi n ban hành kèm theo Quy t nh s 113/2004/Q -UB ngày 23 tháng 4 năm 2004 và kho n 2 i u 19 Quy nh v qu n lý và giúp h c viên cai nghi n ma túy và ngư i sau cai nghi n h i gia ban hành kèm theo Quy t nh s 114/2004/Q -UB ngày 23 tháng 4 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph . Đi u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký, các n i dung không c p t i Quy t nh này v n gi nguyên theo Quy t nh s 113/2004/Q -UB và Quy t nh s 114/2004/Q -UB ngày 23 tháng 4 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph .
  2. Đi u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tư pháp, Giám c S Lao ng – Thương binh và Xã h i, Th trư ng các s - ngành thành ph và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: KT. CH TNCH - Như i u 3; - Th trư ng Chính ph ; PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C - Văn phòng Chính ph ; - B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND/TP; - y ban nhân dân thành ph ; - y ban MTTQVN thành ph ; - C c Ki m tra văn b n – B Tư pháp; Nguy n Thi n Nhân - oàn i bi u Qu c h i thành ph ; - Các oàn th -Báo ài thành ph ; - Trung tâm Công báo thành ph ; - VPH -UB: CVP, các PVP; - Các t NCTH; - Lưu (PC-Tg).100
Đồng bộ tài khoản