Quyết định số 86/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
65
lượt xem
5
download

Quyết định số 86/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 86/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn cho vay của Quỹ giải quyết việc làm Thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 86/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM -------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 86/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 07 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ VÀ S D NG NGU N V N CHO VAY C A QU GI I QUY T VI C LÀM THÀNH PH Y THÁC QUA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ H I THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh quy t s 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 c a Qu c h i v vi c i u ch nh a gi i hành chính thành ph Hà N i và m t s t nh có liên quan; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16/12/2003; Căn c Ngh nh s 78/2002/N -CP ngày 04/10/2002 c a Th tư ng Chính ph v tín d ng i v i ngư i nghèo và i tư ng chính sách khác; Căn c Quy t nh s 131/2002/Q -TTg ngày 04/10/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ngân hàng Chính sách xã h i; Căn c vào Quy t nh s 71/2005/Q -TTg ngày 05/4/2005 c a Th tư ng Chính ph v cơ ch qu n lý i u hành v n cho vay c a Qu Qu c gia v vi c làm; Căn c Thông tư liên t ch s 14/2008/TTLT-BL TBXH-BTC-BKH T ngày 29/7/2008 c a Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i – B Tài chính - B K ho ch và u tư hư ng d n m t s i u c a Quy t nh s 71/2005/Q -TTg ngày 05/4/2005 c a Th tư ng Chính ph v cơ ch qu n lý, i u hành v n cho vay c a Qu qu c gia gi i quy t vi c làm và Quy t nh s 15/2008/Q -TTg ngày 23/01/2008 c a Th tư ng Chính ph s a i, b sung m t s i u Quy t nh s 71/2005/Q -TTg. Quy t nh s 51/2008/Q -TTg ngày 24/4/2008 c a Th tư ng Chính ph v chính sách h tr c a Nhà nư c i v i cơ s s n xu t kinh doanh dành riêng cho ngư i lao ng là ngư i tàn t t; Căn c Thông tư s 73/2008/TT-BTC ngày 01/8/2008 c a B Tài chính v hư ng d n l p, qu n lý, s d ng Qu gi i quy t vi c làm a phương và kinh phí qu n lý qu qu c gia gi i quy t vi c làm; Xét ngh c a liên ngành: Tài chính – K ho ch và u tư – Lao ng - Thương binh và Xã h i t i T trình s 1284/LN TC-KH T-L TBXH ngày 07/4/2009; Công văn s 469/STP-VBPQ ngày 27/3/2009 c a S Tư pháp v Báo cáo th m nh D th o Quy t nh c a UBND Thành ph Hà N i ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n v n cho vay c a Qu gi i quy t vi c làm Thành ph y thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i Thành ph Hà N i, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này là Quy ch qu n lý và s d ng ngu n v n cho vay c a Qu gi i quy t vi c làm Thành ph y thác qua Chi nhánh Ngân hàng
  2. Chính sách xã h i Thành ph Hà N i cho vay gi i quy t vi c làm và th c hi n m c tiêu gi m nghèo trên a bàn Thành ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c các S : Tài chính, K ho ch và u tư, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Tư pháp; Giám c Kho b c Nhà nư c Hà N i; Giám c Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i Thành ph Hà N i; Ch t ch UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c; Th trư ng các S , ngành, oàn th Thành ph , các t ch c và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 3; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Thư ng tr c H ND Thành ph ; - c Ch t ch UBND Thành ph ; - Các /c PCT UBND Thành ph ; - VP oàn i bi u Qu c h i và H ND Thành ph ; Nguy n Th Th o - Chánh, Phó VPUBND TP, các phòng chuyên viên; - Lưu VT, L CSXH. QUY CH QU N LÝ VÀ S D NG NGU N V N CHO VAY C A QU GI I QUY T VI C LÀM THÀNH PH Y THÁC QUA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ H I THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 86/2009/Q -UBND ngày 07/07/2009 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph n ngu n v n cho vay gi i quy t vi c làm Thành ph y thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i Thành ph Hà N i cho vay gi i quy t vi c làm và th c hi n m c tiêu gi m nghèo trên a bàn, góp ph n th c hi n các m c tiêu phát tri n kinh t xã h i c a Thành ph trong t ng th i kỳ. i u 2. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i thành ph Hà N i có trách nhi m s d ng ph n ngu n v n y thác úng m c ích, úng i tư ng, có hi u qu và cho các i tư ng vay theo Quy t nh c a UBND Thành ph ; ư c hư ng phí y thác do UBND Thành ph quy nh. i u 3. Vi c t ng h p, theo dõi qu n lý ph n ngu n v n y thác ư c thông qua Ban i u hành Qu gi i quy t vi c làm Thành ph Hà N i do UBND Thành ph quy t
  3. nh, g m i di n các S : Lao ng - Thương binh và Xã h i, Tài chính, K ho ch và u tư (giao S Lao ng - Thương binh và Xã h i là cơ quan thư ng tr c). i u 4. Ph n ngu n v n cho vay c a Qu gi i quy t vi c làm a phương y thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i Thành ph Hà N i cho vay gi i quy t vi c làm ph i thu lãi. Riêng i v i ngư i nghèo, c n nghèo, ngư i lao ng là ngư i tàn t t vay không thu lãi, ch thu phí th c hi n công tác qu n lý tri n khai vi c cho vay và thu n ti n vay. Vi c xác nh i tư ng vay là ngư i nghèo, c n nghèo do UBND qu n, huy n xác nh n và t ng h p theo tiêu chí nghèo và c n nghèo c a UBND Thành ph . i tư ng lao ng là ngư i tàn t t ư c H i ng giám nh y khoa ho c cơ quan y t có thNm quy n xác nh n theo quy nh c a B Y t . Chương 2. NH NG QUY NNH C TH i u 5. Ngu n v n cho vay: Ph n ngu n v n cho vay c a Qu gi i quy t vi c làm Thành ph y thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i Thành ph Hà N i bao g m: 1. Ngu n v n ngân sách Thành ph : 1.1. Ngu n v n c a Ngân sách Thành ph y thác qua Chi nhánh ngân hàng chính sách xã h i. 1.2. Ngu n v n c a Ngân sách Thành ph b sung hàng năm theo kh năng c a Ngân sách Thành ph do H i ng nhân dân Thành ph phê chuNn và UBND Thành ph quy t nh. 2. Ngu n v n c a Ngân sách qu n, huy n, thành ph tr c thu c (sau ây g i chung là ngân sách qu n, huy n) b sung hàng năm theo kh năng c a Ngân sách qu n, huy n do H ND qu n, huy n phê chuNn và UBND qu n, huy n quy t nh (ngu n v n này b sung vào Qu gi i quy t vi c làm Thành ph ; ngu n v n c a qu n, huy n nào thì ch cho các i tư ng c a qu n, huy n ó vay). 3. V n ti p nh n các ngu n tài tr c a t ch c Qu c t , t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c cho các m c tiêu v vi c làm và gi m nghèo c a Thành ph Hà N i. Căn c vào k ho ch v n vay m i b sung hàng năm ư c duy t. Hàng quý, S Tài chính chuy n v n cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i Thành ph Hà N i làm ngu n v n cho vay, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i Thành ph Hà N i không s d ng ngu n v n cho vay c a Qu gi i quy t vi c làm Thành ph y thác th c hi n m c ích kinh doanh. i u 6. i tư ng vay v n: 1. H gia ình (k c h gia ình l c lư ng vũ trang các khu t p th Quân i, h gia ình công nhân ngh vi c dài ngày), thành viên c a các t ch c oàn th , h i qu n
  4. chúng có nhu c u vay v n t t o vi c làm ( i v i lao ng m t vi c chung ưu tiên h nghèo, c n nghèo, lao ng vùng chuy n i m c ích s d ng t, lao ng n ). 2. Các cá nhân có nhu c u vay v n i xu t khNu lao ng. 3. T s n xu t, H p tác xã ho t ng theo Lu t h p tác xã, cơ s s n xu t kinh doanh dành riêng cho ngư i tàn t t, ch trang tr i; Trung tâm giáo d c lao ng xã h i có d án t o vi c làm m i, thu hút thêm lao ng. Doanh nghi p ư c thành l p và ho t ng theo Lu t Doanh nghi p. 4. Lao ng dôi dư do s p x p l i doanh nghi p nhà nư c, lao ng b m t vi c do doanh nghi p thay i cơ c u theo i u 17 b Lu t Lao ng. 5. i tư ng là oàn viên thu c t ch c công oàn cơ quan, doanh nghi p nhà nư c thu c Thành ph qu n lý (thông qua t ch c Liên oàn lao ng Thành ph ). 6. i tư ng lao ng là ngư i tàn t t. Ngoài ra, tùy theo nhi m v phát tri n kinh t xã h i c a Thành ph , trong t ng th i kỳ, UBND Thành ph s quy nh c th v b sung các i tư ng ư c vay t ph n ngu n v n cho vay c a Qu gi i quy t vi c làm Thành ph y thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i Thành ph Hà N i. i u 7. Xây d ng d án và l p h sơ vay v n, thNm nh và phê duy t d án ư c th c hi n theo Thông tư liên t ch s 14/2008/TTLT-BL TBXH-BTC-BKH T ngày 29/7/2008 c a Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i – B Tài chính – B K ho ch và u tư hư ng d n m t s i u c a Quy t nh s 71/2005/Q -TTg ngày 05/4/2005 c a Th tư ng Chính ph v cơ ch qu n lý, i u hành v n cho vay c a Qu qu c gia gi i quy t vi c làm và Quy t nh s 15/2008/Q -TTg ngày 23/01/2008 c a Th tư ng Chính ph s a i, b sung m t s i u Quy t nh s 71/2005/Q -TTg. Vi c thNm quy n phê duy t d án vay trong t ng th i kỳ ư c th c hi n theo quy t nh c a UBND Thành ph v vi c y quy n phê duy t d án vay v n gi i quy t vi c làm (Bao g m c ngu n v n t Qu qu c gia gi i quy t vi c làm và ngu n v n y thác t Qu gi i quy t vi c làm Thành ph ). i u 8. N i dung s d ng v n vay: 1. Mua s m máy móc thi t b , phương ti n v n t i, ánh b t th y s n m r ng và nâng cao năng l c s n xu t kinh doanh và d ch v . 2. B sung mua nguyên v t li u, cây, con gi ng, các chi phí chăm sóc cây tr ng, v t nuôi n khi thu ho ch và chi phí kinh doanh d ch v . 3. Chi phí cá nhân i xu t khNu lao ng theo quy nh c a Nhà nư c hi n hành. 4. Cho vay ph c h i các làng ngh truy n th ng.
  5. Ngoài các n i dung trên, tùy thu c t ng d án c th Thành ph quy t nh m t s n i dung s d ng v n vay phù h p v i th c t t hi u qu v n vay. i u 9. M c v n cho vay: 1. i v i h gia ình, m c vay v n t i a không quá 20 tri u ng và ph i t o ra ít nh t m t ch làm vi c m i. 2. i v i d án có nhi u h vay v n, m c vay ph thu c vào s h th c hi n d án, nhưng m c vay c a m i h t i a không quá 20 tri u ng. 3. i v i d án c a cơ s s n xu t kinh doanh, m c vay t i a không quá 300 tri u ng và không quá 20 tri u ng trên m t ch làm vi c m i. 4. i v i cá nhân vay v n i xu t khNu lao ng s tùy theo t ng nư c mà cá nhân d nh i, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i Thành ph Hà N i th c hi n m c cho vay c th căn c vào Thông tư hư ng d n c a Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B Tài chính. i u 10. i u ki n ư c vay v n: 1. H gia ình ph i có h khNu thư ng trú t i a phương nơi th c hi n d án vay v n, có ơn ngh vay v n ư c a phương xác nh n. 2. i v i d án có nhi u h vay, thì d án vay v n ph i phù h p v i ngành ngh ghi trong gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c gi y phép ho t ng i v i nh ng ngành kinh doanh có i u ki n. D án có nhi u h vay v n, (m i h không quá 20 tri u ng) thì t ng h gia ình ph i có ơn ngh vay v n g i Ch d án có xác nh n c a a phương và Ch d án ph i có b o lãnh b ng tín ch p c a Ch t ch UBND xã, phư ng, th tr n i v i d án c p xã, phư ng, th tr n), c a Ch t ch UBND qu n, huy n ( i v i d án c p qu n, huy n) ho c ngư i ng u c a t ch c oàn th , h i qu n chúng c p qu n, huy n ( i v i các d án do oàn th , h i qu n chúng qu n lý). 3. Cơ s s n xu t kinh doanh ph i có tài s n th ch p. 4. i v i cá nhân vay i xu t khNu lao ng ph i có th ch p b ng tài s n ho c cam k t tr n c a ngư i thân (b , m , v , ch ng) ư c chính quy n a phương nơi cư trú xác nh n. i u 11. Th i h n cho vay t 12 tháng n 36 tháng. N u h t th i h n i tư ng có nhu c u vay ti p ph i hoàn tr g c, lãi và l p th t c vay cho chu kỳ m i. i u 12. V x lý r i ro, do nguyên nhân b t kh kháng: i tư ng ư c xem xét x lý n r i ro; nguyên nhân khách quan làm thi t h i tr c ti p n v n và tài s n c a khách hàng; bi n pháp x lý; h sơ pháp lý xem xét x lý n b r i ro áp d ng theo quy nh t i Quy t nh s 69/2005/Q -TTg ngày 06/4/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch x lý n b r i ro c a
  6. Ngân hàng Chính sách xã h i và Thông tư s 65/2005/TT-BTC ngày 16/8/2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy ch x lý n b r i ro c a Ngân hàng Chính sách xã h i ban hành kèm theo Quy t nh s 69/2005/Q -TTg ngày 06/4/2005 c a Th tư ng Chính ph . V thNm quy n xem xét x lý n b r i ro, do Ch t ch y ban nhân dân Thành ph quy t nh. Ngu n v n x lý n b r i ro ư c l y t Qu d phòng r i ro c a a phương. i u 13. V thu lãi, phí và s d ng lãi, phí thu ư c t ho t ng cho vay c a ngu n v n y thác. Ph n ngu n v n cho vay c a Qu gi i quy t vi c làm Thành ph y thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i Thành ph Hà N i cho các i tư ng vay gi i quy t vi c làm ư c thu lãi vay theo m c quy nh c a Qu Qu c gia v vi c làm, i v i i tư ng vay là ngư i c n nghèo thu phí 0,4%/tháng (4,8%/năm); i v i i tư ng vay là ngư i nghèo và ngư i lao ng là ngư i tàn t t thu phí 0,3%/tháng (3,6%/năm); lãi su t, phí quá h n là 130%. Toàn b lãi vay và phí thu trên ư c coi là 100% và ư c phân b , s d ng như sau: 1. Trích 50% dùng chi tr phí y thác cho Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã h i Thành ph Hà N i nơi qu n lý tr c ti p vi c cho vay, thu n kho n vay c a Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i Thành ph Hà N i. Vi c s d ng phí y thác theo quy nh c a Ngân hàng Chính sách xã h i Vi t Nam. 2. Trích 30% l p Qu d phòng r i ro c a Thành ph (Qu này do Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i Thành ph Hà N i qu n lý). 3. S còn l i (20%) chi h tr công tác l p k ho ch cho vay và k ho ch gi i quy t vi c làm, ki m tra giám sát, ánh giá ch tiêu t o vi c làm m i và các ho t ng cho vay v n c a Qu ; T ng h p, báo cáo k t qu cho vay c a cơ quan lao ng c p Thành ph và qu n, huy n, trong ó: 3.1. 10% trích v Ban i u hành Qu gi i quy t vi c làm Thành ph (Giao cho S Lao ng - Thương binh và Xã h i là cơ quan thư ng tr c c a Ban i u hành ngu n v n y thác Thành ph qu n lý và s d ng). 3.2. 10% trích v Ban i u hành Qu gi i quy t vi c làm qu n, huy n (giao Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i qu n lý, s d ng). i u 14. Phân c p quy t nh phân ph i lãi, phí ti n vay: Căn c s ti n lãi, phí th c thu do Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i Thành ph Hà N i báo cáo Ban i u hành Qu Gi i quy t vi c làm Thành ph và UBND Thành ph ; Ch t ch UBND Thành ph ra quy t nh phân ph i cho các ơn v ư c hư ng theo ngh c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i sau khi có ý ki n tham gia c a S Tài chính. i u 15. S d ng và qu n lý kinh phí t ngu n lãi, phí ã c p:
  7. 1. i v i 50% chi tr phí y thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i Thành ph Hà N i th c hi n công tác hư ng d n ngư i vay v n xây d ng d án, l p h sơ vay v n, t ch c thNm nh, gi i ngân, thu h i v n, x lý n , t ng h p và báo cáo k t qu th c hi n cho vay. C th như sau: - Phí y thác cho ch d án. - Chi phí ho t ng nghi p v v hư ng d n, thNm nh, gi i ngân, ki m tra, theo dõi x lý n , thu h i v n, t ng h p và báo cáo k t qu th c hi n cho vay. - Chi phí qu n lý công v (v t li u văn phòng, in n, công tác phí, t p hu n nghi p v , tuyên truy n, tài li u sách báo, oàn th ,…), mua s m tài s n, công c lao ng, phương ti n làm vi c ph c v công tác cho vay v n. - Chi công tác phí, chi làm thêm gi cho cán b . - Khen thư ng cho t ch c và cá nhân có thành tích trong công tác qu n lý cho vay gi i quy t vi c làm. 2. i v i các kho n ti n lãi, phí (30%) ư c trích l p Qu d phòng r i ro ư c s d ng như sau: Bù p các kho n v n vay t Qu gi i quy t vi c làm Thành ph b t n th t do nguyên nhân b t kh kháng ư c UBND Thành ph quy t nh xóa n và b sung cho Qu gi i quy t vi c làm Thành ph . Vi c phân ph i và s d ng Qu d phòng r i ro ư c th c hi n theo quy t nh c a UBND Thành ph trên cơ s ngh c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i, S Tài chính. 3. i v i kho n ti n lãi, phí (20%) dành cho các ơn v qu n lý chương trình a phương ư c s d ng và quy t toán như sau: 3.1. N i dung chi: - Chi h i ngh t p hu n nghi p v , sơ k t, t ng k t ho t ng cho vay gi i quy t vi c làm; ki m tra, giám sát ánh giá ch tiêu t o vi c làm m i, các ho t ng cho vay v n và t ng h p báo cáo k t qu cho vay. N i dung và m c chi th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 c a B Tài chính quy nh ch công tác phí, ch chi t ch c h i ngh i v i các cơ quan nhà nư c và ơn v s nghi p công l p và Thông tư s 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư s 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 c a B Tài chính; - Chi h tr v văn phòng phNm, in tài li u tri n khai t p hu n nghi p v . - Chi công tác tuyên truy n hư ng d n trên các phương ti n thông tin i chúng. - Chi ph c p cho cán b ư c phân công qu n lý i u hành ngu n v n y thác c a Ngân sách. Căn c vào ngu n thu th c t , Ban i u hành Qu gi i quy t vi c làm Thành ph quy nh c th m c chi ph c p cho phù h p. M c chi t i a không quá
  8. 50% ti n lương c a cán b ư c phân công và qu n lý i u hành Qu gi i quy t vi c làm Thành ph . - Chi cho mua s m, s a ch a tài s n, d ng c văn phòng ph c v công tác cho vay gi i quy t vi c làm (bàn, gh , t , máy vi tính, máy photocopy…), h tr mua phương ti n i l i (xe máy, xu ng…), i v i nh ng a bàn vùng xa, vùng sông nư c. - Chi cho công tác kh o sát, i u tra lao ng và ánh giá chương trình, h tr nghiên c u xây d ng và hoàn thi n chính sách, so n th o và ban hành hư ng d n chương trình. - Chi khen thư ng cho ơn v , cá nhân (k c ch d án) có nhi u thành tích trong công tác qu n lý cho vay gi i quy t vi c làm. M c chi t i a i v i ơn v là 400.000 ng/năm, cá nhân 200.000 ng/năm. Riêng i v i nh ng qu n, huy n có t l n quá h n th p dư i m c 3%, v n t n ng th p m c dư i 5%, m c chi t i a i v i ơn v là 1.000.000 ng/năm, cá nhân là 500.000 ng/năm. - Chi khác liên quan tr c ti p n công tác cho vay gi i quy t vi c làm. 3.2. Vi c chi tiêu ph i theo úng d toán ư c duy t, trư ng h p i u ch nh n i dung chi tiêu trong ph m vi s v n ư c duy t, ơn v ph i có công văn g i S Tài chính xin i u ch nh. M i trư ng h p chi tiêu ngoài d toán ư c duy t u không ư c ch p nh n quy t toán. i u 16. V l p d toán và báo cáo tài chính ph n ngu n v n cho vay c a Qu gi i quy t vi c làm Thành ph y thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i Thành ph Hà N i. 1. L p d toán: Hàng năm cùng v i l p d toán Ngân sách c a qu n, huy n, UBND các qu n, huy n ch o các Phòng Tài chính qu n, huy n t ng h p nhu c u vay v n c a qu n, huy n g i v S Lao ng - Thương binh và Xã h i (Cơ quan thư ng tr c Ban i u hành), S Tài chính, S K ho ch và u tư t ng h p nhu c u vay v n, cân i ngu n v n chung. Căn c tình hình m c tiêu gi i quy t vi c làm, gi m nghèo c a Thành ph trên t ng a bàn qu n, huy n, Ban i u hành Qu gi i quy t vi c làm Thành ph trình UBND Thành ph quy t nh phân b m c v n cho vay. 2. Hàng quý (trư c ngày 30 c a tháng cu i quý) và hàng năm (trư c ngày 31/12) Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i Thành ph Hà N i có trách nhi m báo cáo tình hình cho vay, thu n vay c a các i tư ng, nh ng t n t i vư ng m c trong quá trình s d ng ph n ngu n v n y thác v i Ban i u hành Qu gi i quy t vi c làm Thành ph Ban i u hành t ng h p chung và ánh giá hi u qu c a ngu n v n vay báo cáo UBND Thành ph . Chương 3. I U KHO N THI HÀNH i u 17. Phân công trách nhi m:
  9. 1. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i Thành ph Hà N i ch u trách nhi m hư ng d n ngư i vay v n xây d ng d án, ti p nh n h sơ vay v n. T ch c thNm nh d án v n. Trình cơ quan có thNm quy n phê duy t d án. Ch u trách nhi m v vi c qu n lý, s d ng và b o toàn v n. 2. S Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i Thành ph Hà N i tri n khai vi c cho vay úng i tư ng ư c vay t ngu n v n y thác phù h p v i nhu c u th c t . Th c hi n y nghĩa v c a cơ quan thư ng tr c Qu gi i quy t vi c làm Thành ph . 3. S Tài chính ph i h p v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i; S K ho ch và u tư; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i Thành ph Hà N i qu n lý ph n ngu n v n y thác và ngu n lãi, phí thu ư c c a ho t ng cho vay, s d ng úng m c ích, úng nguyên t c tài chính. 4. S K ho ch và u tư ph i h p v i S Tài chính, S Lao ng - Thương binh và Xã h i và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i Thành ph Hà N i trong vi c t ng h p, phân b d toán hàng năm ph n ngu n v n y thác cho các i tư ng vay v n trên a bàn Thành ph . 5. UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c có trách nhi m ph i h p v i Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i, Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i, Phòng Tài chính – k ho ch trong vi c tri n khai cho vay, t ng h p nhu c u vay v n hàng năm trên cơ s m c tiêu gi i quy t vi c làm và m c tiêu gi m nghèo c a qu n, huy n. Phân b , qu n lý ph n ngu n v n y thác, ngu n lãi và phí thu ư c c a ph n ngu n v n y thác c a các i tư ng vay v n trên a bàn qu n, huy n./.
Đồng bộ tài khoản