Quyết định số 87/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
57
lượt xem
2
download

Quyết định số 87/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 87/2006/QĐ-UBND về việc ban hành bản Quy định về chính sách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình (giai đoạn 2006 – 2010) do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 87/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 87/2006/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2006 QUY T NNH V BAN HÀNH B N QUY NNH V CHÍNH SÁCH DÂN S VÀ K HO CH HÓA GIA ÌNH (GIAI O N 2006-2010) Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Chi n lư c Dân s Vi t Nam giai đo n 2001-2010; Căn c Chương trình hành đ ng s 01-CTr/TU ngày 19 tháng 12 năm 2005 c a Thành y, th c hi n Ngh quy t 47-NQ/TW c a B Chính tr "v ti p t c đ y m nh th c hi n chính sách Dân s và K ho ch hóa gia đình" và Ch th 49-CT/TW c a Ban Bí thư "v xây d ng gia đình th i kỳ công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t nư c"; Xét đ ngh c a Ch nhi m y ban Dân s - Gia đình và Tr em thành ph t i T trình s 70/CV-DSGĐTE ngày 27 tháng 02 năm 2006 và Công văn s 186/UBDSGĐTE ngày 12 tháng 5 năm 2006; QUY T NNH: Đi u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v chính sách Dân s và K ho ch hóa gia ình (giai o n 2006 – 2010). Căn c Quy nh này, y ban Dân s - Gia ình và Tr em thành ph có trách nhi m hư ng d n thi hành. Đi u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 7312/Q -UB-NCVX ngày 19 tháng 12 năm 1997 và Quy t nh s 3327/1998/Q - UB-NCVX ngày 26 tháng 6 năm 1998 c a y ban nhân dân thành ph . Đi u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Ch nhi m y ban Dân s - Gia ình và Tr em thành ph , Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: KT.CH TNCH - Như i u 3; - y ban Dân s - Gia ình và Tr em; PHÓ CH TNCH - C c Ki m tra văn b n – B Tư pháp;
  2. - Thư ng tr c Thành y; Thư ng tr c H ND.TP; - y ban nhân dân TP; VP oàn BQH. TP; - y ban MTTQVN. TP; Các oàn th TP; - Các Báo- ài thành ph ; - VPH -UB: Các PVP, các t NCTH; - Lưu (PC-Tg) H.196 Nguy n Thành Tài QUY NNH V CHÍNH SÁCH DÂN S VÀ K HO CH HÓA GIA ÌNH (GIAI O N 2006- 2010) (Ban hành kèm theo Quy t nh s 87/2006/Q -UBND, ngày 14 tháng 6 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph ) Đi u 1. i tư ng và ph m vi i u ch nh: i tư ng áp d ng c a quy nh là cá nhân cư trú t i thành ph H Chí Minh; cơ quan, t ch c trú óng thành ph H Chí Minh. Đi u 2. Chính sách i v i ngư i áp d ng bi n pháp tránh thai: 1. Chính sách i v i ngư i áp d ng bi n pháp t d ng c t cung: Ngư i áp d ng bi n pháp t d ng c t cung ư c th c hi n t i Tr m y t phư ng – xã, th tr n; Phòng khám s n ph khoa khu v c; Nhà h sinh khu v c; Trung tâm y t qu n - huy n; B nh vi n có khoa s n và k ho ch hóa gia ình. Ngư i áp d ng bi n pháp t d ng c t cung ư c c p thu c theo quy nh c a B Y t ; vi c tái khám và tháo d ng c t cung ư c d dàng và mi n vi n phí hoàn toàn. 2. Chính sách i v i ngư i áp d ng bi n pháp tri t s n: a) Vi c áp d ng bi n pháp tri t s n, ư c th c hi n t i các B nh vi n có khoa s n và k ho ch hóa gia ình và Trung tâm Y t qu n - huy n c a thành ph ; b) Ngư i áp d ng bi n pháp tri t s n t i các cơ s i m a ư c: - Mi n vi n phí; - C p thu c theo quy nh c a B Y t ; - B i dư ng 100.000 ng. Vi c b i dư ng ư c th c hi n t i y ban Dân s Gia ình và Tr em qu n - huy n. 3. Chính sách i v i ngư i s d ng thu c tránh thai: Ngư i s d ng thu c tránh thai ư c khám, tư v n và c p thu c viên tránh thai, thu c tiêm tránh thai, thu c c y tránh thai t i Tr m y t phư ng – xã, th tr n; Phòng khám khu v c, Trung tâm y t qu n - huy n; B nh vi n có khoa s n và k ho ch hóa gia ình và C ng tác viên Dân s - Gia ình và Tr em.
  3. 4. Chính sách i v i ngư i áp d ng bi n pháp tri t s n ho c t d ng c t cung mà b v k ho ch ho c x y ra tai bi n: Ngư i áp d ng bi n pháp tri t s n ho c t d ng c t cung mà b v k ho ch ho c x y ra tai bi n ư c Tr m y t phư ng – xã, th tr n; Phòng khám khu v c, Trung tâm y t qu n - huy n; các B nh vi n có khoa s n và k ho ch hóa gia ình nơi g n nh t ti p nh n i u tr , kh c ph c h u qu và mi n vi n phí hoàn toàn (bao g m ti n th c hi n các th thu t và ti n thu c). Đi u 3. Chính sách khen thư ng đ i v i cơ quan, t ch c và cá nhân th c hi n t t công tác Dân s và K ho ch hóa gia đình: 1. Tiêu chuNn xét khen thư ng i v i cơ quan, t ch c và cá nhân th c hi n t t công tác Dân s và K ho ch hóa gia ình: a) Qu n - huy n; phư ng – xã; th tr n hoàn thành xu t s c công tác Dân s và K ho ch hóa gia ình (vư t các ch tiêu v Dân s và K ho ch hóa gia ình ư c giao). b) Phư ng – xã, th tr n; khu ph , p không có ngư i sinh con th 3 tr lên trong năm. c) Cơ quan, t ch c hoàn thành k ho ch ho t ng v công tác Dân s và K ho ch hóa gia ình theo các ch tiêu ph n u ra hàng năm c th như sau: - Có l p Ban ch o ho c phân công lãnh o ph trách công tác Dân s và K ho ch hóa gia ình; - Có k ho ch ho t ng v công tác Dân s và K ho ch hóa gia ình, ưa các ch tiêu ph n u, thư ng, ph t v công tác này vào th a ư c lao ng t p th , quy ch ho t ng ho c Ngh quy t h i ngh cán b công ch c; - Có t ch c truy n thông v công tác Dân s và K ho ch hóa gia ình và t ch c khám ph khoa cho n công nhân viên ch c; - Không có ngư i sinh con th 3 tr lên. d) Các ơn v Y t th c hi n t t các d ch v Dân s và K ho ch hóa gia ình: t ch tiêu k ho ch do S Y t giao và không x y ra các tai bi n nghiêm tr ng. 2. M c khen thư ng cơ quan, t ch c, cá nhân có thành tích công tác Dân s và K ho ch hóa gia ình: a) Cơ quan, ơn v và cá nhân có thành tích v công tác Dân s và K ho ch hóa gia ình ư c t ng gi y khen, b ng khen, c thi ua và ti n thư ng theo quy nh t i Lu t Thi ua Khen thư ng. b) Phư ng – xã, th tr n không có ngư i sinh con th 3 tr lên trong m t năm ư c thư ng 3.000.000 òng, hai năm li n tr lên không có ngư i sinh con th 3 tr lên ư c thư ng 6.000.000 ng.
  4. c) Khu ph , p không có ngư i sinh con th 3 tr lên trong m t năm ư c thư ng 400.000 ng, hai năm li n tr lên ư c thư ng 800.000 ng. d) Ngư i có công v n ng ngư i khác th c hi n bi n pháp tri t s n ư c thư ng 25.000 ng cho 1 ca. e) Các ơn v Y t th c hi n t t các d ch v k ho ch hóa gia ình ư c thư ng 6.000 ng cho 1 ca tri t s n nam, n ; 1.000 ng cho 1 ca t d ng c t cung. 3. Cơ quan có thNm quy n xem xét, xu t khen thư ng: a) y ban nhân dân qu n - huy n; y ban nhân dân phư ng – xã, th tr n. b) y ban Dân s - Gia ình và Tr em thành ph ; y ban Dân s - Gia ình và Tr em qu n - huy n; Ban Dân s - Gia ình và Tr em phư ng – xã, th tr n. c) T ch c Công oàn các c p t thành ph n cơ s . d) Cơ quan t ng h p xu t khen thư ng là y ban Dân s - Gia ình và Tr em thành ph ; y ban Dân s - Gia ình và Tr em qu n - huy n; Ban Dân s - Gia ình và Tr em phư ng – xã, th tr n. 4. Cơ quan quy t nh khen thư ng: a) y ban nhân dân thành ph , y ban nhân dân qu n - huy n; y ban nhân dân phư ng – xã, th tr n. b) y ban Dân s - Gia ình và Tr em thành ph ; y ban Dân s - Gia ình và Tr em qu n - huy n. Đi u 4. X lý vi ph m chính sách Dân s và K ho ch hóa gia đình: 1. i v i cá nhân vi ph m chính sách Dân s và K ho ch hóa gia ình b x lý như sau: Cán b , công ch c, công nhân, viên ch c sinh con th 3 tr lên không ư c b t vào các ch c v lãnh o và không ư c xét thi ua trong năm vi ph m. 2. i v i cơ quan, t ch c có ngư i sinh con th 3 tr lên s b tr i m thi ua theo thang i m do b ph n t ch c thi ua cơ quan, t ch c quy nh./.
Đồng bộ tài khoản