Quyết định số 88/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
5
download

Quyết định số 88/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 88/2009/QĐ-UBND về việc bổ sung đối tượng được miễn thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 88/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 88/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 16 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C B SUNG I TƯ NG Ư C MI N THU L PHÍ H TNCH TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Pháp l nh Phí, L phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/09/2003 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 158/2005/N -CP ngày 27/12/2005 c a Chính ph v ăng ký và qu n lý h t ch; Căn c Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Quy t nh s 206/Q -TTg ngày 12/02/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c mi n l phí qu c t ch, l phí h t ch i v i ngư i Lào di cư sang Vi t Nam ã ư c c p phép cư trú n nh và có nguy n v ng xin nh p qu c t ch Vi t Nam; Căn c Công văn s 146/H ND ngày 30/6/2009 c a Thư ng tr c H ND Thành ph v vi c mi n L phí h t ch cho ngư i Lào theo Quy t nh s 206/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph ; Theo ngh c a Liên ngành: C c Thu - S Tài chính - S Tư pháp thành ph Hà N i t i T trình s 8647/TTr-CT-STC-STP ngày 27/05/2009 v vi c mi n L phí h t ch cho ngư i Lào theo Quy t nh s 206/Q -TTg ngày 12/02/2009 c a Th tư ng Chính ph , QUY T NNH
  2. i u 1. B sung i tư ng ư c mi n thu l phí h t ch theo i u 1 Quy t nh s 12/2009/Q -UBND ngày 09/01/2009 c a y ban nhân dân thành ph Hà N i v vi c thu l phí h t ch trên a bàn thành ph Hà N i như sau: - Mi n l phí h t ch cho các trư ng h p ngư i Lào di cư sang Vi t Nam ã ư c c p phép cư trú n nh trư c ngày 01/01/2009 và có nguy n v ng xin nh p qu c t ch Vi t Nam, c th như sau: + i v i các vi c ăng ký h t ch thu c thNm quy n c a UBND c p xã, phư ng, th tr n bao g m: ăng ký nuôi con nuôi; ăng ký nh n cha, m , con; C p b n sao gi y t h t ch t s h t ch; Xác nh n tình tr ng hôn nhân, xác nh n gi y t h t ch; Các vi c ăng ký h t ch khác. + i v i các vi c ăng ký h t ch thu c thNm quy n c a UBND c p qu n, huy n và tương ương bao g m: C p l i b n chính Gi y khai sinh; C p l i b n sao gi y t h t ch; Thay i, c i chính h t ch cho ngư i 14 tu i tr lên, xác nh l i dân t c, xác nh l i gi i tính. + i v i các vi c ăng ký h t ch thu c thNm quy n c a UBND thành ph bao g m: ăng ký k t hôn; ăng ký nuôi con nuôi; Nh n con ngoài giá thú; C p b n sao gi y t h t ch t s h t ch; Xác nh n các gi y t h t ch; Các vi c ăng ký h t ch khác, ghi chú h t ch; C p l i b n chính gi y khai sinh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành ph ; Giám c các S : Tài chính; Tư pháp; Giám c Kho b c Nhà nư c Hà N i; C c trư ng C c Thu thành ph Hà N i; Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n, th xã; Các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - Các B : Tài chính, Tư pháp; - TT Thành y, TT H ND TP; - Ch t ch UBND TP; - oàn B Qu c h i Hà N i; - VP Thành y; - VP oàn BQH và H ND TP; - Các Phó Ch t ch UBND TP; Hoàng M nh Hi n - C c ki m tra văn b n - B Tư pháp; - C ng thông tin i n t Chính ph ; - Các s , ban ngành c a TP; - Trung tâm công báo; C ng giao ti p i n t TP; - CPVP, các Phòng CV; - Lưu: VT, KT.
Đồng bộ tài khoản