Quyết định số 883/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 883/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 883/1999/QĐ-TTg về việc giao đất tạm thời để phục vụ việc thi công hạng mục công trình nạo nét sông Đa Độ đoạn từ cống Trung Trang đến cầu Vàng Xá thuộc Dự án nâng cấp hệ thống thuỷ nông Đa Độ, thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 883/1999/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 883/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO ĐẤT TẠM THỜI ĐỂ PHỤC VỤ VIỆC THI CÔNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH NẠO NÉT SÔNG ĐA ĐỘ ĐOẠN TỪ CỐNG TRUNG TRANG ĐẾN CẦU VÀNG XÁ THUỘC DỰ ÁN NÂNG CẤP HỆ THỐNG THUỶ NÔNG ĐA ĐỘ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998; Xét đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (công văn số 41/TT-UB, ngày 24 tháng 7 năm 1999), của Tổng cục Địa chính (tờ trình số 1358/TT-TCĐC, ngày 09 tháng 9 năm 1999), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thu hồi 369.919,4 m2 tại các xã An Tiến, Trường Thọ, Bát Trang, Quang Trung, Quang Hưng và thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng và giao cho Ban quản lý Dự án thuỷ lợi 403 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sử dụng tạm thời toàn bộ diện tích đất thu hồi trên để làm bãi chứa bùn, phục vụ việc thi công hạng mục công trình nạo nét sông Đa Độ đoạn từ cống Trung Trang đến cầu Vàng Xá thuộc Dự án nâng cấp hệ thống thuỷ nông Đa Độ. Thời hạn sử dụng đất là 01 năm kể từ khi hoàn thành việc đền bù thiệt hại và giải phóng mặt bằng. Hết thời hạn sử dụng đất, Ban quản lý Dự án thuỷ lợi 403 có trách nhiệm khôi phục mặt bằng và bàn giao lại cho địa phương để đưa vào sản xuất. Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo các tờ bản đồ địa chính (trích đo) tỷ lệ 1/1000 (gồm 7 tờ) do Sở Địa chính thành phố Hải Phòng xác lập tháng 01 năm 1999. Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có trách nhiệm: 1. Xác định mốc giới khu đất cụ thể trên bản đồ và trên thực địa, đăng ký vào sổ địa chính Nhà nước;
  2. 2. Hướng dẫn việc đền bù thiệt hại cho các chủ sử dụng có đất bị thu hồi; 3. Kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng đất, bảo vệ môi trường theo đúng quy định hiện hành. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Giám đốc Ban quản lý Dự án thuỷ lợi 403, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận : PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, - Tổng cục Địa chính, - ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, - Sở Địa chính thành phố Hải Phòng, - Ban quản lý Dự án thuỷ lợi 403, - VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Công Sự, Vụ : CN, Nguyễn Công Tạn - Lưu : NN (3b), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản