Quyết định số 883/QĐ-TT

Chia sẻ: Tan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
26
lượt xem
1
download

Quyết định số 883/QĐ-TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 883/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2009-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 883/QĐ-TT

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 883/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2009-2010 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2009-2010 như sau: 1. Năm 2009, chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: - Công ty Cấp thoát nước Tiền Giang; - Công ty Khai thác và Cấp nước sinh hoạt nông thôn Tiền Giang; - Công ty Công trình đô thị thành phố Mỹ Tho. 2. Năm 2010, thực hiện cổ phần hóa: - Công ty Chăn nuôi Tiền Giang; - Công ty Công trình đô thị thị xã Gò Công. Điều 2. 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có trách nhiệm: a) Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung về tiến độ được duyệt; b) Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ để quyết định tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ khi thực hiện cổ phần hóa các Công ty nêu tại Quyết định này.
  2. 2. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang trong việc thực hiện Quyết định này. 3. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Thủ tướng, các PTT Chính phủ; - Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Nguyễn Sinh Hùng - Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang; - Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, ĐP; - Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).
Đồng bộ tài khoản