Quyết định số 885/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 885/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 885/QĐ-TTg về thành phần và chức năng nhiệm vụ Tiểu ban tuyên truyền, giáo dục, quảng bá kỷ niệm 1000 năm Thăng Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 885/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 885/Q -TTg Hà N i, ngày 23 tháng 06 năm 2009 QUY T NNH V THÀNH PH N VÀ CH C NĂNG NHI M V TI U BAN TUYÊN TRUY N, GIÁO D C, QU NG BÁ K NI M 1000 NĂM THĂNG LONG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 759/Q -TTg ngày 18 tháng 6 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Ch o qu c gia k ni m 1000 năm Thăng Long; Căn c Quy t nh s 836/Q -TTg ngày 30 tháng 6 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban Ch o qu c gia k ni m 1000 năm Thăng Long; Căn c Quy t nh s 1470/Q -TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t cương các ho t ng ti n t i k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i và i l k ni m; Xét ngh c a Ban Tuyên giáo Trung ương t i công văn s 3861/CV-BTGTW ngày 04 tháng 6 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Ti u ban tuyên truy n, giáo d c, qu ng bá k ni m 1000 năm Thăng Long (sau ây g i t t là Ti u ban tuyên truy n), thu c Ban Ch o qu c gia k ni m 1000 năm Thăng Long, g m các ông, bà sau ây: 1. Ông Phùng H u Phú, y viên Ban Ch p hành Trung ương ng, Phó Trư ng ban thư ng tr c Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trư ng Ban Ch o qu c gia k ni m 1000 năm Thăng Long – Trư ng Ti u ban. 2. Ông Quý Doãn, Th trư ng B Thông tin và Truy n thông – Phó Trư ng Ti u ban. 3. Ông Lê Qu c Trung, Phó Ch t ch H i Nhà báo Vi t Nam – Phó Trư ng Ti u ban. 4. Bà Ngô Th Thanh H ng, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph Hà N i – Phó Trư ng Ti u ban. 5. Ông ào Duy Quát, Chuyên gia cao c p, Ban Tuyên giáo Trung ương, T ng Biên t p Báo i n t ng C ng s n Vi t Nam - y viên thư ng tr c. 6. Ông Tr n Mai Hư ng, T ng Giám c Thông t n xã Vi t Nam - y viên. 7. Ông Nguy n H u Thu n, Phó T ng Biên t p Báo Nhân dân - y viên. 8. Ông Tr n ăng Tu n, Phó T ng Giám c ài Truy n hình Vi t Nam - y viên. 9. Bà Hoàng Minh Nguy t, Phó T ng Giám c ài Ti ng nói Vi t Nam - y viên. 10. Ông L i H ng Khánh, y viên Ban Thư ng v , Trư ng Ban Tuyên giáo thành y Hà N i - y viên. 11. Ông Ph m Quang Long, thành y viên, Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch - y viên.
  2. 12. Ông Bùi Th c, V trư ng V Tuyên truy n, Ban Tuyên giáo Trung ương - y viên. 13. Ông Nguy n Th K , V trư ng V Báo chí – Xu t b n, Ban Tuyên giáo Trung ương - y viên. 14. Ông Trương Minh Tu n, Giám c Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương - y viên. 15. Bà Nguy n Th Thu Hà, Phó V trư ng V Tuyên truy n, Ban Tuyên giáo Trung ương - y viên. 16. Ông ình Ho ng, Chuyên viên chính V Tuyên truy n, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thư ký Ti u ban. i u 2. Ch c năng, nhi m v c a Ti u ban tuyên truy n k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i 1. Xây d ng K ho ch tuyên truy n ph c v k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i trên ph m vi toàn qu c theo úng Ch th s 30/2008/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 và Quy t nh s 1470/Q -TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph . 2. Ch o, hư ng d n, ki m tra, ôn c các cơ quan, a phương, ơn v tri n khai th c hi n theo úng K ho ch ư c phê duy t. 3. xu t các cơ ch , gi i pháp c n thi t trong quá trình tri n khai công tác tuyên truy n k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i trên ph m vi toàn qu c th c hi n t t m c tiêu ã ra, báo cáo Trư ng Ban Ch o qu c gia k ni m 1000 năm Thăng Long. 4. Ch u trách nhi m gi i quy t, x lý ho c báo cáo Trư ng Ban Ch o qu c gia k ni m 1000 năm Thăng Long gi i quy t, x lý các v n liên quan n y sinh trong quá trình th c hi n công tác tuyên truy n k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i theo Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban Ch o qu c gia k ni m 1000 năm Thăng Long ban hành kèm theo Quy t nh s 836/Q -TTg ngày 30 tháng 6 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph . 5. Trư ng Ti u ban tuyên truy n ch u trách nhi m phân công nhi m v và ôn c, ki m tra vi c th c hi n nhi m v c a các thành viên trong Ti u ban. i u 3. Kinh phí ho t ng c a Ti u ban do ngân sách nhà nư c b o m. B Tài chính ch trì, ph i h p v i Ban Ch o qu c gia k ni m 1000 năm Thăng Long và các cơ quan liên quan x lý c th theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c b o m cho Ti u ban hoàn thành nhi m v ư c giao. i u 4. Các thành viên c a Ti u ban làm vi c theo ch kiêm nhi m, hư ng ch theo quy nh. Ti u ban t gi i th sau khi hoàn thành nhi m v . i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Trư ng Ti u ban tuyên truy n, giáo d c, qu ng bá k ni m 1000 năm Thăng Long, Th trư ng các ơn v liên quan và các thành viên có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5; - Th tư ng, PTT Nguy n Sinh Hùng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - VP BC QGKN 1000 năm Thăng Long; Nguy n Sinh Hùng - UBND thành ph Hà N i; - Các thành viên BC QGKN 1000 năm Thăng Long;
  3. - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, PCN Nguy n H u Vũ, C ng TT T, các V : TH, KTTH, P; - Lưu: Văn thư, KGVX (3b).
Đồng bộ tài khoản