Quyết định số 904/QĐ-TĐC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
80
lượt xem
10
download

Quyết định số 904/QĐ-TĐC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 904/QĐ-TĐC về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung hướng dẫn phương pháp lấy mẫu xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 1518/QĐ-TĐC ngày 17 tháng 10 năm 2007 do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 904/QĐ-TĐC

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH NAM T NG C C TIÊU CHU N c l p – T do – H nh phúc O LƯ NG CH T LƯ NG -------------- ------- S : 904/Q -T C Hà N i, ngày 22 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG M T S N I DUNG HƯ NG D N PHƯƠNG PHÁP L Y M U XĂNG D U BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 1518/Q -T C NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2007 T NG C C TRƯ NG T NG C C TIÊU CHU N O LƯ NG CH T LƯ NG Căn c Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Ngh nh s 127/2007/N -CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t; Căn c Quy t nh s 140/2004/Q -TTg ngày 05 tháng 8 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c Tiêu chu n o lư ng Ch t lư ng; Căn c Quy t nh s 16/2007/Q -BKHCN ngày 27 tháng 8 năm 2007 c a B Khoa h c và Công ngh ban hành Quy chu n k thu t qu c gia v xăng và nhiên li u iêzen s QCVN 1:2007/BKHCN; Theo ngh c a Trư ng ban Ban ánh giá s phù h p, QUY T NNH: i u 1. S a i, b sung m t s n i dung trong “Hư ng d n phương pháp l y m u xăng d u” ban hành kèm theo Quy t nh s 1518/Q -T C ngày 17/10/2007 như sau: 1. B sung m c 6.3 như sau: “c) Riêng i v i các m u xăng d u ư c l y v i m c ích ki m tra ch t lư ng xăng d u lưu thông trên th trư ng, tùy theo i u ki n c th th c t , n u không th m b o th i gian v n chuy n m u n phòng th nghi m như quy nh t i i m a), cơ quan l y m u quy t nh th i gian v n chuy n i v i t ng t l y m u, nhưng không quá 15 ngày làm vi c. Trư ng h p th i gian v n chuy n m u b kéo dài, cơ quan l y m u c n lưu ý như sau: - Quá trình lưu gi và v n chuy n m u ph i m b o tính toàn v n c a m u, mb o an toàn và c nh báo v cháy n .
  2. - Quy nh th i gian lưu m u kéo dài tương ng mb o th i gian x lý m u lưu khi c n thi t”. 2. S a i m c 8 c a Biên b n l y m u quy nh trong Ph l c như sau: S a i “Th i gian lưu m u là 15 ngày” thành “Th i h n lưu m u n ngày …”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Ban ánh giá s phù h p, các t ch c ánh giá s phù h p ư c ch nh và các cơ quan, t ch c liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. T NG C C TRƯ NG PHÓ T NG C C TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Lưu VP, GPH. Vũ Văn Di n
Đồng bộ tài khoản