Quyết định số 905/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 905/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 905/1999/QĐ-TTg về việc giao đất cho Công ty Môi trường và Công trình đô thị thành phố Thanh Hóa để xây dựng khu xử lý rác tại phường Phú Sơn và Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 905/1999/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 905/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO ĐẤT CHO CÔNG TY MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ THANH HÓA ĐỂ XÂY DỰNG KHU XỬ LÝ RÁC TẠI PHƯỜNG PHÚ SƠN VÀ ĐÔNG THỌ, THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998; Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (công văn số 2117/UB-NN ngày 07 tháng 9 năm 1999), của Tổng cục Địa chính (tờ trình số 1384/TT-TCĐC, ngày 14 tháng 9 năm 1999), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thu hồi 57.712 m2 đất tại phường Phú Sơn và Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (trong đó : phường Phú Sơn : 57.401 m2, phường Đông Thọ : 311 m2) và giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Công ty Môi trường và Công trình đô thị thành phố Thanh Hóa để xây dựng khu xử lý rác của thành phố. Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính khu đất số 456/BĐ- ĐC, tỷ lệ 1/2000 do Sở Địa chính tỉnh Thanh Hóa xác lập ngày 06 tháng 9 năm 1999. Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm : 1. Xác định mốc giới khu đất trên bản đồ và trên thực địa, đăng ký vào sổ địa chính Nhà nước; 2. Hướng dẫn việc đền bù cho các chủ sử dụng có đất bị thu hồi; 3. Kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng đất và bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật. Điều 3. Bộ trưởng các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
  2. Thanh Hóa, Giám đốc Công ty Môi trường và Công trình đô thị thành phố Thanh Hóa, Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, - Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, - Tổng cục Địa chính, - UBND tỉnh Thanh Hóa, - Sở Địa chính tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Công Tạn - Công ty Môi trường và Công trình đô thị thành phố Thanh Hóa (467 Lê Hoàn, thành phố Thanh Hóa), - VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Công Sự, Vụ CN, - Lưu : NN (3), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản