Quyết định số 905/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 905/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 905/QĐ-BXD về việc đính chính Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 ban hành quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 905/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 905/Q -BXD Hà N i, ngày 14 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C ÍNH CHÍNH QUY T NNH S 01/2008/Q -BXD NGÀY 01/02/2008 BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÀO T O, B I DƯ NG NGHI P V NNH GIÁ XÂY D NG VÀ QUY T NNH S 06/2008/Q -BXD NGÀY 18/4/2008 BAN HÀNH QUY CH C P CH NG CH K SƯ NNH GIÁ XÂY D NG C A B TRƯ NG B XÂY D NG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12/11/1996 ; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16/12/2002 ; Căn c Ngh nh s 104/2004/N -CP ngày 23/3/2004 c a Chính ph v Công báo Nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam ; Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Theo ngh c a V trư ng V Kinh t xây d ng, QUY T NNH: i u 1. ính chính n i dung ph n nh trong gi y ch ng nh n ã hoàn thành khóa ào t o, b i dư ng nghi p v nh giá xây d ng c a Ph l c s 1 ban hành kèm theo Quy t nh s 01/2008/Q -BXD như sau: ã in “ nh 3x4 ( óng d u n i c a cơ s ào t o)”, in úng là “ nh 3x4 ( óng d u c a cơ s ào t o)”. i u 2. ính chính Quy t nh s 06/2008/Q -BXD ngày 18/4/2008 c a B trư ng B Xây d ng ban hành quy ch c p ch ng ch k sư nh giá xây d ng như sau: 1. T i trang 1 m u ch ng ch k sư nh giá c a Ph l c s 1 ban hành kèm theo Quy t nh s 06/2008/Q -BXD ã in 2 dòng “S ch ng ch : (*) và L n c p:”, nay s a l i in vào trang 2 như Ph l c kèm theo Quy t nh này. 2. T i i m b, kho n 2, i u 7 c a Quy t nh s 06/2008/Q -BXD ã in “ ã tr c ti p th c hi n ít nh t 5 công vi c tư v n qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình (công vi c s 1, 2, 5, 6 và 8) quy nh t i i u 3 c a Quy ch này ...” s a l i là “ ã tr c ti p th c hi n ít nh t 5 công vi c tư v n qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình (trong s các công vi c s 1, 2, 5, 6, 7 và 8) quy nh t i i u 3 c a Quy ch này ...”.
  2. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các cơ s ào t o, b i dư ng nghi p v nh giá xây d ng và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TUQ. B TRƯ NG Nơi nh n: CHÁNH VĂN PHÒNG - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , Cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph ; - Toà án Nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát Nhân dân t i cao; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - S Xây d ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n Thanh Minh - WEB site Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Công báo; - Lưu VP, V KTXD, Vi n KTXD, T400. PH L C (Kèm theo Quy t nh s 905 /Q -BXD ngày 14 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Xây d ng) TÊN CƠ QUAN C P CH NG CH -------- nh 3x4 c a ngư i ư c c p ch ng ch ( óng d u n i c a cơ quan CH NG CH c p ch ng K SƯ NNH GIÁ XÂY D NG ch ) Thông tin cá nhân c a ngư i ư c c p ch ng ch : - S CMND (ho c h chi u) - Ngày c p CMND: Nơi c p CMND: - Qu c t ch:
  3. - S ch ng ch : (*) - L n c p: Trang bìa 1 (màu xanh m) Trang 2 (màu tr ng) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA Trách nhi m c a ngư i ư c c p ch ng VI T NAM ch c l p - T do - H nh phúc ------- - Ho t ng tư v n qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình theo qui nh. TH TRƯ NG CƠ QUAN C P CH NG CH - Không ư c tNy xoá, s a ch a n i dung ch ng ch . - C p cho ông/bà: - Không ư c cho thuê, mư n ch ng ch - Ngày tháng năm sinh: này hành ngh . - Nơi thư ng trú: - Trình chuyên môn: Ch ng ch k sư nh giá h ng: ........., ngày ..... tháng ..... năm ..... TH TRƯ NG CƠ QUAN C P CH NG CH (Ký, ghi rõ h tên và óng d u)
  4. Trang 3 (màu tr ng) Trang 4 (màu xanh m) Ghi chú: (*) S ch ng ch ghi theo mã i n tho i c a t nh, ví d : ch ng ch k sư nh giá xây d ng c p Hà N i ghi là: 04-0001; t i TPHCM ghi là: 08-0001...vv.
Đồng bộ tài khoản