Quyết định số 907/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
22
lượt xem
2
download

Quyết định số 907/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 907/1999/QĐ-TTg về việc giao đất để xây dựng cơ sở hạ tầng cụm dân cư và mở rộng chợ tại thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 907/1999/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 907/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CỤM DÂN CƯ VÀ MỞ RỘNG CHỢ TẠI THỊ TRẤN LAI VUNG, HUYỆN LAI VUNG, TỈNH ĐỒNG THÁP THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998; Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (công văn số 976/CV-UB ngày 26 tháng 8 năm 1999), của Tổng cục Địa chính (tờ trình số 1428/TT-TCĐC, ngày 20 tháng 9 năm 1999), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thu hồi 13.999 m2 đất thuộc thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp và giao cho Ban Quản lý Dự án xây dựng các công trình thuộc huyện Lai Vung sử dụng toàn bộ diện tích đất thu hồi trên để tổ chức xây dựng cơ sở hạ tầng cụm dân cư và mở rộng chợ theo Dự án đầu tư đã được duyệt. Sau khi xây dựng xong cơ sở hạ tầng cụm dân cư và mở rộng chợ, Ban Quản lý Dự án xây dựng các công trình thuộc huyện Lai Vung phải bàn giao toàn bộ diện tích đất trên cho ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp để ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt giao đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng theo đúng quy định của pháp luật đất đai. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính khu mở rộng chợ thị trấn Lai Vung, số 56/BĐĐC, tỷ lệ 1/500 do Sở Địa chính tỉnh Đồng Tháp xác lập ngày 19 tháng 6 năm 1999. Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có trách nhiệm : 1. Xác định cụ thể mốc giới khu đất trên bản đồ và trên thực địa, đăng ký vào sổ địa chính Nhà nước, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua nhà, người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở; 2. Hướng dẫn thực hiện việc đền bù thiệt hại cho các chủ sử dụng có đất bị thu hồi; giải tỏa mặt bằng đảm bảo tiến độ thi công xây dựng công trình;
  2. 3. Chỉ đạo việc thu tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước; 4. Kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng đất, kiến trúc xây dựng và bảo vệ môi trường theo đúng quy định hiện hành. Điều 3. Bộ trưởng các Bộ : Tài chính, Xây dựng, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Giám đốc Ban Quản lý Dự án xây dựng các công trình thuộc huyện Lai Vung, Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, - Các Bộ : Tài chính, Xây dựng, - Tổng cục Địa chính, - UBND tỉnh Đồng Tháp, - Sở Địa chính tỉnh Đồng Tháp, - Ban Quản lý Dự án xây dựng các công trình thuộc huyện Lai Vung Nguyễn Công Tạn (Khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp), - VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Công Sự, Vụ CN, - Lưu : NN (3), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản