Quyết định số 907/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 907/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 907/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 907/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 907/Q -TTg Hà N i, ngày 14 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a T ng Giám c ài Truy n hình Vi t Nam (T trình s 468/TTr- T KT ngày 07 tháng 5 năm 2008) và Trư ng ban Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương (T trình s 930/TTr-BT KT ngày 02 tháng 7 năm 2008), QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 01 t p th và 04 cá nhân thu c ài Truy n hình Vi t Nam (có danh sách kèm theo), ã có thành tích trong công tác, góp ph n xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. i u 2. T ng Giám c ài Truy n hình Vi t Nam, Trư ng ban Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương và t p th , cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - UBND thành ph C n Thơ; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - TT T; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Hùng (10b). Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH Ư C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 907/Q -TTg, ngày 14/7/2008 c a Th tư ng Chính ph ) I. T p th : 1. Phòng Công ngh và T ng hóa thu c Ban Khoa giáo, ài Truy n hình Vi t Nam; ã có thành tích trong công tác t năm 2005 n năm 2007, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. II. Cá nhân: 1. Bà Lê Th Huy n Thanh, Phó Trư ng ban Ban Văn ngh , ài Truy n hình Vi t Nam; 2. Ông Hoàng Sơn, Phó Trư ng ban Ban Th i s , ài Truy n hình Vi t Nam; 3. Ông Nguy n Thanh Lâm, Phó Trư ng ban Ban Th i s , ài Truy n hình Vi t Nam; 4. Ông Nguy n Quang Th ng, Phó Trư ng ban Ban Thư ký Biên t p, ài Truy n hình Vi t Nam. ã có thành tích trong công tác t năm 2003 n năm 2007, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c.
Đồng bộ tài khoản