Quyết định số 91/2003/QĐ-BBCVT về việc in và phát hành bộ tem bưu chính "Voi châu á” do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 91/2003/QĐ-BBCVT về việc in và phát hành bộ tem bưu chính "Voi châu á” do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 91/2003/qđ-bbcvt về việc in và phát hành bộ tem bưu chính "voi châu á” do bộ trưởng bộ bưu chính, viễn thông ban hành', văn bản luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 91/2003/QĐ-BBCVT về việc in và phát hành bộ tem bưu chính "Voi châu á” do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

  1. B BƯU CHÍNH VI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÔNG c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 91/2003/Q -BBCVT Hà n i, ngày 20 tháng 05 năm 2003 QUY T NNH V VI C IN VÀ PHÁT HÀNH B TEM BƯU CHÍNH "VOI CHÂU Á” B TRƯ NG B BƯU CHÍNH VI N THÔNG Căn c Pháp l nh Bưu chính Vi n thông ngày 25 tháng 5 năm 2002; Căn c Ngh nh s 90/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Bưu chính Vi n thông; Xét ngh c a T ng giám c T ng công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam t i Công văn s 1569/BC ngày 31/3/2003 v k ho ch s n lư ng và phân ph i tem 6 tháng cu i năm 2003; Theo ngh c a V trư ng V Bưu chính, QUY T NNH i u 1. - Giao cho T ng Công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam in và phát hành b tem bưu chính "Voi châu á”, g m 4 m u tem và 1 m u tem kh i, t i Công ty in tem Bưu i n, b ng phương pháp in p-xét, chi ti t c th như sau: Tên m u tem Giá m t S lư ng in (có keo) Có răng Không răng Voi châu á Elephas maximus 800 10.037.075 1.000 (4-1) Voi châu á Elephas maximus 1.000 37.075 1.000 (4-2) Voi châu á Elephas maximus 2.000 537.075 1.000 (4-3) Voi châu á Elephas maximus 8.000 37.075 1.000 (4-4) Tem kh i: Voi châu á 23.600 24.790 1.000 - Trong s lư ng trên, T ng Công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam ư c phép l y 525 tem m i m u và 510 tem kh i in ch “specimen”. i u 2. - B tem này ư c phát hành t ngày 1/10/2003 n ngày 30/6/2005. i u 3. - S lư ng tem in ư c phân ph i s d ng như sau:
  2. Lo i tem Cư c phí Lưu tr Tuyên Tem chơi truy n Có răng Không răng M u 1 (800 ) 10.010.000 325 (25 spe) 1.250 25.500 (500 1.000 spe) M u 2 (1.000 ) 10.000 325 (25 spe) 1.250 25.500 (500 1.000 spe) M u 3 (2.000 ) 510.000 325 (25 spe) 1.250 25.500 (500 1.000 spe) M u 3 (8.000 ) 10.000 325 (25 spe) 1.250 25.500 (500 1.000 spe) Tem kh i 10.000 40 (10 spe) 1.250 13.500 (500 1.000 (23.600 ) spe) i u 4. - Chánh Văn phòng, V trư ng V Bưu chính, V trư ng V K ho ch - Tài chính và T ng Giám c T ng Công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG - Như i u 4, - B trư ng B BCVT ( b/c), B BƯU CHÍNH VI N THÔNG - B Tài chính, TH TRƯ NG - C c BCVT & CNTT KV II, - Xí nghi p in tem B , - Lưu VT, BC. Tr n Ng c Bình
Đồng bộ tài khoản