Quyết định số 919/QĐ-TĐC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
78
lượt xem
6
download

Quyết định số 919/QĐ-TĐC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 919/QĐ-TĐC của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng về việc ban hành văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 919/QĐ-TĐC

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH NAM T NG C C TIÊU CHU N c l p - T do - H nh phúc O LƯ NG CH T LƯ NG ------------- ------ S : 919/Q -T C Hà N i, ngày 26 tháng 06 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH VĂN B N K THU T O LƯ NG VI T NAM T NG C C TRƯ NG T NG C C TIÊU CHU N O LƯ NG CH T LƯ NG Căn c i u 25 Pháp l nh o lư ng ngày 06 tháng 10 năm 1999; Căn c Quy t nh 140/2004/Q -TTg ngày 05/8/2004 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c Tiêu chu n o lư ng Ch t lư ng; Căn c Quy t nh s 13/2007/Q -BKHCN ngày 06/7/2007 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ban hành “Danh m c phương ti n o ph i ki m nh”; Căn c Quy t nh s 11/2008/Q -BKHCN ngày 29/8/2008 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh s a i, b sung “Danh m c phương ti n o ph i ki m nh” ban hành kèm theo Quy t nh 13/2007/Q -BKHCN ngày 06/7/2007 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ; Căn c Quy t nh s 1073/Q -BKHCNMT ngày 17/5/2002 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (nay là B Khoa h c và Công ngh ) v vi c ban hành Quy trình ki m nh phương ti n o; Theo ngh c a Giám c Trung tâm o lư ng Vi t Nam, Trư ng ban Ban o lư ng, QUY T NNH i u 1. Ban hành 46 Văn b n K thu t o lư ng Vi t Nam. Tên g i, ký hi u và s hi u các Văn b n ư c nêu Ph l c kèm theo Quy t nh này. i u 2. Trư ng ban Ban o lư ng, Chi c c trư ng Chi c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng các t nh, thành ph , Th trư ng các t ch c ki m nh có liên quan ch u trách nhi m t ch c, th c hi n vi c ki m nh theo quy nh c a các Văn b n này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. KT. T NG C C TRƯ NG PHÓ T NG C C TRƯ NG Nơi nh n: - TT LVN; - Thanh tra T ng c c;
  2. - TT T; TT Thông tin; - Lưu VP; L. Tr n Văn Vinh PH L C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 919/Q -T C ngày 26 tháng 6 năm 2009 c a T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chu n o lư ng Ch t lư ng) STT Tên g i Ký hi u, s hi u Ghi chú 1 Cân treo - Quy trình ki m nh LVN 02 : 2009 Thay th LVN 02 : 1998 2 Cân băng t i - Quy trình ki m nh LVN 03 : 2009 Thay th LVN 03 : 1998 3 Cân ô tô - Quy trình ki m nh LVN 13 : 2009 Thay th LVN 13 : 1998 4 Cân bàn - Quy trình ki m nh LVN 14 : 2009 Thay th LVN 14 : 1998 5 Cân ĩa - Quy trình ki m nh LVN 15 : 2009 Thay th LVN 15 : 1998 6 Cân phân tích, cân k thu t - Quy LVN 16 : 2009 Thay th trình ki m nh LVN 16 : 1998 7 ng h nư c l nh - Quy trình LVN 17 : 2009 Thay th ki m nh LVN 17 : 1998 8 Bi n dòng o lư ng - Quy trình LVN 18 : 2009 Thay th ki m nh LVN 18 : 1998 9 Nhi t k th y tinh - ch t l ng - LVN 20 : 2009 Thay th Quy trình ki m nh LVN 20 : 1998 10 ng h xăng d u ki u th tích - LVN 22 : 2009 Thay th Quy trình ki m nh LVN 22 : 1998 11 Bi n áp o lư ng - Quy trình ki m LVN 24 : 2009 Thay th nh LVN 24 : 1998 12 Phương ti n o Nm c a thóc, LVN 27 : 2009 Thay th g o, ngô, và cà phê - Quy trình LVN 27 : 1998 ki m nh 13 Cân ng h lò xo - Quy trình LVN 30 : 2009 Thay th ki m nh LVN 30 : 1998 14 Cân tàu h a tĩnh - Quy trình ki m LVN 32 : 2009 Thay th nh LVN 32 : 1998 15 Cân tàu h a ng - Quy trình ki m LVN 33 : 2009 Thay th
  3. nh LVN 33 : 1998 16 Thư c cu n - Quy trình ki m nh LVN 36 : 2009 Thay th LVN 36 : 1999 17 Phương ti n o i n tim - Quy LVN 43 : 2009 Thay th trình ki m nh LVN 43 : 1999 18 Phương ti n o i n não - Quy LVN 44 : 2009 Thay th trình ki m nh LVN 44 : 1999 19 Qu cân c p chính xác F2, M1, M2 LVN 47 : 2009 Thay th - Quy trình ki m nh LVN 47 : 1999 20 Cân ki m tra quá t i xe - Quy trình LVN 48 : 2009 Thay th ki m nh LVN 48 : 1999 21 Qu cân c p chính xác E2, F1 - LVN 50 : 2009 Thay th Quy trình ki m nh LVN 50 : 1999 22 Áp k chuNn ki u hi n s và lò xo LVN 54 : 2009 Thay th - Quy trình ki m nh LVN 54 : 1999 23 Bình chuNn dung tích kim lo i LVN 57 : 2009 Thay th h ng 2 - Quy trình ki m nh LVN 57 : 1999 24 Công tơ i n chuNn - Quy trình LVN 74 : 2009 Thay th ki m nh LVN 74 : 2001 25 ng h chuNn xăng d u - Quy LVN 193 : 2009 Ban hành m i trình ki m nh 26 ChuNn dung tích khí ki u chuông - LVN 194 : 2009 Ban hành m i Quy trình ki m nh 27 ng h chuNn khí d u m hóa LVN 195 : 2009 Ban hành m i l ng - Quy trình ki m nh 28 ChuNn dung tích khí ki u PVTt - LVN 196 : 2009 Ban hành m i Quy trình ki m nh 29 Nhi t k th y tinh - th y ngân LVN 197 : 2009 Ban hành m i chuNn - Quy trình ki m nh 30 T tr ng k chuNn - Quy trình LVN 198 : 2009 Ban hành m i ki m nh 31 Khí chuNn hàm lư ng c n - Quy LVN 199 : 2009 Ban hành m i trình ki m nh 32 Khí chuNn hàm lư ng khí th i xe LVN 200 : 2009 Ban hành m i cơ gi i - Quy trình ki m nh 33 Bi n dòng o lư ng chuNn - Quy LVN 201 : 2009 Ban hành m i trình ki m nh 34 Bi n áp o lư ng chuNn - Quy LVN 202 : 2009 Ban hành m i trình ki m nh 35 H p i n tr chuNn - Quy trình LVN 203 : 2009 Ban hành m i
  4. ki m nh 36 Thi t b ki m nh công tơ i n - LVN 204 : 2009 Ban hành m i Quy trình ki m nh 37 Máy m t n s i n t - Quy LVN 205 : 2009 Ban hành m i trình ki m nh 38 ChuNn n - Quy trình ki m nh LVN 206 : 2009 Ban hành m i 39 ChuNn o lư ng ki m nh taximet LVN 207 : 2009 Ban hành m i - Quy trình ki m nh 40 Máy t o sóng - Quy trình ki m LVN 208 : 2009 Ban hành m i nh 41 Máy phân tích ph - Quy trình LVN 209 : 2009 Ban hành m i ki m nh 42 B suy gi m - Quy trình ki m nh LVN 210 : 2009 Ban hành m i 43 Áp k pittông - Quy trình ki m LVN 211 : 2009 Ban hành m i nh 44 Thi t b ki m nh cân quá t i xách LVN 212 : 2009 Ban hành m i tay - Quy trình ki m nh 45 Nhi t k y h c b c x h ng ngo i LVN 213 : 2009 Ban hành m i o nhi t tai cơ th ngư i - Quy trình ki m nh 46 Phương ti n o khí th i xe cơ gi i LVN 214 : 2009 Ban hành m i - Quy trình ki m nh
Đồng bộ tài khoản