Quyết định số 92/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
42
lượt xem
4
download

Quyết định số 92/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 92/2004/QĐ-UB về việc Ban hành bảng đơn giá sản phẩm đo đạc, đo vẽ bản đồ địa chính phục vụ công tác chỉnh lý biến động và lập hồ sơ địa chính trên địa bàn Thành phố do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 92/2004/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 92/2004/QĐ-UB Hà N i, ngày 07 tháng 06 năm 2004 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH B NG ĐƠN GIÁ S N PH M ĐO Đ C, ĐO V B N Đ Đ A CHÍNH PH C V CÔNG TÁC CH NH LÝ BI N Đ NG VÀ L P H SƠ Đ A CHÍNH TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Lu t Đ t đai; Xét đ ngh c a Liên ngành: S Tài chính, S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t t i T trình s 949/TTLN-STC ngày 4 tháng 3 năm 2004, QUY T Đ NH: Đi u 1: Ban hành b ng đơn giá s n ph m đo đ c, đo v b n đ đ a chính ph c v công tác ch nh lý bi n đ ng và l p h sơ đ a chính trên đ a bàn Thành ph Hà N i (kèm theo). Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c 15 ngày k t ngày ký. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và U ban nhân dân Thành ph ; Giám đ c các S , Ban, Ngành; Ch t ch UBND các qu n, huy n; các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT/ CH T CH PHÓ CH T CH Lê Quý Đôn THUY T MINH S LI U VÀ HƯ NG D N S D NG B ĐƠN GIÁ S N PH M ĐO Đ C B N Đ Đ A CHÍNH VÀ CH NH LÝ B N Đ Đ A CHÍNH NĂM 2004 (S n ph m Lư i đ a chính c p 1; c p 2; thành l p b n đ đ a chính b ng phương pháp đo đ c m t đ t t l 1/200; 1/500; 1/1.000; .000; 1/5.000 và ch nh lý b n đ đ a chính t l 1/200; 1/500; 1/1.000; .000; 1/5.000 ) (Kèm theo Quy t đ nh s 92 /2004/QĐ-UB ngày 07 tháng 5 năm 2004 c a UBND thành ph ) I/ CĂN C TÍNH. - Căn c Thông tư liên t ch s 715/2000/TTLT-TCĐC-BTC ngày 10/5/2000 v hư ng d n l p d toán công tác đo đ c, l p b n đ . - Căn c đ nh m c kinh t k thu t ban hành theo quy t đ nh s 406/ QĐ-TCĐC ngày 24 tháng 9 năm 2002 c a T ng c c trư ng T ng c c Đ a chính (trư c đây).
 2. - Căn c Công văn s 1657/1998/TCĐC-TCCB ngày15 tháng 9 năm 1998 c a T ng c c Đ a chính (trư c đây) v hư ng d n ch đ ph c p đ c bi t, năng nh c, đ c h i đ i v i cán b , công ch c viên ch c ngành Đ a chính. - Ti n lương công nhân k thu t áp d ng b ng lương viên ch c chuyên môn nghi p v , th a hành ph c v các doanh ban hành kèm theo Ngh đ nh s 26/CP ngày 23/5/1993 và Ngh đ nh s 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 v đi u ch nh m c lương t i thi u t 210.000 đ ng/tháng lên 290.000 đ ng/tháng. - Các ch đ khác tính theo lương: lương ph (ngh l , t t, phép năm,...) b ng 11% lương cơ b n, ph c p khu v c, ph c p lưu đ ng, b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công đoàn,... tính theo quy đ nh hi n hành. - Căn c công văn s 2605/BTNMT-KHTC ngày 07 tháng 10 năm 2003 c a B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c th m đ nh đơn giá ch nh lý b n đ đ a chính năm 2003. II/ TÍNH TOÁN CHI TI T T NG LO I CHI PHÍ. 1/ Chi phí nhân công: - Đơn giá ti n lương công nhân k thu t bao g m : Lương cơ b n; lương ph 11% lương cơ b n; ph c p lưu đ ng 0,4 lương t i thi u (tính cho công tác ngo i nghi p) ; ph c p trách nhi m 0,2 lương t i thi u (tính cho t trư ng, t bình quân 5 công nhân); BHXH + KPCĐ + BHYT 19%/ (lương cơ b n, lương ph và ph c p t trư ng). - Ph c p khu v c theo Thông tư s 03/2001/TTLT-BLĐTBXH - BTC -UBDTMN ngày 18/01/2001 (tính ph n t ng h p đơn giá s n ph m cho vùng có ph c p là 0,1). - Đơn giá công lao đ ng ph thông t m tính 20.000, đ/ công. - C t “Đ nh m c” là s công đơn theo đ nh m c kinh t - k thu t. - C t “Thành ti n” đ i v i lao đ ng k thu t “Ngo i nghi p” đã tính h s do nh hư ng th i ti t, khí h u H= 1,3. - Dòng "C ng" c a t ng lo i s n ph m đã quy v đơn v tính chung (ph n lư i đ a chính là Đi m và BĐĐC là Ha. 2/ Chi phí v t tư : - Căn c vào đ nh m c nêu trên và đơn giá v t tư bình quân theo giá c th trư ng đ tính. Trư ng h p có tho thu n l i vơi S Tài chính - V t giá s đi u ch nh cho phù h p. - Đơn giá v t tư đã bao g m thu giá tr gia tăng và chi phí v n chuy n đ i v i v t li u m c đ a chính. - S "C ng" c a t ng lo i s n ph m đã quy v đơn v tính chung (như ph n chi phí nhân công). 3/ Chi phí s d ng máy: - Nguyên giá máy tính theo giá bình quân 5 năm trư c đây (1998 -2003). - Th i gian s d ng và s ca s d ng m t năm c a t ng lo i máy tính theo Thông tư liên t ch s 715/2000/TTLT-TCĐC-BTC ngày 10/5/2000. - Giá tiêu th đi n năng tính theo giá khu v c s n xu t là 1000, đ ng/Kw gi . III/ PH N T NG H P ĐƠN GIÁ S N PH M. - Ph n t ng h p đơn giá s n ph m: đ i v i b n đ đ a chính các lo i t l ch tách riêng "Ngo i nghi p" và "N i nghi p" bao g m t t c các bư c công vi c đ thành l p m i b n đ đ a chính khu v c đã có b n đ đ a chính cũ. Trư ng h p thành l p m i b n đ đ a chính khu v c chưa có b n đ đ a chính cũ thì căn c vào ph n chi ti t nhân công, v t tư và thi t b đ ph i lo i tr bư c "Đ i soát h sơ KTTĐ" ho c có bư c công vi c nào không th c hi n như "L p h sơ k thu t th a đ t";... c n lo i tr chi phí, xác đ nh l i đơn giá cho phù h p.
 3. - Đơn giá s n ph m bao g m: chi phí tr c ti p và chi phí chung c a t ng bư c công vi c ho c t ng nhóm công vi c và theo lo i khó khăn, (Chi phí chung tính 28% trên chi phí tr c ti p cho công tác ngo i nghi p và 22% trên chi phí tr c ti p cho công tác n i nghi p và biên t p b n đ đ a chính theo xã, phư ng). - Ph n biên t p b n đ đ a chính theo xã, phư ng tính cho hai phương pháp "b n đ s " và "photocypy" khi th c t thi công theo phương pháp nào thì ch áp d ng đơn giá c a phương pháp đó. - M t s n i dung c n đi u ch nh cho phù h p v i t ng đ a bàn hay t ng lu n ch ng: + Trư ng h p đ a phương có đi u ch nh đơn giá công lao đ ng ph thông khác v i giá 20.000 đ ng/công đã tính ph n chi phí nhân công, thì tính l i chi phí cho phù h p v i th i đi m đi u ch nh giá này. + C t "Đơn giá s n ph m PC.KV 0,1": bao g m chi phí tr c ti p (nhân công k thu t) và chi phí chung c a vùng có ph c p khu v c là 0,1. Trư ng h p s n ph m thi công vùng có ph c p là 0,2; 0,3; 0,4;... đư c đi u ch nh b ng cách l y đơn giá c t này x (nhân) h s 2; 3 ho c 4 tương ng. + Các chi phí khác ngoài đơn giá tính theo t l đư c quy đ nh t i Thông tư liên t ch s 715/2000/TTLT-TCĐC-BTC ngày 10/5/2000 v hư ng d n l p d toán công tác đo đ c, l p b n đ .
 4. T NG H P ĐƠN GIÁ S N PH M (Ban hành kèm theo Quy t đ nh 92/2004/QĐ-UB ngày 07/06/2004 c a UBND Thành ph Hà N i) S Tên Đv KK Chi phí CHI PHÍ Chi phí Chi phí CP tr c CP-chung Đơn giá PC 0.1 TT s n ph m tính LĐKT LĐPT vât t KH-NL ti p A1 28-22% s n ph m khu v c 1 LƯ I Đ A CHÍNH C P 1 2.209 1,1 Ch n đi m,chôn m c 1,11 Ch n đi m,chôn m c Đi m 1 432.368 108.000 98.924 639.292 179.002 818.294 19.083 hè ph 2 576.490 144.000 100.062 820.552 229.755 1.050.306 25.444 3 744.633 180.000 101.957 1.026.590 287.445 1.314.036 32.865 4 984.837 234.000 104.232 1.323.070 370.459 1.693.529 43.466 5 1.249.062 306.000 106.886 1.661.948 465.345 2.127.294 55.128 1,12 Ch n đi m,chôn m c - - - - Ven n i 1 360.306 90.000 82.437 532.743 149.168 681.911 15.902 2 480.408 120.000 83.385 683.793 191.462 875.255 21.203 3 620.528 150.000 84.964 855.492 239.538 1.095.030 27.387 4 820.698 195.000 86.860 1.102.558 308.716 1.411.274 36.222 5 1.040.885 255.000 89.072 1.384.957 387.788 1.772.745 45.940 1,2 Ti p và tìm đi m - - - - 1.2.1 Ti p đi m có tư ng vây Đi m - - - - 1 60.530 12.000 22.841 95.371 26.704 122.075 2.650 2 75.662 12.000 23.014 110.676 30.989 141.666 3.313 3 90.795 18.000 23.144 131.938 36.943 168.881 3.976 4 113.494 22.500 23.359 159.353 44.619 203.972 4.969 5 151.325 22.500 23.705 197.529 55.308 252.838 6.626
 5. 1.2.2 Ti p đi m Không Đi m - - - - tư ng vây 1 121.060 24.000 45.683 190.743 53.408 244.151 5.301 2 151.325 24.000 46.028 221.353 61.979 283.332 6.626 3 181.590 36.000 46.287 263.877 73.885 337.762 7.951 4 226.987 45.000 46.719 318.706 89.238 407.943 9.939 5 302.649 45.000 47.409 395.059 110.616 505.675 13.252 1.2.3 Tìm đi m không Đi m - - - - tư ng vây 1 108.954 21.600 45.683 176.237 49.346 225.583 4.771 2 136.192 21.600 46.028 203.820 57.070 260.890 5.963 3 163.431 32.400 46.287 242.118 67.793 309.911 7.156 4 204.288 40.500 46.719 291.507 81.622 373.129 8.945 5 272.384 40.500 47.409 360.294 100.882 461.176 11.927 1.2.4 Tìm đi m có Đi m - - - - tư ng vây 1 84.742 16.800 22.841 124.383 34.827 159.211 3.711 2 105.927 16.800 23.014 145.741 40.808 186.549 4.638 3 127.113 25.200 23.144 175.456 49.128 224.584 5.566 4 158.891 31.500 23.359 213.750 59.850 273.600 6.957 5 211.855 31.500 23.705 267.059 74.777 341.836 9.276 1,3 Đo ng m - - - - Đo ng m GPS +Ph c v 1.3.1 KTNT Đi m - - - - 1 325.156 30.000 45.237 82.400 482.793 135.182 617.975 13.804 2 379.782 42.000 45.708 99.740 567.229 158.824 726.054 16.123 3 452.617 84.000 46.649 120.250 703.516 196.984 900.500 19.215
 6. 4 546.261 150.000 47.826 150.195 894.282 250.399 1.144.682 23.191 5 827.196 189.000 51.121 206.675 1.273.992 356.718 1.630.710 35.117 Đo ng m kinh vĩ +ph c v 1.3.2 KTNT Đi m - - - - 1 192.885 15.000 10.195 18.506 236.586 66.244 302.830 9.055 2 263.453 30.000 10.858 27.509 331.819 92.909 424.728 12.368 3 310.498 30.000 11.388 33.610 385.495 107.939 493.434 14.577 4 404.588 45.000 12.315 45.650 507.553 142.115 649.668 18.994 5 522.201 60.000 13.508 60.700 656.408 183.794 840.203 24.516 1.3.3 Đo cao lư ng giác Đi m - - - - 1 19.288 1.500 1.019 1.851 23.659 6.624 30.283 906 2 26.345 3.000 1.086 2.751 33.182 9.291 42.473 1.237 3 31.050 3.000 1.139 3.361 38.550 10.794 49.343 1.458 4 40.459 4.500 1.232 4.565 50.755 14.211 64.967 1.899 5 52.220 6.000 1.351 6.070 65.641 18.379 84.020 2.452 1.3.4 Tính đ cao lư ng giác 2.911 1.112 4,80 4.028 1.128 5.155 221 1.3.5 Tính cho đo GPS 77.504 9.117 4.500 91.121 25.514 116.635 4.417 1.3.6 Tính đo kinh vĩ 62.003 11.115 48 73.167 20.487 93.653 3.534 2 LƯ I Đ A CHÍNH C P 2 - - - - 2,1 Ch n đi m,chôn m c - - - - Ch n đi m, chôn m c (hè 2.1.1 ph ) Đi m 1 264.225 36.000 75.643 375.868 105.243 481.111 11.662 2 336.286 50.400 76.341 463.026 129.647 592.674 14.842 3 456.388 100.800 77.502 634.691 177.713 812.404 20.143 4 600.511 144.000 78.897 823.407 230.554 1.053.961 26.504
 7. 5 744.633 198.000 80.524 1.023.157 286.484 1.309.641 32.865 Ch n đi m, chôn m c (ven 2.1.2 n i) - - - - 1 220.187 30.000 63.036 313.223 87.703 400.926 9.718 2 280.238 42.000 63.617 385.855 108.040 493.895 12.368 3 380.323 84.000 64.585 528.909 148.094 677.003 16.786 4 500.425 120.000 65.747 686.173 192.128 878.301 22.086 5 620.528 165.000 67.103 852.631 238.737 1.091.367 27.387 2,2 Ti p và tìm đi m - - - - 2.2.1 Ti p đi m có tư ng vây Đi m - - - - 1 15.132 6.000 22.426 43.558 12.196 55.754 663 2 22.699 6.000 22.504 51.203 14.337 65.539 994 3 22.699 12.000 22.504 57.203 16.017 73.219 994 4 30.265 12.000 22.582 64.847 18.157 83.004 1.325 5 37.831 12.000 22.649 72.480 20.294 92.775 1.656 2.2.2 Ti p đi m Không tư ng vây Đi m - - - - 1 30.265 12.000 44.851 87.116 24.393 111.509 1.325 2 45.397 12.000 45.008 102.405 28.673 131.078 1.988 3 45.397 24.000 45.008 114.405 32.033 146.438 1.988 4 60.530 24.000 45.164 129.694 36.314 166.008 2.650 5 75.662 24.000 45.298 144.960 40.589 185.549 3.313 2.2.3 Tìm đi m Không tư ng vây Đi m - - - - 1 27.238 10.800 44.851 82.890 23.209 106.099 1.193 2 40.858 10.800 45.008 96.665 27.066 123.732 1.789
 8. 3 40.858 21.600 45.008 107.465 30.090 137.556 1.789 4 54.477 21.600 45.164 121.241 33.947 155.188 2.385 5 68.096 21.600 45.298 134.994 37.798 172.793 2.982 2.2.4 Tìm đi m có tư ng vây Đi m - - - - 1 21.185 8.400 22.426 52.011 14.563 66.574 928 2 31.778 8.400 22.504 62.682 17.551 80.233 1.391 3 31.778 16.800 22.504 71.082 19.903 90.985 1.391 4 42.371 16.800 22.582 81.753 22.891 104.644 1.855 5 52.964 16.800 22.649 92.413 25.876 118.288 2.319 2,3 Đo ng m - - - - Đo ng m GPS + ph c v 2.3.1 KTNT Đi m - - - - 1 221.106 21.000 25.619 59.890 327.615 91.732 419.347 9.387 2 260.124 30.000 25.956 71.145 387.226 108.423 495.649 11.043 3 312.149 60.000 26.631 86.955 485.735 136.006 621.741 13.252 4 377.180 105.000 27.305 107.320 616.806 172.706 789.511 16.013 5 520.249 135.000 29.160 150.195 834.604 233.689 1.068.294 22.086 Đo ng m kinh vĩ + ph c v 2.3.2 KTNT Đi m - - - - tra nghi m thu 1 119.965 15.000 9.753 12.504 157.222 44.022 201.245 5.632 2 143.488 15.000 10.066 15.505 184.059 51.536 235.595 6.736 3 167.010 30.000 10.301 18.506 225.817 63.229 289.045 7.841 4 214.055 30.000 10.770 24.508 279.333 78.213 357.546 10.049 5 237.578 30.000 11.082 27.509 306.169 85.727 391.897 11.154 2.3.3 Đo cao lư ng giác Đi m - - - -
 9. 1 11.996 1.500 975 1.250 15.722 4.402 20.124 552 2 14.349 1.500 1.007 1.551 18.406 5.154 23.560 685 3 16.701 3.000 1.030 1.851 22.582 6.323 28.905 773 4 21.406 3.000 1.077 2.451 27.933 7.821 35.755 1.016 5 23.758 3.000 1.108 2.751 30.617 8.573 39.190 1.126 2.3.4 Tính đ cao lư ng giác 2.911 1.093 4 4.008 1.122 5.130 265 2.4 Tính toán 2.3.5 Khi đo GPS 62.003 8.913 3.600 74.516 20.865 95.381 3.534 2.3.6 Khi đo kinh vĩ 46.503 10.933 36 57.471 16.092 73.563 2.650 B N Đ Đ A CHÍNH T L 1/200 (B n đ s ; Đo đ c m t đ t - Khu v c đ có b n 3 đ đ a chính cũ) 3.1 Ngo i nghi p ha 1 3.505.335 462.600 411.823 242.865 4.622.624 1.294.335 5.916.958 158.249 2 4.243.760 567.600 422.930 312.120 5.546.410 1.552.995 7.099.405 191.600 3 5.070.580 749.700 434.036 388.630 6.642.946 1.860.025 8.502.971 228.948 4 6.115.569 868.200 450.191 487.660 7.921.620 2.218.054 10.139.673 276.146 3,2 N i nghi p - - - 1.619 Ha 1 554.423 315.250 35.224 904.897 199.077 1.103.974 29.795 2 638.934 317.785 41.156 997.874 219.532 1.217.407 34.653 3 737.876 320.158 43.784 1.101.818 242.400 1.344.217 40.353 4 853.350 324.274 51.600 1.229.225 270.429 1.499.654 46.993 3,3 Biên t p theo xà, ph ng - - - + Potocopy Ha 1-6 9.289 14.858 11.448 35.595 7.831 43.426 534
 10. + B nđ s Ha 1-6 42.946 12.502 1.536 56.985 12.537 69.521 2.397 B N Đ Đ A CHÍNH T L 1/500 ( B n đ s ; Đo đ c m t đ t - Khu v c đ có b n 4,2 đ đ a chính cũ) - - - 4.2.1 Ngo i nghi p ha - - 2.209 1 1.429.556 210.720 177.763 83.674 1.901.713 532.480 2.434.192 64.801 2 1.703.970 257.952 181.448 103.538 2.246.908 629.134 2.876.043 77.258 3 2.270.691 352.368 187.589 138.694 2.949.341 825.815 3.775.156 102.989 4 2.814.971 441.600 194.192 178.390 3.629.153 1.016.163 4.645.316 127.748 5 3.391.960 536.160 202.742 221.712 4.352.574 1.218.721 5.571.295 153.986 6 4.182.534 702.668 212.264 280.063 5.377.529 1.505.708 6.883.237 189.943 4.2.2 N i nghi p - - 1.619 Ha 1 177.212 164.747 11.544 353.502 77.770 431.273 9.690 2 212.004 165.696 13.483 391.183 86.060 477.243 11.685 3 249.069 166.669 15.798 431.536 94.938 526.474 13.810 4 298.907 167.934 18.396 485.237 106.752 591.989 16.685 5 351.723 169.466 21.363 542.552 119.361 661.913 19.743 6 426.445 171.388 25.457 623.290 137.124 760.414 24.044 4.2.3 Biên t p - - - - 4.2.3.2 Photocopy ha 7.437 2.166 246 9.849 2.167 12.016 405 4.2.3.3 B nđ s ha 13.754 2.608 8.751 25.113 5.525 30.638 761
 11. B N Đ Đ A CHÍNH T L 1/1000 (B n đ s ; Đo đ c m t đ t - Khu v c đã có b n 5,2 đ đ a chính cũ) - - 5.2.1 Ngo i nghi p ha - 2.209 1 517.849 72.492 79.871 35.885 706.097 197.707 903.805 23.412 2 645.779 93.984 81.638 45.176 866.577 242.642 1.109.219 29.198 3 683.898 99.648 82.064 47.921 913.530 255.788 1.169.318 30.943 4 944.317 144.600 86.198 70.611 1.245.726 348.803 1.594.530 42.715 5 1.212.215 183.912 89.826 92.889 1.578.842 442.076 2.020.918 54.841 6 1.500.670 250.541 93.943 115.065 1.960.219 548.861 2.509.081 67.894 5.2.2 N i nghi p - 1.619 Ha 1 72.663 72.680 5.905 151.247 33.274 184.521 3.951 2 81.559 72.826 6.282 160.667 35.347 196.013 4.450 3 89.058 73.132 6.984 169.173 37.218 206.391 4.871 4 105.544 73.744 8.468 187.755 41.306 229.062 5.804 5 136.470 75.309 11.584 223.364 49.140 272.504 7.540 6 162.086 76.349 13.856 252.290 55.504 307.794 8.984 5.2.3 Biên t p - - - 5.2.3.1 Photocopy ha 2.421 2.166 61 4.648 1.023 5.671 136 - - - 5.2.3.2 B nđ s ha 4.233 2.608 675 7.516 1.654 9.170 236
 12. B N Đ Đ A CHÍNH T L 1/2000 (B n đ s ; Đo đ c m t đ t - Khu v c đ có b n 6,2 đ đ a chính cũ - 2.209 6.2.1 Ngo i nghi p ha - 1 174.904 15.774 8.391 14.363 213.432 59.761 273.194 7.951 2 235.849 24.414 9.356 19.472 289.091 80.946 370.037 10.712 3 268.336 27.945 9.780 21.716 327.777 91.778 419.555 12.192 4 331.451 36.432 10.758 27.258 405.899 113.652 519.551 15.063 6.2.1 N i nghi p - - 1.619 Ha 1 28.973 7.168 2.513 38.653 8.504 47.157 1.587 2 39.626 7.579 3.556 50.762 11.168 61.929 2.189 3 33.631 7.356 2.814 43.801 9.636 53.437 1.846 4 44.343 7.804 3.858 56.004 12.321 68.325 2.452 - - - 6.2.3 Biên t p - - - 6.2.3.1 Photocopy ha 1.188 257 15 1.460 321 1.782 65 6.2.3.2 B nđ s ha 1.699 293 189 2.181 480 2.661 94 B N Đ Đ A CHÍNH T L 1/5000 (B n đ s ; Đo đ c m t đ t - Khu v c đã có b n 7,2 đ đ a chính cũ) 2.209 7.2.1 Ngo i nghi p ha - - - 1 43.376 2.973 1.857 3.959 52.166 14.606 66.772 1.966
 13. 2 57.139 4.583 2.049 5.235 69.006 19.322 88.328 2.584 3 73.762 6.213 2.362 6.893 89.231 24.985 114.216 3.357 4 89.706 8.120 2.652 8.447 108.925 30.499 139.424 4.064 7.2.2 N i nghi p - - - 1.619 Ha 1 5.612 2.053 471 8.135 1.790 9.925 306 2 7.218 2.097 580 9.896 2.177 12.074 397 3 7.022 2.072 503 9.597 2.111 11.708 385 4 8.888 2.116 614 11.618 2.556 14.174 490 7.2.3 Biên t p - - - - Potocopy ha 352 57 2 410 90 501 194 B nđ s Ha 415 61 24 500 110 610 23 PH N CH NH LÝ B N Đ Đ A CHÍNH (Theo công văn * s 2605/BTNMT-KHTC ngày 07 tháng 10 năm 2003) CH NH LÝ B N Đ Đ A 8 CHÍNH T L 1/200 Ngo i nghi p ha 1 3.707.788 555.120 481.899 228.708 4.973.515 1.392.584 6.366.099 2 4.520.572 681.120 493.150 302.544 5.997.386 1.679.268 7.676.654 3 5.445.296 899.640 504.401 385.776 7.235.113 2.025.832 9.260.944 4 6.625.957 1.041.840 521.277 495.432 8.684.506 2.431.662 11.116.167 Các tr ng h p đ c bi t
 14. Trên 50 nhà Ha 1 3.967.360 576.120 481.899 228.708 5.254.088 1.471.145 6.725.232 Trên 50 nhà Ha 2 4.864.714 708.120 493.150 302.544 6.368.528 1.783.188 8.151.715 Trên 50 nhà Ha 3 5.883.295 934.440 504.401 385.776 7.707.912 2.158.215 9.866.127 Trên 90 th a Ha 4 6.907.527 1.065.840 521.277 495.432 8.990.076 2.517.221 11.507.298 Trên 60 nhà Ha 4 7.189.098 1.089.840 521.277 495.432 9.295.647 2.602.781 11.898.428 N i nghi p Ha 1 588.449 375.234 42.269 1.005.951 221.309 1.227.260 2 675.887 377.619 49.387 1.102.893 242.636 1.345.530 3 773.657 379.809 52.541 1.206.006 265.321 1.471.328 4 898.252 383.654 61.920 1.343.826 295.642 1.639.467 Các tr ng h p đ c bi t Trên 50 nhà Ha 1 616.397 375.234 42.269 1.033.900 227.458 1.261.358 Trên 50 nhà Ha 2 709.658 377.619 49.387 1.136.664 250.066 1.386.730 Trên 50 nhà Ha 3 812.785 379.809 52.541 1.245.134 273.930 1.519.064 Trên 90 th a Ha 4 922.474 383.654 61.920 1.368.048 300.970 1.669.018 Trên 60 nhà Ha 4 946.696 383.654 61.920 1.392.270 306.299 1.698.569 Biên t p theo xà, ph ng + Potocopy Ha 1-6 11.147 17.830 1.843 30.820 6.780 37.600 + B nđ s Ha 1-6 51.535 15.003 13.738 80.276 17.661 97.936 CH NH LÝ B N Đ Đ A 9 CHÍNH T L 1/500 Ngo i nghi p ha 1 1.407.614 216.576 208.641 78.998 1.911.829 535.312 2.447.142
 15. 2 1.657.602 264.384 211.894 97.229 2.231.108 624.710 2.855.818 3 2.212.742 361.152 217.315 131.259 2.922.467 818.291 3.740.758 4 2.752.498 445.248 223.820 173.796 3.595.362 1.006.701 4.602.064 5 3.335.670 538.560 232.494 221.196 4.327.919 1.211.817 5.539.737 6 4.133.586 683.136 242.252 285.610 5.344.583 1.496.483 6.841.066 Các tr ng h p đ c bi t - Trên 40 nhà Ha 2 1.823.362 290.822 211.894 97.229 2.423.307 678.526 3.101.833 Trên 50 nhà Ha 3 2.655.290 433.382 217.315 131.259 3.437.246 962.429 4.399.675 Trên 50 nhà Ha 4 3.302.997 534.298 223.820 173.796 4.234.912 1.185.775 5.420.687 Trên 50 nhà Ha 5 4.002.804 646.272 232.494 221.196 5.102.765 1.428.774 6.531.540 Trên 90 th a Ha 6 4.546.945 751.450 242.252 285.610 5.826.255 1.631.351 7.457.607 Trên 60 nhà Ha 6 4.960.303 819.763 242.252 285.610 6.307.928 1.766.220 8.074.147 N i nghi p Ha 1 181.352 196.565 13.852 391.769 86.189 477.958 2 215.277 197.461 16.179 428.917 94.362 523.279 3 250.811 198.386 18.958 468.155 102.994 571.149 4 300.555 199.581 22.075 522.211 114.887 637.098 5 354.991 201.016 25.635 581.641 127.961 709.602 6 429.006 202.837 30.548 662.391 145.726 808.117 Các tr ng h p đ c bi t Trên 40 nhà Ha 2 236.805 197.461 16.179 450.445 99.098 549.543 Trên 50 nhà Ha 3 300.974 198.386 18.958 518.318 114.030 632.347 Trên 50 nhà Ha 4 360.666 199.581 22.075 582.323 128.111 710.433 Trên 50 nhà Ha 5 425.989 201.016 25.635 652.640 143.581 796.220
 16. Trên 90 th a Ha 6 471.907 202.837 30.548 705.291 155.164 860.456 Trên 60 nhà Ha 6 514.807 202.837 30.548 748.192 164.602 912.794 Biên t p + Potocopy ha 8.925 3.130 295 12.349 2.717 15.066 + B nđ s ha 16.505 2.599 10.501 29.605 6.513 36.118 CH NH LÝ B N Đ Đ A 10 CHÍNH T L 1/1000 Ngo i nghi p ha 1 585.456 85.680 94.847 40.259 806.242 225.748 1.031.990 2 725.065 111.168 96.606 50.134 982.972 275.232 1.258.204 3 763.845 117.360 97.046 53.172 1.031.423 288.798 1.320.221 4 1.057.313 170.496 101.443 78.998 1.408.250 394.310 1.802.559 5 1.343.329 216.864 104.960 102.546 1.767.699 494.956 2.262.655 6 1.645.049 278.496 108.917 125.334 2.157.796 604.183 2.761.979 N i nghi p Ha 1 76.295 86.582 7.086 169.963 37.392 207.355 2 83.337 86.721 7.538 177.596 39.071 216.667 3 93.454 87.013 8.380 188.847 41.546 230.394 4 109.045 87.598 10.162 206.804 45.497 252.301 5 141.126 89.067 13.901 244.094 53.701 297.794 6 166.834 90.053 16.627 273.513 60.173 333.686 Biên t p
 17. + Potocopy ha 2.905 953 74 3.932 865 4.797 + B nđ s ha 5.080 801 810 6.690 1.472 8.162 CH NH LÝ B N Đ Đ A 11 CHÍNH T L 1/2000 Ngo i nghi p ha 320.254 1 187.261 17.568 9.716 16.407 230.952 64.667 295.619 2 246.390 27.180 10.720 22.028 306.319 85.769 392.088 3 276.024 30.888 11.122 24.307 342.341 95.855 438.196 4 338.720 40.392 12.126 30.384 421.623 118.054 539.677 N i nghi p Ha 1 30.785 8.337 3.015 42.137 9.270 51.408 2 41.892 8.738 4.268 54.897 12.077 66.974 3 35.187 8.517 3.376 47.080 10.358 57.437 4 46.503 8.945 4.629 60.078 13.217 73.295 Biên t p + Potocopy ha 1.425 352 18 1.795 395 2.190 + B nđ s ha 2.039 309 227 2.574 566 3.141 CH NH LÝ B N Đ Đ A 12 CHÍNH T L 1/5000
 18. Ngo i nghi p ha 1 42.250 3.344 2.079 4.220 51.892 14.530 66.422 2 55.680 5.080 2.257 4.220 67.237 18.826 86.063 3 71.063 6.840 2.553 4.220 84.676 23.709 108.386 4 87.753 8.960 2.849 4.220 103.782 29.059 132.841 N i nghi p Ha 1 5.896 2.417 565 8.877 1.953 10.830 2 7.265 2.460 697 10.421 2.293 12.714 3 6.750 2.434 603 9.787 2.153 11.940 4 8.429 2.477 737 11.643 2.562 14.205 Biên t p + Potocopy ha 422 73 2 498 110 607 + B nđ s ha 498 68 28 595 131 726
Đồng bộ tài khoản