Quyết định số 926/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
90
lượt xem
5
download

Quyết định số 926/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 926/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lào Cai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 926/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 926/Q -TTg Hà N i, ngày 30 tháng 06 năm 2009 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN QU N LÝ CÁC KHU CÔNG NGHI P T NH LÀO CAI TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; Căn c Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t ; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Lào Cai t i t trình s 31/TTr-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2009 và c a B trư ng B N i v t i công văn s 1593/BNV- TCBC ngày 01 tháng 6 năm 2009 và công văn s 1818/BNV-TCBC ngày 17 tháng 6 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban Qu n lý các khu công nghi p t nh Lào Cai 1. Thành l p Ban Qu n lý các khu công nghi p t nh Lào Cai (sau ây g i t t là Ban Qu n lý). Ban Qu n lý là cơ quan tr c thu c y ban nhân dân t nh Lào Cai, th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c tr c ti p i v i các khu công nghi p trên a bàn t nh Lào Cai theo quy nh t i Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t và các văn b n pháp lu t khác liên quan; qu n lý và t ch c th c hi n ch c năng cung ng d ch v hành chính công và d ch v h tr khác liên quan n ho t ng u tư và s n xu t, kinh doanh cho các nhà u tư trong các khu công nghi p trên a bàn t nh Lào Cai. 2. Ban Qu n lý có tư cách pháp nhân, có tài kho n, tr s làm vi c và con d u hình Qu c huy; là u m i k ho ch ngân sách c a y ban nhân dân t nh Lào Cai, ư c cân i riêng v n xây d ng cơ b n t ngu n ngân sách nhà nư c; ch u s ch o và qu n lý v t ch c, biên ch , chương trình k ho ch công tác và kinh phí ho t ng c a y ban nhân dân t nh Lào Cai. i u 2. Nhi m v , quy n h n c a Ban Qu n lý Ban Qu n lý th c hi n các nhi m v , quy n h n theo quy nh t i:
  2. 1. i u 81 Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; 2. i u 37 Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t ; 3. Các văn b n pháp lu t khác liên quan. i u 3. Lãnh o, cơ c u t ch c và biên ch c a Ban Qu n lý 1. Lãnh o Ban Qu n lý: Ban Qu n lý có Trư ng ban và không quá 03 Phó Trư ng ban. Trư ng ban do Ch t ch y ban nhân dân t nh Lào Cai b nhi m, mi n nhi m theo tiêu chuNn ch c danh do B K ho ch và u tư ban hành; Phó Trư ng ban do Ch t ch y ban nhân dân t nh Lào Cai b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Trư ng ban Ban Qu n lý. 2. Cơ c u t ch c c a Ban Qu n lý: a) Các t ch c hành chính g m: văn phòng, các phòng chuyên môn, nghi p v và i di n Ban Qu n lý t i các khu công nghi p; b) Các t ch c s nghi p tr c thu c. Tùy theo yêu c u qu n lý và phát tri n các khu công nghi p c a t nh trong t ng giai o n, Trư ng ban Ban Qu n lý trình Ch t ch y ban nhân dân t nh Lào Cai quy t nh cơ c u t ch c b máy c a Ban Qu n lý. 3. Biên ch : a) Biên ch hành chính c a Ban Qu n lý g m: Trư ng ban, các Phó Trư ng ban chuyên trách và biên ch c a văn phòng, các phòng chuyên môn, nghi p v và i di n Ban Qu n lý t i các khu công nghi p do y ban nhân dân t nh Lào Cai quy t nh trong t ng biên ch hành chính ư c giao; b) Biên ch s nghi p c a Ban Qu n lý do Ch t ch y ban nhân dân t nh Lào Cai quy t nh theo quy nh c a pháp lu t v phân c p qu n lý biên ch hành chính, s nghi p và cơ ch qu n lý biên ch i v i ơn v s nghi p c a Nhà nư c. 4. Trư ng ban Ban Qu n lý trình y ban nhân dân t nh Lào Cai quy nh c th ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ban Qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. i u 5. Trách nhi m thi hành
  3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh Lào Cai và Trư ng ban Ban Qu n lý các khu công nghi p t nh Lào Cai ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Ban Qu n lý các khu công nghi p t nh Lào Cai; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCV (7b).
Đồng bộ tài khoản