Quyết định số 939/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
77
lượt xem
8
download

Quyết định số 939/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 939/QĐ-TTg về việc ứng trước vốn dự toán ngân sách nhà nước các năm 2010, 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 939/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 939/Q -TTg Hà N i, ngày 01 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C NG TRƯ C V N D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C CÁC NĂM 2010, 2011 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B K ho ch và u tư t i công văn s 4235/BKH-TH ngày 12 tháng 6 năm 2009, c a B Tài chính t i công văn s 7228/BTC- T ngày 21 tháng 5 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. 1. B Tài chính ng trư c v n d toán ngân sách nhà nư c các năm 2010, 2011 t ngu n ngân sách Trung ương b sung v n cho các d án quan tr ng, c p bách, có kh năng hoàn thành trong các năm 2009, 2010 bao g m: a) Các d án thu c danh m c và m c v n ng c th cho t ng d án nêu t i Ph l c kèm theo công văn s 4235/BKH-TH ngày 12 tháng 6 năm 2009 c a B K ho ch và u tư, tr các d án thu c danh m c các d án u tư b ng v n trái phi u Chính ph . b) Các d án: H t ng khu tái nh cư Khu kinh t Vân Phong, t nh Khánh Hòa: 100 t ng (m t trăm t ng); ư ng ven bi n t nh Phú Yên giai o n I: 100 t ng (m t trăm t ng); Công trình ph ng d ng, tôn t o Tháp Tư ng Long – Chùa Tháp t i Qu n Sơn, thành ph H i Phòng: 20 t ng (hai mươi t ng); Trư ng Cao ng C ng ng, t nh H u Giang: 50 t ng (năm mươi t ng); Trư ng Cao ng C ng ng, t nh H u Giang: 50 t ng (năm mươi t ng); B nh vi n a khoa t nh Hòa Bình: 20 t ng (hai mươi t ng). c) ng trư c 1.000 t ng (m t nghìn t ng) th c hi n chính sách h tr xây d ng nhà cho h nghèo theo Quy t nh s 167/2008/Q -TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph . B Tài chính, B Xây d ng th c hi n các nhi m v ã ư c Th tư ng Chính ph giao t i công văn s 3260/VPCP-KTTH ngày 21 tháng 5 năm 2009 c a Văn phòng Chính ph th c hi n chính sách h tr xây d ng nhà cho h nghèo. 2. Các B , ngành, a phương, ơn v ư c ng trư c v n ch u trách nhi m qu n lý, s d ng v n ng trư c úng m c ích, úng i tư ng và úng quy nh; nh kỳ hàng tháng, báo cáo tình hình th c hi n d án và ti n gi i ngân g i B K ho ch và u tư, B Tài chính. i u 2. Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính b trí v n trong d toán ngân sách năm 2010 và năm 2011 hoàn tr ngân sách nhà nư c s v n ư c ng trư c t i i u 1 nêu trên theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Th trư ng cơ quan khác Trung ương, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các cơ quan, ơn v ư c ng trư c v n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - Th tư ng CP, các Phó Th tư ng; - VPCP: BTCN, các Phó Ch nhi m, các V , C ng TT T; - Lưu Văn thư, KTTH (3). Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản