Quyết định số 96/2002/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
3
download

Quyết định số 96/2002/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 96/2002/QĐ-BTC về Quy chế lập, quản lý, sử dụng Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Quy chế lập, quản lý, sử dụng Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Quyết định số 1632/1998/QĐ-BTC ngày 17/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 96/2002/QĐ-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 96/2002/QĐ-BTC Hà N i, ngày 15 tháng 8 năm 2002 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 96/2002/QĐ-BTC NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2002 V VI C S A Đ I, B SUNG M T S ĐI M TRONG QUY CH L P, QU N LÝ, S D NG QU HOÀN THU GIÁ TR GIA TĂNG BAN HÀNH THEO QUY T Đ NH S 1632/1998/QĐ-BTC NGÀY 17/11/1998 C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t Thu Giá tr gia tăng và Ngh đ nh s 28/1998/NĐ-CP ngày 11/05/1998 c a Chính ph v hư ng d n chi ti t th c hi n Lu t Thu Giá tr gia tăng; Căn c Ngh đ nh s 178/CP ngày 28/10/1994 v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu và V trư ng V Ngân sách nhà nư c; QUY T Đ NH Đi u 1: S a đ i, b sung m t s đi m trong Quy ch l p, qu n lý, s d ng Qu hoàn thu giá tr gia tăng ban hành theo Quy t đ nh s 1632/1998/QĐ-BTC ngày 17/11/1998 c a B trư ng B Tài chính như sau: 1. S a đ i, b sung Kho n 2, Đi u 4 như sau: "Kho n 2, Đi u 4: Căn c s d toán thu thu giá tr gia tăng hàng nh p kh u và d ki n s thu giá tr gia tăng ph i hoàn, T ng c c Thu , V Ngân sách nhà nư c d ki n m c trích l p Qu hoàn thu năm sau t s thu giá tr gia tăng hàng hoá nh p kh u đ trình B trư ng B Tài chính quy t đ nh và t ng h p trong d toán thu ngân sách nhà nư c trình Chính ph . Quá trình th c hi n, n u Qu hoàn thu giá tr gia tăng k c s k t dư năm trư c chuy n sang không đ đ m b o chi hoàn thu theo ch đ thì V trư ng V Ngân sách nhà nư c, T ng c c Trư ng T ng c c Thu trình B trư ng B Tài chính quy t đ nh b sung ngu n t ngân sách cho Qu hoàn thu . Trư ng h p chi không h t, đư c đưa vào k t dư Qu chuy n năm sau đ ti p t c hoàn thu cho s phát sinh ph i hoàn năm trư c chuy n năm sau". 2. S a đ i, b sung Đi u 5 như sau: "Đi u 5: Trích l p Qu hoàn thu giá tr gia tăng:
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Căn c vào m c trích Qu hoàn thu giá tr gia tăng đã đư c B trư ng B Tài chính quy t đ nh, đ nh kỳ hàng tháng, theo đ ngh c a T ng c c Trư ng T ng c c Thu , V Ngân sách nhà nư c làm th t c c p t ngân sách vào tài kho n Qu hoàn thu giá tr gia tăng c a T ng c c Thu t i Kho b c nhà nư c Trung ương". 3. S a đ i, b sung kho n 3, Đi u 6 như sau: "Đi u 6, Kho n 3: Trong trư ng h p Qu Hoàn thu giá tr gia tăng không còn s dư, Kho b c Nhà nư c Trung ương có trách nhi m t m ng t n ngân kho b c cho Qu đ th c hi n hoàn thu cho các đ i tư ng theo đúng quy đ nh t i Kho n 2, Đi u 6 Quy ch này, đ ng th i thông báo cho T ng c c Thu và V Ngân sách nhà nư c đ chuy n v n và thanh toán ph n v n đã t m ng". 4. S a đ i, b sung Đi u 8 như sau: "Đi u 8: V Ngân sách nhà nư c có trách nhi m: a/ Căn c s d ki n chi hoàn thu và d toán thu thu giá tr gia tăng hàng nh p kh u, ph i h p v i T ng c c Thu xác đ nh m c trích vào Qu hoàn thu giá tr gia tăng t ngu n thu giá tr gia tăng hàng nh p kh u, t ng h p trong d toán ngân sách nhà nư c hàng năm báo cáo B trư ng B Tài chính trình Chính ph . b/ Th c hi n c p ngân sách vào tài kho n Qu hoàn thu giá tr gia tăng đ đ m b o ngu n chi tr k p th i cho đơn v . c/ Hàng tháng, ph i h p v i Kho b c Nhà nư c Trung ương và T ng c c Thu th c hi n đi u ch nh gi m thu v thu giá tr gia tăng hàng hoá nh p kh u tương ng s c p phát cho Qu hoàn thu . Ch u trách nhi m v ngu n đ th c hi n hoàn thu theo Quy t đ nh c a B trư ng B Tài chính." Đi u 2: Quy đ nh này có hi u l c thi hành t năm ngân sách 2002. Nh ng quy đ nh t i Quy ch l p, qu n lý, s d ng qu hoàn thu giá tr gia tăng ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1632/1998/QĐ-BTC ngày 17/11/1998 c a B trư ng B Tài chính không trái quy đ nh này v n có hi u l c thi hành. Đi u 3: T ng c c Trư ng T ng c c Thu , T ng giám đ c Kho b c Nhà nư c, V trư ng V Ngân sách nhà nư c ch u trách nhi m t ch c thi hành Quy t đ nh này. Nguy n Th Kim Ngân (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản