Quyết định số 96/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
4
download

Quyết định số 96/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 96/2003/QĐ-UB về Bản Qui định về mức hỗ trợ kinh phí cảI thiện nhà ở cho con cán bộ hoạt động cách mạng từ trước năm 1945 có khó khăn về nhà ở do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành, để bổ sung mục 2 - khoản 2- Điều 3 Bản Qui định về mức hỗ trợ kinh phí cảI thiện nhà ở cho con cán bộ hoạt động cách mạng từ trước năm 1945 có khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 129/2002/QĐ-UB ngày 4/10/2002 của Ủy ban Nhân dân...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 96/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 96/2003/Q -UB Hà N i, ngày 06 tháng 08 năm 2003 QUY T NNH V VI C B SUNG M C 2 - KHO N 2- I U 3 B N QUI NNH V M C H TR KINH PHÍ C I THI N NHÀ CHO CON CÁN B HO T NG CÁCH M NG T TRƯ C NĂM 1945 CÓ KHÓ KHĂN V NHÀ - QUY T NNH S 129/2002/Q -UB NGÀY 4/10/2002 C A UBND THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Quy t nh s 20/2002/Q -TTg ngày 3/2/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr ngư i ho t ng Cách m ng t trư c Cách m ng Tháng 8/1945 c i thi n nhà ; Căn c Thông tư s 05/2000/TT-BXD ngày 27/6/2000 c a B Xây d ng hư ng d n th c hi n vi c h tr ngư i tham gia ho t ng Cách m ng t trư c Cách m ng Tháng 8/1945 c i thi n nhà theo Quy t nh s 20/2000/Q -TTg ngày 3/2/2000 c a Th tư ng Chính ph ; Xét ngh c a Liên ngành: S a chính nhà t - S Lao ng thương binh và xã h i - S Tài chính v t giá t i văn b n s 126/ CN -B61 ngày 9/1/2003 v vi c xin i u ch nh b sung m t s m c t i B n Qui nh v m c h tr kinh phí c I thi n nhà cho con cán b ho t ng Cách m ng t trư c Cách m ng Tháng 8/1945 có khó khăn nhà , ban hành kèm theo Quy t nh s 129/2002/Q -UB ngày 4/10/2002 c a UBND Thành ph Hà N i, QUY T NNH i u 1: B sung m c 2 - kho n 2 - i u 3 t i B n Qui nh v m c h tr kinh phí c i thi n nhà cho con cán b ho t ng cách m ng t trư c năm 1945 có khó khăn v nhà ư c quy nh t i i u 5 Quy t nh s 20/2000/Q -TTg ngày 3/2/2002 c a Th tư ng Chính ph , ban hành kèm theo Quy t nh s 129/2002/Q -UB ngày 4/10/2002 c a UBND Thành ph Hà N i như sau: "… M c 20 tri u ng ư c áp d ng cho con cán b lão thành cách m ng t trư c năm 1945, mà c hai v ch ng ã m t và thu c m t trong các trư ng h p sau ây: + ang thuê nhà c a Nhà nư c ki u chung cư nhi u t ng, nhi u h bình quân ≤ 4m²/1 ngư i (không có t riêng), nhà c p 4 d t nát (chưa ư c s a ch a). + ang nhà tư nhân, bình quân ≤ 6m²/1 ngư i ho c nhà c p 4 d t nát hư h ng không có kh năng s a ch a ho c c i t o xây d ng l i".
  2. i u 2: Quy t nh này th c hi n cùng v i Quy t nh s 129/2002/Q -UB ngày 4/10/2002 c a UBND Thành ph Hà N i và có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S a chính Nhà t, Lao ng thương binh và xã h i, Tài chính v t giá, Ch t ch UBND các qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n, Th trư ng các cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I - Như i u 3 - /c Ch t ch UBND TP ( b/c) KT. CH TNCH - Các /c PCT UBND TP PHÓ CH TNCH - CPVP, các t CV, NN, TH - Lưu VT Lê Quý ôn
Đồng bộ tài khoản