Quyết định số 96/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 96/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 96/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ về hợp tác đấu tranh phòng chống khủng bố quốc tế, tội phạm có tổ chức, buôn bán trái phép các chất ma túy, các chất hướng thần, các chất tương tự, tiền chất và các loại tội phạm khác do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 96/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 96/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 11 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T HI P NNH GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA TH NHĨ KỲ V H P TÁC U TRANH PHÒNG CH NG KH NG B QU C T , T I PH M CÓ T CH C, BUÔN BÁN TRÁI PHÉP CÁC CH T MA TÚY, CÁC CH T HƯ NG TH N, CÁC CH T TƯƠNG T , TI N CH T VÀ CÁC LO I T I PH M KHÁC TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Công an t i văn b n s 88-CV/BCA(V12) ngày 30 tháng 6 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Hi p nh gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa Th Nhĩ Kỳ v h p tác u tranh phòng ch ng kh ng b qu c t , t i ph m có t ch c, buôn bán trái phép các ch t ma túy, các ch t hư ng th n, các ch t tương t , ti n ch t và các lo i t i ph m khác ư c ký t i An-ka- ra, th ô nư c C ng hòa Th Nhĩ Kỳ, ngày 22 tháng 8 năm 2008. i u 2. B Ngo i giao làm th t c i ngo i v vi c phê duy t và thông báo cho các cơ quan nư c ta ngày b t u có hi u l c c a Hi p nh trên. i u 3. B Công an ch trì, ph i h p v i B Ngo i giao thành l p Ti u ban phòng, ch ng t i ph m thu c khuôn kh y ban H n h p Vi t Nam - Th Nhĩ Kỳ tri n khai th c hi n Hi p nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - TTg, các PTTg CP; - Các B : Ngo i giao (2), Tư pháp (2), Công an, Công Thương, Qu c phòng; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - VPCP: BTCN, các PCN, các V : PL, KGVX, NC, TH, HC, TT T; Nguy n T n Dũng - Lưu: VT, QHQT(3).34.
Đồng bộ tài khoản