Quyết định số 962/2005/QĐ-BTM

Chia sẻ: Ngo Doan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 962/2005/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 962/2005/QĐ-BTM về việc phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia năm 2005 do Bộ Thương Mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 962/2005/QĐ-BTM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HO X HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phc Số: 962/2005/QĐ-BTM H Nội , ngy 15 thng 04 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH PH DUYỆT CHƯƠNG TRNH XC TIẾN THƯƠNG MẠI TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA NĂM 2005 BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngy 16 thng 01 năm 2004 của Chnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn v cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại; Căn cứ Quyết định số 0104/2003/QĐ-BTM ngy 24 thng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hnh Quy chế xy dựng v quản l chương trnh xc tiến thương mại trọng điểm quốc gia; Căn cứ Quyết định số 44/2005/QĐ-TTg ngy 02 thng 03 năm 2005 của Thủ tướng Chnh phủ về việc ph duyệt cc Chương trnh xc tiến thương mại trọng điểm quốc gia năm 2005; Căn cứ Cng văn số 659/CV-BNN-KH ngy 28 thng 03 năm 2005 của Bộ Nng nghiệp v Pht triển nng thn về việc đề nghị xem xt, ph duyệt đề n xc tiến thương mại của Trung tm Tiếp thị - Triển lm nng nghiệp v Pht triển nng thn; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xc tiến Thương mại, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ph duyệt chương trnh xc tiến thương mại trọng điểm quốc gia năm 2005 của Trung tm Tiếp thị - Triển lm nng nghiệp v Pht triển nng thn theo Phụ lục km theo Quyết định ny. Điều 2. Trung tm Tiếp thị - Triển lm nng nghiệp v Pht triển nng thn c trch nhiệm thực hiện cc đề n được ph duyệt theo đng mục tiu, nội dung, tiến độ, đảm bảo hiệu quả; tạo điều kiện cho cc doanh nghiệp thuộc mọi thnh phần kinh tế tham gia đề n được duyệt v huy động phần đng gp của doanh nghiệp theo đng quy định hiện hnh. Điều 3. Quyết định ny c hiệu lực sau 15 ngy, kể từ ngy đăng Cng bo. Điều 4. Gim đốc Trung tm Tiếp thị - Triển lm nng nghiệp v Pht triển nng thn v Cục trưởng Cục Xc tiến Thương mại thuộc Bộ Thương mại chịu trch nhiệm thi hnh Quyết định ny./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lương Văn Tự
  2. PHỤ LỤC DANH MỤC CHƯƠNG TRNH XC TIẾN THƯƠNG MẠI TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA NĂM 2005 (Ban hnh km theo Quyết định số 962/2005/QĐ-BTM ngy 15/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Thương mại) Đơn vị: triệu đồng Tổng Phần hỗ trợ Phần đng Thời gian Địa điểm kinh ph gp của DN STT Chương trnh của Nh nước Ghi ch triển khai triển khai (dự (dự kiến) (dự kiến) kiến) 1. Tập huấn nng cao kiến 4, 6, 8, Bắc Ninh, 320,00 160,00 160,00 thức về xc tiến thương 10/2005 Nam Định, mại xuất nhập khẩu hng Lm Đồng, nng sản. Tiền Giang 2. Tham gia triển lm thực 30/09 - Washington 2.019,55 1.149,23 870,32 Hỗ trợ 50% phẩm v đồ uống Hoa 09/10/2005 Hoa Kỳ kinh ph tổ Kỳ 2005 v khảo st thị chức hội trường Mỹ. thảo 3. Tham gia hội chợ triển 08 - Moscow 1.827,66 1.028,18 799,48 Hỗ trợ 50% lm quốc tế về nng, cng 17/10/2005 kinh ph tổ nghiệp ma thu vng v chức hội khảo st thị trường Nga. thảo
Đồng bộ tài khoản