Quyết định số 966/1997/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
4
download

Quyết định số 966/1997/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 966/1997/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 966/1997/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 966/1997/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992. Để tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 853/1997/CT - TTg ngày 11 - 10 - 1997 của Thủ tướng Chính phủ. Xét đề nghị của lãnh đạo các Bộ, ngành tại cuộc họp ngày 11/11/1997. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại (gọi tắt là Ban 853), gồm các ông có tên sau: 1- Phan Văn Dĩnh - Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải quan - Trưởng Ban. 2- Nguyễn Cảnh Bào, Uỷ viên chuyên trách Ban Chống tham - Phó trưởng Ban. nhũng, chống buôn lậu của Chính phủ 3- Nguyến Đức Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan - Uỷ viên thường trực. 4- Nguyễn Trọng Xuyên - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Uỷ viên. 5- Hồ Huấn Nghêm - Thứ trưởng Bộ Thương mại - Uỷ viên. 6- Vũ Mộng giao - Thứ trưởng Bộ Tài chính - Uỷ viên. 7- Lê Thế Tiệm - Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Uỷ viên. Điều 2. Ban 853 có nhiệm vụ và quyền hạn: 1- Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành chức năng và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tót công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại theo Chỉ thị 853/1997/CT-TTg của Chính phủ.
  2. 2- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức phối hợp giữa các Bộ, ngành chức năng thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về biện pháp xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại vượt quá thẩm quyền của các Bộ, ngành, địa phương hoặc các vụ việc mà các Bộ, ngành, địa phương có ý kiến khác nhau. 3- Tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả thực hiện của các Bộ, ngành, địa phương để báo cáo và kiến nghị các chủ trương, giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại với Thủ tướng Chính phủ. Điều 3. Ban 853 có cơ quan Thường trực tại Tổng cục Hải quan. Cán bộ của bộ phận giúp việc tại cơ quan Thường trực do các Bộ, ngành tham gia Ban cử ra. Chế độ làm việc của bộ phận giúp việc do Trưởng Ban quyết định. Ban có thể tổ chức 1 bộ phận Thường trực tại thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp cần thiết ban có thể thành lập các tổ công tác đặc biệt để kiểm tra, giúp Thủ tướng Chính phủ giải quyết một số vụ buôn lậu gian lận thương mại trọng điểm. Trưởng Ban quy định quy chế hoạt động của Ban sau khi thống nhất với các thành viên trong Ban nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao (các Uỷ viên của Ban hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm). Ban được sử dụng con dấu của Tổng cục Hải quan. Kinh phí hoạt động của Ban, Bộ Tài chính trực tiếp giải quyết theo đề nghị của trưởng Ban. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phan Văn Khải (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản