Quyết định số 98/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định về phí, lệ phí hàng hải và Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ Tài chính ban hành

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
169
lượt xem
25
download

Quyết định số 98/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định về phí, lệ phí hàng hải và Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ Tài chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 98/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định về phí, lệ phí hàng hải và Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 98/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định về phí, lệ phí hàng hải và Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ Tài chính ban hành

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 98/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 04 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V PHÍ, L PHÍ HÀNG H I VÀ BI U M C THU PHÍ, L PHÍ HÀNG H I B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam; Căn c Pháp l nh phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí và Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 03/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph ; Sau khi th ng nh t v i B Giao thông v n t i t i công văn s 6342/BGTVT-TC ngày 26/8/2008; Theo ngh c a C c trư ng C c Tài chính doanh nghi p, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v phí, l phí hàng h i và Bi u m c thu phí, l phí hàng h i. i u 2. Cơ quan, t ch c thu phí, l phí hàng h i: 1. Cơ quan, t ch c ư c giao nhi m v thu phí, l phí hàng h i thu c ngân sách nhà nư c có trách nhi m t ch c thu phí, l phí hàng h i và ư c trích theo t l ph n trăm (%) trên t ng s ti n phí, l phí thu ư c trư c khi n p vào ngân sách nhà nư c theo quy nh c a B Tài chính. 2. Các doanh nghi p kinh doanh khai thác c ng bi n và doanh nghi p qu n lý lu ng hàng h i do doanh nghi p t u tư ư c thu các lo i phí hàng h i có liên quan n ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p theo Quy nh ban hành kèm theo Quy t nh này. Các m c thu phí hàng h i t i Quy nh ban hành kèm theo Quy t nh này do các doanh nghi p thu ã bao g m thu giá tr gia tăng. i u 3. Các n i dung khác liên quan n vi c thu, n p, qu n lý, s d ng, ch ng t thu, công khai ch thu phí, l phí hàng h i chưa quy nh t i Quy t nh này ư c
 2. th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT- BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí, l phí. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và ư c áp d ng t ngày 01/01/2009; Bãi b Quy t nh s 88/2004/Q -BTC ngày 19/11/2004, Quy t nh s 89/2005/Q -BTC ngày 08/12/2005 c a B trư ng B Tài chính; Bãi b công văn s 3404TC/TCDN ngày 25/3/2005, công văn s 9571/BTC- TCDN ngày 08/8/2006, công văn s 165/BTC-TCDN ngày 04/01/2007, công văn s 7904/BTC-TCDN ngày 15/6/2007, công văn s 4812/BTC-TCDN ngày 23/4/2008 c a B Tài chính và các văn b n khác v phí, l phí hàng h i trái v i quy nh t i Quy t nh này. i u 5. T ch c, cá nhân thu c i tư ng ph i n p phí, l phí hàng h i; cơ quan, t ch c thu phí, l phí hàng h i và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng CP, các Phó Th tư ng CP; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Toà án NDTC; Vi n KSNDTC - Ki m toán nhà nư c; Tr n Xuân Hà - B Giao thông v n t i; - C c Hàng h i Vi t Nam; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - S Tài chính, C c thu các t nh, thành ph tr c thu c TW; - T ng công ty Hàng h i Vi t Nam; - T p oàn Công nghi p tàu thu Vi t Nam; - Công báo; - Website Chính ph ; BTC - Các ơn v thu c BTC - Lưu VT, C c TCDN. QUY NNH V PHÍ, L PHÍ HÀNG H I VÀ BI U M C THU PHÍ, L PHÍ HÀNG H I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 98/2008/Q - BTC ngày 04/11/2008 c a B trư ng B Tài chính) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Cơ s , nguyên t c xác nh s ti n phí, l phí hàng h i:
 3. 1. Dung tích toàn ph n - GROSS TONNAGE (GT): 1.1. i v i tàu th y ch hàng khô k c container (DRY CARRIERS): là dung tích toàn ph n (GT) l n nh t c a tàu th y ghi trong gi y ch ng nh n c a cơ quan ăng ki m. 1.2. i v i tàu th y ch hàng l ng (LIQUID CARGO TANKERS): Tính b ng 85% GT l n nh t ghi trong gi y ch ng nh n c a cơ quan ăng ki m không phân bi t tàu có hay không có các két nư c d n phân ly. 1.3. i v i tàu th y vào, r i c ng ch khách, s a ch a, phá d : Tính b ng 50% GT l n nh t ghi trong gi y ch ng nh n c a cơ quan ăng ki m. 1.4. Tàu th y không ghi GT, ư c quy i như sau: 1.4.1. Tàu th y ch hàng: 1,5 t n tr ng t i ăng ký tính b ng 01 GT. 1.4.2. Tàu kéo, tàu Ny: 01 HP (KW) tính b ng 0,5 GT. 1.4.3. Sà lan: 01 t n tr ng t i ăng ký tính b ng 01 GT. 1.5. i v i tàu th y là oàn sà lan, tàu kéo (ho c tàu Ny): Tính b ng t ng GT c a c oàn sà lan và tàu kéo (ho c tàu Ny). 2. ơn v tính công su t máy: Công su t máy chính ư c tính b ng mã l c (HORSE POWER – HP) ho c Ki lô oát (KW) c a tàu th y; Ph n l dư i 01 HP ho c 01 KW tính tròn 01 HP ho c 01 KW. 3. ơn v th i gian: 3.1. i v i ơn v th i gian là ngày: 01 ngày tính là 24 gi ; Ph n l c a ngày t 12 gi tr xu ng tính b ng 1/2 ngày, trên 12 gi tính b ng 01 ngày. 3.2. i v i ơn v th i gian là gi : 01 gi tính b ng 60 phút; Ph n l t 30 phút tr xu ng tính b ng 1/2 gi , trên 30 phút tính b ng 01 gi . 4. ơn v kh i lư ng hàng hoá (k c bao bì): Là t n ho c mét kh i (m3); Ph n l dư i 0,5 t n ho c 0,5m3 không tính, t 0,5 t n ho c 0,5m3 tr lên tính 01 t n ho c 01m3. Trong m t v n ơn l , kh i lư ng t i thi u tính phí là 01 t n ho c 01m3. V i lo i hàng hoá m i t n chi m t 02m3 tr lên thì c 02m3 tính b ng 01 t n. 5. Kho ng cách tính phí: Là h i lý; Ph n l chưa 01 h i lý tính là 01 h i lý. ơn v tính phí c u b n i v i tàu th y là mét (m) c u b n, ph n l chưa 01m tính b ng 01m. 6. ng ti n thu phí, l phí hàng h i: 6.1. i v i ho t ng hàng h i qu c t : ơn v thanh toán phí hàng h i là ng ô la M (USD). Vi c thanh toán phí th c hi n theo các quy nh hi n hành v qu n lý
 4. ngo i t c a Nhà nư c Vi t Nam. Trư ng h p ph i chuy n i t ng ô la M sang ng ti n Vi t Nam thì quy i theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m thanh toán. 6.2. i v i ho t ng hàng h i n i a: ơn v thanh toán phí hàng h i là ng Vi t Nam. 7. Trư ng h p trong m t chuy n tàu th y nh n, tr hàng xu t nh p khNu t i nhi u c ng bi n Vi t Nam ng th i có k t h p nh n, tr hàng n i a thì ư c coi là ho t ng v n t i qu c t và áp d ng theo Bi u m c thu phí, l phí hàng h i i v i ho t ng hàng h i qu c t . C c Hàng h i Vi t Nam có trách nhi m hư ng d n chi ti t quy nh này; Riêng kh i lư ng hàng hoá v n chuy n n i a không ph i ch u phí neo u t i vũng v nh và phí s d ng c u b n, phao neo. i u 2. M t s thu t ng t i Quy nh này ư c hi u như sau: 1. Hàng hoá (k c container) xu t kh u: Là hàng hoá có nơi g i hàng (g c) Vi t Nam và có nơi nh n hàng ( ích) nư c ngoài. 2. Hàng hoá (k c container) nh p kh u: Là hàng hoá có nơi g i hàng (g c) nư c ngoài và nơi nh n hàng ( ích) Vi t Nam. 3. Hàng hoá (k c container) quá c nh: Là hàng hoá có nơi g i hàng (g c) và nơi nh n hàng ( ích) ngoài lãnh th Vi t Nam i th ng ho c ư c b c d qua c ng bi n Vi t Nam ho c nh p kho, bãi i ti p. 4. Hàng hoá (k c container) trung chuy n: Là hàng hoá ư c d t tàu th y ưa vào khu v c c ng trung chuy n trong m t th i gian nh t nh, sau ó ư c b c lên tàu th y khác v n chuy n n m t c ng khác. 5. Tàu th y: Bao g m tàu bi n, tàu sông và các lo i tàu, thuy n, phương ti n khác (không phân bi t có ng cơ ho c không có ng cơ) ho t ng trên bi n và các vùng nư c n i li n v i vùng bi n Vi t Nam. 6. Tàu th y chuyên dùng, bao g m: Tàu th y dùng ph c v ho t ng thăm dò, khai thác d u khí (tàu th y ho t ng d ch v d u khí) và tàu th y dùng thi công xây d ng công trình bi n. 7. Ngư i v n chuy n: Là ngư i s d ng tàu th y thu c s h u c a mình ho c tàu th y thu c s h u c a ngư i khác th c hi n v n chuy n hàng hoá, hành khách. 8. Ngư i ch u trách nhi m thanh toán phí hàng h i i v i hàng hoá: Là ngư i v n chuy n ho c ngư i ư c u thác ch u trách nhi m thanh toán. 9. Chuy n: Tàu th y vào c ng 01 lư t và r i c ng 01 lư t ư c tính là 01 chuy n. 10. Tuy n v n t i th y t b ra o: Là tuy n v n t i th y ư c t ch c và qu n lý theo quy nh pháp lu t v hàng h i do B Giao thông v n t i công b danh m c.
 5. 11. Khu v c hàng h i: Là gi i h n vùng nư c thu c khu v c trách nhi m c a m t c ng v hàng h i, tr m t s c ng v hàng h i sau ây có nhi u hơn m t khu v c hàng h i: 11.1. Khu v c trách nhi m c a C ng v hàng h i Qu ng Ninh ư c chia thành 04 khu v c hàng h i: Khu v c Hòn Gai, khu v c CNm Ph , khu v c Mũi Chùa và khu v c V n Gia; 11.2. Khu v c trách nhi m c a C ng v hàng h i H i Phòng ư c chia thành 02 khu v c hàng h i: Khu v c o B ch Long Vĩ và khu v c còn l i; 11.3. Khu v c trách nhi m c a C ng v hàng h i Th a Thiên Hu ư c chia thành 02 khu v c hàng h i: Khu v c Thu n An và khu v c Chân Mây; 11.4. Khu v c trách nhi m c a C ng v hàng h i à N ng ư c chia thành 02 khu v c hàng h i: Khu v c à N ng và khu v c c ng Kỳ Hà; 11.5. Khu v c trách nhi m c a C ng v hàng h i Qu ng Ngãi ư c chia thành 02 khu v c hàng h i: Khu v c o Lý Sơn và khu v c còn l i; 11.6. Khu v c trách nhi m c a C ng v hàng h i Nha Trang ư c chia thành 06 khu v c hàng h i: Khu v c Nha Trang, khu v c Ba Ngòi, khu v c v nh Vân Phong, khu v c o Y n, khu v c Cà Ná và khu v c Ninh Ch ; 11.7. Khu v c trách nhi m c a C ng v hàng h i Vũng Tàu ư c chia thành 05 khu v c hàng h i: Khu v c Vũng Tàu (bao g m: sông Th V i - Cái Mép, sông Dinh, khu chuy n t i Gò Da, v nh Gành Rái – khu neo u Vũng Tàu), khu v c Phan Thi t, khu v c Phú Quý, khu v c Côn o và khu v c ngoài khơi (bao g m: các tr m rót d u không b n, các v trí thăm dò, khai thác d u khí); 11.8. Khu v c trách nhi m c a C ng v hàng h i Kiên Giang ư c chia thành 04 khu v c hàng h i: Khu v c Hòn Chông và Hà Tiên, khu v c Phú Qu c, khu v c R ch Giá và khu v c Nam Du. i u 3. Phân chia các khu v c c ng bi n: 1. Khu v c I: Các c ng bi n t vĩ tuy n 20 tr lên phía B c; 2. Khu v c II: Các c ng bi n t vĩ tuy n 11,5 n dư i vĩ tuy n 20; 3. Khu v c III: Các c ng bi n t dư i vĩ tuy n 11,5 tr vào phía Nam. Chương II BI U M C THU PHÍ, L PHÍ HÀNG H I I V I HO T NG HÀNG H I QU C T M c 1. I TƯ NG ÁP D NG i u 4. Bi u phí, l phí hàng h i này ư c áp d ng cho các i tư ng sau:
 6. 1. Tàu th y ho t ng v n t i hàng hoá (k c container) xu t khNu, nh p khNu, quá c nh, trung chuy n qu c t , ra ho c vào khu ch xu t; Ho t ng v n t i hành khách t Vi t Nam i nư c ngoài và t nư c ngoài n Vi t Nam và tàu th y chuyên dùng ho t ng trên tuy n qu c t th c t vào, r i, i qua ho c neo u t i khu v c hàng h i ho c vùng nư c thu c c ng bi n Vi t Nam; 2. Hàng hoá (k c container): Xu t khNu, nh p khNu, quá c nh, trung chuy n, k c hàng hoá ra ho c vào khu ch xu t ư c b c d , giao nh n, b o qu n, neo u t i c ng bi n Vi t Nam. Ngư i ch u trách nhi m thanh toán phí hàng h i ư c quy nh t i kho n 8 i u 2 c a Quy nh này; 3. Hành khách k c thuy n viên c a tàu khách t nư c ngoài n Vi t Nam b ng ư ng bi n ho c ngư c l i. M c 2. CÁC QUY NNH C TH i u 5. Phí tr ng t i 1. M c thu phí tr ng t i: Tàu th y vào, r i c ng bi n, phân c ng xu t d u thô (tr m rót d u không b n), c ng chuyên dùng ph c v d u khí ph i n p phí tr ng t i theo m c như sau: Lo i tàu M c thu A. Tàu th y (tr tàu Lash): - Lư t vào: 0,032 USD/GT - Lư t r i: 0,032 USD/GT B. Tàu Lash: - Tàu m : Lư t vào: 0,017 USD/GT Lư t r i: 0,017 USD/GT - Sà lan con (khi r i tàu m t i c ng không thu c c ng tàu m t p k t): Lư t vào: 0,017 USD/GT Lư t r i: 0,017 USD/GT 2. Nguyên t c thu phí: 2.1. Tàu th y vào, r i nhi u c ng bi n trong cùng m t khu v c hàng h i ch ph i n p m t l n phí tr ng t i theo m c thu quy nh t i kho n 1 i u này.
 7. 2.2. Tàu th y vào, r i c ng l y nhiên li u, th c phNm, nư c ng t, thay i thuy n viên mà không b c d hàng hoá, không nh n tr khách áp d ng m c thu b ng 70% so v i m c thu quy nh t i kho n 1 i u này. 2.3. Tàu th y vào, r i c ng trong cùng m t khu v c hàng h i nhi u hơn 3 chuy n/tháng thì t chuy n th 4 tr i trong tháng áp d ng m c thu b ng 60% m c thu quy nh t i kho n 1 i u này. 2.4. T ch c, cá nhân có tàu th y vào, r i c ng trong cùng m t khu v c hàng h i nhi u hơn 8 chuy n/tháng thì t chuy n th 9 tr i trong tháng áp d ng m c thu b ng 60% so v i m c thu quy nh t i kho n 1 i u này. 2.5. T ch c, cá nhân có tàu th y ch khách vào, r i c ng áp d ng m c thu phí tr ng t i như sau: 2.5.1. Tàu th y có dung tích toàn ph n dư i 300GT vào, r i c ng v i t n su t t i thi u 10 chuy n/tháng/c ng thu b ng 70% m c thu qui nh t i kho n 1 i u này. 2.5.2. Tàu th y có dung tích toàn ph n t 300 GT n dư i 1.500 GT vào, r i c ng v i t n su t t i thi u 7 chuy n/tháng/c ng thu b ng 60% m c thu qui nh t i kho n 1 i u này. 2.5.3. Tàu th y có dung tích toàn ph n t 1.500 GT n dư i 50.000 GT vào, r i c ng v i t n su t t i thi u 4 chuy n/tháng/c ng thu b ng 50% m c thu qui nh t i kho n 1 i u này. 2.5.4. Tàu th y có dung tích toàn ph n t 50.000 GT tr lên vào, r i c ng thu b ng 40% m c thu quy nh t i kho n 1 i u này. 2.6. Tàu th y chuy n t i d u t i V nh Vân Phong - Khánh Hòa áp d ng m c thu b ng 20% m c thu quy nh t i kho n 1 i u này. 2.7. Tàu th y m i lư t vào, r i c ng ng th i có nhi u m c thu khác nhau thì ư c áp d ng m t m c thu th p nh t. 3. Nh ng trư ng h p sau ây không thu phí tr ng t i: 3.1. Tàu th y vào, r i tránh bão khNn c p, c p c u b nh nhân mà không b c d hàng hoá, không nh n tr khách; 3.2. Xu ng ho c canô c a tàu m ch khách neo t i vũng, v nh ch hành khách vào, r i c ng; 3.3. Sà lan con c a tàu LASH ho t ng t i c ng cùng c ng tàu m t p k t; 3.4. Tàu th y quá c nh i Campuchia. i u 6. Phí b o m hàng h i 1. M c thu phí b o m hàng h i:
 8. Tàu th y vào, r i c ng bi n, c ng chuyên dùng ph c v d u khí, quá c nh i Campuchia ph i n p phí b o m hàng h i như sau: Lo i tàu Khu v c I và III Khu v c II A. Tàu th y (tr tàu Lash): - Lư t vào: 0,100 USD/GT 0,058 USD/GT - Lư t r i: 0,100 USD/GT 0,058 USD/GT B. Tàu Lash: - Tàu m : Lư t vào: 0,040 USD/GT 0,025 USD/GT Lư t r i: 0,040 USD/GT 0,025 USD/GT - Sà lan con: (ch thu khi r i tàu m i trên lu ng) Lư t vào: 0,040 USD/GT 0,025 USD/GT Lư t r i: 0,040 USD/GT 0,025 USD/GT 2. Nguyên t c thu phí: 2.1. Tàu th y vào, r i nhi u c ng bi n trong cùng m t khu v c hàng h i ch ph i n p m t l n phí b o m hàng h i theo m c thu quy nh t i kho n 1 i u này. 2.2. Tàu th y vào, r i c ng trong cùng m t khu v c hàng h i nhi u hơn 3 chuy n/tháng thì t chuy n th 4 tr i trong tháng áp d ng m c thu b ng 80% m c thu quy nh t i kho n 1 i u này. 2.3. T ch c, cá nhân có tàu th y vào, r i c ng trong cùng m t khu v c hàng h i nhi u hơn 8 chuy n/tháng thì t chuy n th 9 tr i trong tháng áp d ng m c thu b ng 80% m c thu quy nh t i kho n 1 i u này. 2.4. Tàu th y n v trí hàng h i ư c phép nh n d u, nư c ng t, th c phNm, thay i thuy n viên, c p c u b nh nhân áp d ng m c thu b ng 50% m c thu quy nh t i kho n 1 i u này. 2.5. T ch c, cá nhân có tàu th y ch khách vào, r i c ng áp d ng m c thu phí b o m hàng h i như sau: 2.5.1. Tàu th y có dung tích toàn ph n dư i 300GT vào, r i c ng v i t n su t t i thi u 10 chuy n/tháng/c ng thu b ng 70% m c thu qui nh t i kho n 1 i u này. 2.5.2. Tàu th y có dung tích toàn ph n t 300 GT n dư i 1.500 GT vào, r i c ng v i t n su t t i thi u 7 chuy n/tháng/c ng thu b ng 60% m c thu qui nh t i kho n 1 i u này.
 9. 2.5.3. Tàu th y có dung tích toàn ph n t 1.500 GT n dư i 50.000 GT vào, r i c ng v i t n su t t i thi u 4 chuy n/tháng/c ng thu b ng 50% m c thu qui nh t i kho n 1 i u này. 2.5.4. Tàu th y có dung tích toàn ph n t 50.000GT tr lên vào, r i c ng áp d ng m c thu b ng 30% m c thu quy nh t i kho n 1 i u này. 2.6. Tàu th y chuy n t i d u t i V nh Vân Phong - Khánh Hòa áp d ng m c thu b ng 20% m c thu quy nh t i kho n 1 i u này. 2.7. Tàu th y m i lư t vào, r i c ng ng th i có nhi u m c thu khác nhau thì áp d ng m t m c thu th p nh t. 3. Không thu phí b o m hàng h i i v i trư ng h p sau ây: Xu ng ho c canô c a tàu m ch khách neo t i khu v c hàng h i ư c phép th c hi n v n chuy n khách vào, r i c ng. i u 7. Phí hoa tiêu 1. M c thu phí hoa tiêu: 1.1. Tàu th y vào, r i c ng bi n có s d ng hoa tiêu ph i n p phí hoa tiêu như sau: TT i v i c ly d n tàu M c thu tương ng (USD/GT-HL) 1 n 10 h i lý 0,0034 2 n 30 h i lý 0,0022 3 Trên 30 h i lý 0,0015 M c thu t i thi u cho m t lư t d n tàu là 200 USD. 1.2. M t s tuy n áp d ng m c thu phí hoa tiêu như sau: TT Tuy n d n tàu M c thu M c thu t i thi u USD/GT/HL (USD/tàu/lư t) Khu v c Bình Tr Hòn Chông - Kiên Giang, m Môn - Khánh Hòa, Xuân H i- C a Lò, Phao O - C ng Nghi Sơn, 1 0,0045 200 Chân Mây, Dung Qu t, Vũng Áng, b n phao M Khê, tuy n sông Hàn - N i Hiên 2 Tuy n nh An qua lu ng Sông H u 0,0032 270 3 Khu v c Phú Qu c-Kiên Giang 0,0070 200
 10. 1.3. Tàu th y vào, r i, di chuy n trong khu v c phân c ng xu t d u thô ho c di chuy n gi a các phân c ng có s d ng hoa tiêu ph i n p phí hoa tiêu như sau: 1.3.1. D n c p tàu: 0,024 USD/GT 1.3.2. D n r i tàu: 0,024 USD/GT 1.4. Tàu th y có dung tích toàn ph n dư i 200 GT (k c tàu ánh b t cá) áp d ng m c thu: 40USD/tàu/lư t. 1.5. Tàu th y di chuy n trong c ng có s d ng hoa tiêu áp d ng m c thu như sau: 1.5.1. Kho ng cách d n tàu dư i 05 h i lý áp d ng m c thu 0,015 USD/GT. M c thu t i thi u 100 USD/tàu/l n di chuy n. 1.5.2. Kho ng cách d n tàu t 05 h i lý tr lên áp d ng m c thu quy nh t i i m 1.1 i u này. 2. Nguyên t c thu phí: 2.1. Khi xin hoa tiêu, ch tàu ph i báo cho hoa tiêu trư c 6 gi ; i v i phân c ng xu t d u thô là 24 gi . Trư ng h p thay i gi ho c h y b vi c xin hoa tiêu ph i báo cho hoa tiêu bi t trư c 3 gi ; i v i phân c ng xu t d u thô là 8 gi . Quá th i h n trên ch tàu ph i tr ti n ch i v i m c thu 10USD/ngư i- gi , cách tính th i gian ch i như sau: 2.1.1. Hoa tiêu chưa r i v trí xu t phát: Tính là 1 gi 2.1.2. Hoa tiêu ã r i v trí xu t phát: Th i gian ch i tính t lúc xu t phát n khi hoa tiêu tr v v trí ban u. 2.1.3. Hoa tiêu ch ch i t i a i m ón tàu không quá 4 gi , quá th i gian trên vi c xin hoa tiêu coi như ã h y b ; n u hoa tiêu ã lên tàu nhưng ch tàu h y b yêu c u thì ph i tr ti n hoa tiêu theo lu ng ã xin d n ư ng và m c thu quy nh t i kho n 1 i u này. 2.1.4. Hoa tiêu ã làm xong vi c d n ư ng, n u thuy n trư ng v n gi hoa tiêu l i s tính thêm ti n ch i theo s gi gi l i. 2.2. Trư ng h p tàu th y có hành trình th máy móc thi t b , hi u ch nh la bàn áp d ng m c thu b ng 110% m c thu quy nh t i kho n 1 i u này. 2.3. Tàu th y không t v n hành ư c vì lý do s c k thu t áp d ng m c thu b ng 150% m c thu quy nh t i kho n 1 i u này theo quãng ư ng th c t . 2.4. Tàu th y xin hoa tiêu t xu t (ngoài các trư ng h p nêu trên) áp d ng m c thu b ng 110% so v i m c thu quy nh t i kho n 1 i u này.
 11. 2.5. Trư ng h p hoa tiêu ã n v trí nhưng tàu thu không v n hành ư c vì lý do b t kh kháng (có xác nh n c a c ng v hàng h i) thì không thu phí hoa tiêu. 2.6. Tàu th y không t i th ng c ng n mà xin neo l i d c ư ng (tr các tuy n không ư c ch y êm) ch tàu ph i tr chi phí phương ti n phát sinh thêm trong vi c ưa ón hoa tiêu. M c thu chi phí phương ti n không quá 30USD/tàu/l n. 2.7. Trư ng h p tàu th y ã n v trí ch hoa tiêu theo úng gi i di n ch tàu th y ã yêu c u và ã ư c c ng v hàng h i và hoa tiêu ch p thu n mà hoa tiêu chưa t i, khi n tàu ph i ch i thì hoa tiêu ph i tr ti n cho tàu th y, ti n ch i là 100USD/gi theo s gi th c t ph i ch i. 2.8. Tàu th y vào, r i c ng trong cùng m t khu v c hàng h i nhi u hơn 3 chuy n/tháng thì t chuy n th 4 tr i trong tháng áp d ng m c thu b ng 80% m c thu quy nh t i kho n 1 i u này nhưng không th p hơn m c thu t i thi u. 2.9. T ch c, cá nhân có tàu th y vào, r i c ng trong cùng m t khu v c hàng h i nhi u hơn 8 chuy n/tháng thì t chuy n th 9 tr i trong tháng áp d ng m c thu b ng 80% m c thu quy nh t i kho n 1 i u này nhưng không th p hơn m c thu t i thi u. 2.10. T ch c, cá nhân có tàu th y ch khách vào, r i c ng v i t n su t t i thi u 4 chuy n/tháng/c ng áp d ng m c thu b ng 50% m c thu quy nh t i kho n 1 i u này nhưng không th p hơn m c thu t i thi u. 2.11. T ch c, cá nhân có tàu th y ch khách có dung tích toàn ph n t 50.000GT tr lên vào, r i c ng áp d ng m c thu phí hoa tiêu b ng 40% m c thu quy nh t i kho n 1 i u này nhưng không th p hơn m c thu t i thi u. 2.12. Tàu th y chuy n t i d u t i V nh Vân Phong- Khánh Hoà áp d ng m c thu phí hoa tiêu b ng 20% m c thu quy nh t i kho n 1 i u này nhưng không th p hơn m c thu t i thi u. 2.13. Trư ng h p tàu th y ph i d ch chuy n gi a các c u c ng trong ph m vi c ng bi n theo yêu c u c a giám c doanh nghi p c ng và do doanh nghi p c ng thanh toán phí hoa tiêu thì áp d ng m c thu phí hoa tiêu d ch chuy n trong c ng i v i tàu thu ho t ng hàng h i n i a. i u 8. Phí neo u t i vũng, v nh 1. i v i phương ti n: 1.1. Tàu th y neo, u t i vũng, v nh ph i n p phí neo u t i vũng, v nh như sau: 1.1.1.Trong th i gian 30 ngày u áp d ng m c thu: 0,0005USD/GT-gi 1.1.2. T ngày 31 tr i áp d ng m c thu: 0,0003USD/GT- gi 1.2. Tàu th y neo u t i phân c ng xu t d u thô (tr m rót d u không b n) thu phí neo u t i vũng, v nh như sau:
 12. 1.2.1.Trong th i gian 30 ngày u áp d ng m c thu: 0,0003USD/GT-gi 1.2.2. T ngày 31 tr i áp d ng m c thu: 0,0002USD/GT- gi 1.3. Tàu th y neo u nhi u nơi trong ph m vi vũng, v nh thu c khu v c trách nhi m c a m t cơ quan c ng v hàng h i thì tính theo th i gian th c t neo, u t ng khu v c, sau ó c ng l i. 1.4. T ch c, cá nhân có tàu th y ch khách vào, r i c ng v i t n su t t i thi u 4 chuy n/tháng/c ng áp d ng m c thu b ng 50% m c thu quy nh t i i m 1.1 i u này. 1.5. T ch c, cá nhân có tàu th y ch khách có dung tích toàn ph n t 50.000 GT tr lên vào, r i c ng áp d ng m c thu b ng 40% m c thu quy nh t i i m 1.1 i u này. 1.6. Tàu th y chuy n t i d u t i V nh Vân Phong - Khánh Hòa áp d ng m c thu b ng 20% m c thu quy nh t i i m 1.1 i u này. 1.7. Không thu phí neo u t i vũng, v nh i v i tàu th y trong th i gian ch th y tri u vùng nư c c ng trư c khi c p c ng Vi t Nam. 1.8. Không thu phí neo u t i vũng, v nh i v i trư ng h p tàu th y ph i neo u ch tr i sáng theo l nh c a c ng v hàng h i do quy nh h n ch ch y êm. 2. i v i hàng hoá: 2.1. Hàng hoá sang m n t i vũng, v nh v n chuy n t i các c ng khác khu v c hàng h i ph i n p phí neo u t i vũng, v nh (hàng hoá sang m n t i vũng, v nh vào làm hàng t i c u c ng trong cùng khu v c hàng h i không ph i n p phí neo u t i vũng, v nh) như sau: 2.1.1. Hàng hoá thông thư ng: 0,07 USD/t n 2.1.2. Xe b o ôn, xe xích, g u ngo m, xe lăn ư ng, xe nâng hàng, c n cNu: 2 USD/chi c. 2.1.3. Ô tô t 15 ch ng i tr xu ng, xe có tr ng t i t 2,5 t n tr xu ng: 0,7USD/chi c. 2.1.4. Các ô tô khác ngoài các lo i ã quy nh trên: 1,3 USD/chi c. 2.2. Hàng hoá nh p khNu vào Vi t Nam t i v nh Vân Phong áp d ng m c thu phí neo u t i vũng, v nh b ng 20% m c thu quy nh t i i m 2.1 i u này. Hàng hoá trung chuy n (d ng t m nh p tái xu t) t i v nh Vân Phong không ph i n p phí neo u t i vũng, v nh. i u 9. Phí s d ng c u b n, phao neo thu c khu v c c ng bi n 1. i v i phương ti n:
 13. 1.1. Tàu th y t i c u, phao ph i tr phí như sau: 1.1.1. t i c u: 0,0031 USD/GT - gi . 1.1.2. t i phao: 0,0013 USD/GT - gi . Tàu th y nhi u nơi trong ph m vi m t c ng thì tính theo th i gian th c t tàu t ng khu v c sau ó c ng l i. 1.2. T ch c, cá nhân có tàu th y ch khách vào, r i c ng v i t n su t t i thi u 4 chuy n/tháng/c ng áp d ng m c thu b ng 50% m c thu qui nh t i i m 1.1 i u này. 1.3. T ch c, cá nhân có tàu th y ch khách có dung tích toàn ph n t 50.000 GT tr lên vào, r i c ng áp d ng m c thu b ng 40% m c thu quy nh t i i m 1.1 i u này. 1.4. Trư ng h p tàu th y nh n ư c l nh r i c ng mà v n chi m c u, phao ph i tr phí theo m c: 1.4.1. Chi m c u: 0,006 USD/GT- gi 1.4.2. Chi m phao: 0,002 USD/GT- gi 1.5. Trư ng h p tàu th y áp m n v i tàu khác c u thì tr phí theo m c: 0,0015 USD/GT- gi . 1.6. Trư ng h p không làm hàng ư c do th i ti t v i th i gian trên 01 ngày (24 gi liên t c) ho c ph i như ng c u cho tàu th y khác theo l nh c a c ng v hàng h i thì không thu phí c a th i gian không làm hàng. 1.7. Tàu th y c p c u, b n t i các c ng chuyên dùng ph c v d u khí mà có làm hàng ho c nh n d u, nư c, tr phí theo m c 0,3USD/m-gi , m c t i thi u cho m t l n c p c u là 90USD/tàu. 1.8. Tàu th y tr c ti p c p c u b n t i các c ng chuyên dùng ph c v d u khí nhưng không làm hàng ho c không nh n d u, nư c, tr phí theo m c 0,35 USD/m-gi , m c thu t i thi u cho m t l n c p c u là: 100 USD/tàu. 1.9. Tàu th y áp m n song song v i các tàu th y khác c p t i c u c ng chuyên dùng ph c v d u khí tr phí theo m c 0,08 USD/m-gi , m c thu t i thi u cho m t l n áp m n là: 25USD/tàu. 2. i v i hàng hoá: Hàng hoá (k c container) qua c u b n, phao neo ph i ch u phí s d ng c u b n, phao neo theo m c sau: 2.1. Làm hàng t i c u c ng: 2.1.1. Hàng hoá: 0,18 USD/t n.
 14. 2.1.2. Container 20 feet: 1,6 USD/cont. 2.1.3. Container 40 feet: 3,2 USD/cont. 2.1.4. Container trên 40 feet: 4,0 USD/cont. 2.2. Làm hàng t i phao: 0,09 USD/t n. 2.3. Phương ti n v n t i: 2.3.1. Xe b o ôn, xe xích, g u ngo m, xe lăn ư ng, xe nâng hàng, c n cNu tr phí theo m c: 2,7 USD/chi c. 2.3.2. Xe ô tô 15 ch ng i tr xu ng, xe có tr ng t i 2,5 t n tr xu ng tr phí theo m c: 0,9 USD/chi c 2.3.3. Các lo i ô tô khác ngoài các lo i ã quy nh trên ây tr phí theo m c: 1,8 USD/chi c. 2.4. Hàng hoá là hàng l ng (gas l ng, xăng d u, nh a ư ng l ng...) qua c u b n tr phí theo m c 0,9 USD/t n. 2.5. Hàng hoá qua c ng chuyên dùng ph c v d u khí tr phí theo m c 0,9 USD/t n. 3. i v i hành khách: 3.1. Hành khách qua c u b n ( n ho c i) ph i tr phí theo m c: 3.1.1. Lư t vào: 1 USD/ngư i 3.1.2. Lư t r i: 1 USD/ngư i (Tr em dư i 12 tu i không thu). 3.2. Trư ng h p tàu th y u t i khu v c neo u ư c phép s d ng phương ti n v n t i th y khác ưa ón khách vào tham quan du l ch t i t li n ho c các o, phí c u b n áp d ng i v i hành khách là 1 USD/ngư i (bao g m c lư t vào và lư t r i). i u 10. L phí vào, r i c ng bi n 1. Tàu th y vào, r i c ng bi n Vi t Nam ph i th c hi n các th t c qu n lý nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và n p l phí vào, r i c ng bi n như sau: TT Lo i phương ti n M c thu (USD/chuy n) 1 Tàu th y có dung tích toàn ph n nh hơn 100 GT 10 2 Tàu th y có dung tích toàn ph n t 100 GT n dư i 20
 15. 500 GT 3 Tàu th y có dung tích toàn ph n t 500 GT n 1000 50 GT 4 Tàu th y có dung tích toàn ph n trên 1.000 GT 100 2. L phí ch ng th c (kháng ngh hàng h i): 20USD/l n. Chương III BI U M C THU PHÍ, L PHÍ HÀNG H I I V I HO T NG HÀNG H I N I NA M c 1. I TƯ NG ÁP D NG: i u 11. Bi u phí, l phí hàng h i này ư c áp d ng cho các i tư ng sau: 1. Tàu th y v n t i hàng hoá, hành khách, tàu th y chuyên dùng ho t ng hàng h i n i a gi a các c ng bi n Vi t Nam, th c t vào, r i, i qua ho c neo u t i khu v c hàng h i, vùng nư c thu c vùng bi n Vi t Nam. 2. Tàu th y ho t ng v n t i trên các tuy n v n t i th y t b ra o. 3. Tàu th y chuyên dùng ph c v d u khí ho t ng gi a các phân c ng d u khí, c ng chuyên dùng ph c v d u khí trong khu v c trách nhi m c a C ng v hàng h i Vũng Tàu. 4. Tàu th y c a l c lư ng vũ trang, công an, h i quan, c ng v hàng h i và tàu th y chuyên dùng tìm ki m c u n n khi th c hi n công v không thu c i tư ng i u ch nh c a Quy nh này; trư ng h p làm kinh t thì ph i n p phí, l phí hàng h i theo quy nh t i Bi u m c thu này. M c 2. CÁC QUY NNH C TH i u 12. Phí tr ng t i 1. M c thu phí tr ng t i: 1.1. Tàu th y vào, r i c ng bi n Vi t Nam ph i n p phí tr ng t i như sau: 1.1.1. Lư t vào: 250 ng/GT 1.1.2. Lư t r i: 250 ng/GT 1.2. Tàu th y ho t ng v n t i trên các tuy n v n t i th y t b ra o, m i chu trình di chuy n khép kín t b ra o và ngư c l i tính là 01 chuy n và n p phí tr ng t i theo m c 500 ng/GT/chuy n.
 16. 1.3. Tàu th y chuyên dùng ph c v d u khí, m i chu trình di chuy n khép kín t Vũng Tàu t i khu v c ngoài khơi và ngư c l i tính là 01 chuy n tàu và n p phí tr ng t i như sau: 1.3.1. Lư t vào: 450 ng/GT 1.3.2. Lư t r i: 450 ng/GT 2. Nguyên t c thu phí: 2.1. Tàu th y vào, r i nhi u c ng bi n trong cùng m t khu v c hàng h i ch ph i n p m t l n phí tr ng t i theo m c thu quy nh t i kho n 1 i u này. 2.2. Tàu th y vào, r i c ng l y nhiên li u, th c phNm, nư c ng t, thay i thuy n viên mà không b c d hàng hoá, không nh n tr khách áp d ng m c thu b ng 70% so v i m c thu quy nh t i kho n 1 i u này. 2.3. Tàu th y vào, r i c ng trong cùng m t khu v c hàng h i nhi u hơn 3 chuy n/tháng thì t chuy n th 4 tr i trong tháng áp d ng m c thu b ng 60% so v i m c thu quy nh t i kho n 1 i u này. 2.4. T ch c, cá nhân có tàu th y ch hàng hoá vào, r i c ng trong cùng m t khu v c hàng h i nhi u hơn 8 chuy n/tháng thì t chuy n th 9 tr i trong tháng áp d ng m c thu b ng 60% so v i m c thu quy nh t i kho n 1 i u này. 2.5. Tàu th y ch phao, vũng, v nh su t th i gian làm hàng áp d ng m c thu b ng 50% so v i m c thu quy nh t i kho n 1 i u này. 2.6. T ch c, cá nhân có tàu th y ch khách vào, r i c ng áp d ng m c thu phí tr ng t i như sau: 2.6.1. Tàu th y có t ng dung tích dư i 500GT vào, r i c ng v i t n su t t i thi u 10 chuy n/tháng/c ng thu b ng 70% m c thu quy nh t i kho n 1 i u này. 2.6.2. Tàu th y có t ng dung tích t 500GT n dư i 1.500GT vào, r i c ng v i t n su t t i thi u 7 chuy n/tháng/c ng thu b ng 60% m c thu quy nh t i kho n 1 i u này. 2.6.3. Tàu th y có t ng dung tích t 1.500GT tr lên vào, r i c ng v i t n su t t i thi u 4 chuy n/tháng/c ng thu b ng 50% m c thu quy nh t i kho n 1 i u này. 2.7. Tàu th y m i lư t vào, r i c ng ng th i có nhi u m c thu khác nhau thì áp d ng m t m c thu th p nh t. 3. Nh ng trư ng h p sau ây không thu phí tr ng t i: 3.1. Tàu th y vào, r i c ng tránh bão, c p c u b nh nhân, mà không b c d hàng hoá, không nh n tr khách.
 17. 3.2. Xu ng ho c canô c a tàu m ch khách neo t i vũng, v nh ch hành khách vào, r i c ng. 3.3. Sà lan con c a tàu LASH ho t ng t i c ng cùng c ng tàu m t p k t. 3.4. Tàu th y chuyên dùng ánh b t cá và thuy n bu m th thao c a Vi t Nam. i u 13. Phí b o m hàng h i M c thu phí b o m hàng h i: Tàu th y vào, r i c ng bi n Vi t Nam ph i n p phí b o m hàng h i như sau: 1.1. Tàu th y có dung tích toàn ph n t 2.000 GT tr xu ng: 1.1.1. Lư t vào 300 ng/GT 1.1.2. Lư t r i: 300 ng/GT 1.2. Tàu th y có dung tích toàn ph n t 2.001 GT tr lên: 1.2.1. Lư t vào: 600 ng/GT 1.2.2. Lư t r i: 600 ng/GT 1.3. Tàu th y ho t ng v n t i trên các tuy n v n t i th y t b ra o, m i chu trình di chuy n khép kín t b ra o và ngư c l i tính là 01 chuy n và n p phí b o m hàng h i theo m c 550 ng/GT/chuy n. 1.4. Tàu th y chuyên dùng ph c v d u khí, m i chu trình di chuy n khép kín t Vũng Tàu t i khu v c ngoài khơi và ngư c l i tính là 01 chuy n tàu và n p phí b o m hàng h i như sau: 1.4.1. Lư t vào: 950 ng/GT 1.4.2. Lư t r i: 950 ng/GT 2. Nguyên t c thu phí: 2.1. Tàu th y vào, r i nhi u c ng bi n trong cùng m t khu v c hàng h i ch ph i n p m t l n phí b o m hàng h i theo m c thu quy nh t i kho n 1 i u này. 2.2. Tàu th y vào, r i c ng trong cùng m t khu v c hàng h i nhi u hơn 3 chuy n/tháng thì t chuy n th 4 tr i trong tháng áp d ng m c thu b ng 80% m c thu quy nh t i kho n 1 i u này. 2.3. T ch c, cá nhân có tàu th y vào, r i c ng trong cùng m t khu v c hàng h i nhi u hơn 8 chuy n/tháng thì t chuy n th 9 tr i trong tháng áp d ng m c thu b ng 80% m c thu quy nh t i kho n 1 i u này.
 18. 2.4. Tàu th y n v trí hàng h i ư c phép nh n d u, nư c ng t, th c phNm, thay i thuy n viên, c p c u b nh nhân áp d ng m c thu b ng 70% m c thu quy nh t i kho n 1 i u này. 2.5. T ch c, cá nhân có tàu th y ch khách vào, r i c ng áp d ng m c thu phí b o m hàng h i như sau: 2.5.1. Tàu th y có t ng dung tích dư i 500GT vào, r i c ng v i t n su t t i thi u 10 chuy n/tháng/c ng thu b ng 70% m c thu quy nh t i kho n 1 i u này. 2.5.2. Tàu th y có t ng dung tích t 500GT n dư i 1.500GT vào, r i c ng v i t n su t t i thi u 7 chuy n/tháng/c ng thu b ng 60% m c thu quy nh t i kho n 1 i u này. 2.5.3. Tàu th y có t ng dung tích t 1.500GT tr lên vào, r i c ng v i t n su t t i thi u 4 chuy n/tháng/c ng thu b ng 50% m c thu quy nh t i kho n 1 i u này. 2.6. Tàu th y m i lư t vào, r i c ng ng th i có nhi u m c thu khác nhau thì áp d ng m t m c thu th p nh t. 3. Nh ng trư ng h p sau ây không thu phí b o m hàng h i: 3.1. Xu ng ho c canô c a tàu m ch khách neo t i khu v c hàng h i ư c phép th c hi n v n chuy n khách vào, r i c ng. 3.2. Tàu sông (tr các phương ti n ho t ng trên tuy n v n t i th y t b ra o theo quy nh c a B Giao thông v n t i), bao g m: Tàu kéo, Ny, sà lan bi n, sà lan Lash thu c phương ti n v n t i ư ng sông. i u 14. Phí hoa tiêu 1. M c thu phí hoa tiêu: 1.1. Tàu th y vào, r i c ng bi n Vi t Nam có s d ng hoa tiêu ph i tr phí hoa tiêu theo m c như sau: Vào ho c r i c ng: 25 ng/GT- HL M c thu t i thi u m t lư t: 500.000 ng/lư t 1.2. Tàu th y chuyên dùng ph c v d u khí ho t ng t i phân c ng d u khí, c ng chuyên dùng ph c v d u khí có s d ng hoa tiêu ph i tr phí hoa tiêu theo m c như sau: Vào ho c r i c ng: 35 ng/GT- HL M c thu t i thi u m t lư t: 2.000.000 ng/lư t 1.3. M t s tuy n áp d ng m c thu phí hoa tiêu như sau:
 19. TT Tuy n d n tàu M c thu M c t i thi u ( ng/GT-HL) ( ng/tàu/lư t) Khu v c V nh Gành Rái n Cái Mép trên sông Th V i; Khu v c Phú Qu c- Kiên 1 40 500.000 Giang; khu v c Bình Tr - Hòn Chông; tuy n sông Hàn - N i Hiên Tuy n C a Lò, Xuân H i, B n Th y; Tuy n Phao O n C ng Nghi Sơn, Chân 2 60 500.000 Mây, Dung Qu t, Vũng Áng, b n phao M Khê 3 Tuy n t nh An qua lu ng Sông H u 30 1.500.000 1.4. Tàu th y vào, r i, di chuy n trong khu v c dàn khoan d u khí có s d ng hoa tiêu ph i n p phí hoa tiêu như sau: 1.4.1. D n c p tàu: 120 ng/GT 1.4.2. D n r i tàu: 120 ng/GT 1.5. Tàu th y di chuy n trong c ng có s d ng hoa tiêu áp d ng m c thu như sau: 1.5.1. Kho ng cách d n tàu dư i 05 h i lý áp d ng m c thu 60 ng/GT. M c thu t i thi u là 300.000 ng/tàu/l n di chuy n. 1.5.2. Kho ng cách d n tàu t 05 h i lý tr lên áp d ng m c thu t i i m 1.1 i u này. M c thu t i thi u b ng 300.000 ng/tàu/l n di chuy n. 2. Nguyên t c thu phí: 2.1. Khi xin hoa tiêu ch tàu ph i báo cho hoa tiêu trư c 6 gi . Trư ng h p thay i gi ho c h y b vi c xin hoa tiêu ph i báo cho hoa tiêu bi t trư c 3 gi ; quá th i h n trên ch tàu ph i tr ti n ch i v i m c như sau: 2.1.1. Hoa tiêu: 20.000 ng/ngư i- gi 2.1.2. Hoa tiêu và phương ti n: 200.000 ng/ngư i- gi 2.1.3. Cách tính th i gian ch i như sau: a/ Hoa tiêu chưa xu t phát: tính 1 gi . b/ Hoa tiêu ã r i v trí xu t phát: th i gian ch i tính t lúc xu t phát n khi hoa tiêu tr v v trí ban u. c/ Hoa tiêu ch ch i t i a i m ón tàu không quá 4 gi , quá th i gian trên vi c xin hoa tiêu coi như h y b . N u hoa tiêu ã lên tàu nhưng ch tàu hu b yêu c u thì
 20. ph i tr ti n hoa tiêu theo lu ng ã xin d n ư ng theo m c quy nh t i kho n 1 i u này. d/ Hoa tiêu ã làm xong vi c d n ư ng, n u thuy n trư ng v n gi hoa tiêu l i s tính thêm ti n ch i theo th i gian gi l i. 2.2. Trư ng h p tàu th y có hành trình th máy móc, thi t b , hi u ch nh la bàn áp d ng m c thu b ng 110% m c thu quy nh t i kho n 1 i u này. 2.3. Tàu th y không v n hành ư c vì lý do s c k thu t áp d ng m c thu b ng 150% m c thu quy nh t i kho n 1 i u này. 2.4. T ch c, cá nhân có tàu th y ch khách vào, r i c ng v i t n su t t i thi u 4 chuy n/tháng/c ng áp d ng m c thu b ng 50% m c thu quy nh t i kho n 1 i u này nhưng không th p hơn m c thu t i thi u. 2.5. Tàu th y không t i th ng c ng n mà xin neo l i d c ư ng (tr các tuy n không ư c ch y êm) ch tàu ph i tr chi phí phương ti n phát sinh cho vi c ưa ón hoa tiêu. M c thu chi phí phương ti n không vư t quá 300.000 ng/tàu/l n. 2.6. Trư ng h p tàu th y ã n v trí ch hoa tiêu theo úng gi i di n ch tàu ã yêu c u và ư c c ng v hàng h i và hoa tiêu ch p thu n mà hoa tiêu chưa t i khi n tàu ph i ch i thì hoa tiêu ph i tr ti n ch i cho ch tàu là 250.000 ng/gi . 2.7. Trư ng h p hoa tiêu ã n v trí nhưng tàu th y không v n hành ư c vì lý do b t kh kháng (theo xác nh n c a c ng v hàng h i) thì không thu phí hoa tiêu. i u 15. Phí neo u t i vũng, v nh 1. Tàu th y neo u t i vũng, v nh ph i n p phí neo u t i vũng, v nh theo m c 5 ng/GT- gi . 2. T ch c, cá nhân có tàu th y ch khách vào, r i c ng v i t n su t t i thi u 4 chuy n/tháng/c ng áp d ng m c thu b ng 50% m c thu quy nh t i kho n 1 i u này. 3. Không thu phí neo u t i vũng, v nh i v i trư ng h p tàu th y ph i neo u ch tr i sáng theo l nh c a c ng v hàng h i do quy inh h n ch ch y êm. i u 16. Phí s d ng c u b n, phao neo thu c khu v c c ng bi n 1. Tàu th y s d ng c u b n, phao neo ph i tr phí s d ng c u b n, phao neo theo m c sau: 1.1. Tàu th y t i c u ph i tr phí theo m c: 15 ng/GT- gi 1.2. Tàu th y t i phao ph i tr phí theo m c: 10 ng/GT- gi .
Đồng bộ tài khoản