Quyết định số 98/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
89
lượt xem
6
download

Quyết định số 98/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 98/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Hành lang kinh tế Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng -Quảng Ninh đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 98/2008/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 98/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 11 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N HÀNH LANG KINH T L NG SƠN – HÀ N I – H I PHÒNG – QU NG NINH N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 37-NQ/TW ngày 01 tháng 07 năm 2004 c a B Chính tr v phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i và b o m qu c phòng, an ninh vùng trung du và mi n núi B c B n năm 2010; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch phát tri n Hành lang kinh t L ng Sơn – Hà N i – H i Phòng -Qu ng Ninh n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. V nguyên t c, quan i m và tư tư ng ch o h p tác phát tri n Hành lang Kinh t L ng Sơn – Hà N i – H i Phòng – Qu ng Ninh a) H p tác phát tri n hai hành lang, m t vành ai kinh t Vi t Nam – Trung Qu c tuân th các nguyên t c ch y u như sau: - o b o c l p, ch quy n, toàn v n lãnh th c a m i nư c trên nguyên t c bình ng, cùng có l i và không nh hư ng n môi trư ng u tư, s h p tác và quan h c a m i nư c v i nư c th ba. ng th i, góp ph n tích c c thúc Ny quan h h p tác a phương c a m i nư c. Hai bên cùng tìm cách phát tri n trên cơ s i u ki n c thù và trình phát tri n c a m i nư c; m b o s phát tri n b n v ng kinh t - xã h i – an ninh – môi trư ng phù h p v i chi n lư c, quy ho ch và k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a m i nư c. i v i t ng v n h p tác, hai bên cùng l y h u ngh , bình ng cùng có l i, cùng phát tri n và cùng ng trên góc toàn c c c a quan h kinh t thương m i hai nư c ti n hành các cu c i tho i nh m cùng nhau xây d ng môi trư ng h p tác lành m nh; - Quá trình h p tác ti n hành t ng bư c v ng ch c, v n nào c n thi t, chín mu i, có hi u qu thi t th c s làm trư c, sau ó m r ng d n ra các lĩnh v c khác; ti n hành trong khuôn kh chung, có s phân công ph i h p ch t ch gi a hai bên. Các v n h p tác trong án ư c tính toán, ti n hành trong khuôn kh các h p tác t ng th chung gi a hai nư c; các ngành, các t nh h u quan c a hai nư c căn c vào c thù c a mình mà ra các v n h p tác m t cách có th t , trong khuôn kh s
 2. b trí chung c a Chính ph hai nư c. Ti n hành h p tác qua nhi u kênh (Chính ph , doanh nghi p và tư nhân); m b o v n nào d và c p bách thì ti n hành h p tác trư c, ti n d n t ng bư c t các i m phát tri n thành tuy n và t các tuy n n di n; - m b o gi v ng n nh chính tr , qu c phòng, an ninh và môi trư ng sinh thái c a m i nư c. Vùng biên gi i hai nư c là khu v c sinh s ng c a các dân t c ít ngư i, nơi còn r t nhi u khó khăn v kinh t và xã h i. H p tác “hai hành lang, m t vành ai kinh t ” s góp ph n c i thi n m c s ng ngư i dân, tăng thêm thu nh p, nâng cao m c hư ng th các d ch v y t và giáo d c, góp ph n gi m thi u t i ph m và t n n xã h i như buôn ngư i qua biên gi i, buôn bán ma túy. b) Quan i m và tư tư ng ch o h p tác phát tri n Hành lang kinh t L ng Sơn - Hà N i – H i Phòng – Qu ng Ninh: - H p tác phát tri n Hành lang kinh t ư c th c hi n trong khuôn kh h p tác kinh t thương m i hai nư c Trung – Vi t và trong cơ ch h p tác khu v c ASEAN +1, ASEAN + 3, GMS và khuôn kh WTO, là s h p tác lo i hình m c a. Hai bên cùng tuân th quy t c c a khuôn kh h p tác t ng th hai nư c và cơ ch h p tác song phương, a phương xây d ng chi n lư c phát tri n và h p tác phát tri n kinh t lâu dài, n nh; - i u trong chương trình phát tri n hai hành lang, m t vành ai và tính t i phát tri n toàn tuy n i châu Âu và i các nư c khác trong khu v c ASEAN; - Hi u qu và m b o phát tri n b n v ng ph i ư c coi tr ng ngay t u. Tăng cư ng m i liên k t kinh t trong n i b Vùng, ng th i thúc Ny giao lưu gi a các a phương trong tuy n hành lang v i xung quanh trong quá trình phát tri n c a m i nư c, nh m chuy n i cơ c u kinh t theo hư ng nâng cao hi u qu trên t ng ngành, t ng t nh c a khu v c; - Ti n hành t ng bư c d làm trư c, khó làm sau. Giai o n u t p trung vào các lĩnh v c như: thương m i và u tư, s n xu t công nghi p và nông nghi p, du l ch, xây d ng cơ b n, khai thác ngu n tài nguyên. Giai o n sau, m r ng d n ra các lĩnh v c khác. 2. M c tiêu và nhi m v ch y u phát tri n Hành lang L ng Sơn – Hà N i – H i Phòng – Qu ng Ninh. a) M c tiêu t ng quát: xây d ng tuy n Hành lang kinh t Nam Ninh – L ng Sơn – Hà N i – H i Phòng – Qu ng Ninh có h th ng k t c u h t ng hi n i, ng b , môi trư ng u tư c nh tranh, thu n l i cho phát tri n kinh t , thương m i và h p tác phát tri n gi a các t nh khu v c biên gi i hai nư c, t o i u ki n thu n l i cho doanh nghi p hai bên và doanh nghi p nư c th ba tri n khai h p tác, Hành lang kinh t Nam Ninh – L ng Sơn – Hà N i – H i Phòng – Qu ng Ninh tr thành i m tăng trư ng m i c a h p tác kinh t thương m i hai nư c và phát huy vai trò quan tr ng trong h p tác kinh t thương m i Trung Qu c – Asean và là b ph n quan tr ng c a toàn tuy n Nam Ninh – L ng Sơn – Hà N i – H i Phòng – Qu ng Ninh. b) M c tiêu c th phát tri n và h p tác c a tuy n Hành lang kinh t L ng Sơn – Hà N i – H i Phòng – Qu ng Ninh:
 3. - ưa m c tăng trư ng GDP toàn tuy n lên g p 1,2 – 1,4 l n m c trung bình c nư c; - Nâng t ng kim ng ch xu t nh p khNu qua tuy n Hành lang kinh t t bình quân trên 20%/năm, n năm 2010 t kho ng 2 t USD và năm 2015 t 4,5 – 5 t USD và năm 2020 t trên 10 t USD; - Hoàn thành tuy n tr c chính và khung pháp lý cho các ho t ng kinh t gi a hai nư c trên tuy n hành lang này; n năm 2015, hai bên s ph i h p v i k ho ch gi m thu c a Khu thương m i t do Trung Qu c – Asean. Trư c h t tri n khai h p tác trong các lĩnh v c giao thông v n t i, ch bi n tài nguyên, s n xu t i n, xây d ng c a khNu, thu n l i hóa u tư thương m i, ưu tiên th c hi n nh ng d án có i u ki n chín mu i, lôi kéo các lĩnh v c khác cùng phát tri n; Hoàn thành ư ng cao t c L ng Sơn – Hà N i – H i Phòng – Qu ng Ninh 6 làn ư ng thông tuy n v i ư ng cao t c Nam nh – B ng Tư ng. Hai bên nghiên c u xem xét s m kh i công c i t o, nâng c p tuy n ư ng s t Nam Ninh – B ng Tư ng – L ng Sơn – Hà N i theo tiêu chuNn qu c t kh 1435 mm; Xây d ng Khu h p tác kinh t biên gi i ng ăng – B ng Tư ng và m t s trung tâm thương m i, du l ch trên tuy n hành lang và khu kho v n t i B c Giang. Sau năm 2015, h p tác hành lang kinh t s ư c tri n khai toàn di n, h p tác hai bên trong các lĩnh v c t ng bư c i vào n n p, xây d ng cơ ch h p tác a phương a d ng. ng th i, s thu hút nhi u doanh nghi p c a các nư c khác trong Asean tham gia h p tác, thúc Ny m nh m s phát tri n c a quan h h p tác kinh t thương m i Trung Qu c – Asean. 3. Phương hư ng phát tri n và h p tác phát tri n Hành lang kinh t L ng Sơn - Hà N i - H i Phòng - Qu ng Ninh a) Phương hư ng phát tri n thương m i và h p tác phát tri n thương m i: - Ph n u t ng kim ng ch xu t khNu c a các t nh phía Vi t Nam tăng bình quân trên 20%/năm. T ng m c lưu chuy n hàng hóa bán l và doanh thu d ch v tiêu dùng giai o n n năm 2020 t m c tăng trư ng bình quân 20%/năm. - Tăng cư ng công tác xúc ti n thương m i, qu ng bá thương hi u s n phNm, mà trư c h t là xây d ng thương hi u cho các s n phNm nông s n; Ny m nh và ng d ng r ng rãi các bi n pháp qu n lý ch t lư ng hàng hóa, d ch v như các tiêu chuNn ISO, các tiêu chuNn v v sinh an toàn th c phNm, t o i u ki n cho hàng hóa Vi t Nam d dàng thâm nh p th trư ng Trung Qu c; - H p tác phát tri n m u d ch chính ng ch. G n k t phát tri n thương m i v i ho t ng s n xu t, ho t ng u tư trong và ngoài d ch v hành lang. Khuy n khích các doanh nghi p trong các t nh ti n hành h p tác u tư s n xu t, khai thác tài nguyên, nuôi tr ng th y s n, bao th u công trình … Ti p t c Ny m nh nh p khNu nông s n, th y s n và khoáng s n.
 4. Xây d ng các cơ ch thu n l i nh m thúc Ny thương m i gi a hai nư c theo các hành lang v thu xu t nh p khNu, xu t nh p c nh, th t c h i quan, ki m d ch hàng hóa, th t c i l i c a các phương ti n v n t i. Ngăn ch n và kh c ph c n n buôn l u và gian l n thương m i thông qua s phát tri n lưu thông hàng hóa phong phú, a d ng, áp ng nhu c u và th hi u ngư i tiêu dùng c v s lư ng, ch ng lo i và ch t lư ng; - H p tác phát tri n m u d ch biên gi i, h p tác duy trì tính n nh và tính liên t c c a chính sách m u d ch biên gi i hi n hành, tăng cư ng xây d ng k t c u h t ng ng b t i c a khNu phát tri n m nh giao lưu kinh t thương m i và du l ch. Thi t l p cơ ch làm vi c nh kỳ, g p g trao i thư ng xuyên nh m gi i quy t k p th i các v n n y sinh trong m u d ch biên gi i, t o môi trư ng thông thoáng và bình ng cho m u d ch biên gi i phát tri n liên t c, lành m nh và n nh; - H p tác cùng ti n l i hóa thông quan trên tuy n biên gi i Trung - Vi t thu c tuy n Hành lang L ng Sơn - Hà N i - H i Phòng - Qu ng Ninh có 3 c p c a khNu qu c t , 4 c p c a khNu chính và 13 c p ch biên gi i. Hai bên bàn b c th c hi n ki m tra m t l n i v i hàng hóa xu t nh p khNu áp d ng cơ ch này cho t t c các c a khNu c a tuy n hành lang. - H p tác phát tri n các khu kinh t c a khNu, các trung tâm thương m i và các ch biên gi i. Hai bên s Ny m nh h p tác trong vi c ti p t c duy trì và phát tri n m ng lư i các ch vùng biên. Bên c nh ó, c n xem xét kh năng hình thành các trung tâm thương m i l n là u m i cho ho t ng xu t nh p khNu, t o bư c t phá tích c c cho ho t ng thương m i hai nư c. Xây d ng Khu h p tác kinh t biên gi i ng ăng – B ng Tư ng là khu h p tác kinh t t ng h p nh t th hóa v gia công xu t khNu, lưu thông hàng hóa và giao thương qu c t . - H p tác v phát tri n h th ng kho v n. Hai bên c n ti p t c thúc Ny hơn n a các bi n pháp rút ng n th i gian thông quan và hình thành m t h th ng kho b o qu n hàng hóa ch thông quan hi n i (kho l nh) nh m giúp kéo dài th i gian b o qu n hàng hóa. b) Phương hư ng phát tri n và h p tác phát tri n v du l ch: Phương hư ng phát tri n du l ch “m ” c a Hành lang kinh t qu c t L ng Sơn – Hà N i – H i Phòng – Qu ng Ninh cho phép t ch c h th ng tuy n, i m du l ch v i nhi u lo i hình du l ch và các s n phNm du l ch h p d n, tương x ng v i t m vóc phát tri n và v trí du l ch c a lãnh th trong chi n lư c phát tri n du l ch chung c a c nư c; - nh hư ng phát tri n các s n phNm du l ch c trưng như: tham quan nghiên c u n n văn hóa các dân t c Vi t Nam (các di s n văn hóa, ngh thu t truy n th ng c i ngu n c a c ng ng ngư i Vi t và nhi u dân t c thi u s vùng núi phía B c, các l h i và sinh ho t tâm linh thu c các n n văn minh, văn hóa các dân t c thi u s ; các làng ngh truy n th ng); tham quan nghiên c u các h sinh thái i n hình, a d ng sinh h c; th thao – m o hi m qua các lát c t a hình tiêu bi u, d c các dòng sông l n; tham quan, ngh dư ng, vui chơi gi i trí các vùng c nh quan;
 5. - Xây d ng các tuy n du l ch liên qu c gia: hai bên cùng nhau xây d ng các tuy n du l ch liên qu c gia và qu c t và các i m du l ch trong ph m vi Hành lang kinh t như thành ph H Chí Minh – Hu - Hà N i – L ng Sơn – Nam Ninh – Qu ng Châu – ThNm Quy n; thành ph H Chí Minh – Hu - Hà N i – Nam Ninh – Qu Lâm – B c Kinh; tour du l ch theo bư c chân Bác; tuy n du l ch ư ng mòn H Chí Minh gi a Trung – Vi t; tour du l ch trên bi n V nh B c B b ng tàu chuyên d ng cao c p…; tour du l ch L ng Sơn – Hà N i – các t nh ng b ng B c B ; Cao B ng – B c K n – Thái Nguyên – Hà N i – các t nh ng b ng B c B . Ngoài ra, còn có các tuy n du l ch trong các ti u vùng như: Thái Nguyên – Ba B - Cao B ng – B n Gi c – L ng Sơn; B c Giang – L ng Sơn – Cao B ng – B c K n – Thái Nguyên – Tuyên Quang – Hà Giang; - Xây d ng nh ng s n phNm du l ch c s c: hai bên h p tác nghiên c u xây d ng nh ng s n phNm du l ch c s c c áo. Các s n phNm du l ch ph i có các c i m là ch a ng nh ng giá tr văn hóa riêng bi t có tác d ng qu ng bá văn hóa c a m i a phương và góp ph n nâng cao thu nh p c a nhóm dân cư có thu nh p th p. Theo nh hư ng ó, hai bên có th h p tác phát tri n các m t hàng th công truy n th ng c a các a phương. Ny m nh h p tác v ào t o và phát tri n ngu n nhân l c ph c v du l ch và công ngh khoa h c k thu t du l ch. c) Phương hư ng phát tri n và h p tác phát tri n công nghi p: - Huy ng m i ngu n l c, t o môi trư ng u tư thu n l i Ny m nh xây d ng các khu công nghi p, khu thương m i, khu du l ch – d ch v , các c m công nghi p, ti u th công nghi p và làng ngh các huy n nh m thu hút u tư trong và ngoài nư c. Ny m nh xúc ti n u tư vào các lĩnh v c: công nghi p ch bi n th c phNm, công nghi p khai thác và ch bi n khoáng s n, công nghi p s n xu t hàng tiêu dùng, công nghi p cơ khí, công nghi p s n xu t hàng th công m ngh , công nghi p k thu t cao (sinh h c, v t li u m i…); - Công nghi p khai thác; t nh Cao B ng có Liên h p thi c Tĩnh Túc, m mangan tương i l n và khai thác qu ng s t quy mô nh . Khai thác than ph c v Nhà máy nhi t i n, khai thác qu ng Set, cát s i ph c v xây d ng, khai thác qu ng Brit, qu ng s t…. Công tác u tư cho thăm dò ph i i trư c m t bư c và ưu tiên cho các khoáng s n có ti m năng. u tư công ngh và thi t b hi n i tăng năng su t và gi m chi phí s n xu t. a d ng hóa quy mô s n xu t trên cơ s b o v ngu n tài nguyên và môi trư ng sinh thái phát tri n b n v ng và có hi u qu cao. Có chính sách thích h p lôi cu n v n u tư c a m i thành ph n kinh t ( c bi t là u tư nư c ngoài trong nh ng ngành công ngh - thi t b cao); Khai thác i ôi v i ch bi n sâu các khoáng s n khai thác ư c t o công ăn vi c làm cho vùng dân cư nơi khai thác; - Công ngh hóa ch t – phân bón: m r ng nhà máy phân m và hóa ch t; thu hút các nhà u tư vào s n xu t nh a gia d ng, khuôn ép nh a, bao bì và v t li u PVC, composit, ch t tNy r a công nghi p, hóa m phNm và dư c phNm;
 6. - Công nghi p công ngh cao, công nghi p cơ khí: t p trung u tư phát tri n các ô th có th m nh, c bi t là nh ng nơi có cơ s h t ng t t, có m t b ng dân trí cao như khu v c B c Ninh, Hà N i và H i Phòng, H Long (Qu ng Ninh). Các s n phNm cơ khí chính xác, i n t , công nghi p thông tin, t ng hóa, công nghi p ô tô, xe máy, các s n phNm máy móc thi t b ph c t p, chính xác cao … thu hút vào các khu công nghi p Hà N i, H i Phòng, d c theo tuy n tr c hành lang kinh t B c Ninh – B c Giang. Cơ khí n ng, siêu trư ng, siêu tr ng c n phát tri n các a i m giao thông thu n l i c a khu v c H i Phòng, Qu ng Ninh. Khu v c các t nh, thành ph : B c Ninh, Hà N i, H i Phòng ưu tiên thu hút các d án công nghi p ph n m m, s n xu t linh ki n i n t , s n xu t hàng i n t dân d ng công ngh cao như màn hình platsma, tinh th l ng và các thi t b nghe nhìn, máy tính, i n tho i di ng và các thi t b vi n thông, dây cáp i n, các lo i máy i n gia d ng như máy gi t, lò vi sóng, máy á, máy l nh, máy hút b i…. - Công nghi p ch bi n nông, lâm s n: t p trung phát tri n công nghi p ch bi n nông – lâm s n th c phNm vào nh ng ngành có l i th c nh tranh và ngu n nguyên li u d i dào như ch bi n th c phNm, hoa qu , rư u, bia, g gia d ng, ván ép…. a d ng hóa các s n phNm, m b o ch t lư ng s n phNm tiêu th trong và ngoài nư c. Có chính sách thích h p thu hút v n u tư c a các thành ph n kinh t , c bi t là v n u tư và công ngh tiên ti n nư c ngoài. Khuy n khích các doanh nghi p v a và nh tham gia ch bi n, b o v môi trư ng sinh thái, nh t là r ng u ngu n; - Công nghi p s n xu t hàng d t may, da gi y: u tư phát tri n cơ gi i hóa và gìn gi phát huy ngành d t may truy n th ng theo làng ngh c a t ng a phương, g n v i b o v môi trư ng. T ch c l i h th ng qu n lý ch t lư ng và thương m i, t o thương hi u cho s n phNm d t may truy n th ng theo làng ngh , dân t c và a phương ph c v ngành du l ch và hư ng t i xu t khNu. Thu hút u tư các nhà máy d t kim, kéo s i, s n xu t nguyên li u ph tr cho ngành may m c, thu c da, gi y v i…; - Công nghi p s n xu t v t li u xây d ng: phát tri n m t s nhà máy xi măng t i các t nh Cao B ng, L ng Sơn. Phát tri n các nhà máy g ch tuynel các t nh B c K n, L ng Sơn, Cao B ng… Thu hút u tư s n xu t á xây d ng, v t li u ch u l a, g ch samot, s n xu t g m s m ngh ph c v tiêu dùng và xu t khNu; - Khu v c H i Phòng có th h p tác các lĩnh v c công nghi p n ng như óng tàu và s n xu t các thi t b ph tr công nghi p óng tàu; - Khu v c t c u Như Nguy t (t nh B c Ninh – B c Giang) v phía B c có nhi u l i th h p tác v i Trung Qu c trong các lĩnh v c s n xu t thi t b máy móc, s n xu t i n gia d ng, s n xu t th c ăn gia súc, may m c và s n xu t dư c phNm…; - Các t nh thành khác trong ph m vi Hành lang kinh t h p tác v i i tác Trung Qu c trong các lĩnh v c ư ng mía, s n xu t gi y, s n xu t máy nông nghi p, s n xu t ván nhân t o, thu c tr sâu, phân bón, khai thác và ch bi n sâu khoáng s n, phát tri n th y i n…; - H p tác trong lĩnh v c xây d ng nhà máy luy n gang, thép, kim lo i màu s d ng qu ng t i vùng ; h p tác khai thác và làm giàu qu ng, cơ khí ch t o, c bi t là công
 7. nghi p ô tô t i nh , ch t o ph tùng các lo i, kim khí tiêu dùng, i n gia d ng, nghiên c u m u mã…; h p tác s n xu t và cung c p máy móc thi t b và s n xu t ph tùng thay th cho các nhà máy s n xu t v t li u xây d ng; h p tác s n xu t nguyên li u và ph ki n cho ngành d t may. d) H p tác v phát tri n v n t i hàng hóa và hành khách: C n chú tr ng c i thi n các i u ki n h t ng ph c v v n t i hàng hóa và hành khách. V i v n t i hành khách có th xem xét ý tư ng hai bên cùng hình thành các tuy n xe buýt (bus) xuyên biên gi i nh m gi m chi phí i l i, l y s phát tri n c a du l ch và thương m i bù p chi phí; phát tri n các tuy n tàu cao t c nh m rút ng n th i gian i l i c a hành khách. Hi n i hóa các d ch v v n t i t i các c ng bi n Vi t Nam nh m gi m chi phí d ch v /1 t n hàng hóa, nâng cao s c c nh tranh d ch v v n chuy n hàng hóa c a các tuy n tr c giao thông. ) Phương hư ng phát tri n và h p tác phát tri n nông, lâm nghi p: i u ki n thiên nhiên c a các t nh biên gi i hai nư c gi ng nhau, khí h u gió mùa Á nhi t i, lư ng mưa y , tài nguyên t ai d i dào, i u ki n nông nghi p ưu vi t, có các lo i cây tr ng chính như lúa, lúa mì, mía, ngô, chè, s n, l c. i u ki n t nhiên là cơ s cho s h p tác ch t ch gi a hai nư c trong lĩnh v c nông nghi p. Các lĩnh v c h p tác cơ b n gi a hai bên là: - Hoàn ch nh khung pháp lý; xây d ng tiêu chuNn ki m d ch ng v t, th c v t và ký hi p nh v ki m d ch ng, th c v t gi a hai nư c; xác nh xu t x ngu n g c ng, th c v t, phòng ch ng d ch liên quan n nông, lâm nghi p, th y s n vùng biên gi i, khai thác, b o v lưu v c sông ch y qua hai nư c; - H p tác phát tri n các ho t ng và lĩnh v c trong nông nghi p mà hai nư c có ti m năng, th m nh và b sung cho nhau như: Nghiên c u, cung ng gi ng cây tr ng, v t nuôi cho năng su t, ch t lư ng cao (ch n t o gi ng cây tr ng, v t nuôi m i, cung c p gi ng b m ; t o i u ki n các doanh nghi p Trung Qu c liên doanh s n xu t gi ng t i Vi t Nam); dư c phNm có ngu n g c t ng th c v t, ch t o v c xin phòng b nh; - H p tác phát tri n h th ng th y l i và các th y i n quy mô nh ; - H p tác tr ng r ng kinh t và b o v r ng phòng h u ngu n. Tăng cư ng h p tác v khai thác và b o v các con sông chung như: sông H ng và các con sông biên gi i gi a hai nư c; - H p tác phát tri n thương m i nông s n như: rau hoa qu nhi t i, ôn i; cao su, cà phê, i u, chè, h t tiêu …; s n phNm g , th y s n. Xây d ng các hi p nh v xu t nh p khNu chính ng ch; m r ng các ho t ng biên m u v hàng nông, lâm, th y s n;
 8. - H p tác trong công tác ào t o ngu n nhân l c v nghiên c u và qu n lý ngành. H p tác ào t o và nghiên c u khoa h c nông nghi p, trao i chuyên gia trong lĩnh v c nông nghi p gi a hai nư c. e) Phương hư ng h p tác phát tri n văn hóa, y t , giáo d c và khoa h c – công ngh : - Bên c nh h p tác v phát tri n kinh t , hai bên s Ny m nh h p tác trong lĩnh v c văn hóa, y t , giáo d c và khoa h c – công ngh ; - H p tác v ào t o i h c, ào t o ngh , ào t o cán b qu n lý, ào t o cán b y t cơ s ; h p tác u tư phát tri n các cơ s ào t o, cơ s khám ch a b nh t i Vi t Nam; - H p tác giao lưu văn hóa các a phương trên tuy n hành lang nh m tăng cư ng hi u bi t v phong t c t p quán và góp ph n th t ch t m i quan h gi a hai qu c gia; - H p tác bi u di n ngh thu t, i n nh, tri n lãm, báo chí, xu t b n, phát thanh, truy n hình; - H p tác v th thao; - H p tác trong lĩnh v c nghiên c u khoa h c – công ngh . g) Phương hư ng h p tác b o v môi trư ng và c nh báo hi m h a, thiên tai: - Hai bên c n thư ng xuyên trao i thông tin v s thay i c a môi trư ng. H p tác ch t ch trong vi c tuyên truy n nh m nâng cao ý th c b o v môi trư ng c a ngư i dân; xây d ng các khung pháp lý chung nh m i u ti t và x lý các hành vi xâm h i n môi trư ng. Các lĩnh v c h p tác c th là: a chính và o c b n : qu n lý tài nguyên nư c và lưu v c sông; khí tư ng th y văn trong t li n và trên bi n; - H p tác b o v môi trư ng, c bi t là môi trư ng nư c, b o v và s d ng h p lý ngu n tài nguyên thiên nhiên. Xây d ng môi trư ng toàn Vùng xanh, s ch, p, văn minh, ph n u t c p trung bình c a khu v c; - X lý ô nhi m môi trư ng nư c, c bi t là các dòng sông b ô nhi m trong Vùng; - i v i khu v c ô th : qu n lý và xây d ng hi n i các cơ s x lý nư c và ch t th i; các ô th m i, ph i ư c u tư thích áng b o v môi trư ng b n v ng; - i v i các Khu công nghi p t p trung: Nhà nư c có chính sách h tr và các doanh nghi p ph i có phương án b o v môi trư ng, u tư thích áng trong vi c x lý nư c, ch t th i; áp d ng ti n b k thu t trong các ngành s n xu t gi m thi u tác ng tiêu c c n môi trư ng. - i v i khu v c nông thôn ph i l p quy ho ch các c m dân cư g n v i b o v môi trư ng. C n b o v ngu n nư c cho sinh ho t nông thôn, t p trung x lý môi trư ng các làng ngh ;
 9. - Phát tri n b n v ng môi trư ng sinh thái có m i quan h ch t ch v i vi c t ch c khai thác s d ng h p lý, hi u qu các ngu n tài nguyên trong phát tri n nông, lâm nghi p. h) Phương hư ng c ng c qu c phòng, an ninh biên gi i và d c tuy n hành lang: - Ti n hành quy ho ch t cho qu c phòng, an ninh g n v i quy ho ch h th ng công trình qu c phòng, an ninh, ch y u là i m cao và v trí xung y u trên tinh th n h p tác, h u ngh và m b o ch quy n lãnh th c a m i qu c gia; - Xây d ng h th ng các công trình phòng th m b o vai trò ti n n d c tuy n biên gi i c a T qu c và m b o ph c v cho phát tri n kinh t có hi u qu . B trí phù h p các l c lư ng qu c phòng, an ninh m b o hoàn thành các nhi m v qu c phòng, an ninh; - Xây d ng v ng ch c th tr n qu c phòng toàn dân, th an ninh nhân dân d c tuy n hành lang biên gi i; - H p tác xây d ng các phương án m b o qu c phòng và an ninh, tr t t tuy n biên gi i; - Các B , ngành và các a phương ph i h p ch t ch v i qu c phòng trong quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, b o m không phá v nh ng quy ho ch qu c phòng l n ã có trên a bàn tuy n hành lang; - V an ninh, qu c phòng làm rõ kh năng kinh t k t h p v i qu c phòng, an ninh, c bi t d i biên gi i. Trư c h t ti n hành quy ho ch c th , ng b nhanh chóng ưa dân ra sát biên gi i, làm h u phương cho các ơn v biên phòng. - Ph i h p ch t ch trong vi c b o v an ninh, ngăn ng a các t i ph m, t n n xã h i núp bóng ho t ng du l ch như m i dâm, buôn ngư i, tr m c p, cư p gi t… i) Phương hư ng phát tri n các trung tâm kinh t d c tuy n hành lang: - Xây d ng Th ô Hà N i và thành ph H i Phòng thành các trung tâm kinh t l n, có t c tăng trư ng nhanh, b n v ng, có tính t i m i quan h v i thành ph Nam nh, Côn Minh trong Hai hành lang, m t vành ai kinh t Vi t – Trung; - Xây d ng Hà N i thành Thành ph qu c t v i ch c năng là Th ô c a nư c Vi t Nam v i 100 tri u dân và là Trung tâm kinh t l n c a tuy n Hành lang kinh t Nam Ninh – L ng Sơn – Hà N i – H i Phòng; Trung tâm thương m i và lưu thông hàng hóa; Trung tâm tài chính, ngân hàng; Trung tâm du l ch, xu t nh p khNu; Trung tâm công nghi p và là u m i giao thông; Trung tâm d ch v ch t lư ng cao; Trung tâm thông tin liên l c n i li n Vi t Nam v i Trung Qu c và khu v c ông Nam Á. Xây d ng Hà N i thành c c tăng trư ng kinh t , có cơ c u kinh t hi n i trên tuy n Hành lang kinh t Nam Ninh – L ng Sơn – Hà N i – H i Phòng – Qu ng Ninh; - Xây d ng H i Phòng là thành ph c ng c a ngõ quan tr ng c a Hai hành lang kinh t và c a c vùng B c B , m t trung tâm công nghi p hi n i; m t ô th trung tâm c p qu c gia; u m i giao thông quan tr ng; m t c c tăng trư ng quan tr ng c a
 10. tuy n Hành lang kinh t ; m t tr ng i m phát tri n kinh t bi n; m t trong nh ng trung tâm thương m i l n c a tuy n Hành lang kinh t và c nư c….H i Phòng là trung tâm du l ch l n c a Vi t Nam và là a bàn h p tác phát tri n c a Hai hành lang và m t vành ai kinh t Vi t – Trung; m t Trung tâm d ch v hàng h i và v n t i bi n l n c a tuy n hành lang và c a c Vi t Nam; - Xây d ng Khu kinh t c a khNu ng ăng là i m kh i u cho s h p tác phát tri n c a tuy n Hành lang kinh t và khu, c m công nghi p L ng Sơn. ng th i, là nơi xúc ti n thương m i tr c ti p gi a bên bán và bên mua hàng, là khu kinh t m xuyên biên gi i. Trong Khu kinh t c a khNu ng ăng có y cơ s h t ng v ư ng, i n, thông tin, c p và thoát nư c; khu phi thu quan, khu công nghi p ch bi n gia công hàng hóa g n v i các c a khNu … gi vai trò ch o k t h p v i phát tri n d ch v thương m i, du l ch g n v i các c a khNu ư ng b và ư ng s t c a tuy n Hành lang; - C m ô th ng ăng – thành ph L ng Sơn v i vi c phát tri n Khu kinh t c a khNu ng ăng là khu v c có n n kinh t năng ng, thành Trung tâm thương m i, d ch v và du l ch, i m trung chuy n hàng hóa và giao thương l n c a tuy n Hành lang Nam Ninh – L ng Sơn – Hà N i – H i Phòng và khu v c Trung Qu c + Asean. - Phát tri n các khu, c m công nghi p g n v i các i m ô th : Khu công nghi p ng Bành (207 ha) trên cơ s l y Nhà máy xi măng ng Bành công su t 1,4 tri u t n/năm là h t nhân g n v i ô th ng Bành; c m công nghi p L ng Sơn – Cao B ng – ng ăng (100ha) g n v i phát tri n ô th ; C m công nghi p và ô th L c Bình - Na Dương (560 ha); C m công nghi p và ô th Bình gia – B c Sơn (50ha); C m công nghi p và ô th Văn Lãng – Tràng nh (30ha); - Phát tri n thành ph B c Giang và chùm ô th trung tâm t nh B c Giang s ư c phát tri n d c theo qu c l 1A cũ t N nh (Vi t Yên) n Kép (L ng Giang). Xây d ng thành Trung tâm chính tr , kinh t , văn hóa và khoa h c k thu t; Trung tâm ào t o, d ch v và du l ch c a T nh. Là ng l c tăng trư ng phát tri n kinh t , công nghi p, thương m i, d ch v và du l ch có vai trò trung tâm thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i trong m t s lĩnh v c chuyên ngành c p vùng. Dân s thành ph B c Giang n năm 2020 là 263.000 ngư i, trong ó n i thành có 210.000 ngư i, ngo i thành có 53.000 ngư i. Thành ph B c Giang s l y sông Thương làm tr ng tâm và hư ng phát tri n ch y u v phía B c, phía Nam và m t ph n phía Tây. Ph n u sau năm 2010, thành ph B c Giang tr thành ô th lo i II v i quy mô di n tích 65 km2; + Phân b Khu công nghi p và ô th theo tr c Nam – B c d c theo tuy n hành lang kinh t (qu c l 1A) t u c u Như Nguy t n c u Lư ng dài 37,5 km có 3 Khu công nghi p: Khu công nghi p ình Trám (101 ha); C m công nghi p ô tô ng Vàng (40 ha); Khu công nghi p Quang Châu giai o n I và II (615 ha) ang gi i phóng m t b ng; Khu công nghi p Song Khê – N i Hoàng (210 ha) ang hoàn ch nh u tư h t ng; Khu công nghi p công ngh cao; Khu ô th d ch v Vân Trung – N i Hoàng (kho ng 1.000 ha); Các ô th công nghi p, v tinh như ình Trám (Vi t Yên), Song Khê – N i Hoàng (Yên Dũng), Kép, Vôi, Bích ng, N nh, Qu Nham nâng c p thành ô th lo i IV;
 11. Nâng c p m t s th t tr thành th tr n: Tân Dân (Tân An – Yên Dũng), M Tr ng (Yên Th ), Thanh Sơn (Sơn ng); Quy ho ch, xây d ng tuy n 1A m i, t c u Như Nguy t n c m công nghi p L ng Giang n năm 2020 g m: Khu công nghi p ình Trám, ng Vàng Vi t Yên, Khu công nghi p Vân Trung, Khu công nghi p Quang Châu, c m công nghi p Song Khê N i Hoàng, C m công nghi p ph C c, C m công nghi p L ng Giang và C m công nghi p ông B c, thành ph B c Giang; + Phân b Khu công nghi p và ô th theo tr c ông – Tây d c qu c l 37 n i t Khu công nghi p ình Trám n th tr n Th ng (Hi p Hòa), t nh l 296 n i v i qu c l 3, Khu công nghi p Hi p Hòa di n tích 500 ha; 2 c m công nghi p nh di n tích 10 – 15 ha; + Phân b Khu công nghi p và ô th theo tr c Tây B c – ông Nam d c t nh l 398 n i v i ư ng cao t c N i Bài – H Long; c m công nghi p Yên Dũng (30 ha); C m công nghi p Tàu Th y (100 ha); các c m công nghi p; Tân Yên (25ha); Nhã Nam (15ha); Yên Th (15ha); M Tr ng (15ha); + Phân b khu công nghi p và ô th theo tr c Tây Nam – ông B c d c qu c l 31 n i v i Khu công nghi p i n – Than; Khu công nghi p C u L - L c Nam (100ha); Khu công nghi p Thanh Sơn g n v i nhi t i n Sơn ng (100 ha); C m công nghi p i Ngô (20ha); - Xây d ng thành ph B c Ninh thành Trung tâm chính tr , kinh t , văn hóa, xã h i c a T nh. Quy mô dân s Th xã n năm 2010 kho ng 10 – 15 v n dân, n năm 2020 kho ng 20 – 25 v n dân. M r ng thành ph B c Ninh v phía ông; xây d ng m i tr c giao thông chính c a ô th i song song v i qu c l 1, cách ư ng kho ng 800m. Các khu trung tâm không t p trung hình thành theo các c m có cùng ch c năng mà ư c phân b xung quanh các nút giao thông quan tr ng, t o thành m t h tr c xuyên su t ô th . Thành ph B c Ninh s có t h p Khu công nghi p ô th d ch v i Kim, di n tích 1000ha; - ô th m i Tiên Sơn: xây d ng ô th m i Tiên Sơn cùng v i vi c hình thành Khu công nghi p Tiên Sơn di n tích 500ha và s m r ng giai o n III thêm 100ha; Khu công nghi p i ng – Hoàn Sơn di n tích 300 ha. D ki n phát tri n không gian ô th v phía ông và Tây c a khu công nghi p ven ư ng qu c l 1 cũ và m i. Quy mô di n tích kho ng 500 ha k c khu công nghi p; - Th xã T Sơn là ô th lo i IV, ang xây d ng khu ô th m i Nam T Sơn tr thành trung tâm ô th l n phía Nam t nh B c Ninh g n v i khu công nghi p ô th d ch v VSIP Vi t Nam – Singapore di n tích 700ha. Trong ó, Khu công nghi p 500ha, khu ô th 200 ha; - Th tr n Ph M i g n v i các Khu công nghi p Qu Võ di n tích 770 ha, Khu công nghi p – ô th Qu Võ II di n tích 640 ha. Trong ó Khu công nghi p 570 ha và khu ô th 70 ha; - Khu công nghi p – ô th Yên Phong di n tích 300ha;
 12. - Khu công nghi p – ô th Yên Phong II di n tích 1.000 ha do T p oàn Orix Nh t B n làm ch u tư; - Khu công nghi p – ô th Nam Sơn – H p Lĩnh di n tích 800 – 1000 ha. Trong ó, Khu công nghi p 600 – 700 ha, khu ô th 200 – 300 ha do T p oàn IGS Hàn Qu c làm ch u tư; - Khu công nghi p Thu n Thành di n tích 200ha; - Các Khu công nghi p Thu n Thành 2, 3 và Khu công nghi p Lương Tài, Gia Bình quy mô di n tích 200 – 300ha/khu ang ư c quy ho ch. i u 2. Nh ng gi i pháp, nhi m v ch y u c a chính quy n hai nư c và các a phương trong tuy n Hành lang kinh t L ng Sơn – Hà N i – H i Phòng – Qu ng Ninh. 1. Ny nhanh k ho ch h p tác xây d ng k t c u h t ng a) V phát tri n m ng ư ng b : - Xây d ng tuy n cao t c Hà N i – H u Ngh Quan (L ng Sơn) quy mô 6 làn xe, t ng m c u tư d ki n 1.400 tri u USD theo hình th c h p ng BOT; - Xây d ng tuy n cao t c Hà N i – H i Phòng, kéo dài n c ng L ch Huy n v i quy mô ư ng cao t c 6 làn xe, t ng m c u tư d ki n 19.610 t ng, d ki n kh i công năm 2008 và hoàn thành vào năm 2010; - Xây d ng tuy n cao t c N i Bài – H Long b t u t ư ng Thăng Long – N i Bài, t i thành ph H Long có chi u dài 144km theo hình th c h p ng BOT; - Nhanh chóng th c hi n các d án xây d ng và nâng c p các tuy n ư ng b n i li n qu c gia và n i v i c ng H i phòng. Nâng c p, m r ng tuy n ư ng qu c l d n n các c a khNu chính, t o i u ki n thu n l i cho vi c v n chuy n hàng hóa t các t nh biên gi i n các trung tâm kinh t t i th trư ng n i a như: Hà N i, H i Phòng… T o i u ki n hơn n a cho hàng quá c nh ti p c n nhanh chóng v i h th ng c ng bi n H i Phòng; - Qu c l 4A và 4B Cao B ng – L ng Sơn – Qu ng Ninh s nâng c p toàn tuy n t tiêu chuNn ư ng c p III n i Cao B ng – L ng Sơn v i Qu ng Ninh ra khu v c c ng bi n H i Hà; - Nâng c p toàn tuy n qu c l 31 theo tiêu chuNn c p IV, t thành ph B c Giang qua th tr n i Ngô (L c Ng n), th tr n An Châu (Sơn ng), th tr n ình L p n i v i c a khNu Nà L m; - Nâng c p toàn tuy n qu c l 279 theo tiêu chuNn c p IV, t o n giao ti p v i qu c l 3 qua Na Rì (B c K n) v Bình Gia n i v i qu c l 1B v ng M qua An Châu (Sơn ng) v Tr i (Hoành B - Qu ng Ninh) n i v i ư ng 18;
 13. - Nâng c p và u tư m i toàn tuy n qu c l 3B theo tiêu chuNn c p IV, t ngã ba Xu t Hóa (qu c l 3) qua Yên L c (Na Rì) v Th t Khê (Tràng nh) n i v i c a khNu B n R o; - Nâng c p toàn tuy n qu c l 37 theo tiêu chuNn c p IV, t Thái Nguyên qua c Th ng (Hi p Hòa), qua Bích ng (Vi t Yên) n i v i qu c l 1A và t Kép qua L c Ng n n i v i qu c l 18 t i Sao (H i Dương); - Xây d ng ư ng qu c l 3 n i Hà N i – Thái Nguyên giai o n 2008 – 2011 theo tiêu chuNn ư ng cao t c; - Xây d ng c u Nh t Tân, ư ng 2 t c u Nh t Tân – Sân bay N i Bài, ư ng cao t c N i Bài – Thăng Long; - Nâng c p qu c l 38 theo tiêu chuNn ư ng c p IV, n i qu c l 5 qua tr tr n H v thành ph B c Ninh; - Nâng c p t nh l 282 thành qu c l n i qu c l 5 v i qu c l 18 theo tiêu chuNn ư ng c p IV, qua phía ông – Nam c a t nh B c Ninh. b) V phát tri n tuy n ư ng s t: Trư c m t, c n t p trung ngu n v n phát tri n tuy n ư ng s t này t kh tiêu chuNn qu c t 1435 mm và i n khí hóa, ti n t i hòa m ng vào các tr c ư ng s t c a hai nư c. Vi t Nam h p tác v i Trung Qu c trong vi c xây d ng tuy n ư ng s t liên v n qu c t có l i cho Hành lang kinh t Nam Ninh – L ng Sơn – Hà N i – H i Phòng – Qu ng Ninh; Nâng c p ư ng s t Kép – H Long dài kho ng 134 km, o n Chí Linh – H Long kh 1435 mm dài 69km, sau ó hi n i h th ng tin liên l c; Hi n i hóa tuy n t ông Anh n Thái Nguyên. Xây d ng m i o n Yên Viên – Ph L i và o n n i vào c ng Cái Lân tăng cư ng năng l c v n t i hàng t c ng Cái Lân v Hà N i. Tuy n này dài 42 km, d ki n xây d ng vào giai o n 2010 – 2020. c) Hư ng phát tri n giao thông ư ng th y trên tuy n hành lang: T p trung khai thác các tuy n giao thông ư ng th y t các c ng bi n v thành ph Hà N i. Xây d ng c ng Ph L i thành c ng u m i quan tr ng trong tuy n ư ng th y c a tuy n Hành lang. - V lu ng tuy n, hoàn thành ưa vào c p k thu t, m b o ch y tàu 24/24h: L ch Giang – Hà N i t c p I; H i Phòng – Hà N i (qua sông u ng) t c p II; c ng sông, t p trung u tư chi u sâu nâng c p m t s c ng chính và xây d ng m t s c ng a phương; M r ng c ng sông và c i t o các tuy n ư ng sông n i li n Hà N i – Qu ng Ninh:
 14. - C ng sông: t p trung u tư chi u sâu nâng c p m t s c ng chính và xây d ng m t s c ng a phương. Trang b thi t b và kho bãi cho m t s c ng a phương ã có như H ng Châu, Sơn Tây … Xây d ng m i các c ng Th y Lôi (Hưng Yên). Công su t các c ng này d ki n kho ng 300.000 t n/năm; - Các c ng chuyên dùng: xi măng Hoàng Th ch, i n Ph Lai, i n Công c n ư c phát tri n phù h p v i quy mô c a các nhà máy và phù h p chung v i quy ho ch, không gây ách t c do l n chi m lu ng l ch; Xây d ng b n khách Hà N i (C m c ng Hà N i, C ng Khuy n Lương), thu hút lu ng khách ven sông k t h p v i du l ch. Khi di d i c m c ng Hà N i, c ng Khuy n Lương v Phù ng, Chèm. c bi t là thi t b x p d container ư ng sông có th san s ư c vi c v n t i container t H i Phòng v Hà N i. Kho bãi ch a container phù h p năng l c v n t i và x p d c a C ng. d) Hư ng phát tri n h th ng c ng bi n ph c v cho tuy n hành lang: - C m c ng H i phòng: m r ng nâng c p c ng H i Phòng, xây d ng các b n container, các bãi container n i a; ng th i, phát tri n v n t i a phương th c ch y u là ư ng b và ư ng s t. Năm 2008 kh i công xây d ng c ng nư c sâu L ch Huy n (bao g m c c u ình Vũ), m b o công su t 25 tri u t n/năm vào năm 2010 và 40 tri u t n/năm vào năm 2020; - C ng Cái Lân: ã ư c xây d ng thành thương c ng nư c sâu phía B c cho c tàu t i 50.000 DWT vào làm hàng. Cái Lân s óng vai trò là c ng trung tâm, c a ngõ chính cho Hành lang L ng Sơn – Hà N i – H i Phòng – Qu ng Ninh. Ny nhanh ti n xây d ng các b n còn l i c a c ng Cái Lân, ti p nh n tàu t i 5 – 8 v n DWT, nâng công su t c a c ng lên 10 tri u t n/ năm vào năm 2010 và t 20 tri u t n/năm vào năm 2020; - C ng CNm Ph : là c ng chuyên xu t khNu than s ư c nâng c p và m r ng c ng ti p nh n tàu 3 – 5 v n DWT, công su t 3 tri u t n/năm vào năm 2010 và 5 tri u t n/ năm vào năm 2020. T i CNm Ph , năm 2010 ngoài công nghi p than truy n th ng còn có kh năng xây d ng công nghi p luy n thép; phát tri n c ng chuyên dùng cho Nhà máy thép t công su t 4 tri u t n/năm, cho tàu 3 – 5 v n DWT vào năm 2010. Giai o n sau, s m r ng theo công su t c a Nhà máy; - C ng C u Tr ng: c ng than C u Tr ng s ư c xây d ng thay th C ng than Hòn Gai tránh ô nhi m môi trư ng khu v c. C ng n m phía B c, cách v nh Bãi Cháy kho ng 10 km có kh năng ti p nh n tàu 5.000 DWT, công su t 2 tri u t n/năm vào năm 2010 và nâng lên 3 tri u t n/năm vào năm 2020; - C ng d u B12 (Qu ng Ninh): là c ng chuyên dùng xăng d u s ư c chuy n v Hòn G c ho c Hòn Ác, ư c xây d ng m i ti p nh n tàu 3 v n DWT, công su t 3 – 3,5 tri u t n/năm vào năm 2010 và nâng lên 7 tri u t n/năm vào năm 2020. ) Hư ng phát tri n ư ng hàng không: - Phát tri n sân bay qu c t N i Bài thành i m trung chuy n hành khách, hàng hóa có s c c nh tranh trong khu v c, t tiêu chuNn qu c t v i năng l c thông quan 15
 15. tri u hành khách/năm. Xây d ng ga qu c t m i, chuy n i ga khách qu c t hi n t i thành ga khách n i a sau khi hoàn thành ga khách qu c t m i. Nâng c p và xây d ng các sân bay n i a Cát Bi t tiêu chuNn qu c t ; - Ph i h p ch t ch trong vi c phát tri n h th ng qu n lý bay c a 2 nư c, ho ch nh h th ng ư ng bay, t ch c vùng tr i bên bi n ông và v nh B c B , gi i quy t các v n khác như vi c m ư ng bay qua l i gi a H i Phòng – H i Nam. 2. T o môi trư ng Ny m nh t do hóa thương m i và ti n l i hóa lưu thông hàng hóa c a tuy n hành lang kinh t : - Th c hi n t do hóa thương m i: thúc Ny h p tác thương m i c a Hành lang kinh t Nam Ninh – L ng Sơn – Hà N i – H i Phòng – Qu ng Ninh, hai bên th c hi n s m th a thu n Quy ch khu thương m i t do trên hành lang Kinh t này. Th c hi n n nh m c tiêu ã xác nh c a Khu v c m u d ch t do Trung Qu c – Asean. Hai bên s m th ng nh t các chính sách c th khuy n khích thương m i t do cho Hành lang kinh t . Trư c m t, c n s m th a thu n Quy ch khu thương m i t do cho Khu h p tác thương m i biên gi i ng ăng – B ng Tư ng, sau ó m r ng Quy ch thương m i t do cho toàn b tuy n Hành lang kinh t ; - Nâng cao hi u su t thông quan: hai bên s m xem xét c i ti n, ti n l i hóa thông quan trên toàn b các c p c a khNu c a tuy n Hành lang kinh t ; - Th c hi n mô hình thông quan “ki m tra m t l n”: hai bên s th c hi n thí i m mô hình thông quan “ki m tra m t l n” t i c a khNu H u Ngh - H u Ngh Quan. ây là m t bi n pháp quan tr ng thúc Ny ti n l i hóa v n chuy n xuyên qu c gia trong cơ ch h p tác kinh t phát huy vai trò thúc Ny tích c c cho h p tác hành lang kinh t . Các cơ quan hai nư c căn c theo nh ng th a thu n có liên quan, thúc Ny ti n trình àm phán, c g ng i n nh t trí v n i dung và hình th c h p tác, tích lũy kinh nghi p r i t ng bư c th c hi n t i các c a khNu biên gi i ch y u hai nư c; - Ti n l i hóa xu t nh p c nh, t o thu n l i cho khách du l ch và các nhà kinh doanh, hai bên nên k t h p xây d ng Khung chi n lư c hành ng ti n l i hóa thương m i và u tư trên toàn tuy n hành lang kinh t ; xây d ng Chương trình hành ng c a m i nư c h p tác v i nhau trong các lĩnh v c t o thu n l i cho các doanh nhân i l i, t o môi trư ng thương m i, u tư t t hơn gi a hai nư c Trung – Vi t. Hai bên t ng bư c thúc Ny, t o i u ki n doanh nhân và du khách có th i l i t do, th i gian l i hoàn toàn th a mãn ư c nhu c u kinh doanh c a doanh nghi p. - Ny m nh hình th c h p tác trong lĩnh v c kho v n và lưu thông phân ph i. Hai bên áp d ng bi n pháp thi t th c và xem xét xây d ng h th ng kho tàng hi n i hóa, kéo dài th i gian b o qu n hàng hóa; xây d ng trung tâm kho v n t i t nh B c Giang ti n l i hóa thương m i, u tư c a các thành viên ASEAN. 3. Gi i pháp huy ng v n u tư: Cho phép a d ng các hình th c u tư; áp d ng các chính sách khuy n khích, thu hút, ng viên m i thành ph n kinh t ; huy ng m i ngu n v n b ng nh ng bi n
 16. pháp thích h p u tư xây d ng k t c u h t ng, c bi t là h th ng giao thông, các trung tâm thương m i, kho ngo i quan, các c m thương m i, siêu th , ch . Chính ph s tích c c v n ng s ng h các kho n vay tín d ng ưu ãi, h tr k thu t t Chính ph Trung Qu c và t Chính ph các nư c khác cũng như các t ch c tài chính qu c t . Hai bên s l p ti n quy ho ch xây d ng k t c u h t ng trong khu v c “Hành lang kinh t ”, t o thu n l i cho h p tác kinh t , thương m i hai nư c. Trong quá trình xây d ng k t c u h t ng “Hành lang kinh t ”, s kêu g i các công ty Trung Qu c có năng l c tích c c tham gia u tư theo các hình th c BOT, BT… 4. Xây d ng cơ ch , chính sách chung cho ho t ng c a tuy n hành lang kinh t : Hai bên ti p t c tăng cư ng trao i trên cơ s cơ ch , chính sách hi n có. i v i nh ng n i dung chưa ư c th o lu n, hai bên nên cùng nhau nghiên c u xây d ng cơ ch , chính sách h p tác thi t th c, kh thi, trao i l n nhau m t cách y . Chính ph hai nư c t o cơ s pháp lý thông qua vi c ký k t hi p nh th c hi n các d án h p tác ào t o phát tri n ngu n nhân l c gi a các t nh trong tuy n hành lang; ban hành cơ ch khuy n khích các trư ng i h c, cao ng, cơ s ào t o thu c các t nh trong tuy n Hành lang trao i gi ng viên, sinh viên nâng cao năng l c chuyên môn. 5. Tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v biên gi i cho cán b , nhân dân các t nh thu c tuy n Hành lang có ư ng biên gi i v i Trung Qu c nh m góp ph n b o m qu c phòng an ninh, tr t t , an toàn xã h i t i các khu v c biên gi i. i u 3. Ph i h p l p quy ho ch và chương trình hành ng chung xây d ng Hành lang kinh t Nam Ninh – L ng Sơn – Hà N i – H i Phòng – Qu ng Ninh. - H p tác xây d ng Hành lang kinh t Nam Ninh – L ng Sơn – Hà N i – H i Phòng – Qu ng Ninh ph i ư c t dư i s qu n lý ch o tr c ti p c a y ban h p tác kinh t thương m i Chính ph hai nư c. - Hai bên thành l p t chuyên gia chuyên ngành c p B và chính quy n c p a phương t ch c h p tác th c hi n quy ho ch và nh ng v n hai bên ã th a thu n. - Hai bên l p chương trình ho t ng có liên quan n lĩnh v c c a mình và ph i h p cùng hành ng. Các t nh trong Hành lang kinh t Nam Ninh – L ng Sơn – Hà N i – H i Phòng ti n hành xây d ng “Chương trình ph i h p hành ng c a a phương mình v i các a phương khác xây d ng tuy n Hành lang kinh t Nam Ninh – L ng Sơn – Hà N i – H i Phòng – Qu ng Ninh”. C p Trung ương ph i thư ng xuyên quan tâm, ôn c ch o xây d ng “Chương trình ph i h p hành ng chung” trình c p có thNm quy n c a hai bên thông qua và thành l p các nhóm công tác chuyên ngành các lĩnh v c: giao thông v n t i: th y i n và m ng lư i i n, thương m i, du l ch, nông nghi p và công nghi p ch bi n, ngu n nhân l c và các v n xã h i, công ngh và môi trư ng.
 17. 1. Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i, B Công thương, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Khoa h c và Công ngh , B Tài nguyên và Môi trư ng, B Văn hóa, Th thao và Du l ch xây d ng “Chương trình ph i h p hành ng chung xây d ng tuy n Hành lang kinh t L ng Sơn – Hà N i – H i Phòng – Qu ng Ninh”; giao cho y ban h p tác kinh t thương m i Vi t – Trung tri n khai c th và t ch c th c hi n. 2. Giao các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph tri n khai th c hi n “Chương trình ph i h p hành ng chung” thu c ch c năng, nhi m v qu n lý nhà nư c c a mình, có th thành l p t chuyên gia chuyên ngành lu n ch ng các d án, theo nguyên t c th c hi n d án d trư c, khó sau t ch c th c hi n. 3. y ban nhân dân các t nh trong Hành lang kinh t L ng Sơn – Hà N i – H i Phòng – Qu ng Ninh ti n hành rà soát, i u ch nh, b sung các quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch s d ng t, quy ho ch xây d ng phù h p v i nh hư ng chung v phát tri n và h p tác phát tri n hành lang và xây d ng “Chương trình ph i h p hành ng” c a a phương mình v i các a phương khác xây d ng hành lang kinh t . 4. Trong quá trình th c hi n Quy ho ch ph i trên cơ s tôn tr ng các cam k t gi a Chính ph hai nư c v biên gi i lãnh th nói chung và phân gi i c m m c nói riêng, không làm nh hư ng n công tác qu n lý nhà nư c v biên gi i, lãnh th nói chung và công tác phân gi i c m m c nói riêng. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph : L ng Sơn, Cao B ng, B c K n, B c Giang, B c Ninh, Hà N i, Hưng Hên, H i Dương, H i Phòng và Qu ng Ninh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - T nh y, Thành y, H ND, UBND các t nh, thành ph : Hà Nguy n T n Dũng N i, H i phòng, Qu ng Ninh, L ng Sơn, B c Giang, B c Ninh, Cao B ng, B c K n, Hưng Yên, H i Dương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, P (5b).
Đồng bộ tài khoản