Quyết định số 98/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 98/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 98/2009/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý khu công nghệ cao hòa lạc trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 98/2009/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 98/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 27 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A BAN QU N LÝ KHU CÔNG NGH CAO HÒA L C TR C THU C B KHOA H C VÀ CÔNG NGH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Công ngh cao ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 28/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh ; Căn c Ngh nh s 99/2003/N -CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 c a Chính ph ban hành Quy ch Khu Công ngh cao; Xét ngh c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng 1. Ban Qu n lý Khu Công ngh cao Hòa L c (sau ây g i là Ban Qu n lý) là cơ quan tr c thu c B Khoa h c và Công ngh , th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c tr c ti p i v i Khu Công ngh cao Hòa L c (sau ây g i là Khu Công ngh cao) theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ban Qu n lý là cơ quan tương ương T ng c c, có tư cách pháp nhân, có con d u hình Qu c huy, là ơn v d toán c p I, là u m i ư c giao ch tiêu k ho ch hàng năm và ư c c p kinh phí ho t ng t ngân sách nhà nư c, có tr s t i thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n Ban Qu n lý th c hi n các nhi m v , quy n h n sau ây: 1. Xây d ng, trình B trư ng B Khoa h c và Công ngh trình Chính ph , Th tư ng Chính ph phê duy t ho c ban hành: a) Quy ho ch, k ho ch phát tri n hàng năm, 05 năm và dài h n i v i khu Công ngh cao; b) Cơ ch , chính sách ưu ãi i v i Khu Công ngh cao phù h p v i i u ki n phát tri n th c t trong t ng th i kỳ và theo quy nh c a pháp lu t; c) Cơ ch thu hút, chính sách ãi ng c bi t i v i cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng làm vi c t i Ban Qu n lý. 2. Trình B trư ng B Khoa h c và Công ngh phê duy t, quy t nh ho c ban hành: a) Các d án nhóm A s d ng v n ngân sách nhà nư c, các d án ODA và v n ti p nh n vi n tr u tư phát tri n Khu Công ngh cao theo quy nh c a pháp lu t;
  2. b) Các văn b n quy ph m pháp lu t và văn b n khác v Khu Công ngh cao. 3. L p k ho ch u tư phát tri n và d toán ngân sách hàng năm (chi u tư phát tri n và chi thư ng xuyên) g i B K ho ch và u tư và B Tài chính t ng h p theo quy nh c a pháp lu t v ngân sách nhà nư c. 4. Trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh v khung và m c giá, phí, l phí t i Khu Công ngh cao theo quy nh c a pháp lu t. 5. T ch c th c hi n, ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chính sách, quy ho ch, k ho ch, án, d án, chương trình trong Khu Công ngh cao sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t ho c ban hành. 6. Ban hành văn b n hư ng d n v chuyên môn, nghi p v , văn b n quy ph m n i b theo quy nh c a pháp lu t. 7. V qu n lý quy ho ch, k ho ch phát tri n: a) Qu n lý và t ch c th c hi n quy ho ch chung xây d ng sau khi ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; b) T ch c l p, phê duy t, qu n lý, giám sát và th c hi n quy ho ch chi ti t xây d ng các khu ch c năng; c) C p, i u ch nh, thu h i các ch ng ch quy ho ch xây d ng i v i các d án u tư t i Khu Công ngh cao; d) T ch c th c hi n k ho ch xây d ng và phát tri n Khu Công ngh cao sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t. 8. V v n ng u tư, qu n lý u tư và xây d ng: a) T ch c các ho t ng xúc ti n u tư, thương m i, qu ng bá trong nư c và nư c ngoài thu hút các ngu n v n u tư vào Khu Công ngh cao; b) Ch o, t ch c th c hi n các d án u tư xây d ng b ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t; c) Là ch u tư các công trình u tư b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c ư c giao qu n lý; d) Quy t nh u tư các d án u tư xây d ng h t ng k thu t, th c hi n các thNm quy n c a ngư i quy t nh u tư i v i các d án nhóm B, C theo phân c p ho c y quy n c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ; qu n lý u tư i v i các d án nhóm A, B, C s d ng v n ngân sách nhà nư c, các d án ODA và v n ti p nh n vi n tr (n u có) u tư vào Khu Công ngh cao; ký các h p ng BOT, BTO, BT theo quy nh c a pháp lu t; ) Có ý ki n ch p thu n i v i thi t k cơ s các d án u tư t i Khu Công ngh cao trên cơ s quy ho ch chung, quy ho ch chi ti t và theo quy nh c a pháp lu t; e) Là u m i ti p nh n và qu n lý vi c s d ng v n ODA xây d ng h t ng k thu t Khu Công ngh cao. 9. C p, c p l i, i u ch nh, gia h n, thu h i gi y ch ng nh n, gi y phép và ch ng ch sau ây: a) Gi y ch ng nh n u tư;
  3. b) Gi y phép thành l p văn phòng i di n thương m i c a các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài; c) Gi y phép xây d ng công trình; d) Gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài làm vi c trong Khu Công ngh cao; s lao ng cho ngư i lao ng Vi t Nam làm vi c trong Khu Công ngh cao; ) Ch ng ch xu t x hàng hóa; e) Các gi y phép, ch ng ch khác theo quy nh c a pháp lu t. 10. V qu n lý, s d ng t ai: a) ư c giao t (g m c t và m t nư c) m t l n t ch c xây d ng và phát tri n Khu Công ngh cao theo quy nh và m c ích s d ng ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t; giao l i t cho các nhà u tư thuê t theo quy nh c a pháp lu t; b) Ph i h p v i chính quy n a phương và các cơ quan có liên quan t ch c th c hi n vi c n bù, gi i phóng m t b ng t i Khu Công ngh cao; c) T ch c l p quy ho ch s d ng t chi ti t, k ho ch s d ng t chi ti t cho Khu Công ngh cao theo quy nh c a pháp lu t; d) i v i trư ng h p giao l i t, cho thuê t không thông qua u giá quy n s d ng t ho c u th u d án có s d ng t: quy t nh m c thu ti n s d ng t, ti n thuê t, mi n gi m ti n s d ng t, ti n thu t ( t chưa có h t ng) cho t ng d án trong khu Công ngh cao trên cơ s khung giá do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành; quy t nh m c thu ti n s d ng công trình k t c u h t ng u tư b ng v n ngân sách nhà nư c trong Khu Công ngh cao khi giao l i t, cho thuê t; ) T ch c u giá quy n s d ng t, u th u d án có s d ng t i v i các d án u tư thu c di n u th u, u giá t i Khu Công ngh cao; e) Th a thu n v i các doanh nghi p kinh doanh cơ s h t ng trong vi c nh giá cho thuê l i t ã xây d ng k t c u h t ng k thu t, các lo i phí, l phí d ch v theo quy nh c a pháp lu t. 11. V qu n lý và b o v tài nguyên, môi trư ng a) Phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng và xác nh n b n cam k t b o v môi trư ng iv i các d án u tư t i Khu Công ngh cao theo y quy n và theo quy nh c a pháp lu t; b) Ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng trong vi c qu n lý, ki m tra vi c th c hi n các bi n pháp b o v tài nguyên và môi trư ng trong Khu Công ngh cao; ki n ngh cơ quan có thNm quy n x lý hành vi vi ph m pháp lu t lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng. 12. V qu n lý các d ch v và b o m an ninh, tr t t : a) Qu n lý các ho t ng khai thác, kinh doanh, d ch v , s d ng các công trình u tư; tr c ti p qu n lý, khai thác, s d ng và duy tu, b o dư ng các công trình h t ng k thu t do Nhà nư c u tư t i Khu Công ngh cao; b) Phê duy t m c giá, phí và l phí áp d ng trong Khu Công ngh cao theo y quy n và ư c thu, qu n lý, s d ng các lo i phí, l phí theo quy nh c a pháp lu t;
  4. c) Ch trì, ph i h p v i chính quy n a phương và các cơ quan liên quan ban hành quy nh b o m an ninh, tr t t , phòng cháy, ch a cháy và th c hi n n p s ng văn hóa trong quá trình xây d ng, qu n lý và khai thác các công trình trong Khu Công ngh cao. 13. V t ch c và qu n lý ho t ng ươm t o doanh nghi p công ngh cao: a) Quy t nh các lĩnh v c công ngh ươm t o, i tư ng ươm t o và hình th c ươm t o theo quy nh c a pháp lu t; b) Quy t nh các hình th c h tr cho các t ch c, cá nhân tham gia ươm t o theo quy nh c a pháp lu t. 14. H p tác v i các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. 15. ăng ký n i quy lao ng, th a ư c lao ng t p th , h th ng thang lương, b ng lương, k ho ch ưa ngư i lao ng i th c t p nư c ngoài dư i 90 ngày cho doanh nghi p; báo cáo cơ quan nhà nư c có thNm quy n v tình hình ký k t, s d ng, ch m d t h p ng lao ng c a doanh nghi p. 16. T ch c, h tr vi c ào t o ngu n nhân l c trong Khu Công ngh cao; xây d ng các chuNn k năng công ngh , t ch c sát h ch và c p ch ng ch theo các chuNn k năng. 17. Qu n lý t ch c b máy, biên ch và ào t o i v i cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng làm vi c t i Ban Qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. 18. Ph i h p v i các cơ quan qu n lý nhà nư c thanh tra, ki m tra các doanh nghi p trong Khu Công ngh cao trong vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t; gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí, tiêu c c và x lý các hành vi vi ph m pháp lu t thu c ph m vi qu n lý nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. 19. Qu n lý, s d ng tài chính, tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t. 20. ư c m tài kho n t i kho b c thu các kho n thu h i t u tư ngân sách nhà nư c (n u có), các kho n thu khác duy tu, b o dư ng và u tư tr l i cho Khu Công ngh cao theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 21. Là cơ quan u m i v k ho ch khoa h c và công ngh ; phê duy t, ch o các ơn v thu c Ban Qu n lý th c hi n nghiên c u tài, d án khoa h c và ng d ng ti n b khoa h c, công ngh . 22. nh kỳ, t xu t báo cáo Th tư ng Chính ph , B trư ng B Khoa h c và Công ngh , các B , cơ quan có liên quan v tình hình u tư, xây d ng, phát tri n, qu n lý và ho t ng c a Khu Công ngh cao. 23. Th c hi n c i cách hành chính t i Khu Công ngh cao theo chương trình, k ho ch c i cách hành chính c a B Khoa h c và Công ngh . 24. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do B trư ng B Khoa h c và Công ngh giao và theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Các t ch c hành chính giúp Trư ng Ban Qu n lý th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c: a) Văn phòng; b) Ban K ho ch – Tài chính;
  5. c) Ban H tr u tư; d) Ban Quy ho ch, Xây d ng và Môi trư ng. Các t ch c quy nh t i m a n i m d kho n này ư c t ch c phòng. Vi c thành l p phòng do Trư ng ban Ban Qu n lý quy t nh sau khi ư c B trư ng B Khoa h c và Công ngh ch p thu n. 2. Các ơn v s nghi p: a) Trung tâm ào t o; b) Trung tâm D ch v t ng h p; c) Trung tâm Ươm t o Doanh nghi p công ngh cao; d) Ban Qu n lý các D án và khai thác h t ng. 3. Căn c yêu c u nhi m v trong t ng th i kỳ, Trư ng ban Ban Qu n lý trình cơ quan có thNm quy n quy t nh ho c quy t nh thành l p các Ban Qu n lý các d án u tư và xây d ng là ơn v s nghi p theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Lãnh o 1. Ban Qu n lý có Trư ng ban và không quá 03 Phó Trư ng ban. Trư ng ban Ban Qu n lý có th do Th trư ng B Khoa h c và Công ngh kiêm nhi m. 2. Trư ng ban và các Phó Trư ng ban do B trư ng B Khoa h c và Công ngh b nhi m, mi n nhi m, cách ch c theo quy nh c a pháp lu t. 3. Trư ng ban Ban Qu n lý quy nh c th ch c năng, nhi m v , quy n h n c a t ch c hành chính và ơn v s nghi p tr c thu c. 4. Trư ng ban Ban Qu n lý ch u trách nhi m trư c B trư ng B Khoa h c và Công ngh và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Ban Qu n lý. Phó Trư ng ban ch u trách nhi m trư c Trư ng ban và trư c pháp lu t v các lĩnh v c công tác ư c phân công. i u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 15 tháng 9 năm 2009. 2. Bãi b các i u 2, 3, 4, và 5 Quy t nh s 10/2000/Q -TTg ngày 18 tháng 01 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Qu n lý Khu Công ngh cao Hòa L c tr c thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph Hà N i và Trư ng ban Ban Qu n lý Khu Công ngh cao Hòa L c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; Nguy n T n Dũng
  6. - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Ban QL KCNC Hòa L c; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, TCCV (10b).
Đồng bộ tài khoản