Quyết định Số: 984/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
12
download

Quyết định Số: 984/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC: THÀNH LẬP 07 ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC” TẠI CÁC VÙNG THI ĐUA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 984/QĐ-BGDĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TẠO NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 984/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC: THÀNH LẬP 07 ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC” TẠI CÁC VÙNG THI ĐUA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 /12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét đề nghị của Thường trực Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và ông Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh sinh viên, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập 07 đoàn kiểm tra công tác triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tại 07 vùng thi đua gồm các ông (bà) có tên trong Phụ lục 1 (kèm theo). Điều 2. Trưởng đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm: Tổ chức xây dựng kế hoạch, chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho đoàn. Tùy theo điều kiện cụ thể, sắp xếp lịch kiểm tra, hoàn thiện báo cáo (theo mẫu tại Phụ lục 2) của đoàn trước ngày 26/3/2010. Các đoàn có thể sử dụng máy bay làm phương tiện đi lại cho các thành viên trong đoàn. Điều 3. Các đoàn kiểm tra theo các nội dung sau:
  2. 2 - Công tác triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tại các địa phương theo Phụ lục 3 (kèm theo). - Công tác triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tại các trường theo Phụ lục 4 (kèm theo). - Đánh giá việc triển khai dự án có liên quan của ngành tại địa phương. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ thư ký phong trào thi đua, Thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc các Dự án, các Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Như Điều 4; - Bộ trưởng (để b/c); - Các Thứ trưởng (để biết); - Lưu VT, Vụ CT HSSV. Nguyễn Vinh Hiển FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Phu luc 1 Phu luc 2 Phu luc 3 Phu luc 4
Đồng bộ tài khoản