Quyết định số 99/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
68
lượt xem
3
download

Quyết định số 99/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 99/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Phát triển thành phố cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 99/2009/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ---------- NAM c l p – T do – H nh phúc ---------------- S : 99/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 29 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T ÁN PHÁT TRI N THÀNH PH C A KH U QU C T MÓNG CÁI, T NH QU NG NINH N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh t i t trình s 584/TTr-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2009 v vi c phê duy t án Phát tri n thành ph c a kh u qu c t Móng Cái n năm 2020, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án Phát tri n thành ph c a khNu qu c t Móng Cái, t nh Qu ng Ninh n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Quan i m phát tri n: - Xây d ng thành ph c a khNu qu c t Móng Cái, t nh Qu ng Ninh thành m t trung tâm phát tri n kinh t c a vành ai kinh t ven bi n v nh B c B và tr thành ng l c phát tri n m nh c a vùng ông B c t qu c. - Thành ph c a khNu qu c t Móng Cái – h t nhân c a khu kinh t m , góp ph n thúc Ny quan h h p tác, giao lưu kinh t , văn hóa – xã h i và m b o vùng biên gi i hòa bình, h u ngh , cùng phát tri n. - Phát tri n các lĩnh v c thương m i, d ch v , du l ch, giao thông qu c t là ng l c phát tri n chính c a thành ph c a khNu qu c t Móng Cái. 2. M c tiêu phát tri n n năm 2020: a) Xây d ng thành ph c a khNu qu c t Móng Cái, t nh Qu ng Ninh tr thành ô th lo i II biên gi i, hi n i, trung tâm kinh t , thương m i; là ô th xanh, thân thi n v i môi trư ng; th c hi n t t ch c năng m b o qu c phòng, an ninh, chính tr , tr t t an toàn xã h i; b) Ph n u n năm 2020 GDP bình quân u ngư i t kho ng 60 n 65 tri u ng. T c tăng trư ng kinh t (GDP) bình quân n năm 2020 kho ng 11,0 – 12,0%/năm, trong ó khu v c nông, lâm nghi p và th y s n 5,0 – 6,0%/năm, khu v c
  2. công nghi p – xây d ng 14,0 – 16,0%/năm và khu v c d ch v 12,0 – 14,0%/năm; t ng kim ng ch xu t nh p khNu 14,0%/năm; c) n năm 2020 thành ph c a khNu qu c t Móng Cái t tiêu chí c a ô th lo i II, quy mô dân s năm 2015 kho ng 120 nghìn ngư i; năm 2020 dân s kho ng 175 nghìn ngư i; h th ng các công trình h t ng ô th ư c u tư xây d ng ng b theo hư ng hi n i, thân thi n v i môi trư ng và t tiêu chuNn ô th ki u m u; các cơ s s n xu t u ư c s d ng công ngh s ch, gi m thi u gây ô nhi m môi trư ng; - Th c hi n t t nhi m v m b o qu c phòng, an ninh, chính tr và tr t t an toàn xã h i. 3. Nhi m v ch y u: a) Phát tri n kinh t - xã h i: - Xây d ng tr thành m t trong nh ng trung tâm u m i trao i hàng hóa và d ch v gi a ASEAN – Trung Qu c, Trung Qu c – ASEAN; Trung tâm du l ch l n c a khu v c các t nh phía B c có kh năng g n k t ư c v i các a phương t o thành tuy n du l ch ng l c c a toàn vùng. - Phát tri n kinh t g n v i xây d ng và phát tri n môi trư ng xã h i v i an ninh, qu c phòng, ngăn ch n t i ph m buôn l u, gian l n thương m i và duy trì an ninh biên gi i qu c gia. b) Xây d ng k t c u h t ng ô th : - u tư xây d ng các cơ s h t ng giao thông n i ô áp ng nhu c u v n chuy n hàng hóa và hành khách; - Xây d ng c u B c Luân 2; hi n i hóa h th ng giao thông ư ng b , ư ng th y (n o vét các lu ng vào c ng Dân Ti n, Mũi Ng c, Th Xuân); - Phát tri n m ng lư i giao thông ư ng b liên t nh: nâng c p, hoàn thi n toàn b tuy n ư ng 18 t c p V – VI hi n nay lên c p III mi n núi, trong ó, nâng c p lên ư ng c p II ng b ng o n ông Tri u – Móng Cái, o n t Móng Cái – Trà C i c ng Núi (Mũi Ng c) và nâng lên c p I ng b ng o n t km 285 n km 301; ư ng cao t c Mông Dương – Móng Cái dài 104 km, Mông Dương – Vân n – H i Hà; ư ng ven bi n t Qu ng Ninh – H i Phòng – Ninh Bình, cùng v i các t nh thu c ng b ng sông H ng; - M r ng, nâng c p ư ng 335 t Móng Cái n Mũi Ng c t tiêu chuNn c p III ng b ng và n năm 2020 t tiêu chuNn c p II ng b ng; phát tri n giao thông ư ng b ra o Vĩnh Th c m ra cơ h i khai thác ti m năng t ai s n có và các ngu n l i bi n khác. - Xây d ng, nâng c p, hoàn thi n tuy n ư ng d c biên gi i Móng Cái – B c Phong Sinh – Hoành Mô – B c Cương; xây d ng ư ng biên ra sát b sông biên gi i và h th ng các ư ng xương cá n i ư ng biên vào n i a.
  3. - Nâng c p tuy n ư ng n i thành ph v i xã H i Sơn. Xây d ng các tuy n ư ng giao thông trên o Vĩnh Th c; ư ng liên xóm theo ư ng giao thông nông thôn. - Xác nh v trí và b trí t ai xây d ng nhà ga cho các tuy n ư ng s t qua thành ph Móng Cái (tuy n H Long – Móng Cái và tuy n t Phòng Thành c a Trung Qu c i thành ph H i Phòng); - Phát tri n h th ng c ng bi n và c ng sông theo quy ho ch bao g m: Xây d ng, nâng c p và hoàn thi n c ng V n Gia thành c ng bi n t ng h p, t công su t 5-7 tri u t n hàng hóa/năm; xây d ng và m r ng các c ng sông và b n tàu th y; n o vét ư ng vào c ng Núi (Mũi Ng c), Dân Ti n và c m c ng V n Ninh; quy ho ch l i h th ng c ng c a sông Ka Long và h th ng kho bãi; - Nâng c p, c i t o h t ng c p nư c khu v c Tây Ka Long m b o nhu c u c p nư c sinh ho t và s n xu t. Xây d ng h th ng x lý nư c m t l y t h Tràng Vinh và h oàn Tĩnh, m b o công su t c p nư c cho Móng Cái; - n năm 2020, ph n u m t ư ng c ng thoát nư c chính t 6,5km/km2; xây d ng ng b h th ng thoát nư c, x lý nư c th i sinh ho t và công nghi p, thu gom và x lý ch t th i r n; - M r ng ngu n và lư i truy n t i i n, xây d ng h th ng i n ng m trong n i thành; m r ng lư i c p i n cho các khu công nghi p m i, tăng cư ng lư i i n nông thôn, mi n núi; - n năm 2020, ph n u t l ư ng ph chính ư c chi u sáng t 100%; m b o ư ng n i thành r ng t 2m tr lên và 60% c nh quan ô th ư c chi u sáng; - Ki n trúc thành ph ph i c áo, m , hi n i, văn minh, áp ng t t nh t cho nhu c u phát tri n thành ph du l ch c s c, ngành, ngh c áo và h i nh p qu c t ; - m b o di n tích cây xanh bình quân u ngư i trên 10m2 trong toàn thành ph . Xây d ng công viên k t h p v i các d i cây xanh ven ô th ; - M r ng Thành ph phát tri n theo các hư ng sau phía Tây n c u Thính Coóng (Km 15); phía Nam n o V n Gia (hai xã Vĩnh Trung, Vĩnh Th c); xã V n Ninh, xã H i Ti n; phía B c là các xã H i Sơn, B c Sơn; phía ông n Trà C , Bình Ng c; - Nghiên c u cơ c u s d ng, phương án khai thác qu t c a o Vĩnh Th c ph c v phát tri n du l ch bi n, o cao c p, có nét c áo riêng, c v c nh quan, ki n trúc l n t ch c qu n lý Thành ph ; - Khu m u d ch t do, phi thu quan khu v c u c u B c Luân s 2: Trung tâm thương m i, d ch v logistic và d ch v kho; - Quy ho ch t dành riêng cho lĩnh v c qu c phòng, an ninh khu v c biên gi i, th ng nh t v i quy ho ch chung c a B Qu c phòng, B Công an, xây d ng vùng biên gi i hòa bình, h u ngh , h p tác cùng phát tri n; 4. Danh m c các d án ưu tiên u tư: có ph l c kèm theo.
  4. i u 2. Cơ ch , chính sách a) Các nhà u tư trong nư c và nư c ngoài u tư vào Thành ph khi thuê t, m t nư c, ngoài quy n ư c hư ng các ưu ãi theo quy nh i v i vi c s d ng t, m t nư c còn ư c gi m giá thuê t và m t nư c trong 05 năm u k t khi d án, công trình b t u ho t ng; b) Các nhà u tư ư c phép chuy n như ng quy n s d ng t, nhà, xư ng ã thuê ho c mua trong khu v c Thành ph cho các nhà u tư khác phù h p v i pháp lu t hi n hành; c) Thành ph c a khNu qu c t Móng Cái ư c áp d ng các cơ ch , chính sách khuy n khích, ưu ãi cao nh t mà Nhà nư c ban hành v u tư nư c ngoài, u tư trong nư c, u tư cho khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t c a khNu; d) Cán b có trình , năng l c n Móng Cái làm vi c ư c ưu ãi v lương, nhà và các phúc l i xã h i. ư c gi m thu thu nh p cá nhân i v i ngư i có thu nh p thu c di n ch u thu thu nh p; ) Xây d ng trư ng ào t o ngh k c trình cao ng m t s lĩnh v c như k thu t công nghi p, thương m i, du l ch, qu n lý; e) ào t o k năng kinh doanh cho nhân dân, ki n th c lu t, ki n th c v du l ch, tính chuyên nghi p cho cán b , công ch c c p thành ph ; g) Các doanh nghi p trong Thành ph ư c thanh toán b ng ng Vi t Nam, ng b n t c a nư c láng gi ng và các ngo i t chuy n i khác theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. i u 3. Qu n lý hành chính nhà nư c i v i thành ph c a khNu qu c t Móng Cái 1. Thành ph ư c thuê ơn v tư v n nư c ngoài l p quy ho ch chung xây d ng thành ph c a khNu qu c t Móng Cái. 2. Vi c c p th th c cho ngư i nư c ngoài qua c a khNu Móng Cái ư c cơ quan qu n lý xu t nh p c nh th c hi n thu n l i, trong ó ưu tiên di n ư c c p th th c t i c a khNu. 3. Lãnh o thành ph c a khNu qu c t Móng Cái ư c trao i v i lãnh o thành ph ông Hưng (Trung Qu c) tri n khai xây d ng thí i m khu h p tác kinh t biên gi i theo hư ng có quy ch chung trên m t s lĩnh v c như xu t nh p khNu hàng hóa, xu t nh p c nh cho hành khách, lưu trú… trên cơ s phù h p v i pháp lu t c a m i nư c. i u 4. T ch c th c hi n 1. Giao y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh t ch c th c hi n án; ph i h p v i các B , cơ quan liên quan hoàn thành vi c l p, rà soát, i u ch nh, b sung các quy ho ch trình c p có thNm quy n phê duy t.
  5. 2. B K ho ch và u tư, B Tài chính, y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh căn c vào kh năng ngân sách hàng năm b trí, h tr có m c tiêu t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương th c hi n án. 3. y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh ch ng áp d ng các bi n pháp thích h p huy ng các ngu n v n h p pháp cho vi c th c hi n các m c tiêu xây d ng và phát tri n Thành ph theo Quy t nh này. 4. y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh ph i h p v i các B , ngành liên quan xây d ng cơ c u t ch c b máy c a Thành ph theo hư ng g n nh , hi u qu trình c p có thNm quy n quy t nh. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 20 tháng 9 năm 2009. i u 6. Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh và các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, P (5b). PH L C M TS D ÁN ƯU TIÊN U TƯ GIAI O N T NĂM 2015 N NĂM 2020 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 99/2009/Q -TTg ngày 29 tháng 7 năm 2009) I. CÁC CÔNG TRÌNH ƯU TIÊN U TƯ N NĂM 2015 1. Xây d ng c u B c Luân 2 và ư ng d n (2009 - 2010). 2. Xây d ng c ng V n Gia công su t 3 – 5 tri u t n/năm (2010 - 2015).
  6. 3. Nâng c p qu c l 18A kéo dài n Trà C - Mũi Ng c t tiêu chuNn c p III ng b ng (giai o n 2009 - 2013). 4. ư ng ven sông biên gi i Móng Cái (2013 - 2015). 5. H t ng khu dân cư ven sông biên gi i (2009 - 2013). 6. ư ng du l ch ven bi n Trà C - Bình Ng c (2010 - 2012). 7. Xây d ng khu m u d ch t do (200 ha) g m: h t ng và các ti u d án giai o n (2009 - 2015). 8. X lý nư c th i khu n i thành (v n ODA) giai o n (2009 - 2013). 9. Nhà máy x lý rác th i thành ph (2009 - 2015). 10. u tư xây d ng h t ng khu du l ch cao c p o Vĩnh Th c – Vĩnh Trung (2010 - 2013). 11. Trư ng ào t o ngh ; ào t o ngo i ng ti ng Trung (2013 - 2015). 12. B nh vi n qu c t thành ph Móng Cái (2010 - 2015). 13. Xây d ng tư ng ài Bác H (c p III) (2012 - 2015). 14. C m thông tin c ng biên gi i t i mũi Sa Vĩ, phư ng Trà C (2010 - 2013). II. CÁC CÔNG TRÌNH ƯU TIÊN U TƯ T NĂM 2015 N NĂM 2020. 1. ư ng cao t c H Long – Móng Cái (2015 - 2018). 2. ư ng và C u ra o Vĩnh Th c (2015 - 2017). 3. Xây d ng ư ng s t H Long – Móng Cái (2017 – 2020). 4. Nâng c p b n bãi và c a khNu B c Luân (2016 - 2018). 5. Xây d ng i m thông quan L c Ph (2016 - 2018). 6. C i t o sông Ka Long (2017 - 2019). 7. M r ng ư ng ra c ng Núi (2016 - 2018). 8. Xây d ng Trung tâm h i ch tri n lãm (2018 - 2020). 9. Kè bao bi n Mũi Ng c (2018 - 2020). 10. Xây d ng ư ng vành ai 3 n i c u B c Luân 2 (2017 - 2020). 11. Sân v n ng, khu th thao liên h p thành ph (2016 - 2020).
  7. 12. Nhà hát thành ph (2019 - 2020).
Đồng bộ tài khoản