Quyết định Số: 990/QĐ-BTP

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
55
lượt xem
4
download

Quyết định Số: 990/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2010 Số: 990/QĐ-BTP QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI TUYỂN KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC BỘ TƯ PHÁP NGẠCH CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ NĂM 2009 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 990/QĐ-BTP

  1. BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 990/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI TUYỂN KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC BỘ TƯ PHÁP NGẠCH CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ NĂM 2009 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Căn cứ Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị; Nghị định số 08/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP; Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp ngạch chuyên viên pháp lý năm 2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công nhận kết quả thi tuyển kỳ thi tuyển công chức Bộ Tư pháp ngạch chuyên viên pháp lý năm 2009 do Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp ngạch chuyên viên pháp lý năm 2009 thực hiện. Công nhận 41 thí sinh có tên trong Danh sách kèm theo Quyết định này trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Bộ Tư pháp ngạch chuyên viên pháp lý năm 2009.
  2. Điều 2. Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp ngạch chuyên viên pháp lý năm 2009 có trách nhiệm thông báo kết quả trúng tuyển cho các thí sinh theo đúng quy định của pháp luật. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm thực hiện các thủ tục tuyển dụng vào ngạch và xếp lương đối với thí sinh trúng tuyển theo đúng quy định pháp luật. Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp ngạch chuyên viên pháp lý năm 2009 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3 (để thi hành); - Lưu: VT, TCCB. Hà Hùng Cường DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC BỘ TƯ PHÁP NGẠCH CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ NĂM 2009 (Ban hành kèm theo Quyết định số 990/QĐ-BTP ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công nhận kết quả thi tuyển kỳ thi tuyển công chức Bộ Tư pháp ngạch chuyên viên pháp lý năm 2009) Giới Ngạch trúng STT Họ Tên N,T,NS Quê Quán tính tuyển 1 Đỗ Thị Kiều Ngân Nữ 01/04/1987 Thái Bình Chuyên viên 2
  3. Giới Ngạch trúng STT Họ Tên N,T,NS Quê Quán tính tuyển pháp lý 2 Chuyên viên Đinh Bảo Ngọc Nữ 09/08/1987 Hà Tĩnh pháp lý 3 Chuyên viên Vũ Phương Thanh Nữ 10/07/1985 Hải Dương pháp lý 4 Chuyên viên Trần Thu Giang Nữ 29/08/1987 Hải Phòng pháp lý 5 Chuyên viên Trịnh Thị Minh Nữ 4/3/1980 Thanh Hoá pháp lý 6 Chuyên viên Nguyễn Ban Mai Nữ 19/08/1987 Sơn La pháp lý 7 Chuyên viên Nguyễn Kim Thoa Nữ 28/7/1987 Hải Dương pháp lý 8 Nguyễn Đặng Chuyên viên Mai Linh Nữ 13/03/1987 Ninh Bình pháp lý 9 Chuyên viên Nguyễn Hồng Linh Nữ 28/08/1984 Hà Nam pháp lý 10 Chuyên viên Phạm Thu Giang Nữ 22/10/1987 Bắc Giang pháp lý 11 Chuyên viên Lê Kim Dung Nữ 14/02/1984 Hà Tĩnh pháp lý 3
  4. Giới Ngạch trúng STT Họ Tên N,T,NS Quê Quán tính tuyển 12 Nguyễn Thị Chuyên viên Vân Anh Nữ 29/07/1987 Hà Nội pháp lý 13 Chuyên viên Phạm Thị Mai Nữ 10/10/1986 Hải Phòng pháp lý 14 Chuyên viên Đoàn Thanh Huyền Nữ 01/12/1985 Ninh Bình pháp lý 15 Chuyên viên Bùi Thị Thu Hiền Nữ 20/09/1983 Ninh Bình pháp lý 16 Chuyên viên Vũ Thị Thu Hiền Nữ 25/04/1987 Nam Định pháp lý 17 Nguyễn Chuyên viên Hương Ly Nữ 09/07/1987 Hà Nội pháp lý 18 Chuyên viên Lò Thùy Linh Nữ 24/12/1985 Thanh Hoá pháp lý 19 Chuyên viên Vũ Thị Thu Nữ 04/10/1985 Nam Định pháp lý 20 Chuyên viên Nguyễn Mạnh Thắng Nam 20/09/1986 Yên Bái pháp lý 21 Chuyên viên Đinh Thị Hồng Minh Nữ 23/05/1987 Ninh Bình pháp lý 22 Kiều Hoa Nữ 17/01/1985 Hà Nội Chuyên viên 4
  5. Giới Ngạch trúng STT Họ Tên N,T,NS Quê Quán tính tuyển pháp lý 23 Phạm Thị Chuyên viên Phương Loan Nữ 14/05/1987 Vĩnh Phúc pháp lý 24 Chuyên viên Đinh Quỳnh Mây Nữ 21/12/1986 Lạng Sơn pháp lý 25 Chuyên viên Lê Thị Ngọc Bích Nữ 17/12/1974 Vĩnh Phúc pháp lý 26 Chuyên viên Đào Quý Lộc Nam 21/11/1984 Hưng Yên pháp lý 27 Thái Chuyên viên Hoàng Thanh Thảo Nữ 21/12/1987 Nguyên pháp lý 28 Nguyễn Thị Chuyên viên Thu Hà Nữ 15/06/1987 Thanh Hoá pháp lý 29 Chuyên viên Ngô Thế Lập Nam 29/08/1987 Quảng Ninh pháp lý 30 Chuyên viên Nguyễn Thị Pha Nữ 25/02/1981 Bắc Ninh pháp lý 31 Chuyên viên Hoàng Ngọc Lan Nữ 21/10/1984 Hà Nội pháp lý 32 Chuyên viên Trịnh Hồng Lê Nữ 08/12/1986 Nam Định pháp lý 5
  6. Giới Ngạch trúng STT Họ Tên N,T,NS Quê Quán tính tuyển 33 Chuyên viên Nguyễn Duy Thắng Nam 23/11/1979 Bắc Ninh pháp lý 34 Nguyễn Thị Chuyên viên Hải Lý Nữ 18/03/1983 Hà Nội pháp lý 35 Chuyên viên Nguyễn Ngọc Quang Nam 29/01/1982 Nam Định pháp lý 36 Chuyên viên Lê Thu Hiền Nữ 02/12/1979 Hà Nội pháp lý 37 Chuyên viên Bùi Thị Hòa Nữ 30/09/1986 Hà Nội pháp lý 38 Chuyên viên Đỗ Xuân Quý Nam 26/9/1987 Hải Dương pháp lý 39 Chuyên viên Trần Thị Thu Trà Nữ 07/04/1987 Nghệ An pháp lý 40 Chuyên viên Hoàng Linh Cầm Nữ 29/9/1986 Hà Nội pháp lý 41 Chuyên viên Nguyễn Thanh Hương Nữ 14/09/1987 Hà Nội pháp lý 6
Đồng bộ tài khoản