Quyết định số 993/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
3
download

Quyết định số 993/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 993/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 993/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 993/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C B SUNG THÀNH VIÊN BAN CH O LIÊN NGÀNH TRUNG ƯƠNG V V SINH AN TOÀN TH C PH M TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 79/2008/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2008 c a Chính ph quy nh h th ng t ch c qu n lý, thanh tra và ki m nghi m v v sinh an toàn th c ph m; Căn c Quy t nh s 34/2007/Q -TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch thành l p, t ch c và ho t ng c a t ch c ph i h p liên ngành; Căn c Quy t nh s 408/Q -TTg ngày 31 tháng 3 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c ki n toàn Ban Ch o liên ngành Trung ương v v sinh an toàn th c ph m; Xét ngh c a B trư ng B Y t , Phó Trư ng ban thư ng tr c Ban Ch o liên ngành Trung ương v v sinh an toàn th c ph m, QUY T NNH: i u 1. B sung 01 lãnh o Văn phòng Chính ph làm y viên c a Ban Ch o liên ngành Trung ương v v sinh an toàn th c phNm. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. i u 3. Các thành viên Ban Ch o, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; Nguy n Thi n Nhân - Văn phòng Qu c h i; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Thành viên Ban Ch o liên ngành TW VSATTP;
  2. - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản