Quyết định số 995/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 995/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 995/QĐ-BGDĐT về việc tổ chức lại Trung tâm Lao động - Hướng nghiệp thành Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 995/QĐ-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 995/Q -BGD T Hà N i, ngày 17 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C T CH C L I TRUNG TÂM LAO NG - HƯ NG NGHI P THÀNH TRUNG TÂM H TR ÀO T O VÀ CUNG NG NHÂN L C B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19/3/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn C Ngh nh s 83/2006/N -CP ngày 17/8/2006 c a Chính ph quy nh trình t thành l p, t ch c l i, gi i th t ch c hành chính, t ch c s nghi p nhà nư c; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. T ch c l i Trung tâm Lao ng - Hư ng nghi p thành Trung tâm H tr ào t o và Cung ng nhân l c, tr c thu c B Giáo d c và ào t o. i u 2. Trung tâm H tr ào t o và Cung ng nhân l c là ơn v s nghi p, có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng t i ngân hàng, kho b c nhà nư c. i u 3. Trung tâm có các nhi m v chính như sau: - H tr ào t o: t ch c nghiên c u, i u tra phân tích và d báo nhu c u nhân l c ph c v cho vi c xây d ng chính sách h tr phát tri n ngu n nhân l c c a ngành, tăng cư ng s ph i h p gi a cơ s ào t o v i ơn v s d ng lao ng các nhà trư ng ti p c n v i th c ti n và áp ng nhu c u xã h i; - H tr cung ng và xu t khNu nhân l c: kh o sát, ánh giá ch t lư ng, kh năng áp ng yêu c u c a ngư i lao ng, t p h p nhu c u nhân l c theo t hàng c a các ơn v s d ng lao ng l p k ho ch ào t o và cung ng nhân l c; th c hi n xu t khNu nhân l c theo quy nh c a pháp lu t; - Xây d ng cơ s d li u, ph i h p v i Vi n Khoa h c Giáo d c Vi t Nam x lý và cung c p thông tin v ào t o và vi c làm, c bi t cho lao ng có trình trung c p, cao ng, i h c, sau i h c; làm u m i ph i h p v i các b , ngành, a phương trong vi c ngành giáo d c h tr ào t o và cung ng nhân l c theo nhu c u c a xã h i.
  2. - Th c hi n các nhi m v do B trư ng giao. i u 4. Trung tâm H tr ào t o và Cung ng nhân l c có trách nhi m xây d ng quy ch ho t ng và các nhi m v c th c a Trung tâm trình B trư ng phê duy t. i u 5. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V K ho ch tài chính. Th trư ng các ơn v có liên quan và Giám c Trung tâm H tr ào t o và Cung ng nhân l c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5 - Các Th trư ng - Lưu: VT, TCCB Nguy n Thi n Nhân
Đồng bộ tài khoản