Quyết định số 997/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 997/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 997/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng Liên bang Thụy Sỹ về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 997/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 997/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T HI P NNH GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ H I NG LIÊN BANG TH Y S V MI N THN TH C CHO NGƯ I MANG H CHI U NGO I GIAO TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 16 tháng 4 năm 2005; Xét ngh c a B Ngo i giao t i công văn s 2068/TTr-BNG-LS ngày 19 tháng 6 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Hi p nh gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và H i ng Liên bang Th y S v mi n th th c cho ngư i mang h chi u ngo i giao, ký t i Hà N i, Vi t Nam ngày 22 tháng 5 năm 2009. i u 2. B Ngo i giao làm th t c i ngo i v vi c phê duy t Hi p nh và thông báo cho các cơ quan nư c ta ngày b t u có hi u l c c a Hi p nh trên. TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP ( báo cáo); - Các B : Ngo i giao, Công an, Tư pháp; - VPCP: BTCN, các PCN ( báo cáo), các V : TH, TCCB, NC, PL, C ng TT T; Nguy n T n Dũng - Lưu: Văn thư, QHQT (4b)
Đồng bộ tài khoản