Quyết định tiếp nhận nhân viên

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
993
lượt xem
139
download

Quyết định tiếp nhận nhân viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Quyết định tiếp nhận nhân viên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định tiếp nhận nhân viên

  1. Mã tài liệu: NS – 03 – BM01 QUI TRÌNH THỬ VIỆC Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: CƠ QUAN…………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN……….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …………/QĐ-……. Hà nội,, ngày … tháng … năm 200… QUYẾT ĐỊNH Về việc tiếp nhận cán bộ nhân viên GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN…………….. - Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….; - Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số……….. - Căn cứ quy trình tuyển dụng của công ty. - Xét đề nghị của Trưởng phòng NS; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tiếp nhận anh/ chị …………... vào làm việc tại …………., kể từ ngày ………….. Điều 2. Anh/ chị ……………. làm việc dưới sự quản lý và phân công của Trưởng (đơn vị) …... Điều 3. Anh/ chị ……….……. được hưởng lương và các khoản phụ cấp căn cứ theo quyết định số …. ngày … của Hội đồng quản trị về việc ….: mức lương …, bậc …, hệ số lương … (ngạch …, bậc …), được tính kể từ ngày … Điều 4. Lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chánh, Trưởng (đơn vị) ….., các đơn vị chức năng liên quan và anh/ chị …………... chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nơi nhận: GIÁM ĐỐC - Như điều 4; - Lưu: TC-HC.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản