Quyết định tổng giảm đốc công ty

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
337
lượt xem
74
download

Quyết định tổng giảm đốc công ty

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thành lập ban dự án áp dụng tiêu chuẩn iso 9001 của công ty. Các thành viên của ban dự án áp dụng tiêu chuẩn iso 9001 (có danh sách kèm theo). Xây dựng chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng của công tu và các tài liệu có liên quan đến tiêu chuẩn iso 900:2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định tổng giảm đốc công ty

  1. COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM CTY SOÁ : Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc ---oOo--- TP.HCM, ngaøy thaùng naêm TOÅNG GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY Caên cöù Giaáy pheùp Thaønh laäp coâng ty soá − Caén cöù chöùc naêng quyeàn haïn cuûa Ban Toång Giaùm Ñoác − Caên cöù muïc tieâu chieán löôïc cöûa Coâng ty, − Theo ñeà nghò cuûa Phoøng Toå Chöùc Haønh Chaùnh, − QUYEÁT ÑÒNH ÑIEÀU 1 : Thaønh laäp Ban döï aùn aùp duïng tieâu chuaån ISO 9001 cuûa Coâng ty. Caùc thaønh vieân cuûa Ban döï aùn aùp duïng tieâu chuaån ISO 9001 (coù danh saùch keøm theo). ÑIEÀU 2 : Thaønh vieân Ban döï aùn coù traùch nhieäm nhö sau : Xaây döïng chính saùch chaát löôïng, muïc tieâu chaát löôïng cuûa Coâng ty vaø caùc taøi - lieäu coù lieân quan ñeán tieâu chuaån ISO 9001: 2000 theo ñuùng keá hoïach, tieán ñoä , söï phaân coâng vaø theo höôùng daãn cuûa cô quan tö vaán. Aùp duïng thöû heä thoáng chaát löôïng vaø khaéc phuïc nhöõng ñieåm khoâng phuø hôïp - ñöôïc phaùt hieän qua nhöõng laàn ñaùnh giaù chaát löôïng noäi boä. Höôùng daãn, giaûi thích , ñoân ñoác nhaân vieân trong Coâng ty hieåu vaø aùp duïng heä - thoáng quaûn lyù chaát löôïng. ÑIEÀU 3 : Quyeát ñònh naøy coù hieäu löïc keå töø ngaøy kyù. TOÅNG GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY NÔI NHAÄN Caù nhaân (danh sach keøm theo) − Caùc Boä phaän − Phoøng TCHC (löu) −

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản