intTypePromotion=1

Quyết định về quy định trần lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
245
lượt xem
28
download

Quyết định về quy định trần lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về quy định trần lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về quy định trần lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc S è  189/1999/Q§­N H N N 1  n g µ y 29  n th¸ng 5 n¨ m  1999 V Ò   u y  ® Þ n h   Ç n l∙i Ê t c h o  vay b » n g   å n g  Vi Ö t  q tr  su ® N a m  c ñ a c¸c t æ  c h ø c t Ý n d ô n g  ® è i víi   k h¸ch h µ n g                                                thè ng ® è c   © n  h µ ng nh µ  n íc ng ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët    chøc  Ýn    cø  Ng h Nh n     v Lu c¸c tæ  t dông  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 3/2/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m   ô, quyÒn   ¹n  µ  v    h v tr¸ch nhiÖ m     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  B c quan  ngang  é; B ­ Theo    Þ  ña  ô   ëng  ô   Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn  Ö  ©n   µng  µ     t Ng h Nh níc; quy Õt  Þ nh ® §i Ò u 1.  Quy  nh  Çn    Êt cho  ®Þ tr l∙ su   i vay b»ng  ng  Öt Nam   ña  ®å Vi   c c¸ctæ    chøc  Ýn  ông  i víi td ®è     kh¸ch hµng      nh sau: 1. TrÇn    Êt cho    l∙ su   i vay 1,15%/th¸ng (bao  å m   phÝ)  dông    g c¶  ¸p  chung  cho    chøc  Ýn  ông  c¸ctæ  td cho vay  èn  i víi v ®è     kh¸ch hµng    a  µn  µnh    trªn®Þ b th thÞ  µ  v n«ng  th«n;riªngtrÇn    Êt cho      l∙su   i vay  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  c Qu t d nh d c së  µ  îp      Ýn  ông  v H t¸cx∙t d cho vay  µnh    ÷nguyªn 1,5%/th¸ng; th viªngi       2. L∙isuÊt cho       vay  éc khu  ùc  miÒn  ói    thu   v 3  n  ( khu  ùc  miÒn  óitheo  v 3  n  quy  nh   ¹  ®Þ t iQuy Õt  nh   ®Þ 42/UB­   µy  Q§ ng 23/5/1997  Ò   v c«ng  Ën  nh danh  m ôc  khu  ùc  Òn  ói vµ  ïng  3  v mi n  v cao  ña  û   c U ban  ©n  éc vµ  Òn  ói),   d t   mi n  h¶i ®¶o   ïng ®ång  µo  ¬    Ëp  ,v   b Kh me t trung gi¶m    30%   víil∙suÊt cho  so     i   vay  ïng c  lo¹ ; i 3. C¸c    møc    Êt cho  l∙su   i vay  ®∙itiÕp tôcthùc hiÖn  u         theo  quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc; c Th ®è Ng h Nh n 4. L∙isuÊt nî qu¸  ¹n  îc tho¶  Ën  ô  Ó        h®  thu c th trong  îp  ng  Ýn  ông  h ®å td gi÷a bªn    cho  vay  µ  ®i  v bªn  vay,nhng  èi®a    t   kh«ng    qu¸ 150%   møc    Êt cho  l∙su   i vay trongh¹n cïng lo¹ ;     i 5. C¸c  chøc  Ýn  ông    vµo  Çn    Êt quy  nh  ¹    tæ  td c¨n cø  tr l∙ su   i ®Þ ti Kho¶n    1 §iÒu  µy    n  nh    n ®Ó Ê ®Þ c¸cmøc    Êt tiÒn göivµ    Êt cho  l∙su   i     l∙su   i vay  ô  Ó  ï c th ph   hîp  íi®iÒu  Ön  ¹t®éng  ña    ïng  v  ki ho   c c¸c v kh¸c nhau, víit×nh  ×nh       h cung  Çu  c vèn  õng  êikú  µ  Ýnh  Êt rñiro  ña  õng  t th   v t ch     c t kho¶n vay,thêih¹n  µil∙ suÊt    d    i   cao  ¬n  êih¹n  ¾n. h th   ng
  2. 2 §i Ò u  TrÇn    Êt   2:  l∙su  quy  nh  ¹  Òu  quyÕt  nh  µy  ã  Öu  i ®Þ ti §i 1  ®Þ n c hi lùcthi µnh  Ó   õngµy     h k t  01/6/1999.     è     î ®∙  S d n   cho  vay  µ    îp  ng  Ýn  ông  a    ©n  n   Õt  v c¸c h ®å td ch gi¶ing ®Õ h ngµy 31/5/1999 chuyÓn    sang  îctiÕp tôcthùc hiÖn  ®       theo møc    Êt®∙    l∙su   tho¶ i   thuËn    îp ®ång. trªnh     C¸c  møc  Çn    Êt cho  tr l∙su   i vay b»ng  ng  Öt Nam   ®å Vi   quy  nh  ¹ Kho¶n  ®Þ ti   1  §iÒu  1  Quy Õt ®Þnh  39/1998/Q§­ NHNN1  ngµy 17/1/1998, ChØ  thÞ  01/1999/CT­ NHNN1   µy  ng 29/1/1999  µ  v c«ng  v¨n  è  s 422/CV­ NHNN1   µy  ng 15/5/1998  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc quy  nh   Çn    Êt    c Th ®è Ng h Nh n   ®Þ tr l∙ su cho i vay  ña    ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  c c¸c Ng h th m   ph n«ng  th«n    a   µn  tØnh  trªn®Þ b 2  C Ç n   ¬  µ  Giang h Õt  Öu  ùcthi µnh  Th v An    hi l     h . §i Ò u    ñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   ícTrung  ng, 3. Th tr c¸c®¬ v thu   h Nh n   ¬  Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è;Chñ  Þch  éi ®ång  Ng h Nh n     ph   t H  qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông  µ  ®è c¸c tæ  td v kh¸ch hµng    cña    chøc  Ýn  ông  Þu  c¸ctæ  td ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2