Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
76
lượt xem
6
download

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đến năm 2020

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  ñ tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  31/2001/Q§­T T g   th n g µ y 12 th¸ng 3 n¨ m  2001 V Ò  vi Ö c p hª d u y Ö t ® i Ò u   h Ø n h  Q u y   o ¹ ch  c h c h u n g  x © y   ù n g  th µ nh p h è  N a m  § Þ n h,  d tØn h  N a m   Þ n h   Õ n  n¨ m  2020  § ® thñ tíng ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  §iÒu  Ö  cø  l qu¶n  ý quy  ¹ch  «   Þ  l  ho ® th ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   ®Þnh  è  s 91/CP  µy  th¸ng8  ng 17    n¨m 1994  ña  Ýnh  ñ; c Ch ph C¨n  Quy Õt  nh   è  cø  ®Þ s 10/1998/Q§­TTg  µy  th¸ng 01  ng 23    n¨m  1998  cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  Th t   ph v vi phª  Öt  Þnh  íng quy  ¹ch  duy § h  ho tæng  Ó   th ph¸ttr Ón®«  Þ  ÖtNam   n     i   th Vi   ®Õ n¨m 2020;   X Ðt    Þ   ña  ñ   Þch  y  ®Ò ngh c Ch t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh Nam   Þnh  § (c«ng  v¨n       sè          161/VP5  µy  th¸ng12  ng 04    n¨m 2000) vµ  ña  é  ëng  é  ©y     c B tr BX dùng (c«ng    è  v¨n s 2342/BXD­KTQH   µy  th¸ng12  ng 19    n¨m  2000), quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u    duyÖt  iÒu  1. Phª  ® chØnh  Quy  ¹ch chung  ©y  ùng  µnh  è  ho   xd th ph Nam   Þnh, tØnh  §   Nam   Þnh  n   § ®Õ n¨m 2020  íinh÷ng  néidung  ñ  Õu    v     ch y sau ®©y: 1.M ôc    tiªu: §iÒu chØnh Quy  ¹ch chung  µnh  è  ho   th ph Nam   Þnh  § nh»m     nh  Þ  x¸c ®Þ v trÝ,chøc    n¨ng  ña  µnh  è  c th ph Nam   Þnh  µ trung  ©m   § l  t ph¸ttr Ón cña   i   tØnh  Nam   Þnh,  µ thµnh  è  § l  ph trung  ©m   Êp  ïng, phï  îp  íi®Þnh   íng  t c v   h v  h Quy  ho¹ch tæng  Ó    iÓn ®«  Þ  Öt Nam   n     th ph¸ttr   th Vi   ®Õ n¨m  2020;b¶o  ¶m   «  Þ    ® ® th ph¸ttr Ón b Òn  ÷ng, tõng  íc x©y  ùng  µnh  è   i   v   b  d th ph Nam   Þnh  ëthµnh  «   § tr   ® thÞ  Ön  i,gi÷ g×n  µ  hi ®¹     v ph¸thuy    truyÒn  èng  th v¨n ho¸  ©n  éc;lµm  ¬  ë  d t  cs tr Ón khaic¸c dù  ®Ç u    µ  i      ¸n  t v qu¶n  ýx©y  ùng  «   Þ  l  d ® th theo  quy  ¹ch  îc ho ®  duyÖt. 2.Ph¹m      vinghiªncøu  iÒu    ® chØnh  Quy  ¹ch chung: ho   Ph¹m   vi ranh  í  iÒu  gi i® chØnh Quy  ¹ch  ho chung  µnh  è  th ph Nam   Þnh  § n»m  trong ranh  í hµnh  Ýnh  µnh  è    gi   i ch th ph Nam   Þnh  § bao  å m   phêng  éi g 15  n  thµnh  µ  x∙ ngo¹ithµnh.Ranh  í quy  ¹ch  ©y  ùng  µnh  è  îc gií v 7        gi i   ho x d th ph ®     i h¹n nh    sau: ­PhÝa  ¾ c    Ön  ü   éc;    B gi¸phuy ML  ­PhÝa    Nam     Ön  gi¸phuy Nam   ùc; Tr ­PhÝa    §«ng    gi¸ps«ng  ång; H ­PhÝa  ©y    Ön  ô    T gi¸phuy V B¶n.
  2. 2 3.TÝnh  Êt:   ch ­ Thµnh  è    ph Nam   Þnh  µm ét  § l  trong ba  µnh  è    th ph trung t©m  ïng ®ång    v  b»ng  s«ng  ång; lµ®«  Þ  H     th trung t©m  Êp  ïng vÒ     Æt     c v   c¸c m kinh tÕ,v¨n ho¸,       thÓ   ôc  Ó   d th thao, gi¸o dôc  o   ¹o,khoa  äc  ü  Ët vµ  u   èi      ®µ t   h k thu   ®Ç m giao   th«ng;  ­ Lµ    trung t©m   µnh  Ýnh    Ýnh  Þ,kinh tÕ, v¨n    h ch ­ ch tr       ho¸,khoa  äc  ü    hk thuËt cña    tØnh Nam   Þnh; lµ trung t©m   §      c«ng nghiÖp  Öt  d may,  ¬  Ý  ¾p  c kh l r¸p,tiÓu thñ c«ng       nghiÖp  ña  ïng vµ  ña  c v   c tØnh;   ­Cã   Þ  Ýquan  ängvÒ   Æt   ninh,quèc    v tr   tr   m an    phßng. 4.Quy    ©n  è:   m« d s ­ § Õn    n¨m 2005:D © n   è  ña  µnh  è    s c th ph Nam   Þnh  § kho¶ng  290.000  ­ ng êi,trong®ã   éithµnh      n  kho¶ng  240.000  êi; ng ­ § Õn    n¨m 2020:D © n   è  ña  µnh  è    s c th ph kho¶ng  375.000  êi,trong ®ã   ng     néithµnh    kho¶ng  330.000  êi. ng 5.Quy    t  ai:   m« ®Ê ® ­N¨m    2005  t  ©y  ùng  «  Þ  ®Ê x d ® th kho¶ng 1.500 ha  í    vi chØ  i   t ªu62,5m 2/ng i,   ê  trong®ã   t    ®Ê khu  ©n    d c kho¶ng  1.100  víi ha    chØ    tiªu45,8 m /ng i;   ê 2 ­N¨m    2020  t  ©y  ùng  «  Þ  ®Ê x d ® th kho¶ng 2.600 ha  í    vi chØ  i   t ªu78,8m 2/ng i,   ê  trong ®ã   t    ®Ê khu  ©n    d c kho¶ng  2.042  víi ha    chØ    tiªu61,9 m /ng i.§Þnh  íng   ê  h  2 sau n¨m  2020,®Êt  ©y  ùng  «  Þ  tchØ      xd ® th ®¹   tiªu100  2/ng i. m ê 6.Quy  ¹ch sö  ông  t  ai vµ  Õn  ócc¶nh    ho   d ®Ê ®   ki tr   quan  «  Þ: ® th a) H íng ph¸ttr Ón®«  Þ:       i   th Ph¸ttr Ón vµ    ¹okhu  ùc  éithµnh    ¬  ë    i   c¶it   v n  trªnc s khaith¸ctËn  ông       d c¸c quü  t  a  ö  ông  ®Ê ch s d hoÆc   ö  ông  Ð m   Öu  sd k hi qu¶;kÕt  îp m ë   éng  µ      h  r v ph¸t tr Ónthµnh  è    ïng ven  «,  Æc   Ötlµkhu  ùc  Ýa  ¾c  µ  i  ph ra v   ®® bi     v ph B v §«ng  ¾c   B thµnh  è,khu  ph   Nam  s«ng  µo. § b) Ph ©n    khu  chøc  n¨ng: Khu  ©n  :Tæng  Ön  Ých    n  Þ    d c  di t c¸c®¬ v ë kho¶ng  1.000    ha,bao  å m: g + Khu  ¹n  Õ     iÓn gå m     phè  ò  h ch ph¸ttr   c¸c «  c trong ®«  Þ    th trung t©m,  í   gi i   h¹n tõ® êng     ven  Ýa  ¾ c  ph B s«ng  µo  n   êng  êng  § ®Õ ® Tr Chinh.T¹ic¸ckhu  ùc      v nµy  Çn  ¹n  Õ   ©y  ùng    c h ch x d c¸cc«ng  ×nh cao  Çng    tr   t ®Ó kh«ng  ©y  ×nh  ¹ng gt tr   qu¸ t¶i Ò   ¬  ë  ¹ tÇng;tõng  ícdichuyÓn  ét  è  µ      c s h  v   b    m s nh m¸y,xÝ   nghiÖp,kho    tµng  ©y  nhiÔ m   g «  hoÆc  kh«ng  Ých  îp; gi¶m  ©n   è, t¨ng chØ     ö  th h  d s    tiªus dông  t  µ    Ön m«i  êng  «  Þ; ®Ê v c¶ithi   tr ® th +  Khu    iÓn m ë   éng  å m       éc  îng,Léc  ¹  Ýa  ¾ c   µnh  ph¸ttr   r g c¸c x∙L V   H ph B th phè;c¸c x∙Léc  µ, M ü     éc  phÝa  ©y  µnh  è  µ           Ho   X¸,L An  T th ph v c¸c x∙Nam   ©n,  V Nam  Phong  Ýa  ph Nam   µnh  è. th ph ­ C¸c khu c«ng nghiÖp, kho  µng:    t Tæng   Ön  Ých  t  di t ®Ê c«ng nghiªp   kho¶ng 350    ha,bao  å m: g +  ô m   C c«ng nghiÖp  ò  c trong néi thµnh:DiÖn  Ých  ha, lµ khu       t 70      c«ng  nghiÖp  ¹ch nh  Öt  s   d may, tiÓu thñ c«ng       nghiÖp,thñ c«ng  ü   Ö;    m ngh
  3. 3 + Khu c«ng nghiÖp    Õn  èc  é10  µ  èc  é21  Ýa  ©y  ¾c   trªntuy qu l   v qu l   ph T B thµnh  è  éc x∙Léc  µ: DiÖn  Ých  ph thu     Ho   t 120    µkhu  ha,l   c«ng nghiÖp  Öt  d may,  da,®å   ïng gia®×nh, l¾p    µ   d      r¸pv s¶n  Êt®iÖn  ö,bao  ×; xu   t  b +  Khu c«ng nghiÖp    Õn  èc  é 10  Ýa  ©y  trªntuy qu l   ph T Nam     éc    x∙ L An: DiÖn  Ých  ha, lµ khu  t 85      c«ng nghiÖp  Ët liÖu x©y  ùng, söa  ÷a  ¬  Ý, v    d   ch c kh   ho¸ chÊt,nhùa,chÕ   Õn        bi n«ng  s¶n; + Khu c«ng nghiÖp ven s«ng  µo: DiÖn  Ých  ha, lµ kho  §  t 55      c¶ng, khu    c«ng  nghiÖp  öa  ÷a  µ  ng  µu,c¬  Ý; s ch v ®ã t   kh + C¸c  khu c«ng  nghiÖp  á  nh kh¸c:DiÖn  Ých  ha,  µ c¸c    t 20  l  khu c«ng  nghiÖp  ¹ch,tiÓu thñ c«ng  s      nghiÖp,thñ c«ng  ü   Ö.    m ngh Trong ¬ng  , ã  Ó  ë   éng  t lai c th m r   thªm  ét  è  m s khu  c«ng nghiÖp  Ò   Ýa  v ph §«ng  ¾c   µ  ©y  ¾c   µnh  è  ïytheo  B vT B th ph t   nhu  Çu  ùc  Õ  ña  õng    c th t c t giai ®o¹n. ­H Ö   èng      th c¸ctrungt©m:   +  Ö   èng  H th trung t©m   Þch  ô      d v : C¸c c«ng  ×nh  ôc  ô  tr ph v kh«ng  êng  th xuyªn  Êp  µnh  è) ® îc bè  Ý ph©n    (c th ph     tr   t¸ntrong thµnh  è; c¸c c«ng  ×nh   ph     tr   phôc  ô  nh  ú  îc bè  Ý g ¾n   íih Ö   èng  v ®Þ k ®   tr   v   th trung t©m       c¸c khu  µnh  è  th ph vµ    c¸c khu  ©n  ; c¸c c«ng  ×nh phôc  ô  µng  µy  îc bè  Ý g ¾n   íic¸c d c    tr   vh ng ®   tr   v    ®¬n  Þ  ; vë +  Ö   èng  H th trung t©m   µnh  Ýnh    Ýnh  Þ:TËn  ông    ¬  ë  ∙    h ch ­ ch tr   d c¸c c s ® cã;c¸cc¬  ë  íi® îcbè  Ýt¹ khu  ùc  Õp gi¸pgi÷a khu      s m     tr     i v ti       §«ng  ¹c  íi èc  é M v  qu l   10; +  Ö   èng  ©y  H th c xanh,c«ng    viªn, Ó  ôc  Ó   th d th thao:DiÖn  Ých    t c«ng    viªn c©y xanh kho¶ng  287,6 ha    ¬  ë    ¹o,m ë   éng  Ön  Ých    ên      trªnc s c¶it   r di t c¸c v hoa hiÖn  ã  c trong néithµnh       nh c«ng    Þ   viªnV Xuyªn,c«ng      viªnTøc  ¹c,cô m   ©y  M  c xanh  ên  v hoa    ôc® êng  Çn  ng  ¹o    Çn  ó  µ  ×nh  µnh  ét  è  trªntr   Tr H § ­ Tr Ph v h th ms c«ng    íinh  viªnm   c«ng        Òn  Çn, c«ng    viªnv¨n ho¸ § Tr   viªnNam   s«ng  µo, c«ng  §  viªnhå    N¨ng  Ünh, c¸c vên  T    hoa  å  Tr¹ch,hå  h An    B¶o  èi,c«ng    B  viªnsinh th¸i    n«ng nghiÖp  Ýa  ph §«ng  Nam   µnh  è  éc x∙Nam   th ph thu     Phong; +  µn  ÊtviÖc  ©ng  Êp  Ho t   n c khu  Ó  th thao hiÖn  ã  íi Ön  Ých      c v  di t 7,2 ha; +  ©y  ùng  ét  hîp  X d m tæ  trung t©m   Ó  ôc  Ó    th d th thao quy    Êp  ïng  m« c v ®¹ttiªuchuÈn  èc  Õ  íi Ön  Ých  ha  ¹ phÝa  ©y  å     qu t v   di t 77  t i   T h TruyÒn  èng  µ  Th v tiÕp gi¸pvíi èc  é10    Þ  Ý®Ç u   Çu  ît      qu l   ë v tr   c v. ­ C¸c khu  lÞch  du  nghØ   ¬i,vuich¬igi¶itrÝ:H×nh  µnh    ng         th c¸c khu    du lÞch  äng ®iÓ m   tr   trong thµnh  è, bao  å m:    ph   g C¸c  khu  lÞch    Ých  µ    du  di t v v¨n ho¸   ®Ò n   Çn  Chïa  nh Tr ­  Th¸p, ®Ò n     B¶o  éc, lµng    L  cæ Tøc  ¹c, chïa  äng  M  V Phu  .c¸cvïng du  Þch sinh th¸      ê  ..     ;  l   i trªnhaib s«ng  µo  ¹ c¸clµng xã m  ã  § t   i   c c¶nh  quan  p,    µng cæ,  µng nghÒ   ®Ñ c¸cl   l  truyÒn  èng. th ­C¸c    trungt©m    chuyªn ngµnh:     +    Tæ chøc   hai khu  êng  ihäc, trung häc  tr ®¹       chuyªn nghiÖp    mang  Ýnh  t chÊt vïng,bao  å m:      g khu  êng  Ýa  ¾c   ¹ phÝa  ©y  tr ph B ti  T khu    Ých  n   Çn  dit ®Ò Tr thuéc    éc  îng  íidiÖn  Ých  x∙ L V v  t 29,6  vµ  ha  khu  êng  Ýa  tr ph Nam  s«ng  µo  § ph¸ttr Ón trªnc¬  ë  êng    i     s tr Trung  äc  ©y  ùng  è  (Bé  ©y  ùng) vµ  êng  hX d s 2  X d   tr Trung  äc  ü   Ëtn«ng  h K thu   nghiÖp  éc x∙Nam   thu     Phong  íidiÖn  Ých  v  t 15,4 ha.    Trong ¬ng  ,   iÓn trung t©m   t lai ph¸ttr       nghiªncøu    sinh th¸   i n«ng nghiÖp  ã    c quy m«   Êp  ïngt¹phÝa  c v    i §«ng  Nam   µnh  è  Õpgi¸ps«ng  ång; th ph ti     H
  4. 4 +  © ng  Êp  Önh  Ön  a  N cb vi ® khoa  trung t©m  ïng;x©y  ùng  íicô m       v   d m  c¸c c«ng  ×nh y  Õ  Ýa  tr   t ph §«ng  ¾ c   ã  B c chøc n¨ng  ôc  ô  Êp  ïng vµ  Êp  ph v c v   c tØnh  vµ  ô m   tÕ  Ýa  c y  ph Nam  s«ng  µo  ôc  ô  Êp  § ph v c tØnh  µ  Êp  µnh  è; x©y  v c th ph   dùng  µ    ¹oc¸c trung t©m  tÕ  v c¶it       y  khu  ùc  v theo    Êp, ph©n  è  u   c¸c c   b ®Ò trong   thµnh  è. ph ­ C¸c khu  ninh,quèc  an    phßng: Trªn  ¬  ë    c s c¸c khu  ùc  ã  v c c«ng  ×nh tr   thuéc lùcl ng an     î   ninh quèc    phßng,Bé    C«ng  vµ  é  èc  an  B Qu phßng  quy  ¹ch  ho bè  Ý c¸c khu  ©n  ù, khu  ninh  ï hîp  íiquy  ¹ch  tr     qu s  an  ph   v   ho chung  µ  cÇu  v yªu  b¶o  ¶m   ninh  èc  ® an  qu phßng, tr×nh  ñ   íng  Ýnh  ñ    Th t Ch ph xem   Ðt, quyÕt  x  ®Þnh. ­ C¸c khu  t  ®Ê kh¸c:Vµnh  ai    ® xanh  ña  µnh  è  µ vïng  t  c th ph l   ®Ê n«ng  nghiÖp  bao quanh  «   Þ  ® th trung t©m,  ¹othµnh  µnh  ai    t  v ® xanh, cã    ông    t¸cd b¶o  Ö   v m«i  êng, c©n  tr   b»ng sinh th¸i «   Þ;qu¶n  ýchÆt  Ï c¸c khu  t      th   ® l  ch     ®Ê c©y xanh u  l kh«ng b¶o  Ö     v c¸cc«ng  ×nh kü  Ët®Ç u   èi    tr   thu   m nh ven  ©n  Çu  ch c vîts«ng,®Êt u      l kh«ng  äc  èc  é21,quèc  é10. d qu l     l  c)KiÕn  ócc¶nh    tr   quan: ­ §èivíikhu  ùc  ¹n  Õ     iÓn (khu  «   Þ  ò):C¶i t¹o,n©ng  Êp       v h ch ph¸ttr   ® th c       c c¬  ë  ¹ tÇng,t¨ng tû lÖ  ©y  s h        c xanh,x©y  ùng  ét  è  µ    d m s nh cao  Çng  ¹  Þ  Ý t t i tr   v thÝch  îp nhng  h  kh«ng  µm  l ¶nh  ëng  ín®Õ n   h l  c¶nh quan  µ  v m«i  êng      tr v¨n ho¸ truyÒn  èng  ña  «  Þ;l ý  th c ® th  u  b¶o  Ö,  ÷ g×n,t«n t¹onh÷ng    v gi       dis¶n        v¨n ho¸ ­ lÞch sö,nh÷ng     c«ng  ×nh kiÕn  óccã    Þ. tr   tr   gi¸tr ­ §èivíikhu  ùc  ë   éng    iÓn:B¶o  Ö   µ    iÓn h Ö   èng  ©y       vmr ph¸ttr   v v ph¸ttr   th c xanh,c¸chå,nhÊt lµhå          TruyÒn  èng,hå  Þ   Th   V Xuyªn  µ  Æt   ícdäc    ôc vm n  c¸ctr   s«ng  µo, kªnh  äc  êng  nh»m   ¹oc¸c hµnh  §  d® 38  t    lang xanh th«ng tho¸ng cho    thµnh  è. ph Ph¸ttr Ón c¸c khu  «  Þ  íihiÖn  ivíih Ö   èng  ¬  ë  ¹ tÇng  ng   i     ® th m   ®¹     th c s h  ®å bé; l ý   u  ph¸ttr Ón nhµ   i   cao  Çng  ¹    t ti c¸c trung  ©m   µ  ôc ® êng  t v tr   quan  äng, tr   ®ång  êi®«   Þ  th   th ho¸    µng,xã m   Ön  ã  ï hîp  íic¬  Êu  c¸c l   hi c ph   v  c quy hoach  chung  ña  µnh  è. c th ph ­  èi víikhu  ùc  ¹ithµnh: Ph¸t tr Ón  µnh  ïng  §   v ngo       i th v n«ng nghiÖp    tiªn tiÕn,kÕt  îp  ©y  ùng      hx d c¸c khu  lÞch,vuich¬i gi¶itrÝ,®¸p  du         øng nhu  Çu  c cña  ©n  ©n. nh d 7.Quy  ¹ch giao th«ng  µ  ¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët:   ho     v c s h  k thu a) V Ò     quy  ¹ch giao th«ng: ho     §Êt dµnh    ©y  ùng  Ö   èng    ®Ó x d h th giao th«ng,kÓ   giao th«ng  ng  µ      c¶    ®é v giao th«ng  Ünh  n   t ®Õ n¨m 2020  t b×nh  ©n  ®¹   qu 18,6  2/ng i,chiÕm   m ê  23,6%  ®Êt  ©y  ùng  «  Þ. xd ® th Giao  th«ng  i ngo¹i  ®è   : ­§êng  é:   b +  èc  é21: M ë   éng  Æt   êng  lµn xe,m Æt   ¾t  Qu l    r m ® 4      c ngang  éng  r 30m,  hµnh  lang b¶o  Ö   µ  ù  ÷m çi bªn  éng    v v d tr     r 10m; +  èc  é10: N © ng  Êp  ttiªuchuÈn  êng  Êp   ng  Qu l     c ®¹     ® c I®å b»ng  íi lµn v  6    xe,m Æt   ¾t    c ngang  éng  r 46m,  µnh  h lang b¶o  Ö   ngoµiréng    v bªn    20m; + C¸c tØnh  é 38, 55, 12: n©ng  Êp  t tiªuchuÈn  êng  Êp    ng  l        c ®¹     ® c II®å b»ng.
  5. 5 ­§êng  ¾t:§ Õn    s  n¨m  2020  Én  ÷nguyªn tuyÕn  Ön  ã,ga  v gi     hi c   Nam   Þnh  § ë  Þ  Ý hiÖn  ¹   v tr   t i kh«iphôc  hµng  ;   ga  ho¸  µ    ¹oqu¶ng  êng  íc ga. Sau  v c¶it   tr tr     n¨m 2020  nghiªncøu  iÒu    ® chØnh  Õn  µ  ® êng  ¾t    µiphÝa  ©y  tuy v ga  s ra ngo   T thµnh  è; khu  ùc  hiÖn  ph   v ga  nay chuyÓn  µnh  ên  th v hoa  µ  v c«ng  ×nh dÞch  tr   vô c«ng  éng  ña  µnh  è; nghiªn cøu  Õn  êng  ¾t  c c th ph     tuy ® s Nam   Þnh      § ­ H¶i Phßng  theo híng tuyÕn  ù  Õn      d ki song  song  íi èc  é10. v  qu l   ­§êng    s«ng:   +  C¶ng  µng  h ho¸:Gi÷    nguyªn  Þ   Ý hiÖn  v tr   nay; c¶i t¹o cÇu      c¶ng    b¶o ®¶m   Çu  t pha  s«ng  Ón  bi 1.000  Ên  Ëp  t c c¶ng  Ën  î  thu l ic«ng  Êt kho¶ng    ; su   100 ngh×n  n   ®Õ 600  ×n  Ên/n¨m; ngh t + C¶ng  µnh  h kh¸ch:Gi÷    nguyªn vÞ  Ý hiÖn    tr   nay;c¶it¹o,n©ng  Êp  ¸p      c® øng  nhu  Çu  ¹t®éng  Çu  c ho   t kh¸ch c¸ctuyÕn  éi, ¹itØnh;    n  ngo   + Nghiªn cøu  ©y  ùng    x d c¶ng s«ng  ång  ¸p  H ® øng nhu  Çu  Ën    i c v t¶i®è   ngo¹ikhic¶ng    Þnh  i  µo  Ën  µnh     H¶iTh ®v v h khaith¸c.   ­ B Õ n   ®èi  ¹i  ©y  ùng  íi hai b Õn  ®èi  ¹i  Õ n   phÝa    xe  ngo :X d m    xe  ngo : B xe  B ¾c  ¹ gÇn     èc  é21    èc  é10  µ  Õn  phÝa  t i ng∙tqu l   ­ qu l   v b xe  Nam   ¹ ng∙ba  èc  t     qu i lé 21  tØnh  é 55,  Ön  Ých  çi  Õn     ­  l  di t mb kho¶ng 0,8 ha.  Õ n   hiÖn    B xe  nay chuyÓn   µnh  th trung  ©m   iÒu  µnh  Þch  ô  t ® h d v giao  th«ng c«ng  éng  ña  c c thµnh  è. ph Giao  th«ng  éithÞ: n    ­  èi víikhu  «   Þ  ò: Chñ   Õu  ÷ nguyªn  íng  Õn  µ  Æt   ¾t  §   ® th c   y gi   h tuy v m c ngang  êng  Ön  ã; n©ng  Êp  Æt   êng; x©y  ùng    ® hi c   cm ®   d c¸c c«ng  ×nh ngÇ m   tr   vµ  Ì ® êng; m ë   éng  ét  è  o¹n  ã  Æt   ¾t  h   r m s® cm c ngang  Þ   hÑp;    b thu  bæ sung  m ét  è  Õn  êng  ¹  ÷ng  s tuy ® tinh khu  ùc  ∙  ©y  ùng  ng  ã  Ët    êng  v ®x d nh c m ®é ® thÊp hoÆc   ã  Êtl ng ® êng  Ð m. c ch  î   k ­ §èivíikhu  «  Þ  íi:M¹ng  êng  Ýnh  µnh  è  îctæ       ® th m   ® ch th ph ®   chøc  theo  d¹ng  íng t©m,  ¹ng  êng  h  m ® khu  ùc  îctæ  v ®   chøc  theo d¹ng  cê  íi ù      «  v   ly300m   c ­400m.   ­ B∙i®ç           xe: Tæ chøc  b∙i®ç   c«ng  éng, diÖn  Ých  çi    3    xe  c   t m b∙ikho¶ng  0,6 ha        ¹ nh÷ng  Þ  Ý:gÇn    ­ 0,8 ha,t i   v tr   khu c«ng    viªnTøc  ¹c,gÇn  M  Trung  ©m   t thÓ thao vµ  Çn  ôctrung t©m  íiphÝa   g tr     m  Nam   µnh  è. th ph b) V Ò   Èn  Þ  ü  Ët, t  ai:   chu b k thu   ®Ê ® ­ San  Òn:    n B¶o  ¶m     èc  Òn  ® ®é d n quy  ¹ch tõ0,1%  n   ho     ®Õ 0,2%; cao      ®é n Òn  ©y  ùng  i víi xd ®è     khu  «  Þ  ò  õ +2,0m  n   ® th c t   ®Õ +4,0m; cao    Òn  Êp    ®é n th nhÊt trong khu  «   Þ  íibê        ® th m   tr¸ s«ng  µo  µ +2,1m  µ  ê  i § l  v b ph¶is«ng  o  µ   ®µ l   +2,5m. ­ H Ö   èng    th tho¸tníc:Trong     khu  «  Þ  ò  ö  ông  Ö   èng  öa  ® th c s d h th n riªng;   trongkhu  «  Þ  íithiÕtkÕ   Ö   èng    ® th m     h th tho¸t ícriªnghoµn  µn.    n   to c)V Ò   Êp  íc:  cn Nguån  íc cÊp  n  cho  µnh  è  ö  ông  íc m Æt   õ s«ng  µo. ChØ     th ph s d n  t  §  tiªu cÊp  ícsinh ho¹t®Õ n   n     n¨m 2005  µ130  Ýt/ng i/ngµy víi85%   ©n  è  «  Þ  l  l ê    d s ® th ® îccÊp  íc;®Õ n     n  n¨m 2020  µ150  Ýt/ng i/ngµy víi l  l ê    100%   ©n  è  «  Þ  îc d s ® th ®   cÊp  íc. n d) V Ò   Êp  iÖn:  c®
  6. 6 ­ Nguån    cung  Êp: Líi®iÖn  èc    c    qu gia qua  ¹m  Õn    tr bi ¸p 220KV khu T¸m.  Líi®iÖn  ©n  èi6KV  µ  KV   Ön  ã  îcc¶it¹othµnh  KV;  ö  ông    ph ph   v 35  hi c ®       22  sd lo¹ tr¹m biÕn   íi   i  ¸p l   22/0,4KV.       ­TiªuchuÈn  Êp  iÖn  n      c® ®Õ n¨m 2020:Cho    ¹tlµ1.500 kWh/ngêi/n¨m;   sinhho         cho  khu  c«ng nghiÖp  Ëp  t trung lµ100      ­400 KW/ha.    ®)  Ò   V tho¸t ícth¶ivµ  Ö         v sinh m«i  êng: n   tr ­  íc th¶isinh  ¹ttrong  «   Þ, níc th¶ib Önh  Ön  µ    N    ho   ® th       vi v c¸c khu c«ng  nghiÖp  îcxö  ýtr Öt   íckhix¶    ®   l   i   tr     ra kªnh  ¬ng  µ  ®Ó m v s«ng  å. h ­ C¸c    c«ng  ×nh ®Ç u   èi:X ©y  ùng  tr¹m xö  ýlµm  ¹ch nícth¶it¹ c¸c tr   m  d 2    l   s          i x∙Léc  µ, Nam   ©n  µ  tr¹m b¬ m.   Ho   V v 8    ­ X©y  ùng       d b∙ichøa  µ  ö  ýchÊt th¶ir¾n  ¹    éc  µ   í  Ön  Ých  v x l     t i L Ho v idi t x∙ 10  ha. ­M ë   éng  Üa   r ngh trang hung    íi Ön  Ých  ha.   t¸ngv   di t 7  8.Quy  ¹ch ®ît®Ç u:   ho     TiÕp  ôctæ  t   chøc  ùc hiÖn    ù    ang  iÓnkhaivµ  Èn  Þ  u   th   c¸cd ¸n ® tr     chu b ®Ç t c¸c dù  míi theo    Þ   ña  y      ¸n    ®Ò ngh c ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ  y  v ñ ban  ©n   nh d©n  µnh  è  th ph Nam   Þnh; x©y  ùng    ¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch  u    §   d c¸c ch tr   ho ®Ç t ph¸t   tr Ón®Õ n   i  n¨m 2005  µ  v 2010  ña  µnh  è,phïhîp c¬  Êu  c th ph       c quy  ¹ch chung  ho   ® îcduyÖt cïng víi   ¬  Õ,  Ýnh          c ch ch c¸c s¸ch thÝch  îp.   h §i Ò u  2. Uû  ban nh©n  d©n  tØnh Nam  §Þnh cã tr¸ch nhiÖ m  phª    duyÖt  å  ¬  ÕtkÕ,  h s thi   ban  µnh  Òu  Ö  h §i l qu¶n  ýkiÕn  ócvµ  l  tr   quy  ¹ch x©y  ho   dùng  ña    ®iÒu  c ®å ¸n  chØnh  Quy  ¹ch  ho chung  µnh  è  th ph Nam   Þnh;    § tæ chøc c«ng bè vµ thùc hiÖn  iÒu          ® chØnh  Quy  ¹ch chung  µnh  è  ho   th ph Nam   §Þnh  n   ®Õ n¨m  2020 theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õngµy  ý. 3. Quy ®Þ n c hi l   15    t  k  Chñ  Þch  y  t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh Nam   Þnh, c¸cBé  ëng,Thñ  ëng  ¬  §     tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ  Þu  thu Ch ph ch tr¸chnhiÖm       thi hµnh  Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản