intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

San hô Việt Nam:Giá trị kinh tế và sự phụ thuộc tài nguyên

Chia sẻ: Hgiang Hgiang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

442
lượt xem
89
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích vai trò của san hô đối với cộng đồng dưới 3 góc độ: Sinh thái – Kinh tế – Xã hội nhằm bảo vệ và duy trì bền vững lợi ích của san hô

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: San hô Việt Nam:Giá trị kinh tế và sự phụ thuộc tài nguyên

 1. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Kinh tế san hô San hoâ Vieät Nam: Giaù trò kinh teá vaø söï phuï thuoäc taøi nguyeân Phaïm Khaùnh Nam, Traàn Voõ Huøng Sôn, Herman Cesar Trình baøy taïi Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fullbright TP. HCM, 7/12/2004 12/24/2004 1 Noäi dung trình baøy 1. Vaán ñeà vaø muïc tieâu nghieân cöùu 2. Phöông phaùp nghieân cöùu Caùc phöông phaùp ñaùnh giaù giaù trò moâi tröôøng TCM CVM Caùc phöông phaùp ñaùnh giaù vieäc söû duïng taøi nguyeân döôùi khía caïnh xaõ hoäi (Pollnac, DFID) 3. Keát quaû 4. Thaûo luaän 12/24/2004 2 Phạm Khánh Nam, Trần Võ Hùng Sơn, Herman Cesar 1
 2. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Kinh tế san hô Vaán ñeà … Dieän tích san hoâ:1.122 Chính saùch: vaán ñeà baûo km2 toàn san hoâ vaø sinh keá cuûa ngöôøi daân 5 trieäu ngöôøi tham gia caùc hoaït ñoäng lieân quan ñeán Thieáu thoâng tin/khoâng bieát ñaùnh baét nuoâi troàng thuûy saûn nhieàu veà khía caïnh kinh teá – xaõ hoäi cuûa san hoâ Ngaønh du lòch bieån taêng tröôûng nhanh 64% coäng ñoàng ven bieån thuoäc dieän ngheøo Raïn san hoâ VN ñang suy thoaùi, 96% bò ñe doïa bôûi caùc hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi 12/24/2004 3 Caùc caâu hoûi Coù phaûi taøi nguyeân bieån khoâng ñuû ñeå phaùt trieån? Taøi nguyeân san hoâ coù giaù trò cao! Ñònh löôïng: bao nhieâu tieàn? Ai laø ñoái töôïng thuï höôûng vaø phuï thuoäc vaøo nguoàn taøi nguyeân san hoâ? Hoï ñang söû duïng nguoàn taøi nguyeân naøy nhö theá naøo? Coù phaûi raïn san hoâ suy thoaùi suy giaûm nguoàn thuûy saûn ngheøo ñoùi? Coù phaûi ngheøo ñoùi khai thaùc caïn kieät nguoàn taøi nguyeân? Nguoàn taøi chính cho hoaït ñoäng baûo toàn? 12/24/2004 4 Phạm Khánh Nam, Trần Võ Hùng Sơn, Herman Cesar 2
 3. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Kinh tế san hô Muïc tieâu nghieân cöùu Toång quaùt: Phaân tích vai troø cuûa san hoâ ñoái vôùi coäng ñoàng döôùi 3 goùc ñoä: Sinh thaùi – Kinh teá – Xaõ hoäi nhaèm baûo veä vaø duy trì beàn vöõng lôïi ích cuûa san hoâ Cuï theå: Löôïng hoùa giaù trò kinh teá cuûa san hoâ Ñaùnh giaù söï phuï thuoäc vaøo taøi nguyeân san hoâ cuûa ngöôøi daân Phaân tích lôïi ích vaø chi phí cuûa caùc phöông aùn quaûn lyù raïn san hoâ 12/24/2004 5 Heä sinh Khung nghieân cöùu toång quaùt thaùi san hoâ •* Phaân tích Moâi tröôøng Kinh teá Lôïi ích–Chi phí •* Ñaùnh giaù Chính saùch Xaõ hoäi Phöông phaùp sinh keá beàn vöõng 12/24/2004 6 Phạm Khánh Nam, Trần Võ Hùng Sơn, Herman Cesar 3
 4. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Kinh tế san hô Khung phaân tích chi tieát •Giaù trò giaûi trí Ñaùnh giaù • Giaù trò thuûy saûn CS möùc ñòa phöông kinh teá, CBA • Baûo veä bôø bieån • Ña daïng sinh hoïc Raïn Coäng ñoàng Quaûn lyù raïn san hoâ ven bieån San hoâ Lôïi ích beàn vöõng Xu höôùng Phöông Ñoä nhaïy sinh keá Soác phaùp sinh Thôøi vuï CS möùc coäng ñoàng keá beàn TS con ngöôøi vöõng TS thieân nhieân Taøi saûn sinh keá TS vaät chaát (SLA) TS taøi chính TS xaõ hoäi 12/24/2004 7 Hòn Văn Chỉ số Mun Phong Côn Đảo Dân số 4.439 5.385 4.400 # Hộ gia đình 816 991 50 # ghe thuyền 320 408 32 Quản lý MPA OA Npark Đánh cá thương mại Yes Yes Yes Đánh cá sinh nhai Yes Yes Yes Nuôi trồng Yes Yes No Lặn biển Yes Ít No Nghiên cứu Yes Yes No # Loài san hô 350 100 219 Số mẫu 247 259 28 Vịnh Văn Phong Hòn Mun Côn Đảo 12/24/2004 8 Phạm Khánh Nam, Trần Võ Hùng Sơn, Herman Cesar 4
 5. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Kinh tế san hô Khía caïnh sinh thaùi hoïc: Ña daïng nhaát Vieät Nam: 350 loaøi san hoâ Maät ñoä caù raïn taêng Khía caïnh xaõ hoäi: Söï phuï thuoäc vaøo san hoâ: taøi saûn keá sinh nhai Vaán ñeà ngheøo ñoùi Khía caïnh kinh teá: Toång giaù trò kinh teá? Quaûn lyù: Lôïi ích cuûa KBTB? Taøi chính beàn vöõng Coäng ñoàng nhaän Phaùt trieån vaø baûo toàn ñöôïc bao nhieâu? 12/24/2004 9 Khía caïnh kinh teá cuûa san hoâ: Toång giaù trò kinh teá Toång giaù trò kinh teá (TEV) Giaù trò söû duïng Giaù trò khoâng söû duïng Giaù trò söû duïng Giaù trò söû duïng Giaù trò nhieäm yù, löu truyeàn, hieän höõu tröïc tieáp giaùn tieáp Chöùc naêng ñöôïc söû duïng trong töông Saûn phaåm coù theå Chöùc naêng ñöôïc lai, hoaëc ñôn giaûn laø quyeàn toàn taïi tieâu duøng tröïc tieáp söû duïng giaùn tieáp Caùc gioáng loaøi bò ñe doïa tuyeät Hoã trôï moâi Khai thaùc chuûng tröôøng soáng (ñaùnh caù v.v.) Ña daïng sinh hoïc vaø baûo toàn Baûo veä bôø bieån Phi-khai thaùc Hoã trôï heä sinh (du lòch, nghieân thaùi toaøn caàu cöùu, v.v.) 12/24/2004 10 Phạm Khánh Nam, Trần Võ Hùng Sơn, Herman Cesar 5
 6. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Kinh tế san hô Khía caïnh kinh teá cuûa san hoâ: phaân tích lôïi ích – chi phí KBTB Thaønh laäp Khu baûo toàn bieån Lôïi ích Lôïi ích cuûa roøng quaûn lyù Lôïi ích cuûa KBTB Lôïi ích cuûa vieäc khoâng baûo toàn Chi phí quaûn lyù Chi phí cuûa KBTB Thôøi gian 12/24/2004 11 Lyù thuyeát ñaùnh giaù giaù trò moâi tröôøng Haøng hoùa vaø dòch vuï moâi tröôøng khoâng coù giaù thò tröôøng Giaù trò TNMT Söï öa thích WTP Söû duïng ñöôøng caàu Hoûi tröïc tieáp 12/24/2004 12 Phạm Khánh Nam, Trần Võ Hùng Sơn, Herman Cesar 6
 7. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Kinh tế san hô Lyù thuyeát ñaùnh giaù giaù trò moâi tröôøng Caùc phöông phaùp ñaùnh giaù: Söï öa thích (Preference) WTP Ñöôøng caàu Hoûi tröïc tieáp Boäc loä söï öa thích Phaùt bieåu söï öa thích (Revealed Preference) (Stated Preference) Chi phí du Ñaùnh giaù Ñaùnh giaùngaãu Moâ hình hoùa haønh (TCM) höôûng thuï (HPM) nhieân (CVM) löïa choïn (CM) 12/24/2004 13 Phöông phaùp Chi phí Du haønh (Travel Cost Method – TCM) Chi phí Nhu caàu giaûi trí = ƒ(Chi phí dua haønh, Thu nhaäp, du haønh Chi phí thay theá, ñaëc ñieåm KTXH) P0 0 Q0 nhu caàu giaûi trí V: caàu vui chôi giaûi trí - Soá laàn tham quan cuûa 1 du khaùch ITCM - Soá ngöôøi vieáng thaêm ñeán ñòa ñieåm ZTCM 12/24/2004 14 Phạm Khánh Nam, Trần Võ Hùng Sơn, Herman Cesar 7
 8. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Kinh tế san hô Khía caïnh kinh teá cuûa san hoâ: giaù trò du lòch Phöông phaùp chi phí du haønh (TCM): Chi phí du haønh caù nhaân & Chi phí du haønh theo vuøng Laáy maãu: Soá maãu Laën bình hôi Laën oáng thôû Toång coäng Khaùch noäi ñòa 98 161 259 Khaùch ngoaïi quoác 112 169 281 Tyû leä du khaùch coù ñaïi dieän? Phoûng vaán trong moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh Muøa du lòch Ngaøy laøm vieäc vaø ngaøy nghæ cuoái tuaàn Xaùc ñònh phaïm vi nghieân cöùu (population)? 12/24/2004 15 Linear model Double log Linear-log Log-linear model Dependent Visit rate Log(Visit rate) Visit rate Log(Visit rate) variable Travel Cost -2.66e-8 -3.55 -0.01 -7.7e-6 (-3.55)* (-9.33)* (-4.51)* (-8.04)* Income 6.86e-9 1.81 0.007 1.61e-6 (2.21)* (4.63)* (2.7)* (4.07)* Constant 0.008 15.16 0.06 -4.16 (1.69) (2.11)* (1.13) (-6.89)* 2 Adjusted-R 0.68 0.93 0.77 0.91 2 R 0.77 0.95 0.84 0.94 Demand curve of Local people - Log-linear 1,400,000 1,200,000 1,000,000 N . o V its 800,000 o f is 600,000 400,000 200,000 - 12/24/2004 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000 Travel cost 16 Phạm Khánh Nam, Trần Võ Hùng Sơn, Herman Cesar 8
 9. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Kinh tế san hô Khía caïnh kinh teá cuûa san hoâ: giaù trò du lòch Trieäu ñoâ la Thaëng dö tieâu duøng Thaëng dö saûn xuaát Toång thaëng Khaùch Khaùch Giaù trò gia Giaù trò gia Heä soá dö du trong nöôùc taêng cuûa taêng cuûa nhaân lòch nöôùc ngoaøi tieâu duøng tieâu duøng tröïc tieáp giaùn tieáp ZTCM 0.36 2.03 0.58 0.64 0.61 4.22 ITCM 0.39 - 0.58 0.64 0.61 - • Aùp duïng phöông phaùp ITCM cho khaùch nöôùc ngoaøi? • Xöû lyù vaán ñeà du lòch ñeán nhieàu ñòa ñieåm? • Phöông phaùp naøo toát hôn ITCM hay ZTCM? 12/24/2004 17 100 90 Khía caïnh kinh teá 80 70 Foreign diver cuûa san hoâ: 60 Foreign snorkeller 50 % ITCM vs. ZTCM Local diver 40 30 Local snorkeller 20 10 0 1 2 3 4 5 # of dive/snorkel of an individual in a year Dependent variable: number of visit per year Coefficient T-ratio Log of Travel Cost -0.70 -3.37 Income 1.11E-08 2.26 Age -0.10 -2.17 Gender, Dummy, male=1 0.36 4.03 Education, Dummy, =1 if high school -0.49 -2.63 Education, Dummy, =1 if some college & university -0.40 -2.01 Education, Dummy, =1 if bachelor’s degree -0.63 -3.38 Education, Dummy, =1 if advanced degree -0.48 -2.03 Intercept 10.08 3.71 R-squared 0.18 Adj. R-squared 0.15 12/24/2004 18 Phạm Khánh Nam, Trần Võ Hùng Sơn, Herman Cesar 9
 10. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Kinh tế san hô Khía caïnh kinh teá cuûa san hoâ: giaù trò baûo toàn – phöông phaùp CVM 1. Xaùc ñònh 2. Thieát keá 4. Phaân tích 5. Öôùc löôïng 3. Phoûng vaán muïc tieâu baûng caâu hoûi döõ lieäu WTP 3a Xaùc ñònh 4a Thu thaäp, 5a Choïn moâ 1a Xaùc ñònh 2a Giôùi thieäu caùch thöùc kieåm tra hình tính chuû theå laáy maãu döõ lieäu WTP 2b Thoâng tin 1b Xaùc ñònh kinh teá - 3b Xaùc ñònh 4b Xaây döïng 5b Öôùc löôïng giaù trò xaõ hoäi thôøi gian, ñòa boä döõ lieäu giaù trò trung ñieåm phoûng bình WTP 2c Xaây döïng 1c Xaùc ñònh vaán 4c Loaïi boû soá kòch baûn thôøi gian lieäu sai 5c Tính toång 3c Huaán giaù trò lôïi ích 2d Caùch thöùc 1d Xaùc ñònh luyeän phoûng 4d Phaân tích hoûi WTP ñoái töôïng vaán vieân döõ lieäu caàn phoûng 2e Phöông vaán 3d Tieán haønh thöùc traû tieàn phoûng vaán 12/24/2004 19 Khía caïnh kinh teá cuûa san hoâ: giaù trò baûo toàn Khaùch du lòch Khaùch du lòch trong nöôùc nöôùc ngoaøi (p-value) (p-value) 0,869 1,092 Haèng soá (0,00) (0,00) -0,000018 -0,276 Bid (0,00) (0,00) Log-likelihood -278,3 -305,7 Töø choái WTP (%) 29,7 24,2 WTP trung bình 3,1 3,9 12/24/2004 20 Phạm Khánh Nam, Trần Võ Hùng Sơn, Herman Cesar 10
 11. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Kinh tế san hô Khía caïnh kinh teá cuûa san hoâ: giaù trò baûo toàn Phöông phaùp haøm saûn xuaát: öôùc löôïng giaù trò gia taêng cuûa caùc hoaït ñoäng Saûn löôïng Giaù trò gia Tyû leä phuï Giaù trò gia (taán) taêng thuoäc san taêng roøng (trieäu USD) hoâ (%) (trieäu USD) Ñaùnh baét 2.486 1,74 100 1,74 gaàn bôø Toâm huøm 156 1,25 100 1,25 Caù muù* 70 0,13 100 0,13 *: Vònh Vaên Phong 12/24/2004 21 Khía caïnh kinh teá cuûa san hoâ: toång giaù trò kinh teá cuûa san hoâ Hoøn Mun Trieäu USD Giaù trò du lòch Giaù trò thuûy saûn Giaù trò baûo toàn Toång giaù trò Thaëng dö Thaëng Ñaùnh Nuoâi Trong Ngoaøi tieâu duøng dö saûn baét troàng nöôùc nöôùc xuaát 2,40 1,84 1,74 1,25 0,13 0,11 7,47 56,8% 40,0% 3,2% 100% Giaù trò du lòch chieám tyû troïng lôùn nhaát. Ai nhaän giaù trò naøy? Giaù trò thuûy saûn coù vai troø quan troïng ñoái vôùi ngöôøi daân ñòa phöông 12/24/2004 22 Phạm Khánh Nam, Trần Võ Hùng Sơn, Herman Cesar 11
 12. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Kinh tế san hô Toång giaù trò kinh teá cuûa san hoâ Hoøn Mun Giaù trò du lòch 2,000 (laën) n 1,500 Giaù trò du lòch g (oáng thôû ) à 1,000 n Giaù trò nghieâ n 500 cöù u U 0 Giaù trò thuûy S saû n -500 D Giaù trò ña -1,000 daïng sinh hoïc 1 Toång chi phí 1 năm 12/24/2004 23 Phaân tích lôïi ích – chi phí caùc phöông aùn quaûn lyù N e t a n n u a l b e n e fits o v e r tim e o f H o n M u n M P A 12,000 Values in thousand US$ 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Lôïi ích Lôïi ích Lôïi ích Toång lôïi Chi Giaù trò hieän taïi NPV du lòch thuûy saûn baûo toàn ích phí Coù Khu baûo toàn 44,30 25,50 2,88 72,68 2,37 70,31 bieån Khoâng coù Khu 30,47 23,64 0,00 54,12 0,22 53,89 baûo toàn bieån 12/24/2004 24 Phạm Khánh Nam, Trần Võ Hùng Sơn, Herman Cesar 12
 13. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Kinh tế san hô Khía caïnh xaõ hoäi cuûa san hoâ: Caùch tieáp caän Pollnac & Crawford (2000) Phaân tích haønh vi söû duïng taøi nguyeân bieån cuûa ngöôøi daân thoâng qua caùc chæ soá: Moâi tröôøng Daân cö vaø phaân boá daân cö Cô sôû haï taàng Caáu truùc xaõ hoäi: Ngheà nghieäp, giaùo duïc, sôû höõu ñaát, taøi saûn sinh hoaït, thaønh phaàn daân toäc, toân giaùo, hoäi ñoaøn, theå cheá quaûn lyù. Caùc hoaït ñoäng lieân quan ñeán taøi nguyeân san hoâ Hieåu bieát cuûa ngöôøi daân veà taùc ñoäng cuûa con ngöôøi leân taøi nguyeân sah hoâ Nhaän thöùc veà chaát löôïng cuoäc soáng Muïc tieâu: Cung caáp thoâng tin neàn taûng cho 12/24/2004 caùc chính saùch, chöông trình, döï aùn 25 Khía caïnh xaõ hoäi cuûa san hoâ: Phöông phaùp sinh keá beàn vöõng 12/24/2004 Nguoàn: DFID, 1999 26 Phạm Khánh Nam, Trần Võ Hùng Sơn, Herman Cesar 13
 14. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Kinh tế san hô Khía caïnh xaõ hoäi cuûa san hoâ: Phöông phaùp sinh keá beàn vöõng 12/24/2004 Nguoàn: DFID, 1999 27 Toång hôïp 5 taøi saûn sinh keá cuûa ngöôøi daân phuï thuoäc vaøo raïn san hoâ Chæ soá Bieán soá KBTB Hoøn Mun Taøi saûn töï Xeáp haïng 1 cho ñaùnh 47.1% nhieân baét thuûy saûn Xeáp haïng 1 cho nuoâi 23.9% toâm huøm Taøi saûn nhaân Ñaùnh baét caù laøm 31% löïc nguoàn thöùc aên Taøi saûn vaät chaát Sôû höõu phöông tieän 60% Taøi saûn taøi Nuoâi toâm: 48% Nguoàn thu nhaäp chính Ñaùnh baét: 87% 2.7%: Ñaùnh baét caù raïn Phuï nöõ söû duïng raïn 5.0%: nuoâi troàng thuûy Taøi saûn xaõ hoäi san hoâ saûn 12/24/2004 11.6%: buoân baùn caù 28 Phạm Khánh Nam, Trần Võ Hùng Sơn, Herman Cesar 14
 15. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Kinh tế san hô Caùc taùc ñoäng ñeán taøi saûn sinh keá Lyù do… Boä phaän ngöôøi daân bò Kinh doanh thaát baïi 8.4% giaûm sinh keá coù theå khai Ñaùnh baét keùm hieäu quaû 61.1% thaùc vaø laøm huûy hoaïi Nuoâi toâm thaát baïi 3.2% san hoâ Thieáu lao ñoäng 4.2% Giôùi haïn vuøng ñaùnh baét 10.5% Lyù do khaùc 9.1% Löôïng ñaùnh Löôïng baét haøng Kích côõ caù ñaùnh ñaùnh baét So vôùi 5 naêm tröôùc ngaøy baét 1 giôø Giaûm raát nhieàu 66% 11% 60% Giaûm moät ít 15% 14% 13% Khoâng ñoåi 10% 62% 16% Taêng moät ít 2% 4% 3% Taêng raát nhieàu 2% 0% 0% 12/24/2004 29 Khoâng bieát 4% 9% 7% Aûnh höôûng ñeán taøi saûn sinh keá Möùc soáng cuûa gia ñình so vôùi caùch ñaây 5 naêm? Ngheøo ñi 36.7% Khoâng ñoåi 32.8% Toát hôn 30.1% Khoâng bieát 0.0% 12/24/2004 30 Phạm Khánh Nam, Trần Võ Hùng Sơn, Herman Cesar 15
 16. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Kinh tế san hô Keát luaän Toång giaù trò kinh teá cuûa KBTB Hoøn Mun raát ñaùng keå, trong ñoù giaù trò du lòch chieám tyû troïng lôùn. Thu nhaäp cuûa coäng ñoàng ñòa phöông töø caùc hoaït ñoäng du lòch coøn quaù ít. San hoâ thöïc söï ñoùng vai troø quan troïng trong taïo neân taøi saûn sinh keá cuûa ngöôøi daân, chuû yeáu laø taøi saûn taøi chính vaø taøi saûn con ngöôøi. Möùc soáng cuûa khoaûng 1/3 daân cö ñang bò aûnh höôûng do löôïng thuûy saûn khai thaùc giaûm. 12/24/2004 31 Keát luaän Taäp trung chính saùch cho caùc hoaït ñoäng taïo thu nhaäp thay theá Cô cheá chia seû lôïi ích töø du lòch cho ngöôøi daân Nguoàn taøi chính beàn vöõng Khaùch du Nöôùc Soá Phí dòch Phí Möùc thu Toång lòch löôïng vuï baûo toàn thu Snorkel Vieät Nam 36,400 $0.65 $0.65 $1.30 $47,273 Scuba Vieät Nam 15,600 $0.65 $1.30 $1.95 $30,390 Khaùch khaùc Vieät Nam 209,100 $0.00 $0.65 $0.65 $135,779 Snorkel Nöôùc ngoaøi 4,500 $1.95 $0.65 $2.60 $11,688 Scuba Nöôùc ngoaøi 13,500 $1.95 $1.30 $3.25 $43,831 Khaùch khaùc Nöôùc ngoaøi 20,900 $0.00 $1.30 $1.30 $27,143 Toång coäng 300,000 $296,104 12/24/2004 32 Phạm Khánh Nam, Trần Võ Hùng Sơn, Herman Cesar 16
 17. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Kinh tế san hô Xin caûm ôn! Phaïm Khaùnh Nam Boä moân Kinh teá Taøi nguyeân Moâi tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá TP. HCM 1A Hoaøng Dieäu, Quaän Phuù Nhuaän TP. Hoà Chí Minh Email: khanhnam@ueh.edu.vn Tel: 84 – 8 997 2227 Fax: 84 – 8 844 7948 12/24/2004 33 Phạm Khánh Nam, Trần Võ Hùng Sơn, Herman Cesar 17
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2