intTypePromotion=1
ADSENSE

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở Trường Tiểu học Quyết Thắng

Chia sẻ: Huynh Thi Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:33

237
lượt xem
45
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với mục đích xây dựng và tổ chức thực nghiệm biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học Quyết Thắng nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, mời các bạn cùng tham khảo sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở Trường Tiểu học Quyết Thắng" để hiểu hơn về vấn đề này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở Trường Tiểu học Quyết Thắng

 1. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – Trêng TH QuyÕt Th¾ng Phßng GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO §«ng TriÒu TRƯỜNG TiÓu häc QuyÕt Th¾ng ***************************** MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI  DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO  VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG  GIẢNG DẠY Ở  TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG Hä vµ tªn: Bïi ThÞ H¶i Thu Phã HT Trêng TiÓu häc QuyÕt Th¾ng – M¹o Khª 1
 2. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – Trêng TH QuyÕt Th¾ng NĂM HỌC: 2008 – 2009 PhÇn MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: 1.1. Về mặt lý luận: Trường học là một tổ  chức sư  phạm ­ xã hội được hình thành để  thực hiện mục đích nhất định; là tổ  chức cơ  sở  của hệ  thống giáo dục,   nơi tập hợp những người thực hiện nhiệm vụ chung là dạy và học, giáo  dục đào tạo những nhân cách theo mục tiêu đề ra. Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên có tầm quan   trọng chiến lược, có tính chất quyết định chất lượng giáo dục và dạy   học trong  nhà trường, bởi lẽ lao động sư phạm là lao động sáng tạo, đòi  hỏi người giáo viên phải có kiến thức sâu và toàn diện, luôn bổ sung cái   mới nhằm hoàn thiện nghệ  thuật sư phạm. Tính đa dạng, phức tạp của  hoạt động giảng dạy ­ giáo dục đòi hỏi người lãnh đạo nhà trường phải  thường xuyên chú ý đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ  lý luận và  nghiệp vụ của giáo viên. Hiện nay chúng ta đang tiến hành đổi mới giáo dục phổ  thông,  trong đó có giáo dục tiểu học, đồng thời tham gia hội nhập kinh tế  thế  giới, hoà mình vào xu thế toàn cầu hoá, do đó vấn đề nâng cao trình độ lý   luận và nghiệp vụ của giáo viên càng trở nên cấp bách. Một nhà trường  mà các giáo viên được thường xuyên bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp  vụ thì chất lượng giáo dục mới được nâng cao và theo kịp xu hướng giáo  dục của thời đại. 1.2. Về mặt thực tiễn: 2
 3. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – Trêng TH QuyÕt Th¾ng Trong thực tế, nhận thức của giáo viên tiểu học về  công tác bồi   dưỡng chuyên môn còn hạn chế, chưa đúng, chưa đủ về vị trí, vai trò của  công tác này trong nhà trường; hoặc việc tổ chức triển khai công tác này   thiếu sự tuân thủ những nguyên tắc nhất định; nội dung  của công tác bồi  dưỡng chuyên môn nhiều khi thực hiện chưa đầy đủ, thiếu kế  hoạch;   biện pháp chỉ đạo triển khai  công tác này chưa khoa học, không thường xuyên… Đó là nguyên nhân  thực tiễn dẫn đến kết quả công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên  trong các trường tiểu học còn hạn chế. Thực tiễn trong thời gian qua, các trường tiểu học ở địa bàn Quảng  Ninh nói chung và trường trường Tiểu học Quyết Thắng nói riêng đã có  nhiều chuyển biến tích cực trong việc dạy ­ học.Nhất là việc đưa  ứng  dụng công nghệ  thông tin vào giảng dạy. Tuy nhiên so với yêu cầu đào  tạo nguồn nhân lực cho sự  nghiệp công nghiệp hoá ­ hiện đạo hoá đất   nước và yêu cầu xây dựng TØnh Qu¶ng Ninh ngang tầm với các nước  phát triển trong khu vực, thì chất lượng đội ngũ giáo viên của trường  chưa đáp ứng được. Là cán bộ quản lý của nhà trường, chúng tôi rất băn khoăn với công  tác quản lý. Chúng tôi xác định rằng: công tác bồi dưỡng chuyên môn cho   đội ngũ giáo viên sẽ  là mắt xích chủ  yếu và quan trọng nhất trong hệ  thống công tác quản lý. Công tác này được cải tiến và đẩy mạnh sẽ  có  tác dụng quyết định tạo nên sự chuyển biến cao về chất lượng dạy học  và giáo dục của nhà trường. Vấn đề  đặt ra là làm thế nào để giữ vững và phát huy những thành  tích dạy học đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục duy trì danh hiệu  trường chuẩn Quốc gia. Với suy nghĩ đó, tôi chọn đề  tài "Một số  biện  pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm  3
 4. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – Trêng TH QuyÕt Th¾ng nâng cao chất lượng giảng dạy  ở  trường Tiểu học Quyết Thắng ­ Thị  trấn Mạo Khê.” 2. Mục đích nghiên cứu: Đề tài này có mục đích: ­ Xác định thực trạng công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ   giáo viên ở trường Tiểu học QuyÕt Th¾ng. ­ Xây dựng và tổ chức thực nghiệm biện pháp chỉ đạo công tác bồi   dưỡng   chuyên   môn   cho   đội   ngũ   giáo   viên   ở   trường   Tiểu   học   Quyết  Thắng nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. 3. Thời gian ­ Địa điểm nghiên cứu. N¨m häc 2008 – 2009 lµ n¨m häc tiÕp tục triển khai cuộc vận  động, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh”   lồng  ghÐp víi cuéc vËn ®éng “nãi kh«ng víi tiªu cùc trong thi cö vµ bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc là n¨m häc ®Èy m¹nh øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong Qu¶n lý vµ d¹y häc”. Cïng viÖc båi dìng chuyên môn, nghiệp vụ, n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc cho đội ngũ  gi¸o viªn của nhà trường. Ngay tõ ®Çu n¨m häc nhµ trêng ®· cã kÕ ho¹ch båi dìng chuyªn m«n cho gi¸o viªn, nh»m môc ®Ých ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi ch¬ng tr×nh sách giáo  khoa. B»ng c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc cô thÓ, th«ng qua c¸c bµi d¹y gióp gi¸o viªn thùc hiÖn ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc ë c¸c m«n häc. Trong s¸ng kiÕn kinh nghiÖm nµy. Nhµ trêng chóng t«i xin ®îc ®Ò cËp, cïng trao ®ổi về  “Biện pháp chỉ  đạo công tác bồi   dưỡng chuyên môn cho  đội ngũ giáo viên  ở  trường Tiểu học Quyết   Thắng - Mạo Khê ­ Đông Triều ”. Thời gian từ  tháng 9/2008 đến tháng 4/2009. Địa điểm tại trường  Tiểu học Quyết Thắng Mạo Khê. 4
 5. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – Trêng TH QuyÕt Th¾ng 4. Giả thuyết khoa học: Nếu việc cải tiến xây dựng biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng   chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học Quyết Thắng đúng  đắn và phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của nhà trường thì hoạt động  dạy học sẽ có chuyển biến và kết quả sẽ  được nâng cao. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu: 5.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn  về biện pháp chỉ đạo  công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên  ở  trường Tiểu   học Quyết Thắng – Đông Triều ­ Quảng Ninh. 5.2.   Nghiên   cứu   thực   trạng   về   công   tác   chỉ   đạo   bồi   dưỡng   chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học Quyết Thắng. 5.3. Đề  xuất tổ  chức thực nghiệm  biện pháp chỉ  đạo công tác  bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng   dạy học và giáo dục tại trường Tiểu học Quyết Thắng. 6. Phương pháp nghiên cứu: 6.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận: Đọc sách, văn bản để thu  nhập tư liệu, thông tin cần thiết cho chương một của đề tài. 6.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: ­ Điều tra cơ bản (bằng phiếu điều tra) kết hợp với quan sát, đàm   thoại, phỏng vấn, trò chuyện để  nghiên cứu thực trạng biện pháp chỉ  đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên  ở  trường   Tiểu học Quyết Thắng. 5
 6. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – Trêng TH QuyÕt Th¾ng ­ Thực nghiệm sư  phạm để  thử  nghiệm biện pháp chỉ  đạo công   tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao kết quả  của hoạt động dạy và học trong nhà trường. Phương pháp này được sử  dụng ở chương ba. ­ Nghiên cứu sản phẩm hoạt động của giáo viên và học sinh (giáo  án, sổ  sách…) để xác định kết quả công tác dạy ­ học của giáo viên và   học sinh. 7. Phạm vi, giới hạn nghiên cứu: Trong đề tài này, chúng tôi xin được giới hạn phạm vi nghiên cứu  trong khuôn khổ  một số  biện pháp chỉ  đạo công tác bồi dưỡng chuyên  môn cho đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học Quyết Thắng nhằm nâng  cao chất lượng và hiệu quả dạy học và giáo dục. NỘI DUNG 1. Ch¬ng 1: Tæng quan Trong phần nội dung này chúng ta cần phải nêu được:  Thứ nhất: Cơ  sở  lý luận và thực tiễn của biện pháp chỉ  đạo công  tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên  ở  trường Trường tiểu  học Quyết Thắng. Thứ   2:  Nghiên   cứu   thực  trạng  biện  pháp  chỉ   đạo  công  tác  bồi  dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở Trường tiểu học và đề xuất   biện   pháp   chỉ   đạo   bồi   dưỡng   chuyên   môn   cho   đội   ngũ   giáo   viên   ở  trường tiểu học Quyết Thắng 6
 7. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – Trêng TH QuyÕt Th¾ng Thứ 3: Thực nghiệm biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên  môn cho đội ngũ giáo viên trường tiểu học Quy ết Thắng  và kết quả  thực nghiệm. Trong phần này chúng ta cần hiểu: . Mục đích và yêu cầu thực nghiệm . Nội dung thực nghiệm . Cách tiến hành thực nghiệm . Kết quả thực nghiệm  §ã chÝnh lµ phÇn tæng quan cña phÇn néi dung vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu cña việc chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội  ngũ giáo viên ở trường tiểu học Quyết Thắng Mạo Khê. 2.CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA BIỆN PHÁP  CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO  ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT  THẮNG. 2.1. Sơ lược lịch sử vấn đề nghiên cứu: Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên là một vấn  đề  sớm được các nhà quản lý và lãnh đạo các trường học chú ý quan  tâm. Họ đã sử dụng nhiều hình thức khác nhau để bồi dưỡng trình độ và  năng lực mọi mặt cho giáo viên, đặc biệt về  công tác chuyên môn và   7
 8. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – Trêng TH QuyÕt Th¾ng nghiệp vụ  dạy học. Kết quả  thi dạy giỏi của giáo viên và kết quả  thi  học sinh giỏi của học sinh đã khẳng định những việc đã làm là đúng. Đội ngũ giáo viên của trường Tiểu học Quyết Thắng có ý thức  ham học hỏi, có trách nhiệm với công tác chuyên môn. Ban giám hiệu   nhà trường nhận thức rõ vấn đề này nên đã có nhiều biện pháp  chỉ đạo  công tác này nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.  Song công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhà trường   còn chưa thực sự  khoa học; bởi vậy lãnh đạo nhà trường khuyến khích   việc tìm hiểu nghiên cứu để đưa ra những giải pháp hữu hiệu, góp phần  đẩy mạnh chất lượng và hiệu quả dạy học của nhà trường. 2.2. Cơ sở lý luận của đề tài: 2.2.1. Căn cứ khoa học: * Yêu cầu đổi mới của chương trình và sách giáo khoa Tiểu học: Trong thời đại công nghệ  thông tin và sinh học phát triển như  vũ  bão, cùng với xu thế  toàn cầu hoá và công cuộc công nghiệp hoá, hiện  đại hoá đất nước, Đảng ta khẳng định "Phát triển giáo dục và đào tạo là  một trong những động lực thúc đẩy sự  nghiệp công nghiệp hoá, hiện   đại hoá, là điều kiện phát huy nguồn 8
 9. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – Trêng TH QuyÕt Th¾ng  lực con người  ­ yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng cường kinh tế  nhanh, bền vững" (Văn kiện Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam):   Yêu cầu đổi mới   giáo dục   đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải được bồi  dưỡng thường xuyên về mọi mặt để đáp ứng thực tiễn. Theo đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ giáo  dục và đào tạo đã triển khai đổi mới chương trình giáo dục các bậc học,  các cấp học, trong đó có cấp tiểu học để tiến kịp xu thế phát triển của   các nước trong khu vực và trên thế giới. Ở các năm học trước, chúng ta   đã thực hiện thay đổi chương trình và sách giáo khoa lớp 5 cả  về  mục  tiêu, nội dung, phương pháp dạy học cũng như cách đánh giá. Xét ở cấp   tiểu học, chúng ta thấy: Nội dung sách giáo khoa mới của bậc tiểu học đã được tinh giản,  tập trung vào các kiến thức, kĩ năng cơ  bản, mang tính thiết thực tích  hợp được nhiều mặt giáo dục, nhiều môn học. Phương pháp dạy học hướng vào người học, lấy người học làm  trung tâm; nghĩa là dạy học phải xuất phát từ người học, vì người học,  nhằm giúp họ có đủ kiến thức đáp ứng được các đòi hỏi của xã hội trên  cơ  sở  phát huy tối đa tính tích cực và sáng tạo của người học. Vì vậy,  đổi mới phương pháp dạy học là lựa chọn và kết hợp các phương pháp  dạy học cổ  truyền với phương pháp dạy học hiện đại, phù hợp với  từng đối tượng, nhằm phát huy tối đa tính tích cực, chủ  động và sáng   tạo của học sinh. Hình thức tổ chức và phương tiện dạy học cũng cần đổi mới cho  phù hợp với phương pháp và nội dung dạy học (dạy theo lớp, theo nhóm  và cho từng cá nhân học sinh…). Đổi mới cách đánh giá kết quả học tập  ở các môn học như Toán,  Tiếng Việt theo định lượng thang điểm 10, các môn học còn lai được   9
 10. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – Trêng TH QuyÕt Th¾ng đánh giá bằng phiếu nhận xét của giáo viên theo các mức: Hoàn thành  tốt (A+), hoàn thành (A) và chưa hoàn thành (B). Trước yêu cầu đổi mới của chương trình và sách giáo khoa, đội  ngũ giáo viên cần có trình độ  chuyên môn và nghiệp vụ  sư  phạm vững   vàng. Vì vậy, cải tiến việc chỉ  đạo sinh hoạt tổ  chuyên môn trong nhà  trường là công tác thiết thực, cấp bách. Điều này góp phần nâng cao   chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục của nhà trường. * Nhiệm vụ năm học 2008 ­ 2009 của Bộ giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục triển khai cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm  gương đạo đức Hồ Chí Minh” Lồng ghép với cuộc vận động “nói không  với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Chú trọng   rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo, nâng cao trình độ  chuyên môn  nghiệp vụ  cho giáo viên và cán bộ  quản lý giáo dục. Triển khai phong  trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, là năm   học triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học”. 2.2.2. Một số vấn đề lý luận cơ bản của đề tài: *Khái niệm về đội ngũ giáo viên trong nhà trường tiểu học: Đội ngũ trong nhà trường tiểu học bao gồm cán bộ, giáo viên,  nhân viên, và học sinh: trong đó đội ngũ giáo viên là lực lượng trực tiếp   thực hiện công tác chăm sóc giáo dục học sinh, vì vậy chất lượng của   đội ngũ giáo viên  ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công việc của  nhà trường. * Mục tiêu của công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ   giáo viên trong nhà trường: 10
 11. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – Trêng TH QuyÕt Th¾ng Xây dựng một đội ngũ giáo viên đủ về số lượng và vững về chất   lượng để có khả năng thực hiện nội dung giáo dục toàn diện được quy   định rõ trong kế hoạch giảng dạy của nhà trường. * Cơ cầu và đặc điểm của đội ngũ giáo viên trong trường tiểu   học: Chủ yếu gồm cán bộ quản lý, giáo viên. Ngoài ra còn có:nhân viên  phục vụ giảng dạy và giáo dục như: văn thư, thư viện, phụ tá phòng thí   nghiệm, giáo vụ…, lực lượng này tuy không tham gia trực tiếp vào công   tác giảng dạy và giáo dục nhưng những đóng góp của họ  là không thể  thiếu được để làm nên chất lượng dạy học và giáo dục của nhà trường. * Vai trò và vị trí của đội ngũ giáo viên trong trường  tiểu học: Giáo viên là lực lượng quan trọng nhất trong nhà trường, là cầu  nối học sinh với các lực lượng xã hội. Giáo viên là lực lượng chủ  chốt   giữ  vị  trí quan trọng và quyết định chất lượng của các hoạt động giáo  dục ở nhà trường. Chất lượng dạy học và giáo dục của nhà trường phụ  thuộc vào  trình độ và khả năng của đội ngũ giáo viên là chủ yếu. Do vậy công tác  bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên cần được quan tâm thích  đáng, thực hiện thường xuyên, có kế hoạch. * Đặc điểm của đội ngũ giáo viên trong trường tiểu học: Giáo viên trong các trường tiểu học đại đa số là nữ, là thành phần   giữ nhiều chức năng và nhiệm vụ trong nhà trường cũng như gia đình và  xã hội. Họ sống rất giàu tình cảm, dễ cảm thông với nhau, hay trao đổi  trò chuyện với nhau; công tác giảng dạy rất phù hợp với đặc điểm tâm  11
 12. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – Trêng TH QuyÕt Th¾ng lý và nhân cách của họ. Người giáo viên không chỉ là người thầy mà còn   là người mẹ thứ hai của trẻ. 1.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài: Thực tiễn giáo dục của các trường tiểu học tỉnh Quảng Ninh đã  khẳng   định   nhận   thức   đúng   đắn   về   công   tác   quản   lý   và   bồi   dưỡng  chuyên môn ­ nghiệp vụ cho giáo viên. Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo  viên về chuyên môn, nghiệp vụ là một phần kế hoạch tổng thể của nhà  trường. Giáo viên là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức của nhà trường. Do vậy công tác quản lý và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho  độ  ngũ giáo viên là rất cần thiết. Hiệu quả của công tác bồi dưỡng và   phát triển đội ngũ giáo viên có tác động quyết định kết quả  dạy học và   giáo dục của nhà trường tiểu học. Thực tế hoạt động của công tác quản lý và bồi dưỡng chuyên môn   nghiệp vụ  cho đội ngũ giáo viên  ở  trường Tiểu học Quyết Thắng cho  thấy: Đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Quyết Thắng   mÆc dï tuæi cao chiÕm 65% nhng hä rất tích cực, nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm  tham gia vào các hoạt động học tập bồi dưỡng chuyên môn. Mọi giáo  viên luôn ủng hộ các hoạt động của các tổ chuyên môn trong nhà trường.  Kết quả  hoạt động của các tổ  chuyên môn trong nhà trường đã được  Ban giám hiệu đánh giá cao. Tuy nhiên so với yêu cầu của thực tiễn xã  hội thì đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Quyết Thắng vẫn phải cố  gắng nhiều. Điều này đòi hỏi đội ngũ giáo viên cần được bồi dưỡng về  quản lý chuyên môn nghiệp vụ  một cách thường xuyên; vấn đề  bồi   12
 13. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – Trêng TH QuyÕt Th¾ng dưỡng phải được xây dựng thành kế hoạch khoa học và chịu sự chỉ đạo   của ban giám hiệu nhà trường. Kết luận chương:  Kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn của công tác quản lý và   bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong trường Tiểu học là cơ  sở  khoa học   cần thiết để định hướng, chỉ đạo cho quá trình nghiên cứu đề tài.                                                          3. CHƯƠNG 3 NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC  BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở  TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO BỒI  DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG  TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG 3.1. Đặc điểm và tình hình của trường Tiểu học Quyết Thắng   : Trường Tiểu học Quyết Thắng Thị trấn Mạo Khê ®îc t¸ch ra tõ trêng PTCS QuyÕt Th¾ng tõ n¨m 1992 ®Õn nay. Ngay từ khi t¸ch ra, trường đã thực hiện học 2 buổi/ngày. Trường  có 21 lớp với số học sinh là 725em. Nhng do yªu cÇu kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, v× vËy ®Õn nay tæng sè häc sinh cßn 523 em. Đội ngũ giáo  viên, cán bộ  và nhân viên gồm 34 người. Trong đó, Ban giám hiệu: 3;  giáo viên:31 ; tuổi đời bình quân trên 40  tuổi. Cã giáo viên dạy các môn  13
 14. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – Trêng TH QuyÕt Th¾ng chuyên biệt, nhân viên y tế, bảo vệ, tạp vụ, nhân viên tổ nuôi dưỡng làm   theo hợp đồng thời vụ. Đời   sống   của   giáo   viên   tương   đối   ổn   định,   lương   hưởng   theo  ngạch bậc, bằng cấp và phụ cấp nghề . 3.2. Nghiên cứu thực trạng công tác bồi dưỡng chuyên môn cho  đội ngũ giáo viên: 3.2.1. Mục đích và yêu cầu của nghiên cứu thực trạng: Việc nghiên cứu thực trạng của đề tài này nhằm mục đích: ­ Xác định rõ thực trạng công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội  ngũ giáo viên của nhà trường trong những năm trước. ­ Phân tích kết quả nghiên cứu thực trạng để tìm hiểu nguyên nhân   của thực trạng, làm cơ sở cần để thực hiện chương ba của  đề tài nghiên  cứu. Để  nghiên cứu thực trạng đạt kết quả  tốt, tôi đã tuân thủ  nghiêm   túc các yêu cầu: Tính kế  hoạch, nguyên tắc, linh hoạt, mềm dẻo, dân   chủ, tập trung và sự chuẩn bị chu đáo… 3.2.2. Nội dung khảo sát và cách tiến hành: Nội dung khảo sát: ­ Khảo sát nhận thức của Ban giám hiệu, giáo viên về công tác bồi  dưỡng chuyên môn cho giáo viên của nhà trường (vai trò, nguyên tắc,  khái niệm). ­ Khảo sát biện pháp chỉ  đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ  giáo viên như: xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo thực hiện, kiểm tra,   giám sát, điều chỉnh, đánh giá kết quả  và tổng kết rút ra bài học kinh  nghiệm. Cách thức tiến hành khảo sát: 14
 15. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – Trêng TH QuyÕt Th¾ng ­ Gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với Ban giám hiệu nhà trường: với các  tổ trưởng chuyên môn, giáo viên trong trường. ­ Nghiên cứu kỹ  sổ  sách ghi chép sinh hoạt và hoạt động chuyên   môn của nhà trường và các tổ chuyên môn. ­ Nghiên cứu kĩ báo cáo tổng kết của Ban giám hiệu và các tổ  chuyên môn; Nghiên cứu các văn bản, tài liệu chỉ  đạo và hướng dẫn  hoạt động chuyên môn trong nhà trường tiểu học mà cấp trên đã ban  hành. ­ Làm thực nghiệm điều tra cơ  bản bằng phiếu xin ý kiến. Phân   tích kết quả  thực nghiệm điều tra và dùng phương pháp thống kê xác  xuất trong toán học để đếm số lượng và tính phần trăm, lập bảng biểu. ­ Thăm lớp, dự tiết dạy học của giáo viên, dự giờ sinh hoạt chuyên   đề và sinh hoạt chuyên môn của các tổ chuyên môn. * Cách tiến hành điều tra thực trạng: ­ Xây dựng phiếu điều tra cho giáo viên (20 phiếu hỏi). ­ Xin ý kiến đánh giá từ chính giáo viên của nhà trường. ­ Tổng hợp và lập bảng biểu thống kê kết quả. 15
 16. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – Trêng TH QuyÕt Th¾ng Bảng thống kê kết quả điều tra thực trang công  tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên (Năm 2008 ­  2009). Tốt Khá Trung bình Yếu Nội dung điều  tra SL % SL % SL % SL % 30 20 Nhận thức 6 4 10 50% 0 0 % % Xây dựng kế  50 30 10 6 4 20% 0 0 hoạch % % 45 45 Tổ chức 9 9 2 10% 0 0 % % Chỉ đạo thực  35 15 7 3 10 50% 0 0 hiện % % 50 25 Kiểm tra 10 5 5 25% 0 0 % % 3.2.3. Phân tích kết quả nghiên cứu thực trạng: Kết quả nghiên cứu thực trạng về biện pháp chỉ  đạo công tác bồi   dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên cho thấy: ­ Một số  giáo viên:  nhận thức về  vị  trí, vai trò và nhiệm vụ  của  công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên chưa đầy đủ, chưa  thực sự phấn khích tham gia hoạt động chuyên môn, chưa thấy rõ vai trò  của bồi dưỡng chuyên môn đối với công tác của mình. ­   Ban   giám   hiệu:  chưa   được   bồi   dưỡng   kiến   thức   và   kỹ   năng  nghiệp vụ quản lý cao cấp. Họ có nhận thức đúng về vấn đề bồi dưỡng   16
 17. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – Trêng TH QuyÕt Th¾ng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, song chưa thực hiện đủ chức năng và  nhiệm vụ của mình; việc hướng dẫn và tổ chức hoạt động để bồi dưỡng   chuyên môn cho giáo viên còn mang tính đối phó và tự  phát, thiếu kế  hoạch. ­ Nghiên cứu việc xây dựng kế hoạch cho chương trình bồi dưỡng   chuyên môn cho đội ngũ giáo viên: Nhà trường thiếu kế hoạch bồi dưỡng   dài hơi cho giáo viên. Kế  hoạch   công tác năm học của nhà trường thể  hiện khá  đầy  đủ  nội dung các hoạt  động giáo dục, song vấn  đề  bồi  dưỡng chuyên môn cho giáo viên chưa được đề cập một cách đúng mức.  Hạn chế  là chưa phân công cụ  thể  người thực hiện, chưa chỉ  rõ  tiến bộ  thời gian, chưa xây dựng kế  hoạch chi tiết cho học kỳ, quý,  tháng, tuần; kế hoạch của các tổ chuyên môn còn chung chung.   Nguyên nhân của thực trạng là: Do một số giáo viên chưa thấy hết  tầm quan trọng của nó trong hoạt động giáo dục nhà trường; chưa thực  sự thích thú và hăng hái tham gia hoạt động thi đua về chuyên môn nghiệp  vụ; biện pháp tổ  chức chưa phù hợp với mọi người nên chưa kích thích  được tính tích cực của mỗi cá nhân; việc xây dựng kế hoạch thường dựa   vào kinh nghiệm càun viêt; trình độ, năng lực của giáo viên trong tổ khối   chuyên môn còn hạn chế; hình thức động viên khen thưởng và nhắc nhở  phê bình thiếu phong phú, chưa thiết thực. ­ Kết quả  khảo sát việc tổ  chức công tác bồi dưỡng chuyên môn   cho đội ngũ giáo viên của nhà trường:  Việc xã hội tổ  chức được tiến  hành dân chủ, đúng quy chế. Nhận xét: 17
 18. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – Trêng TH QuyÕt Th¾ng Ưu điểm: Có đủ  cơ  cấu về số  lượng, phân công nhiệm vụ  cụ  thể  trình độ học vấn theo bằng cấp khá cao. Hạn  chế:  Kinh nghiệm, nghiệp vụ  về  tổ  chức  hình thức, hoạt   động để  bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên chưa nhiều, một số  giáo viên  chưa nhiệt tình trong hoạt động.  Nguyên nhân: của thực trạng này là mọi người chưa ý thức hết  tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng  chuyên môn trong hoạt  động  chung của trường. Ban giám hiệu không được bồi dưỡng thường xuyên  về chuyên môn nghiệp vụ. Có   thể   công   tác   bồi   dưỡng   chuyên   môn   được   chỉ   đạo   thường  xuyên, song thiếu kế  hoạch dài hơi. Giáo viên tích cực tham gia hoạt  động nhưng Ban giám hiệu chưa phân công rõ niệm vụ cho mỗi cá nhân  trong từng công việc cụ thể. Công việc đôi khi còn chồng chéo, kỷ luật   lao động chưa nghiêm. Ban giám hiệu sắp xếp và phân công công việc  chưa khoa học. Tinh thần cộng đồng trách nhiệm giữa các tổ  chuyên  môn trong trường chưa cao. Công tác chỉ đạo tổ chức hoạt động chuyên  môn thiếu biện pháp chỉ đạo cụ thể. ­  Kết quả khảo sát công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ   giáo viên của trường: Do nhận thức chưa rõ ràng về  vai trò, nhiệm vụ  của công tác bồi   dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường nên chưa phát   huy được tính tích cực, chủ  động, sáng tạo của giáo viên đối với công   tác chuyên môn. 18
 19. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – Trêng TH QuyÕt Th¾ng Việc kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học có tính "dĩ hoà vi quý",   thủ  tiêu đấu tranh; mọi người né tránh việc nhận xét, phê bình những  việc làm chưa đúng; việc biểu dương, khen thưởng về chuyên môn chưa   tạo được sự phấn khích cho người làm tốt công việc. Do vậy, hiệu quả  của việc kiểm tra, đánh giá, khen thưởng về chuyên môn chưa cao. Kết luận chương: Sau khi phân tích thực trạng, thấy được ưu điểm, khuyết điểm của  công   tác   bồi   dưỡng   chuyên   môn   đội  ngũ   giáo   viên   trường   Tiểu  học   Quyết Thắng, tôi đã có nhiều biện pháp mới nhằm phát huy các ưu điểm  và khắc phục những nhược điểm của công tác này. 19
 20. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm – Trêng TH QuyÕt Th¾ng 4.CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI  DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG  TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 4.1. Mục đích và yêu cầu của thực nghiệm. 4.1.1 Mục đích: Công tác bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là  công việc không bao giờ  kết thúc. Mục đích của công tác này là nhằm  đẩy mạnh sự phát triển về chuyên môn, nghiệp vụ cho tất cả giáo viên,   cán bộ và nhân viên trong nhà trường, giúp giáo viên có đủ năng lực tham   gia vào công cuộc đổi mới giáo dục, nâng cao sự hiểu biết về ch và các   vấn đề  giáo dục nói chung, giúp đội ngũ giáo viên theo kịp và đáp  ứng   tốt các yêu cầu đòi hỏi của xã hội, theo kịp sự  phát triển của khoa học  kỹ thuật và khoa học giáo dục. Công tác này làm cơ  sở  cho việc cải tiến nền giáo dục quốc dân   theo hướng vừa hiện đại vừa sát thực tế  Việt Nam. Đây chính là mục   tiêu chính của công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. 4.1.2. Một số yêu cầu cơ bản cần thiết: Để công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên đạt kết   quả tốt thì: ­ Ban giám hiệu phải nhận thức đúng về tầm quan trọng của công  tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2