intTypePromotion=1
ADSENSE

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giáo dục đạo đức góp phần hình thành nhân cách trẻ tiểu học

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hồng Hiệp | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

79
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm kết hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với gia đình học sinh để rèn luyện những thói quen và hành vi tốt cho trẻ. Giáo viên chủ nhiệm giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường thông qua một số hoạt động cụ thể, thiết thực. Thông qua hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt truyền thống để góp phần tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể xã hội để tìm giải pháp giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Thông qua các tiết dạy, nhất là với bộ môn đạo đức giáo viên hướng dẫn các em những hành vi hằng ngày. Thông qua chính tấm gương của thầy cô giáo để các em noi theo. Nâng cao vai trò tư vấn học đường nhằm chia sẻ và giúp các em định hướng những hành vi hàng ngày, hình thành chuẩn mực mực đạo đức cho học sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giáo dục đạo đức góp phần hình thành nhân cách trẻ tiểu học

SKKN: “Một số biện pháp giáo dục đạo đức góp phần hình thành nhân cách trẻ tiểu học”                2016­<br /> 2017<br /> <br /> Giới thiệu của tổ khối: <br /> ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> …<br /> <br /> ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> …<br /> <br /> ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> …<br /> <br /> ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> …<br /> <br /> ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> …<br /> <br /> ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> …<br /> <br /> ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> …<br /> <br /> ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> …<br /> <br /> ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> …<br /> <br /> ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> …<br /> <br /> <br /> <br /> Xác nhận của thủ trưởng đơn vị:<br /> ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> …<br /> <br /> ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> …<br /> <br /> ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> …<br /> <br /> ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> …<br /> <br /> ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> …<br /> <br /> ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> …<br /> <br /> ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> …<br /> <br /> ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> …<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Người viết: Nguyễn Thị Hồng Hiệp                        1                                Trường TH Trần Văn  <br /> Mười<br /> SKKN: “Một số biện pháp giáo dục đạo đức góp phần hình thành nhân cách trẻ tiểu học”                2016­<br /> 2017<br /> ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> …<br /> <br /> ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> …<br /> <br /> <br /> <br /> Nhận xét của cấp trên:<br /> ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> …<br /> <br /> ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> …<br /> <br /> ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> …<br /> <br /> ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> …<br /> <br /> ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> …<br /> <br /> ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> …<br /> <br /> ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> …<br /> <br /> ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> …<br /> <br /> ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> …<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Người viết: Nguyễn Thị Hồng Hiệp                        1                                Trường TH Trần Văn  <br /> Mười<br /> SKKN: “Một số biện pháp giáo dục đạo đức góp phần hình thành nhân cách trẻ tiểu học”                2016­<br /> 2017<br /> <br /> <br /> “MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC <br /> GÓP PHẦN HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH TRẺ TIỂU HỌC”<br /> <br /> 1. Tóm tắt nội dung sáng kiến: <br /> Việc giáo dục đạo đức cho học sinh  ở  lứa tuổi tiểu học là một nhiệm vụ  cấp  <br /> bách trong nhà trường để  thiết thực xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh <br /> góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại đơn vị cũng như góp phần tích cực trong <br /> việc hình thành nhân cách cho trẻ. Muốn vậy, người giáo viên cần phải đề  ra các  <br /> giải pháp thiết thực. Cụ thể như sau:  Kết hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với gia đình <br /> học sinh để rèn luyện những thói quen và hành vi tốt cho trẻ.  Giáo viên chủ  nhiệm <br /> giáo dục đạo đức cho học sinh  ở  trường thông qua một số  hoạt động cụ  thể, thiết <br /> thực. Thông qua hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt truyền thống để góp phần tạo sân <br /> chơi lành mạnh cho học sinh. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể xã hội để <br /> tìm giải pháp giúp đỡ  học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Thông qua các <br /> tiết dạy, nhất là với bộ  môn đạo đức giáo viên hướng dẫn các em những hành vi  <br /> hằng ngày. Thông qua chính tấm gương của thầy cô giáo để  các em noi theo. Nâng  <br /> cao vai trò tư vấn học đường nhằm chia sẻ và giúp các em định hướng những hành vi <br /> hàng ngày, hình thành chuẩn mực mực đạo đức cho học sinh.<br /> 2. Phạm vi ảnh hưởng: <br /> <br /> Sáng kiến có ảnh hưởng tại trường Tiểu học Trần văn Mười và ở các đơn vị giáo  <br /> dục trên cả nước. <br /> <br /> 3. Phạm vi áp dụng: <br /> <br /> Sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn công việc công tác giảng dạy của giáo viên <br /> tại trường Tiểu học Trần văn Mười. Ngoài ra sáng kiến này còn có thể  áp dụng  ở <br /> các đơn vị giáo dục trên cả nước. <br /> <br /> 4. Hiệu quả mang lại:<br /> Việc tập trung giáo dục đạo đức đã góp phần thúc đẩy các hoạt động của nhà  <br /> trường ngày càng phát triển, chất lượng giáo dục từ  đó cũng được nâng lên rõ rệt. <br /> Học sinh có những sai phạm đã có nhiều chuyển biển tốt, đã cố nhiều cố gắng trong <br /> việc thực hiện các yêu cầu của thầy cô giáo đề  ra. Nhân cách trẻ  cũng được hình <br /> thành, hoàn thiện dần theo các chuẩn mực đạo đức mà các em thực hiện. Các em đã <br /> dần được bạn bè yêu mến, giáo viên tin tưởng giao cho các em thực hiện những công <br /> việc nhà trường phân công … Học sinh đi học đều,  cởi mở hơn, tâm sự với cô giáo <br /> những suy nghĩ và nhờ  thầy cô góp ý giúp đỡ. Việc thực hiện các chuẩn mực đạo <br /> <br /> Người viết: Nguyễn Thị Hồng Hiệp                        1                                Trường TH Trần Văn  <br /> Mười<br /> SKKN: “Một số biện pháp giáo dục đạo đức góp phần hình thành nhân cách trẻ tiểu học”                2016­<br /> 2017<br /> đức của người học sinh đã được nâng lên một cách rõ rệt các em học tập chăm ngoan <br /> hơn, không khí học tập ở các lớp sôi nổi, hào hứng hơn, kết quả chất lượng học tập  <br /> ngày một cao hơn so với đầu năm, và các năm học trước. Học sinh đã tham gia vào <br /> các hoạt động học một cách hăng hái, biết hỗ  trợ  nhau hoàn thành công việc chung.  <br /> Giờ học nhẹ nhàng, tự nhiên và hiệu quả hơn đã góp phần nâng cao chất lượng học <br /> tập của học sinh cũng như góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Người viết: Nguyễn Thị Hồng Hiệp                        1                                Trường TH Trần Văn  <br /> Mười<br /> SKKN: “Một số biện pháp giáo dục đạo đức góp phần hình thành nhân cách trẻ tiểu học”                2016­<br /> 2017<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:<br /> Quá trình hội nhập kinh tế  thế  giới của nước ta hiện nay có những bước phát <br /> triển ổn định, bền vững. Những thành tựu đạt được dần đưa đất nước đến vị  trí xứng <br /> ngang tầm với thế  giới. Bên cạnh đó, mặt trái của cơ  chế  thị  trường vẫn làm  ảnh <br /> hưởng không ít đến thuần phong mỹ tục, đạo đức, phẩm chất con người của xã hội. Vì  <br /> vậy, nếu không tập trung giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống cho học sinh thì rất khó <br /> giữ gìn truyền thống lâu đời của dân tộc.<br /> Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức  <br /> mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Do đó việc xây dựng đạo đức, lối sống cho  <br /> các em ngay khi đang ngồi trên ghế nhà trường là vấn đề vô cùng quan trọng, đây cũng <br /> chính là thước đo để  đánh giá một con người. Bộ  GD­ĐT cũng thường xuyên chỉ  đạo  <br /> các trường học cần tập trung: “Giáo dục đạo đức trong nhà trường là nhiệm vụ  cấp <br /> bách hàng đầu không thể thiếu được của các trường học”<br /> Ông bà ta cũng có câu: “Dạy con từ  thuở  còn thơ”, đó là lời giáo huấn ngàn đời <br /> lưu truyền trong việc dạy dỗ con cái. Khi các cháu đến trường thì thuộc nằm lòng câu: <br /> “Tiên học lễ ­ Hậu học văn”. <br />  Ngày nay: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh” là <br /> phương châm không chỉ  trong mỗi trường Tiểu học của chúng ta mà đã phổ  biến sâu <br /> rộng trong toàn dân trên cả nước.  <br /> Do vậy, việc giáo dục đạo đức là mặt trận hàng đầu của trường Tiểu học. <br /> Đó cũng là lý do mà bản thân tôi tâm huyết trong suốt thời gian đến với nghề dạy  <br /> học. Từ đó, tôi chọn đề  tài “Một số  biện pháp giáo dục đạo đức, góp phần hình thành  <br /> nhân cách trẻ tiểu học” để nghiên cứu nhằm tìm ra giải pháp giáo dục đạo đức cho học  <br /> sinh ngày một đạt kết quả hơn để từ đó góp phần hình thành nhân cách cho trẻ.<br /> <br /> II. THUẬN LỢI – KHÓ KHĂN VÀ THỰC TRẠNG<br /> 1. Thuận lợi:<br /> Phòng Giáo dục đào tạo Hóc Môn, năm học 2016­2017 này đã mở  đợt tập huấn  <br /> “Giáo dục kỷ luật tích cực” cho giáo viên, nhằm đưa ra một số biện pháp để  giáo viên <br /> tạo môi trường học tập thân thiện cho trẻ  góp phần nâng cao chất lượng học tập, bên  <br /> cạnh đó góp phần giáo dục đạo đức cho học sinh.<br /> Bản thân được sự ủng hộ, tận tình giúp đỡ của Ban giám hiệu và sự  hợp tác của <br /> giáo viên chủ nhiệm các lớp cũng như toàn thể công nhân viên của nhà trường.<br /> <br /> Người viết: Nguyễn Thị Hồng Hiệp                        1                                Trường TH Trần Văn  <br /> Mười<br /> SKKN: “Một số biện pháp giáo dục đạo đức góp phần hình thành nhân cách trẻ tiểu học”                2016­<br /> 2017<br /> Với vị trí, vai trò là Phó hiệu trưởng, ý tưởng này có thể  được vận dụng và nhân <br /> rộng toàn trường.<br /> <br /> 2. Khó khăn:<br /> ­ Xuân Thới Đông là một xã ngoại thành khá đông dân. Phần lớn người dân tập <br /> trung sống bằng nông nghiệp, kinh tế các gia đình gặp khó khăn vì thu nhập và chi tiêu  <br /> hàng ngày đều dựa vào sản phẩm nông nghiệp tự cung tự cấp. Một bộ phận người dân  <br /> là công nhân tại các cơ sở nhỏ trên địa bàn … Do đó việc chăm sóc con cái còn hạn chế,  <br /> đầu tư cho việc học của học sinh chưa cao. Phụ huynh ph ần đông là phó thác việc dạy <br /> dỗ, giáo dục con em mình cho nhà trường. Chính vấn đề  này cũng đã  ảnh hưởng đến <br /> chất lượng công tác giáo dục toàn diện của nhà trường. <br /> ­ Bên cạnh đó còn có một số  em do thiếu sự quan tâm giúp đỡ  của gia đình nên  <br /> nảy sinh những tật xấu, các em hay bắt chước các thói xấu của người khác như: nói <br /> tục, chửi thề, trộm cắp dụng cụ học tập của bạn bè, gây gỗ, đánh nhau với bạn cùng  <br /> lớp, cùng trường … Một vài em học sinh cá biệt đã lôi kéo các em làm những việc sai <br /> trái đã tạo nên thói hư, tật xấu cho bản thân mình.<br /> ­ Tục ngữ có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” lứa tuổi của học sinh tiểu <br /> học, lứa tuổi mà các em bước đầu tiếp xúc với môi trường tập thể, tiếp xúc với bạn bè  <br /> cùng lứa tuổi, cùng lớp, cùng trường, lứa tuổi này như  trang giấy trắng để  tiếp thu  <br /> những kỹ năng sống đang còn rất bỡ ngỡ, đơn giản của các em. <br /> Chính vì vậy   việc giáo dục đạo đức cho học sinh  ở  lứa tuổi tiểu học là một  <br /> nhiệm vụ cấp bách trong nhà trường để  thiết thực xây dựng một môi trường giáo dục <br /> lành mạnh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại đơn vị  cũng như  góp phần tích <br /> cực trong việc hình thành nhân cách cho trẻ.<br /> <br /> III. CÁC GIẢI PHÁP:<br /> 1. Kết hợp giữa GVCN với gia đình học sinh:<br /> Gia đình là tế  bào của xã hội là nơi nuôi dưỡng và củng cố  nhân cách của học  <br /> sinh. Để  thực hiện có hiệu quả  việc rèn luyện giáo dục đạo đức cho học sinh thì cần  <br /> phải có sự  phối hợp chặt chẽ với gia đình. Chính vì vậy giáo viên chủ  nhiệm thường  <br /> dành thời gian để đi thăm gia đình một số  học sinh chưa ngoan, có hoàn cảnh đặc biệt  <br /> cần được giáo dục và giúp đỡ  để  nắm bắt tâm lý, hoàn cảnh của từng em để  kết hợp <br /> với phụ huynh học sinh tìm cách uốn nắn, giáo dục giúp đỡ  các em ngày càng tiến bộ.  <br /> Giáo viên chủ nhiệm và nhà trường cần thông báo cho cha mẹ học sinh về những loại  <br /> sách vở  và đồ  dùng cần thiết cho con em học tập. Yêu cầu phụ  huynh nhất thiết phải <br /> chuẩn bị đầy đủ để các em đến trường học khỏi lúng túng vì nếu thiếu đồ dùng học tập  <br /> sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh như tự ti, mặc cảm hoặc có thể  tạo tình huống <br /> cho các em lấy cắp đồ dùng học tập của bạn bè mình.<br /> Đề nghị cha mẹ học sinh cần phải quan tâm đặc biệt đến việc học ở nhà của học  <br /> sinh, hằng ngày bố  mẹ  nên dành thời gian để  trò chuyện với các em về  việc học  ở <br /> trường, về mối quan hệ giữa con mình với bạn bè và thầy cô giáo để kịp thời giúp con  <br /> <br /> Người viết: Nguyễn Thị Hồng Hiệp                        1                                Trường TH Trần Văn  <br /> Mười<br /> SKKN: “Một số biện pháp giáo dục đạo đức góp phần hình thành nhân cách trẻ tiểu học”                2016­<br /> 2017<br /> mình vượt qua những khó khăn trong học tập và sinh hoạt tập thể. Khi con cái có sai  <br /> phạm (ở trường hoặc  ở  nhà) cha mẹ  không nên đánh mắng con mà cần bình tĩnh, nhẹ <br /> nhàng tìm cách khuyên nhủ để con cái biết sửa những lỗi lầm mắc phả. Trong việc giáo  <br /> dục con em, phụ huynh cần chú ý kết hợp với giáo viên chủ  nhiệm và nhà trường thật  <br /> nhuần nhuyễn để đạt được hiệu quả cao.<br /> Phối hợp với hội cha mẹ  học sinh của lớp để  tìm biện pháp giáo dục, giúp đỡ <br /> những em chưa ngoan.<br /> <br /> 2. Giáo viên chủ nhiệm với việc giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường:<br />  Giáo dục đạo đức không phải một ngày, một buổi, việc rèn luyện đạo đức, tác  <br /> phong cho học sinh cần phải được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục và nó có <br /> mối quan hệ mật thiết với tất cả các môn học trong nhà trường. Từ  đó dần hình thành <br /> thói quen, rồi hình thành nhân cách cho các em.  Bởi vậy, các em cần phải được sự quan  <br /> tâm giáo dục của toàn xã hội. Việc nâng cao giáo dục rèn luyện đạo đức trong nhà  <br /> trường bằng nhiều hình thức khác nhau như: ngoại khóa, sinh hoạt truyền thống, hoạt  <br /> động đội, trò chơi và các tiết học đạo đức trong chính khóa… tạo ra cho các em một  <br /> không khí vui vẻ, sôi động, không cứng nhắc, khô khan mà lại mang tính giáo dục cao và  <br /> thuyết phục học sinh nói và làm theo gương người tốt việc tốt.<br /> Tổ  chức cho học sinh lấy 5 điều Bác Hồ  dạy làm thước đo cho mọi hành động, <br /> học tập nghiêm túc nội quy nhà trường. Đây cũng chính là cơ sở để theo dõi xếp loại thi <br /> đua của các em  vào hàng tuần và cuối năm học.<br /> Phối hợp với Tổng  phụ trách đội và chi đoàn nhà trường để hướng đẫn các em đi <br /> học đúng giờ, nghỉ  học phải có giấy xin phép của gia đình, phải học thuộc bài và làm <br /> bài tập  ở  nhà đầy đủ  trước khi đến lớp… Học sinh ngồi học trong lớp phải tập trung <br /> nghe thầy cô giáo giảng bài, làm bài tập ở nhà đầy đủ trước khi đến lớp.<br /> Thông qua các buổi sinh hoạt đội, chào cờ, các buổi sinh hoạt lớp, các tiết dạy  <br /> đạo đức để thường xuyên giáo dục học sinh làm theo gương người tốt việc tốt.<br /> Trong tiết sinh hoạt tập thể cần động viên khuyến khích, khen thưởng những cá <br /> nhân, tập thể  làm tốt công việc mà nhà trường giao phó, những mặt còn hạn chế  thì  <br /> nhắc nhở học sinh nên từ bỏ và tránh lặp lại những sai sót này. Giáo viên cần phải luôn  <br /> luôn gần gũi, thân mật với học sinh, tìm hiểu về hoàn cảnh từng em. Không nên tạo áp <br /> lực nặng nề, mà chính sự quan tâm, yêu thương của giáo viên đối với các em sẽ giúp các <br /> em thực sự  coi nhà trường, lớp học là ngôi nhà thứ  hai của mình. Giáo viên sẽ  rất dễ <br /> dàng thực hiện điều đó khi thực sự có tâm huyết và tận tụy với nghề. <br /> Đặc biệt những em học sinh cá biệt để có biện pháp rèn luyện phù hợp với tâm lý <br /> của từng em, không nên xử  phạt quá nghiêm khắc mà nên khuyên nhủ  một cách nhẹ <br /> nhàng; không quá gần gũi nhưng lại không quá xa cách, tìm cách tác động vào tâm lý của  <br /> các em sửa đổi dần dần, để  góp phần giúp đỡ  các em vượt qua những khó khăn, khắc <br /> phục những việc làm sai trái mà các em đã vi phạm. Giáo viên phải có sổ theo dõi riêng <br /> nhằm theo dõi diễn biến tâm lý học sinh cá biệt qua từng thời kỳ để  có biện pháp uốn <br /> nắn, giúp đỡ các em thực hiện tốt nhiệm vụ của người học sinh.<br /> <br /> Người viết: Nguyễn Thị Hồng Hiệp                        1                                Trường TH Trần Văn  <br /> Mười<br /> SKKN: “Một số biện pháp giáo dục đạo đức góp phần hình thành nhân cách trẻ tiểu học”                2016­<br /> 2017<br /> Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn thì giáo viên chủ  nhiệm và Chi hội cha <br /> mẹ học sinh, chi đội, liên đội tổ chức quyên góp giúp đỡ  vật chất nhằm động viên tinh  <br /> thần tương thân, tương ái và giáo dục tình bạn cần giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn  <br /> nhằm giúp học sinh có thể  vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và khắc phục  <br /> được tính xấu mà các em đã từng mắc phải. Khi thấy các em có tiến bộ thì chúng ta nên  <br /> tiếp tục động viên khen ngợi các em nhằm giúp các em có ý hướng phấn đấu tốt hơn  <br /> nữa.<br /> Lập “Đôi bạn học tập” để  giúp nhau cùng tiến bộ. Khi kết quả  học tập được  <br /> nâng lên học sinh cảm thấy tự tin hơn, tình bạn bè càng thắt chặt, hình thành những hình <br /> vi đạo đức tốt và nhân cách tốt. Đối với học sinh yếu, giáo viên cần động viên, khuyến  <br /> khích nhiều hơn, tìm mọi cái hay, cái giỏi của các em để khen ngợi làm cho các em thấy <br /> được giá trị  của mình; các em sẽ  cảm thấy được cô giáo tin tưởng, từ  đó sẽ  có sự <br /> chuyển biến tích cực trong suy nghĩ của các em, tạo động lực để các em vươn lên. Giáo  <br /> viên nên tuyệt đối tránh những lời nặng nề, xúc phạm, nhục mạ với những em học yếu.<br /> Giáo viên càng nên tránh thể  hiện sự  yêu thương quá mực với một học sinh nào <br /> đó. Việc này sẽ làm cho cá nhân em học sinh đó trở nên tự cao, tự đại và những học sinh <br /> khác lại thấy thiếu công bằng sẽ  trở  nên ích kỉ, ghanh ghét bạn mình. Giáo viên phải <br /> luôn tỏ ra công bằng, đem tình yêu thương chia sẻ cho tất cả các em.<br /> 3. Thông qua hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt truyền thống :<br /> Hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt truyền thống góp phần không nhỏ vào việc giáo <br /> dục đạo đức và định hình nhân cách cho học sinh.<br /> Tổ  chức ngoại khóa để  giới thiệu về  gương người tốt, việc tốt; học tập và làm <br /> theo 5 điều bác Hồ dạy. Việc giáo dục học sinh thông qua sinh hoạt truyền thống có tác <br /> động rất lớn đến tư  tưởng tình cảm của các em. Thông qua chủ  điểm hàng tháng  tổ <br /> chức sinh hoạt truyền thống, sinh hoạt dưới cờ, phát động các đợt thi đua theo từng chủ <br /> điểm như: Chào mừng năm học mới và Quốc khánh 02­ 9; ngày nhà giáo VN 20­11;  <br /> Quân đội nhân dân 22­12; các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; ngày thành lập Đoàn  <br /> TNCSHCM 26­3; ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 30­4 và Quốc tế  LĐ 01­5… <br /> bằng các hình thức thi đua học tốt, sinh hoạt văn nghệ, ngoại khóa về hình ảnh anh bộ <br /> đội Cụ  Hồ, đố  vui để  học, báo cáo kinh nghiệm học tập, thông qua các hoạt động tập  <br /> thể để  giáo dục tư  tưởng tình cảm cho các em, giúp các em có ý thức tổ  chức kỷ  luật,  <br /> chấp hành tốt nội quy nhà trường đề ra. Bên cạnh đó cũng cần nhắc nhở nhẹ nhàng một <br /> số  em chưa thật ngoan và có nhiều vi phạm   để  giúp các em sớm khắc phục những <br /> thiếu sót của mình như: xả rác, ném đá, bẻ cành cây xanh, chọc phá bạn bè, leo trèo trên  <br /> bàn ghế, nói tục, đánh nhau…<br /> Bên cạnh đó giáo viên phải kết hợp với nhà trư ờng, Tổng phụ  trách, Chi đoàn <br /> thanh niên tổ chức cho các em tham gia tích cực các phong trào Kế hoạch nhỏ, Nụ cười  <br /> hồng, Giúp bạn nghèo vượt khó, Cùng bạn nghèo vui Tết, Áo trắng đến trường,… dự <br /> thi tìm hiểu về  Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ  Chí Minh, Đảng Cộng Sản Việt Nam, <br /> Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ  Chí Minh và quê hương đất nước. Thông qua các hoạt <br /> động này nhằm giáo dục tư tưởng tình cảm cho học sinh.<br /> <br /> Người viết: Nguyễn Thị Hồng Hiệp                        1                                Trường TH Trần Văn  <br /> Mười<br /> SKKN: “Một số biện pháp giáo dục đạo đức góp phần hình thành nhân cách trẻ tiểu học”                2016­<br /> 2017<br /> Thông qua các hội thi như Cắm hoa, làm thiệp Tết, vẽ tranh, kể chuyện bác Hồ,  <br /> văn nghệ  … để cá nhân hoặc tập thể  nhỏ thể hiện khả năng của mình, tự  khẳng định  <br /> những thành tích, kết quả  của quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu trong học tập,  <br /> trong hoạt động văn ­ thể  ­ mỹ  và các hoạt động của Đội, chính trong những lúc tham <br /> gia hội thi, các em được nâng cao lòng tự tin, tính tự chủ, mạnh dạn, nhanh nhẹn và ứng <br /> xử  linh hoạt và cũng chính các em được hòa mình trong những hội thi các em đã được  <br /> bồi dưỡng lòng vị tha, dễ hòa đồng trong tập thể, ham muốn làm những điều hay, việc <br /> tốt nhằm góp phần nâng cao việc giáo dục đạo đức và hình thành nhân cách cho học <br /> sinh trong nhà trường tiểu học.<br /> Mỗi đầu tuần sinh hoạt dưới cờ, Tổng phụ  trách đều phải giáo dục các em về <br /> tấm gương đạo đức, phong cách Hồ  Chí Minh thông quá các hình thức cho các em kể <br /> chuyện Bác Hồ, dạy các em những bài hát về Bác hoặc đố vui, hái hoa dân chủ…<br /> 4. Thông qua các tổ chức đoàn thể xã hội :<br /> Các đoàn thể  xã hội đóng góp một phần không nhỏ  trong việc định hướng nhân  <br /> cách trẻ. Giáo viên chủ  nhiệm chú ý kết hợp với các đoàn thể  trong địa phương như  :  <br /> Đoàn Thanh niên, hội Cựu chiến binh, hội Phụ nữ, công tác mặt trận, các chi đoàn địa  <br /> phương  để  cùng tham gia tìm hiểu hoàn cảnh của các em để  có kế  hoạch, biện pháp <br /> giúp đỡ  các em chưa ngoan sớm khắc phục những lỗi lầm  để  trở  thành người con <br /> ngoan, trò giỏi…<br /> Vai trò của người giáo viên chủ  nhiệm là nhà giáo dục thông qua việc thực hiện  <br /> chức trách của người giáo viên mà còn là chiếc cầu nối giữa nhà trường, gia đình và các <br /> tổ chức đoàn thể trong xã hội. Chính nhờ  chiếc cầu nối này người giáo viên đã có một  <br /> vị  trí đặc biệt trong cả  ba khâu: Dạy chữ, dạy nghề  và dạy người, nói một cách chính <br /> xác hơn là thông qua dạy chữ, hướng nghiệp và lòng yêu nghề mến trẻ mà giáo viên tổ <br /> chức tốt các hoạt động bổ  trợ  trong nhà trường để  góp phần rèn luyện và hoàn thiện <br /> nhân cách xã hội chủ nghĩa cho các em.<br /> 5. Thông qua các tiết dạy, nhất là với bộ môn đạo đức:<br /> Phân môn Đạo đức là phương thức tối  ưu giúp giáo viên thực hiện tốt việc giáo <br /> dục đạo đức cho học sinh.  Mỗi bài, mỗi tiết đều có nội dung giáo dục lối sống, điều  <br /> chỉnh hành vi. Giáo viên căn cứ  mục tiêu yêu cầu từng bài, từng tiết thực hiện giảng  <br /> dạy và lồng ghép, tích hợp các chuẩn mực đạo đức, lối sống lành mạnh, thái độ, hành <br /> động phù hợp chuẩn mực xã hội. Áp dụng những phương pháp giảng dạy khả thi và ưu  <br /> việt nhất như kể chuyện, sắm vai… để  chuyển tải những kiến thức của bài thấm sâu <br /> vào tư tưởng các em. Từ đó, các em sẽ biến những kiến thức thành những hành vi đúng <br /> chuẩn mực xã hội.<br /> 6.Thông qua chính tấm gương của thầy cô giáo:<br /> Giáo viên chủ  nhiệm vừa là người cha, người mẹ  đỡ  đầu về  mặt tinh thần của  <br /> các em và cũng là người cán bộ  chính trị  ­ xã hội do đó phải biết hòa mình làm người <br /> anh, người chị và cũng là người bạn chí tình của các em. Chính từ sự gần gũi với các em  <br /> và bằng cả tấm lòng yêu mến trẻ sẽ là động lực để  giúp các em rèn luyện phẩm chất,  <br /> nhân cách của bản thân mình. Một nhà văn Pháp đã từng nói : “Người ta chỉ có thể giáo  <br /> <br /> Người viết: Nguyễn Thị Hồng Hiệp                        1                                Trường TH Trần Văn  <br /> Mười<br /> SKKN: “Một số biện pháp giáo dục đạo đức góp phần hình thành nhân cách trẻ tiểu học”                2016­<br /> 2017<br /> dục bằng chính phẩm chất của mình”. Giáo viên có một nhiệm vụ quan trọng là dạy các  <br /> em sống: làm cho các em trở thành những người sống có mục đích, có lý tưởng, có trách <br /> nhiệm, biết hợp tác và sống có ích cho xã hội. Cái các em cần học nhất là học làm <br /> người, cần niềm tin để  lớn lên. Do đó là thầy cô giáo chúng ta phải trở  thành người <br /> mẫu mực cho các em noi theo, là tấm gương cho học sinh soi rọi. Xuất phát điểm là tình <br /> thương đối với học sinh và luôn cố  gắng làm những gì tốt đẹp nhất giúp trẻ  em hoàn  <br /> thiện mình do đó muốn thực hiện được những vấn đề trên chúng ta phải luôn luôn quan  <br /> tâm, ân cần, lắng nghe để tìm hiểu ước vọng và nhu cầu chính đáng của các em.<br /> Việc giáo dục đạo đức cho học sinh không chỉ bằng những lời lẽ giáo huấn buồn <br /> tẻ và những lời răn dạy khô khan, lạnh nhạt mà phải bằng những câu chuyện thân mật, <br /> chân thành và có những biện pháp thực hiện thiết thực thông qua giáo dục đạo đức trong  <br /> nhà trường, gia đình và ngoài xã hội nhằm sớm hình thành nhân cách cho học sinh.<br /> “Mỗi thầy cô là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo”  Đây là phương <br /> châm mà mỗi thầy cô đều phải thuộc nằm lòng. Các cháu học sinh luôn nhìn qua hình <br /> ảnh thầy cô để  bắt chước và hình thành thói quen cho bản thân mình. Nếu các cháu <br /> thường xuyên tiếp xúc với thầy cô cau có, cáu gắt, quát nạt các cháu sẽ có thói quen cau <br /> có, cáu gắt, quát nạt. Nếu các cháu thường xuyên tiếp xúc với những thái độ ân cần, dịu  <br /> dàng, từ tốn, điềm đạm thì các cháu sẽ có thói quen lịch sự, tế nhị.<br /> Hằng ngày trò chuyện với các em, tạo cho các em thấy được thầy cô rất cần đến  <br /> mình, làm sao cho các em thấy là các em rất quan trọng với thầy với cô. Nhờ vả các em <br /> là một biện pháp hết sức tích cực. Nhờ vả ở đây được hiểu là làm cho các em nghĩ rằng  <br /> cô giáo thầy giáo rất cần đến mình. Tôi đã áp dụng biện pháp này cho nhiều năm chủ <br /> nhiệm và thấy rất hiệu quả. Những việc mà các em làm giúp thầy cô giáo chỉ là những  <br /> việc rất nhỏ  có khi chỉ  mang tính giúp cho chính bản thân các em như  “…lấy giúp cô  <br /> viên phấn nhé”. “… cầm quyển sách này hộ cô nào” “…quyển tập con bị bong nhãn rồi, <br /> dán lại giúp thầy nhen” hoặc là những việc mà giáo viên có thể giúp học sinh kèm theo  <br /> những lời nói hết sức thân tình như “… thầy giúp con đeo lại quai cặp nhé” “…để thầy  <br /> giúp con bao lại cái bìa kiếng này cho”…vv…vv… Từ  những việc nho nhỏ  đó các em  <br /> thấy thầy cô rất gần gũi với mình, các em sẽ  thấy vui, thấy muốn giúp thầy giúp cô, <br /> muốn đến lớp để phụ việc với cô thầy của mình, muốn nhờ thầy cô giúp mình việc gì  <br /> đó và muốn nói với thầy cô những gì mình suy nghĩ, khoảng cách thầy trò không tách  <br /> biệt việc học của em cũng từ đó tiến bộ hơn lên.<br /> 7. Nâng cao vai trò tư vấn học đường:<br /> Học sinh tiểu học giai đoạn hiện nay liên tục phát triển và thay đổi về  thế  chất,  <br /> tâm lý và quan hệ xã hội trong sự tương tác với thế giới ngày càng đa dạng, với những <br /> cơ  hội rộng mở  nhưng cũng đầy rủi ro, cám dỗ. Ngoài nhu cầu văn hóa tiếp thu kiến  <br /> thức khoa học, học sinh tiểu học cũng có nhu cầu chăm sóc về  mặt tâm lí, cần được  <br /> trang bị  những kĩ năng sống an toàn, biết khắc phục những khó khăn trong học tập và  <br /> cuộc sống. Việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh ngay từ cấp một là yêu cầu  <br /> hàng đầu đối với gia đình, nhà trường và xã hội.<br /> <br /> Người viết: Nguyễn Thị Hồng Hiệp                        1                                Trường TH Trần Văn  <br /> Mười<br /> SKKN: “Một số biện pháp giáo dục đạo đức góp phần hình thành nhân cách trẻ tiểu học”                2016­<br /> 2017<br /> Thực tế trong nhà trường hiện nay là chưa có một đội ngũ các nhà tư vấn về tâm  <br /> lí, xã hội cho học sinh. Bởi vậy, giáo viên tiểu học vừa phải dạy lớp vừa  phải tự trang  <br /> bị kiến thức, kĩ năng cho bản thân mình để làm tốt công tác tư vấn cho học sinh.<br /> Giáo viên chủ nhiệm kết hợp Tổng phụ trách và toàn thể Hội đồng sư phạm nhà <br /> trường có nhiệm vụ tư vấn, định hướng cho các em mỗi khi các em cần tâm sự, chia sẻ <br /> hay cần giúp đỡ, nhất là về  mặt tâm sinh lý. Lứa tuổi tiểu học hiện nay phát triển khá  <br /> nhanh về  thể  lực cũng như  tinh thần. Các em có nhiều cảm xúc vui, buồn, trầm tư,  <br /> hưng phấn. Thậm chí nhiều em bị strees do áp lực nhiều từ học tập và hoài bảo quá lớn  <br /> của người thân. Giáo viên cần biết lắng nghe và chia sẻ  với học sinh, tạo cho các em  <br /> cảm thấy được học tập trong một môi trường gần gũi, thân thiện, các em thấy được vai <br /> trò của mình trong lớp học, thầy cô cần mình, các bạn cần mình, trường học cần mình <br /> đóng góp xây dựng về canh quan môi trường, về chất lượng học tập…. Từ đó các em tự <br /> tin trong mọi hoạt động, không cảm thấy gò bó thì các em sẽ học tập tích cực hơn và từ <br /> đó các em sẽ ngoan ngoãn, chăm chỉ, lễ phép hơn.<br /> <br /> IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:<br /> Kết quả cụ thể qua 3 năm liền như sau:<br /> <br /> * Năm 2013 – 2014 <br /> ­  100% học sinh đều được xếp loại Thực hiện đầy đủ ở học kì 1.<br /> ­  100% học sinh xếp loại A, A+  môn Đạo đức ở học kì 1.<br /> ­  100% học sinh lớp 4, 5 tham gia chăm sóc Nhà bia liệt sĩ ấp Xuân Thới Đông 1.<br /> ­  100% học sinh lên lớp thẳng.<br /> ­  1174/1532 học sinh đạt danh hiệu Hôc sinh Giỏi. Tỉ lệ: 76,63%<br /> ­  299/1532 học sinh đạt danh hiệu Học sinh Tiên tiến. Tỉ lệ: 19,52%<br /> ­  2 tập thể VSCĐ cấp huyện.<br /> ­  10 học sinh đạt Viết chữ đẹp cấp huyện<br /> ­  2 học sinh đạt giải Giải Toán qua Internet cấp huyện<br /> ­  1 học sinh đạt giải Tài năng Tin học cấp huyện<br /> ­  Có học sinh tham dự chung kêt Fesival bơi lội cấp thành phố.<br /> ­  1 huy chương vàng, 1 huy chương đồng môn điền kinh.<br /> ­  2 huy chương vàng võ Karatedo.<br /> ­  3 huy chương đồng Thể dục đồng diễn.<br /> ­  Học sinh tích cực học tập và tham gia tốt các hoạt động ngoại khóa.<br /> Năm 2014 – 2015<br /> <br /> <br /> Năm 2015 – 2016<br />  Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1:  100%<br />  Học sinh bỏ học :  0%<br /> <br /> Người viết: Nguyễn Thị Hồng Hiệp                        1                                Trường TH Trần Văn  <br /> Mười<br /> SKKN: “Một số biện pháp giáo dục đạo đức góp phần hình thành nhân cách trẻ tiểu học”                2016­<br /> 2017<br />  Học sinh Hoàn thành chương trình lớp học : 2188/2188 – Tỉ lệ: 100%. Trong đó: <br />     + Học sinh lớp 1, 2, 3, 4: 1954/1954 – Tỉ lệ : 100%<br />       + Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học: 234/234 – Tỉ lệ : 100%<br /> Hiệu suất đào tạo:  99,70%<br />  * Xếp loại các mặt Giáo dục:<br />  a.  Về phẩm chất: 2188/2188  – Tỉ lệ: 100%<br />  b. Về Năng lực: 2188/2188­ Tỷ: 100%<br />  c. Hoàn thành các môn học: 2188/2188 ­ Tỷ lệ: 100%<br />  d. Về khen thưởng:<br />  ­ Học sinh hoàn thành tốt nội dung các môn học: 645/2188 – Tỷ lệ: <br />  ­ 49 học sinh đạt thành tích trong hội thi: Nét vẽ xanh Thành phố; Viết đúng – Viết <br /> đẹp; giải Toán trên internet, thể dục thể thao, văn nghệ cấp huyện.<br />  *  Phong trào thi đua:<br /> a. Giáo viên:<br /> Giáo viên được đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố : 01 người<br /> Giáo viên được đề nghị bằng khen của UBND  Thành phố : 03 người<br /> Giáo viên được đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ cở: 07 người  <br /> Giáo viên giỏi cấp trường: 40 người<br /> Đạt 01 giải nhất và 01 giải khuyến khích trong hội thi “Giáo viên chủ  nhiệm <br /> giỏi” cấp huyện, 02 giáo viên được công nhận giáo viện dạy giỏi cấp huyện.<br /> b. Học sinh:<br /> Học sinh đạt giải nét vẽ xanh thành phố: 01 học sinh<br /> Học sinh “Viết đúng – Viết đẹp” cấp Huyện: 10 học sinh<br /> Học sinh được công nhận cấp huyện giải Toán trên Internet: 07 học sinh<br /> Hoạt động Thể dục thể thao cấp huyện: <br /> + Hạng nhì đồng đội nam và hạng nhì đồng đội nữ giải bóng chuyền.<br /> + Hạng ba đồng đội nam và hạng ba đồng đội nữ giải việt dã;<br /> + 02 học sinh đạt giải khuyến khích chạy việt dã 1000m nam và 1000m nữ; <br /> + 02 học sinh tham gia Festival bơi lội học sinh TP Hồ Chí Minh lần thứ VIII. <br /> Học sinh tham gia vẽ tranh An toàn giao thông với chủ đề  “Chiếc ô tô mơ  ước“  <br /> lần thứ tư với 225 tranh và vẽ tranh chủ đề “Ý tưởng tuổi thơ“ với 576 tranh.<br /> c. Văn nghệ mừng Đảng – mừng Xuân. Kết quả:<br /> + Giải nhất múa giáo viên.<br /> + Giải nhất tam ca giáo viên.<br /> Người viết: Nguyễn Thị Hồng Hiệp                        1                                Trường TH Trần Văn  <br /> Mười<br /> SKKN: “Một số biện pháp giáo dục đạo đức góp phần hình thành nhân cách trẻ tiểu học”                2016­<br /> 2017<br /> + Giải khuyến khích đơn ca học sinh.<br /> d. Tập thể:<br /> Giấy khen của UBND huyện Hóc Môn tặng cho đơn vị  đã có thành tích xuất sắc <br /> trong  hoạt động khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập năm 2015. <br /> Giấy khen của Đảng  ủy xã Xuân Thới Đông tặng cho đơn vị  đạt thành tích Dân  <br /> vận khéo năm 2015.<br /> Giấy khen của Đảng  ủy xã Xuân Thới Đông tặng cho đơn vị  có thành tích xuất  <br /> sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015.<br /> <br /> Việc tập trung giáo dục đạo đức đã góp phần thúc đẩy các hoạt động của nhà  <br /> trường ngày càng phát triển, chất lượng giáo dục từ đó cũng được nâng lên rõ rệt. Học  <br /> sinh có những sai phạm đã có nhiều chuyển biển tốt, đã cố  nhiều cố  gắng trong việc  <br /> thực hiện các yêu cầu của thầy cô giáo đề ra. Nhân cách trẻ cũng được hình thành, hoàn <br /> thiện dần theo các chuẩn mực đạo đức mà các em thực hiện. Các em đã dần được bạn <br /> bè yêu mến, giáo viên tin tưởng giao cho các em thực hiện những công việc nhà trường  <br /> phân công … Học sinh đi học đều,  cởi mở  hơn, tâm sự  với cô giáo những suy nghĩ và  <br /> nhờ thầy cô góp ý giúp đỡ. Việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức của người học sinh <br /> đã được nâng lên một cách rõ rệt các em học tập chăm ngoan hơn, không khí học tập  ở <br /> các lớp sôi nổi, hào hứng hơn, kết quả chất lượng học tập ngày một cao hơn so với đầu <br /> năm, và các năm học trước. Học sinh đã tham gia vào các hoạt động học một cách hăng <br /> hái, biết hỗ trợ nhau hoàn thành công việc chung. Giờ học nhẹ nhàng, tự nhiên và hiệu <br /> quả  hơn đã góp phần nâng cao chất lượng học tập của học sinh cũng như  góp phần <br /> hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.<br /> <br /> Cụ thể:<br /> Năm học 2012 – 2013   là trường hợp của một em học sinh  ở  lớp 2D, gần như <br /> suốt học kì 1, em không chịu vào lớp, cứ xin sang lớp khác mặc dù em khẳng định thầy <br /> không đánh mắng hay bắt phạt gì cả. Em đã xin vào phòng và ngồi với tôi một ngày. Tôi <br /> nói chuyện với em và suốt một ngày đó tôi đã áp dụng hết những cách thức mà tôi đã <br /> đúc kết được từ  nhiều năm qua với em. Sau đó tôi đã gặp giáo viên chủ nhiệm để trao  <br /> đổi kinh nghiệm của mình. Được thuận lợi là thầy chủ nhiệm hết sức tin tưởng nên đã <br /> áp dụng những biện pháp mà tôi chia sẽ.  Sau đó em học sinh đã chịu vào lớp ngồi, mặc  <br /> dù em chưa tích cực lấy sách lấy vở  ra học tập như các bạn nhưng em không còn thói <br /> quen hét vang cả  trường và quày quả  bỏ  chạy khi thầy đến dắt em về  lớp nữa. Năm <br /> học 2013­2014 này em học lớp 3D, em học hành tiến bộ  hơn và rất chuyên cần trong  <br /> học tập. <br /> Năm học 2014 – 2015 thì thuyết phục được em Tâm lớp 5A từ bỏ ham thích chơi <br /> game, tập trung vào nhiệm vụ  học tập. Em Tâm su đó rất thích đi học vì được thầy  <br /> Tổng phụ trách cho làm Sao đỏ, cô chủ nhiệm thì tin cậy và giao nhiệm vụ quan trọng <br /> trong lớp. Kết quả  học tập của em  ở cuối kì I đạt 10 điểm môn Toán và 8 điểm môn  <br /> <br /> Người viết: Nguyễn Thị Hồng Hiệp                        1                                Trường TH Trần Văn  <br /> Mười<br /> SKKN: “Một số biện pháp giáo dục đạo đức góp phần hình thành nhân cách trẻ tiểu học”                2016­<br /> 2017<br /> Tiếng Việt. Em Tâm đã không còn trốn học đi chơi nữa. Gia đình em Tâm có phản hồi  <br /> tích cực cảm ơn nhà trường.<br /> Năm học 2016 – 2017 này là trường hợp của em Dịu lớp 1G. Em không chịu vào  <br /> lớp vì nhớ mẹ. Em cáu gắt cắn cả tay thầy hiệu trưởng. Em khóc suốt buổi học. Em đã <br /> trình bày với tôi rằng em không thích học. Tôi chấp nhận và để cho em được thỏa mãn. <br /> Sau đó tôi để  em trình bày, để  cho em được nói, được giải bày, được thể  hiện cái tôi <br /> của em. Xen vào những gì em trình bày, tôi dẫn dắt em vào cái hay cái đúng cái đẹp mà <br /> chính em không hay không biết. Cuối cùng thì em hiểu ra và chấp nhận vào lớp nhưng <br /> với một yêu cầu là mỗi ngày “cô phải đến lớp thăm con trước khi con ngủ trưa”. Nếu  <br /> chịu khó tiếp cận ta sẽ thấy các em có rất nhiều suy nghĩ ngộ nghĩnh và hay mà chúng ta  <br /> cần để làm giàu vốn sống của bản thân mình.<br /> V. KẾT LUẬN:<br /> Từ  thực tế  công tác và kết quả  đạt được, bản thân tôi đã rút ra một số  kinh  <br /> nghiệm trong việc nâng cao giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học như sau :<br /> ­ Giáo dục đạo đức không phải chỉ một ngày, một bữa; mà giáo dục đạo đức phải  <br /> có tính quá trình, phải có sự  kế thừa và tiếp nối; do đó, cần tiếp tục nhân rộng ra toàn <br /> đơn vị  trong nhiều năm liền. Mà trước nhất, người giáo viên phải là tấm gương sáng <br /> cho học sinh noi theo.<br /> ­ Thường xuyên bám sát kế hoạch của nhà trường, để đề ra kế hoạch hoạt động  <br /> cụ thể, sát với thực tế nhà trường đồng thời phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường  <br /> để tổ chức các hoạt động ngoài giờ. Tăng cường và tích cực đổi mới phương thức giáo <br /> dục để thu hút và giáo dục học sinh.<br /> ­ Phải thuờng xuyên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp ở trường  <br /> bạn để có thêm kinh nghiệm trong công tác của mình. Đồng thời luôn luôn bồi dưỡng,  <br /> củng cố để theo dõi, giám sát, uốn nắn học sinh khi các em phạm sai lầm. <br /> ­ Cá thể  hóa công tác giáo dục học sinh cá biệt. Thông thường các em này có cá <br /> tính nổi trội, mạnh mẽ  mà người lớn đôi khi không hiểu được các em, cho chúng là <br /> ngang bướng, thậm chí là hư đốn. Người giáo viên phải đi sâu, đi sát tìm hiểu rõ tâm tư, <br /> nguyện vọng của các em và cảm hóa chúng bằng chính nhân cách của mình, thể  hiện <br /> một tình thương thật sự đối với các em và thu hút các em vào các hoạt động nhằm phát  <br /> huy được những năng lực, sở trường vốn có của các em.<br /> ­ Giáo viên là người phải biết yêu thích công việc mình đang làm, thực sự  yêu <br /> mến trẻ em, là người bạn lớn của các em, luôn tận tụy với nghề, nhiệt tình say sưa với  <br /> công việc và quan tâm nhiều hơn đến một số  em có hoàn cảnh gia đình khó khăn để <br /> giúp các em mạnh dạn hơn, sôi nổi hơn trong sinh hoạt và học tập, xóa bỏ  những rào <br /> cản, mặc cảm, tự ti để hòa mình vào tập thể. <br /> ­ Thực hiện tốt mục tiêu: “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”<br /> VI. ĐỀ XUẤT:<br /> Theo xu thế, đất nước chúng ta phải ngày một tiếp cận với thế giới bên ngoài, đã <br /> đến lúc chúng ta cần phải có một Bộ phận tư vấn trong trường học, kể cả trường tiểu  <br /> học. Bộ  phận tư  vấn sẽ  phối hợp với giáo viên chủ  nhiệm, cùng toàn thể  hội đồng <br /> <br /> Người viết: Nguyễn Thị Hồng Hiệp                        1                                Trường TH Trần Văn  <br /> Mười<br /> SKKN: “Một số biện pháp giáo dục đạo đức góp phần hình thành nhân cách trẻ tiểu học”                2016­<br /> 2017<br /> trường giúp các em  điều chỉnh những suy nghĩ, hành động sai lệch, dẫn dắt các em nhìn  <br /> nhận và thực hành theo lẽ  phải. Từ  đó hình thành nhân cách cho các em sau này. Phát <br /> huy tích cực các hoạt động của bộ phận tự vấn sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo <br /> dục toàn diện cho học sinh. <br /> Trên đây là những suy nghĩ, kinh nghiệm về  đề  tài “Một số  biện pháp giáo dục  <br /> đạo đức góp phần hình thành nhân cách trẻ tiểu học” rất mong thầy, cô, anh, chị và các  <br /> bạn đồng nghiệp chia sẻ, đóng góp ý kiến để cá nhân học tập thêm.<br />         Xuân Thới Đông, ngày 19  tháng 1 năm 2016<br />                                                                           Người viết đề tài<br /> <br />     <br /> <br /> <br />                  Nguyễn Thị Hồng Hiệp <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Người viết: Nguyễn Thị Hồng Hiệp                        1                                Trường TH Trần Văn  <br /> Mười<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2